ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aims*

EY1 M Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aims, -aims-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
no-claims bonus(n) การลดค่าประกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
long-tail claimsค่าสินไหมทดแทนยืดเยื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Settlement of Claims Abroadการตกลงค่าสินไหมทดแทนในต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims portfolioยอดรวมค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of claimsการรวมข้อเรียกร้อง, การรวมประเด็นฟ้อง [ดู joinder of causes of action] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims adjusterผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Claims Bureauสำนักงานจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
court of claims; claims, court ofศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Court of Claimsศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims conditionเงื่อนไขเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims cooperation clauseข้อกำหนดความร่วมมือเรื่องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims equalisation reserveเงินสำรองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims expensesค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims reservesเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims sharing agreementข้อตกลงการแบ่งภาระค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims, court of; court of claimsศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
claims-setting agentตัวแทนจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriting and claims control clauseข้อกำหนดการควบคุมการรับประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiver of claimsการสละสิทธิ์เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workers' compensation claimsข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Automobile insurance claimsข้อเรียกร้องจากประกันรถยนต์ [TU Subject Heading]
Claimsข้อเรียกร้อง [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estatesการชำระหนี้กองมรดก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estates (Roman law)การชำระหนี้กองมรดก (กฎหมายโรมัน) [TU Subject Heading]
Convention on limitation of liability for Maritime Claims (1976)อนุสัญญาว่าด้วยการจำกัดความรับผิดสำหรับสิทธิเรียกร้องทางทะเล (ค.ศ. 1976) [TU Subject Heading]
Priorities of claims and liensสิทธิยึดหน่วงลำดับก่อน [TU Subject Heading]
Small claims courtsศาลคดีมโนสาเร่ [TU Subject Heading]
Aimsเป้าหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overlapping territorial claims area(n) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimsThere is no scientific basis for these claims.
aimsThis job makes tremendous claims on our emotional strength.
aimsDick aims to go alone.
aimsMasaru claims that he is innocent.
aimsThe company aims to branch out into China.
aimsYou're an arrogant dirty foreigner who claims their dictionary is correct even though they don't understand the nuances of Japanese.
aimsJapan claims the Northern Territories for its own.
aimsHe says racial reconciliation and nation building will be the aims of his government.
aimsMayuko always aims for perfection.
aimsHis proposals did not fit in with our aims.
aimsThe boy claims he knows nothing about it.
aimsHe claims to be a friend but it not such.
aimsIn Japan, company aims come before personal goals.
aimsHe claims he knows nothing about her.
aimsHe claims that he is a painter.
aimsThis book aims to provide an explanation of modern Japanese grammar that is as systematic and as easily understood as possible.
aimsShe claims the inheritance.
aimsShe aims at becoming a teacher.
aimsIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
aimsHe carried out all his aims.
aimsI will carry out my aims.
aimsHe claims that he is honest.
aimsTheir claims were as follows.
aimsEducation aims to develop potential abilities.
aimsWe have achieved all our aims.
aimsHe claims to be a socialist, and yet he has two houses and a Rolls Royce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ตู่(v) be apt to make false claims, See also: falsely claim as one's own, Syn. ขี้ตู่กลางนา, Example: ท่านคงไปฟังมาจากใครหรืออ่านของใคร แล้วมาขี้ตู่เอาว่าเป็นของผม, Thai Definition: ชอบทึกทักเอาเป็นของตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสละสิทธิ์เรียกร้อง[kān sala sit rīekrøng] (n, exp) EN: waiver of claims
ขี้ตู่[khītū] (v) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own  FR: s'approprier indûment
ผีบุญ[phībun] (n) EN: one who claims supernatural power ; messiah ; faith leader
ผีบุญผีบ้า[phībun phī bā] (n, exp) EN: one who claims supernatural power

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMS EY1 M Z
MAIMS M EY1 M Z
CLAIMS K L EY1 M Z
ACCLAIMS AH0 K L EY1 M Z
EXCLAIMS IH0 K S K L EY1 M Z
WILLAIMS W IH1 L AH0 M Z
DISCLAIMS D IH0 S K L EY1 M Z
PROCLAIMS P R OW0 K L EY1 M Z
COUNTERCLAIMS K AW1 N T ER0 K L EY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aims (v) ˈɛɪmz (ei1 m z)
maims (v) mˈɛɪmz (m ei1 m z)
claims (v) klˈɛɪmz (k l ei1 m z)
acclaims (v) ˈəklˈɛɪmz (@1 k l ei1 m z)
declaims (v) dˈɪklˈɛɪmz (d i1 k l ei1 m z)
exclaims (v) ˈɪksklˈɛɪmz (i1 k s k l ei1 m z)
reclaims (v) rˈɪklˈɛɪmz (r i1 k l ei1 m z)
disclaims (v) dˈɪsklˈɛɪmz (d i1 s k l ei1 m z)
proclaims (v) prˈəklˈɛɪmz (p r @1 k l ei1 m z)
pay-claims (n) pˈɛɪ-klɛɪmz (p ei1 - k l ei m z)
wage-claims (n) wˈɛɪʤ-klɛɪmz (w ei1 jh - k l ei m z)
counterclaims (n) kˈauntəklɛɪmz (k au1 n t @ k l ei m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
序言[xù yán, ㄒㄩˋ ㄧㄢˊ, ] preface of a book, outlining the book's aims, #32,137 [Add to Longdo]
大志[dà zhì, ㄉㄚˋ ㄓˋ, ] high aims, #40,240 [Add to Longdo]
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, / ] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal, #52,183 [Add to Longdo]
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, ] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent, #55,225 [Add to Longdo]
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure, #111,919 [Add to Longdo]
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure, #202,660 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Anspruchsregulierung {f}adjustment of claims [Add to Longdo]
Behauptungen über etw. aufstellento make claims about sth. [Add to Longdo]
Buchforderungen {pl}book claims [Add to Longdo]
Endziel {m} | Endziele {pl}final aim | final aims [Add to Longdo]
Ersatzanspruch {m} | Ersatzansprüche {pl}claim for compensation | claims for compensation [Add to Longdo]
Lebensziel {n} | Lebensziele {pl}aim in life | aims in life [Add to Longdo]
Lohnforderung {f} | Lohnforderungen {pl}wage claim | wage claims [Add to Longdo]
Schadensersatzklage {f}; Schadenersatzklage {f} | Schadensersatzklagen {pl}; Schadenersatzklagen {pl}claim for damages | claims for damages [Add to Longdo]
Schadenfreiheitsrabatt {m}no-claims bonus [Add to Longdo]
Unterhaltsanspruch {m} | Unterhaltsansprüche {pl}maintenace claim; claim for maintenance | maintenace claims; claims for maintenance [Add to Longdo]
Ziel {n}; Zweck {m} | Ziele {pl} | ein Ziel erreichenaim | aims | to achieve an aim [Add to Longdo]
Zielvorgabe {f} | Zielvorgaben {pl}target value; aim | target values; aims [Add to Longdo]
bezwecken | bezweckend | bezweckt | bezwecktto aim at; to aim to achieve | aiming; aiming to achieve | aimed | aims at [Add to Longdo]
deklamieren | deklamierend | deklamiert | deklamiert | deklamierteto declaim | declaiming | declaimed | declaims | declaimed [Add to Longdo]
dementieren | dementierend | dementiert | dementiert | dementierteto disclaim | disclaiming | disclaimed | disclaims | disclaimed [Add to Longdo]
fordert zurückreclaims [Add to Longdo]
gewinnt wiederreclaims [Add to Longdo]
jubelt zuacclaims [Add to Longdo]
lehnt abdisclaims [Add to Longdo]
proklamieren | proklamierend | proklamiert | proklamiert | proklamierteto proclaim | proclaiming | proclaimed | proclaims | proclaimed [Add to Longdo]
ruft ausexclaims [Add to Longdo]
trägt vordeclaims [Add to Longdo]
verstümmeln | verstümmelnd | verstümmelt | verstümmelteto maim | maiming | maims; maimes | maimed [Add to Longdo]
Er behauptet Sie zu kennen.He claims to know you. [Add to Longdo]
Er will es gesehen haben.He claims he saw it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
志す[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P) [Add to Longdo]
小法廷[しょうほうてい, shouhoutei] (n) petty bench of the supreme court; small claims court [Add to Longdo]
被担保債権額[ひたんぽさいけんがく, hitanposaikengaku] (n) secured claims [Add to Longdo]
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top