ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*appreciative*

AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appreciative, -appreciative-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciative(adj) รู้สึกขอบคุณ, Syn. thankful, appreciatory, grateful
unappreciative(adj) ซึ่งไม่รู้จักบุญคุณ, Syn. ungrateful, thankless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciativeHe isn't appreciative of my little jokes.
appreciativeMy eyes have become less appreciative of colors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้คุณ(v) be ungrateful, See also: be unthankful, be unappreciative, Syn. ไม่รู้บุญคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Example: เขาช่างไม่รู้คุณบุคคลที่คอยช่วยเหลือเขามาตั้งแต่เล็ก, Thai Definition: ไม่รู้สึกหรือไม่ระลึกถึงความช่วยเหลืออุปการะที่ได้จากผู้อื่น
ซาบซึ้งใจ(adj) appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai Definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
กตเวที(adj) grateful, See also: obliged, appreciative, indebted, Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ, Example: เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
สุดซึ้ง(adv) gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai Definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กตเวที[katawēthī] (n) EN: grateful person ; appreciative person
สำนึกบุญคุณ[samneuk bunkhun] (v, exp) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATIVE AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V
APPRECIATIVE AH0 P R IY1 SH Y AH0 T IH0 V
APPRECIATIVELY AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V L IY0
APPRECIATIVELY AH0 P R IY1 SH Y AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciative (j) ˈəprˈiːʃətɪv (@1 p r ii1 sh @ t i v)
appreciatively (a) ˈəprˈiːʃətɪvliː (@1 p r ii1 sh @ t i v l ii)
unappreciative (j) ˌʌnəprˈiːʃətɪv (uh2 n @ p r ii1 sh @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对牛弹琴[duì niú tán qín, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄧㄡˊ ㄊㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] to play the lute to a cow (成语 saw); fig. offering a treat to a unappreciative audience; to cast pearls before swine; caviar to the general; to preach to deaf ears; to talk over sb's head, #66,338 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anerkennend; dankbar {adj} | Sinn für etw. haben; etw. zu schätzen wissenappreciative | to be appreciative of sth. [Add to Longdo]
anerkennend {adv}appreciatively [Add to Longdo]
genussvoll {adj} (Schmatzen)appreciative [Add to Longdo]
undankbar {adj}unappreciative [Add to Longdo]
undankbar {adv}unappreciatively [Add to Longdo]
ungebührend {adj}unappreciative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
幸甚[こうじん, koujin] (adj-na,n) pleased; obliged; appreciative [Add to Longdo]
知己[ちき, chiki] (n) acquaintance; appreciative friend; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciative
   adj 1: feeling or expressive of gratitude; "was appreciative of
       his efforts"; "an appreciative word"
   2: having or showing appreciation or a favorable critical
     judgment or opinion; "appreciative of a beautiful landscape";
     "an appreciative laugh from the audience"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top