ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anyhow*

EH1 N IY0 HH AW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anyhow, -anyhow-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anyhow(adv) กรณีใดๆ, See also: ในทุกๆ กรณี, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม, Syn. in any event, at all events, in any case
anyhow(adv) อย่างไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazardly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway

English-Thai: Nontri Dictionary
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anyhow(adv) ทั้งนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anyhowAnyhow, don't make me one.
anyhowAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
anyhowAnyhow I will see him.
anyhowAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
anyhowAnyhow let's begin.
anyhowAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
anyhowHe never did his work anyhow.
anyhowI can not do not anyhow.
anyhowIf it stops even raining anyhow, probably, it will go out.
anyhowI'm feeling ill, but I intend to go out anyhow.
anyhowIt may rain, but I will go today anyhow.
anyhowIt's too late, anyhow.
anyhowThe claim of community involvement is just window dressing; City Hall will do what it wants to anyhow.
anyhowThe doors were locked and we couldn't get in anyhow.
anyhowWe could not open the box anyhow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่อย่างใด(adv) anyhow, See also: anyway, Example: การกระทำนี้คงไม่ได้เป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด
ถึงจะอย่างไร(conj) however, See also: anyhow, nevertheless, notwithstanding, Syn. ถึงอย่างไร, Example: ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
ถึงอย่างไร(conj) even though, See also: though, however, anyhow, Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, Example: ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้
ชะดีชะร้าย(conj) in any case, See also: perhaps, maybe, anyhow, Syn. เผื่อว่า, บางที, Example: ในยามสับสนไม่รู้ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย ชะดีชะร้ายอาจจะมองคนไม่ดีเป็นคนดี, Thai Definition: ีแสดงถึงความไม่แน่นอน, โดยปกติมักใช้ในลักษณะเหตุการณ์ที่สังหรณ์หรือกริ่งเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นตามที่คาดไว้
ดีร้าย(adv) anyhow, See also: in any case, good and bad, Syn. ชะรอย, บางที, Example: ดีร้ายมันคงจะกลับมาอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยังไงก็ตาม[yang-ngai køtām] (adv) EN: anyhow
อย่างไร[yāngrai] (x) EN: how ; what ; in what manner ; anyhow ; anything  FR: comment ? ; de quelle manière ? ; de quelle façon ? ; quel que soit
อย่างไรก็ดี[yāngraikødī] (x) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless  FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[yāngraikøtām] (adv) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless  FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary
ANYHOW EH1 N IY0 HH AW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anyhow (a) ˈɛnɪhau (e1 n i h au)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论如何[wú lùn rú hé, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, / ] anyhow; anyway; whatever, #7,507 [Add to Longdo]
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, / ] eventually; after all; anyhow, #26,236 [Add to Longdo]
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow [Add to Longdo]
话说回来[huà shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
immerhin {adv}for all that; anyhow; nevertheless; still; though [Add to Longdo]
irgendwieanyhow [Add to Longdo]
ohnehin {adv}anyhow; anyway [Add to Longdo]
trotzdem; dennoch; gleichwohl; irgendwieanyhow [Add to Longdo]
überhaupt; überdies; außerdem {adv}anyway; anyhow [Add to Longdo]
Was nützt das schon?What's the use anyhow? [Add to Longdo]
Wem nützt das schon!What's the use anyhow! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とりま[torima] (exp) (sl) (from とりあえず and まあ) (See 取りあえず・とりあえず) anyhow; for now [Add to Longdo]
どうせ[douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P) [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P) [Add to Longdo]
何せ[なにせ;なんせ, nanise ; nanse] (adv) (uk) at any rate; anyhow [Add to Longdo]
何とか[なんとか, nantoka] (exp,adv,n) (1) something; something or other; so-and-so; (2) somehow; anyhow; one way or another; (P) [Add to Longdo]
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case [Add to Longdo]
何分[なんぷん, nanpun] (n,adj-no) (1) some; any; (a) little; of some kind; of some sort; (adv) (2) please; (3) anyway; anyhow; at any rate; after all; (P) [Add to Longdo]
何分にも[なにぶんにも, nanibunnimo] (exp,adv) (See 何分・なにぶん・3) anyway; anyhow; at any rate; after all [Add to Longdo]
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case [Add to Longdo]
兎に角(ateji)[とにかく, tonikaku] (adv) (uk) anyhow; at any rate; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; (P) [Add to Longdo]
兎も角[ともかく, tomokaku] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; be that as it may; (P) [Add to Longdo]
兎も角も[ともかくも, tomokakumo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; be that as it may [Add to Longdo]
兎も有れ[ともあれ, tomoare] (adv) anyhow; in any case [Add to Longdo]
兎や角[とやかく, toyakaku] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; all kinds of this; this and that [Add to Longdo]
兎角(P);左右[とかく, tokaku] (adv,adj-no,n,vs) (1) (doing) various things; (doing) this and that; (2) being apt to; being prone to; tending to become; (3) somehow or other; anyhow; anyway; (4) (兎角 only) {Buddh} (See 亀毛兎角) rabbit horns (used as a metaphor for things that do not exist); (P) [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) [Add to Longdo]
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anyhow
   adv 1: used to indicate that a statement explains or supports a
       previous statement; "Anyhow, he is dead now"; "I think
       they're asleep; anyhow, they're quiet"; "I don't know
       what happened to it; anyway, it's gone"; "anyway, there
       is another factor to consider"; "I don't know how it
       started; in any case, there was a brief scuffle"; "in any
       event, the government faced a serious protest"; "but at
       any rate he got a knighthood for it" [syn: {anyhow},
       {anyway}, {anyways}, {in any case}, {at any rate}, {in
       any event}]
   2: in any way whatsoever; "they came anyhow they could"; "get it
     done anyway you can" [syn: {anyhow}, {anyway}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top