ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*allay*

AH0 L EY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: allay, -allay-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allay(vt) ทำให้สงบ, Syn. soothe, mollify
allay(vt) บรรเทา, See also: ระงับ, Syn. relieve, reduce, alleviate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe

English-Thai: Nontri Dictionary
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allayHis calm words allayed my fear.
allayBy love alone is enmity allayed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
สำรวมใจ(v) calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai Definition: ทำใจให้แน่วแน่
การระงับ(n) suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
คลายกังวล(v) relieve, See also: allay, Syn. คลายความกังวล, Example: พอรู้ว่าฉันมีเพื่อนร่วมเดินทางแม่ก็คลายกังวล, Thai Definition: หายจากอาการเป็นห่วงหรือที่มีใจพะวงอยู่
ทุเลา(v) recover, See also: allay, moderate, be better, improve, not so bad, Syn. ค่อยยังชั่ว, Example: อาการเจ็บป่วยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ทุเลาลงแล้ว, Thai Definition: ค่อยๆ ลดความรุนแรงลง, น้อยลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลายกังวล[khlāi kangwon] (v, exp) EN: relieve ; allay
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLAY AH0 L EY1
ALLAYS AH0 L EY1 Z
KALLAY K AE1 L EY0
ALLAYED AH0 L EY1 D
ALLAYING AH0 L EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allay (v) ˈəlˈɛɪ (@1 l ei1)
allays (v) ˈəlˈɛɪz (@1 l ei1 z)
allayed (v) ˈəlˈɛɪd (@1 l ei1 d)
allaying (v) ˈəlˈɛɪɪŋ (@1 l ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓和[huǎn hé, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄜˊ, / ] to ease (tension); to alleviate; to moderate; to allay; to make more mild, #10,269 [Add to Longdo]
充饥[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to allay one's hunger, #31,986 [Add to Longdo]
充饥[chōng jī, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to allay one's hunger; also written 充飢|充饥, #31,986 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschwichtigen | beschwichtigend | beschwichtigt | beschwichtigt | beschwichtigteto allay | allaying | allayed | allays | allayed [Add to Longdo]
gelindertallayed [Add to Longdo]
linderndallaying [Add to Longdo]
(Schmerzen) stillen; lindern; mildernto allay [Add to Longdo]
verringern; vermindern; dämpfento allay [Add to Longdo]
(Befürchtungen) zerstreuen; beruhigento allay (fears) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水腹[みずばら, mizubara] (n) waterlogged stomach; allaying hunger with water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allay
   v 1: lessen the intensity of or calm; "The news eased my
      conscience"; "still the fears" [syn: {still}, {allay},
      {relieve}, {ease}]
   2: satisfy (thirst); "The cold water quenched his thirst" [syn:
     {quench}, {slake}, {allay}, {assuage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top