ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ascription*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ascription, -ascription-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description

English-Thai: Nontri Dictionary
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascription (n) ˈəskrˈɪpʃən (@1 s k r i1 p sh @ n)
ascriptions (n) ˈəskrˈɪpʃənz (@1 s k r i1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zurückführen {n}ascription [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascription
   n 1: assigning some quality or character to a person or thing;
      "the attribution of language to birds"; "the ascription to
      me of honors I had not earned" [syn: {attribution},
      {ascription}]
   2: assigning to a cause or source; "the attribution of lighting
     to an expression of God's wrath"; "he questioned the
     attribution of the painting to Picasso" [syn: {attribution},
     {ascription}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top