ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aiming*

EY1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aiming, -aiming-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aiming screwสกรูปรับไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimingAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
aimingHe is aiming for the directorship.
aimingThe country is aiming at decreasing its imports.
aimingWe are aiming at establishing the five-day workweek.
aimingWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.
aimingWe are always aiming at improving in the quality of service.
aimingWhat is he aiming at?
aimingWhat is he aiming at.
aimingWhich college are you aiming at?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงอุทาน(n) exclamation, See also: exclaiming, Example: นักดำน้ำหนุ่มใหญ่ถึงกับลืมตัวหลุดเสียงอุทานออกมาเป็นภาษาชาวเกาะด้วยความตื่นตระหนก, Count Unit: เสียง, Thai Definition: เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ
การพุ่ง(n) focusing, See also: tending, concentration, consolidation, attending, aiming, leaning, Syn. การมุ่ง, Thai Definition: การมุ่งตรงไป เช่น การพุ่งความสนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอ้างว่า...[dōi āng wā …] (x) EN: claiming that …

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMING EY1 M IH0 NG
MAIMING M EY1 M IH0 NG
CLAIMING K L EY1 M IH0 NG
ACCLAIMING AH0 K L EY1 M IH0 NG
EXCLAIMING IH0 K S K L EY1 M IH0 NG
RECLAIMING R IY0 K L EY1 M IH0 NG
DISCLAIMING D IH0 S K L EY1 M IH0 NG
PROCLAIMING P R OW0 K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aiming (v) ˈɛɪmɪŋ (ei1 m i ng)
maiming (v) mˈɛɪmɪŋ (m ei1 m i ng)
claiming (v) klˈɛɪmɪŋ (k l ei1 m i ng)
acclaiming (v) ˈəklˈɛɪmɪŋ (@1 k l ei1 m i ng)
declaiming (v) dˈɪklˈɛɪmɪŋ (d i1 k l ei1 m i ng)
exclaiming (v) ˈɪksklˈɛɪmɪŋ (i1 k s k l ei1 m i ng)
reclaiming (v) rˈɪklˈɛɪmɪŋ (r i1 k l ei1 m i ng)
disclaiming (v) dˈɪsklˈɛɪmɪŋ (d i1 s k l ei1 m i ng)
proclaiming (v) prˈəklˈɛɪmɪŋ (p r @1 k l ei1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武术[wǔ shù, ㄨˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫, #8,387 [Add to Longdo]
力争上游[lì zhēng shàng yóu, ㄌㄧˋ ㄓㄥ ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] to strive for mastery (成语 saw); aiming for the best result; to have high ambitions, #42,014 [Add to Longdo]
蜀汉[Shǔ Hàn, ㄕㄨˇ ㄏㄢˋ, / ] Shu Han (c. 200-263), Liu Bei's kingdom in Sichuan during the Three Kingdoms, claiming legitimacy as successor of Han, #57,820 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richtkreis {m}; Richtzeichen {n}; Zielzeichen {n}aiming circle [Add to Longdo]
Zielpunkt {m}aiming point [Add to Longdo]
Zielsymbol {n}aiming symbol [Add to Longdo]
ablehnen | ablehnendto disclaim | disclaiming [Add to Longdo]
ausrufen | ausrufendto exclaim | exclaiming [Add to Longdo]
ausrufendproclaiming [Add to Longdo]
beanspruchen; fordern | beanspruchend; fordernd | beanspruchte; forderteto claim | claiming | claimed [Add to Longdo]
bezwecken | bezweckend | bezweckt | bezwecktto aim at; to aim to achieve | aiming; aiming to achieve | aimed | aims at [Add to Longdo]
deklamieren | deklamierend | deklamiert | deklamiert | deklamierteto declaim | declaiming | declaimed | declaims | declaimed [Add to Longdo]
dementieren | dementierend | dementiert | dementiert | dementierteto disclaim | disclaiming | disclaimed | disclaims | disclaimed [Add to Longdo]
emporstreben | emporstrebendto aim high | aiming high [Add to Longdo]
proklamieren | proklamierend | proklamiert | proklamiert | proklamierteto proclaim | proclaiming | proclaimed | proclaims | proclaimed [Add to Longdo]
reklamieren | reklamierend | reklamiertto reclaim; to protest; to complain | reclaiming; protesting; complaining | reclaimed; protested; complained [Add to Longdo]
verstümmeln | verstümmelnd | verstümmelt | verstümmelteto maim | maiming | maims; maimes | maimed [Add to Longdo]
vortragen | vortragend | vorgetragento declaim | declaiming | declaimed [Add to Longdo]
wiedergewinnendreclaiming [Add to Longdo]
auf etw. zielen; auf etw. abzielen | zielend; abzielend | gezielt; abgezieltto aim at sth. | aiming at | aimed at [Add to Longdo]
zujubeln | zujubelndto acclaim | acclaiming [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto claim back | claiming back [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto reclaim | reclaiming [Add to Longdo]
Ich habe immer bewusst vermieden, zu behaupten...I've always fought shy of claiming that... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスクライミング[aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
クライミング[kuraimingu] (n) climbing; (P) [Add to Longdo]
グッドタイミング[guddotaimingu] (n) good timing [Add to Longdo]
タイミング[taimingu] (n) timing; (P) [Add to Longdo]
タイミングチャート[taimingucha-to] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] (n) {comp} timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
フリークライミング[furi-kuraimingu] (n) free climbing [Add to Longdo]
プライミング[puraimingu] (n) priming [Add to Longdo]
ロッククライミング[rokkukuraimingu] (n) rock-climbing [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
穴狙い[あなねらい, ananerai] (n) aiming for a lucky break (e.g. in horse racing, betting on an unlikely horse) [Add to Longdo]
呼号[こごう, kogou] (n,vs) crying out; proclaiming [Add to Longdo]
高望み[たかのぞみ, takanozomi] (n,vs) aiming too high [Add to Longdo]
受け狙い;受けねらい[うけねらい, ukenerai] (n) attention-grabbing; popularity-grabbing; aiming for laughs; hit-driven [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] (n) {comp} aiming symbol; aiming circle; aiming field [Add to Longdo]
正眼;青眼[せいがん, seigan] (n) (1) aiming at the eye (with a sword); (2) (青眼 only) (See 白眼・はくがん・2) warm, welcoming eyes [Add to Longdo]
胎児認知[たいじにんち, taijininchi] (n) recognition of an unborn child (for the purposes of claiming nationality) [Add to Longdo]
着眼[ちゃくがん, chakugan] (n,vs) notice; attention; viewpoint; observation; aiming at; having an eye to [Add to Longdo]
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.) [Add to Longdo]
不正タイミングの試験事象[ふせいタイミングのしけんじしょう, fusei taimingu noshikenjishou] (n) {comp} inopportune test event [Add to Longdo]
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization [Add to Longdo]
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field [Add to Longdo]
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top