ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*antagonistic*

AE0 N T AE2 G AH0 N IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: antagonistic, -antagonistic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonistic(adj) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์, See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. opposing, hostile, inimical

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug, antagonisticยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Actionการออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Groupsกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆซึ่งทำงานต้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antagonisticThe two countries are antagonistic to each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้าวฉาน(v) become antagonistic, See also: break the bond of friendship, split, Syn. แตกร้าว, บาดหมาง, Example: ขณะที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างถูกต้อง ความแตกแยกภายในพรรคสันนิบาตฯ ได้ร้าวฉานมากยิ่งขึ้น, Thai Definition: แตกร้าวกัน, โกรธเคืองกัน
เป็นปฏิปักษ์(v) be the enemy of, See also: be the antagonistic of, be hostile, Syn. เป็นศัตรู, Ant. เป็นมิตร, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่กินเส้น[mai kin sen] (x) EN: antagonistic ; hate to see each other

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONISTIC AE0 N T AE2 G AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonistic (j) ˈæntˌægənˈɪstɪk (a1 n t a2 g @ n i1 s t i k)
antagonistically (a) ˈəntˌægənˈɪstɪkliː (@1 n t a2 g @ n i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical, #9,008 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] antagonistic; laboring hard; pressed, #17,986 [Add to Longdo]
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] antagonistic, #40,940 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antagonistisch; feindlich {adj}antagonistic [Add to Longdo]
entgegenwirkendantagonistic [Add to Longdo]
feindlich {adv}antagonistically [Add to Longdo]
gegnerischantagonistical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude [Add to Longdo]
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment [Add to Longdo]
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonistic
   adj 1: indicating opposition or resistance [syn: {antagonistic},
       {counter}]
   2: characterized by antagonism or antipathy; "slaves
     antagonistic to their masters"; "antipathetic factions within
     the party" [syn: {antagonistic}, {antipathetic},
     {antipathetical}]
   3: arousing animosity or hostility; "his antagonistic
     brusqueness"; "Europe was antagonistic to the Unites States"
     [ant: {conciliative}, {conciliatory}]
   4: used especially of drugs or muscles that counteract or
     neutralize each other's effect [syn: {antagonistic},
     {incompatible}] [ant: {interactive}, {synergistic}]
   5: incapable of harmonious association

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top