ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anxiously*

AE1 NG K SH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anxiously, -anxiously-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anxiously(adv) อย่างร้อนรนใจ, See also: อย่างทุกข์ร้อนใจ, Syn. concernedly, carefully

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anxiouslyThe dog regarded his master anxiously.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANXIOUSLY AE1 NG K SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anxiously (a) ˈæŋkʃəsliː (a1 ng k sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼巴巴[yǎn bā bā, ㄧㄢˇ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] waiting anxiously; impatient, #34,332 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich {adv}anxiously [Add to Longdo]
unruhig {adv}anxiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
気遣わしい[きづかわしい, kidukawashii] (adj-i) anxiously; with anxious looks; with anxiety [Add to Longdo]
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P) [Add to Longdo]
待ち望む[まちのぞむ, machinozomu] (v5m,vt) to look anxiously for; to wait eagerly for; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anxiously
      adv 1: with anxiety or apprehension; "we watched anxiously"
             [syn: {anxiously}, {uneasily}, {apprehensively}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top