ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aim*

EY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aim, -aim-
Possible hiragana form: *あいん*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
財務省[ざいむしょう、zaimushou] (n) Ministry of Finance Japan

English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim(n) การเล็ง
aim(n) ความตั้งใจ, See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. object, plan, purpose
aim(vt) ตั้งใจ
aim(vi) ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
aim(vt) ตั้งเป้า, See also: มุ่งเป้า
aim(vi) ตั้งเป้า, See also: เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า
aim(n) ทักษะการเล็ง
aim(n) เป้า, See also: เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. target, point
aim(n) ระดับความแม่นยำ
maim(vt) ทำให้บาดเจ็บสาหัส, Syn. cripple, lame, disable
claim(n) การเรียกร้อง, Syn. demand, request, call
claim(vt) เรียกร้อง, Syn. demand, require
claim(vt) อ้าง, See also: กล่าวอ้าง
aim at(phrv) เล็ง (ปืน) ไปที่, Syn. shoot at, take at
aim at(phrv) มุ่งหมายเพื่อ, See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ, Syn. drive at, drive for
maimed(adj) พิการ, See also: เสีย, Syn. injured, damaged
acclaim(vt) สรรเสริญ, Syn. praise, laud, celebrate
acclaim(n) เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
acclaim(vt) โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
aim for(phrv) เล็ง (ปืน) ไปที่, Syn. shoot at, take at
aim for(phrv) พยายามเพื่อ, See also: มุ่งมั่นเพื่อ
aimless(adj) ไม่มีจุดหมาย, See also: เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Syn. purposeless, pointless
declaim(vt) แสดงสุนทรพจน์อย่างฉะฉาน, See also: อ่านบทกวีอย่างฉะฉานจริงจัง, Syn. recite
declaim(vi) อ่าน, See also: ท่อง บทกวี, สุนทรพจน์ ฯลฯ, อย่างมีอรรถรส, Syn. recite
exclaim(vt) ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell
exclaim(vi) ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell
raiment(n) เครื่องนุ่งห่ม (คำทางการ), See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing
reclaim(vt) เรียกกลับคืน, See also: เอากลับ, Syn. retrieve, take back
reclaim(vt) หักร้างถางพง, See also: ทำให้ที่ดินใช้การได้, Syn. develop, open up
reclaim(vt) ใช้ประโยชน์จากของเสีย, Syn. salvage
claimant(n) ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ, Syn. petitioner, claimer
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. deny, contradict, disaffirm, Ant. comfirm, affirm
disclaim(vi) สละสิทธิ์, See also: เลิกสัญญา, Syn. renounce, forswear
disclaim(vt) สละสิทธิ์, See also: เลิกสัญญา, Syn. renounce, forswear
proclaim(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการ, See also: ป่าวประกาศ, Syn. advertise, announce, declare, Ant. hide, secret
aimlessly(adv) อย่างไม่มีจุดหมาย, See also: อย่างไม่มีเป้าหมาย, อย่างเลื่อนลอย
claim for(phrv) เรียกร้องให้จ่ายสำหรับ
claim for(phrv) อ้างในสิทธิ์ของ
quitclaim(n) การโอนผลประโยชน์
quitclaim(vt) ยกเลิกข้อเรียกร้อง, See also: สละสิทธิ์เรียกร้อง
claim back(phrv) เรียกร้องเงินคืน
claim from(phrv) เรียกร้องค่าชดเชย
disclaimer(n) ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ, Syn. denial, rejection, contradiction, Ant. avowal, affirmation
lay claim to(phrv) เรียกร้อง, See also: อ้างสิทธิ
reclaim from(phrv) ปรับปรุงดิน, See also: นำกลับมาใช้ประโยชน์
reclaim from(phrv) ช่วยให้ปลอดภัยจาก (วิถีชีวิตเลวร้าย)
reclaimation(n) การเข้าบุกเบิก, See also: การฟื้นฟู, Syn. restoration, recycling
claim against(phrv) เรียกร้องให้จ่าย, See also: อ้างสิทธิ์ให้จ่าย
irreclaimable(adj) ไม่สามารถเอาคืนได้, Ant. reclaimable
proclaimation(n) การประกาศ, See also: สิ่งที่ประกาศออกมา, Syn. announcement, declaration, proclamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration
arapaima(อาระไพ'มะ) n. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่จำพวก Arapaima gigas
claim(เคลม) vt.,n. (การ) เรียกร้อง,อ้างสิทธิ,อ้าง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิเรียกร้อง,สิ่งที่เรียกร้อง
claimant(เคล'เมินทฺ) n. ผู้เรียกร้อง,ผู้อ้างสิทธิ
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
daimon(ได'โมน) n. พระเจ้า -pl. daimons,daimones
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
maim(เมม) vt. ทำให้เสียแขนขา,ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป,ทำให้พิการ,ทำให้เสื่อมเสีย. n. สภาพบาดเจ็บทางกาย,บาดแผลทางกาย,ข้อบกพร่อง,มลทิน., See also: maimness n. maimer n., Syn. mutilate, cripple
proclaim(โพรเคลม') vt. ประกาศ,แถลง,ประกาศสงคราม,ประกาศอย่างเปิดเผย,ประกาศสรรเสริญ., See also: proclaimer n., Syn. announce, declare
raiment(เร'เมินทฺ) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing
re-claim(รีเคลม') vi. เรียกร้องกลับ,เรียกคืน,เรียกร้องอีก
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง,ประกาศตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi, vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
aim(vi) เล็ง,เพ่ง,มุ่งหมาย
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
claim(vt) อ้างสิทธิ,เรียกร้องสิทธิ์,ยืนยัน
claimant(n) ผู้อ้างสิทธิ,ผู้เรียกร้องสิทธิ์,โจทก์
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
irreclaimable(adj) เรียกคืนไม่ได้,เอาคืนไม่ได้
maim(vt) ทำให้พิการ
proclaim(vt) ประกาศ,ป่าวร้อง,แถลง
raiment(n) เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
long-tail claimsค่าสินไหมทดแทนยืดเยื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of claimสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reclaimเรียกร้องคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
return for no claimเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small claimข้อเรียกร้องรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Settlement of Claims Abroadการตกลงค่าสินไหมทดแทนในต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
statement of claimคำฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims portfolioยอดรวมค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims reserveเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupying claimantผู้เรียกร้องในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aiming screwสกรูปรับไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amount claimedจำนวนเงินที่เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attachment of a claimการอายัดสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of claimsการรวมข้อเรียกร้อง, การรวมประเด็นฟ้อง [ดู joinder of causes of action] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitclaimการสละสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matured claimสิทธิเรียกร้องที่ถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maimการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู mayhem และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross-claimข้อเรียกร้องกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim๑. ข้อเรียกร้อง๒. การใช้สิทธิเรียกร้อง๓. การอ้างสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
claim๑. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน๒. ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claimข้อเรียกร้อง, การใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim adjusterผู้ไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้อง (ในการประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim agentตัวแทนค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim and deliveryสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์, การเรียกร้องเอาทรัพย์คืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claimantผู้เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claimright insuranceการประกันภัยการยับยั้งการชำระเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims adjusterผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Claims Bureauสำนักงานจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
court of claims; claims, court ofศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Court of Claimsศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims conditionเงื่อนไขเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims cooperation clauseข้อกำหนดความร่วมมือเรื่องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims equalisation reserveเงินสำรองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims expensesค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims reservesเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims sharing agreementข้อตกลงการแบ่งภาระค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims, court of; court of claimsศาลพิจารณาข้อเรียกร้องจากรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
claims-setting agentตัวแทนจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heat reclaimการใช้ประโยชน์คืนจากความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-claimไม่ได้ใช้สิทธิเรียกร้อง (ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no-claim bonusเบี้ยรางวัลประวัติดี มีความหมายเหมือนกับ no-claim discount [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
no-claim discountส่วนลดประวัติดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
no claim for accident reportedการไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notification of claimการแจ้งเกิดวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nature of claimสภาพแห่งสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unliquidated claimข้อเรียกร้องที่ยังกำหนดค่าเสียหายมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claimการทวง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Rubber, Reclaimedยางรีเคลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Claim(s)ข้อถือสิทธิ ที่ขอรับความคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Workers' compensation claimsข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Automobile insurance claimsข้อเรียกร้องจากประกันรถยนต์ [TU Subject Heading]
Claim vs [name of country or party agiant which claim are brought]ข้อเรียกร้องต่อ [ชื่อประเทศหรือคู่กรณี] [TU Subject Heading]
Claimsข้อเรียกร้อง [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estatesการชำระหนี้กองมรดก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estates (Roman law)การชำระหนี้กองมรดก (กฎหมายโรมัน) [TU Subject Heading]
Convention on limitation of liability for Maritime Claims (1976)อนุสัญญาว่าด้วยการจำกัดความรับผิดสำหรับสิทธิเรียกร้องทางทะเล (ค.ศ. 1976) [TU Subject Heading]
Priorities of claims and liensสิทธิยึดหน่วงลำดับก่อน [TU Subject Heading]
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]
Small claims courtsศาลคดีมโนสาเร่ [TU Subject Heading]
Unemployment insurance claimantsผู้เรียกร้องสิทธิประกันสังคมการว่างงาน [TU Subject Heading]
Reclaimการทำซ้ำ, Example: การนำของเสียมาสกัดหรือแยกส่วนที่ใช้ประโยชน์ ได้มาใช้ เช่น การนำแก๊สจากกองขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Pacific Raimประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิก, Example: ประเทศและหมู่เกาะต่างๆ ที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก รวม 34 ประเทศ และ 23 หมู่เกาะ มีพื้นที่กว่า 70 ล้านตารางไมล์ มีประชากรกว่า 2.5 พันล้านคน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ประเทศในภูมิภาคนี้มีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในอนาคตสูงและยังมีทรัพยากรอยู่มาก ประเทศที่สำคัญๆ ในแถบรมมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น จนผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยอมรับว่า ศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเป็นสตวรรษของประเทศที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Century) เพราะจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Reclaimed rubberยางรีเคลมได้มาจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ยางเก่าที่ใช้แล้ว เช่น ยางล้อรถยนต์ ยางในรถยนต์ หรือยางคงรูปที่เป็นของเสียซึ่งเกิดระหว่างกระบวนการผลิต มาผ่านกรรมวิธีโดยความร้อนและเคมี ยางจะเกิดการดีพอลิเมอไรซ์ (depolymerize) เปลี่ยนจากสภาพคงรูป (vulcanized) และมีความยืดหยุ่น (elasticity ) กลับคืนไปสู่สถานะแรกเริ่ม คือ ไม่มีความคงรูป (unvulcanised) และไม่มีความยืดหยุ่น (plasticity )* ได้เป็นยางรีเคลมที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและของเหลว (paste-like ) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ปกติจะใช้ยางรีเคลมผสมกับยางธรรมชาติสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่คำนึงถึงความ แข็งแรงและความ ทนทานมากนัก *Plasticity คือ ความโน้มเอียงของวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวรเมื่อได้รับ แรงกระทำ [เทคโนโลยียาง]
Aimlessไร้จุดหมาย [การแพทย์]
Aimsเป้าหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chaaim[ชา ไอม์] (slang) ขาดความรับผิดชอบ, See also: unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich, Syn. unverantwortlich
disclaim(vi) งดใช้สิทธิ์เรียกร้อง
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
overlapping territorial claims area(n) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย
reclaimationการฟื้นฟูสภาพ
reclaimed feeเงินบำรุงเรียกคืน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take aim.เก็บมัน Kung Fu Panda 2 (2011)
Jaime.Jaime. Pilot (2007)
Vraiment.Vraiment. Third Girl (2008)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว The Great Dictator (1940)
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย Rebecca (1940)
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป Rebecca (1940)
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
He claimed he was at the movies, yet he couldn't remember the names of the films he saw or who played in them.เขาอ้างว่าเขาเป็นที่ภาพยนตร์ แต่เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์ที่เขาเห็นหรือผู้ที่เล่นในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น 12 Angry Men (1957)
He claims that he went to a movie at about 11.30, returning home at 3.10 to find his father dead and himself arrested.เขาอ้างว่าเขาไปดูหนังที่เกี่ยวกับ 11.30, กลับบ้านที่ 3.10 จะหาพ่อของเขาที่ตายแล้วและตัวเองถูกจับ 12 Angry Men (1957)
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได 12 Angry Men (1957)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
...it might interfere with my aim.เป้าหมายของฉันอาจเปลี่ยน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Aim, fire!มุ่ง ยิง Yellow Submarine (1968)
"... their aim to make the townsfolk flee."♪ คิดไล่ชาวบ้านไปพ้นที่นี่ ♪ Blazing Saddles (1974)
Every grownup was the same Uniformly, they'd exclaimผู้ใหญ่ทุกคนเหมือนกันหมด พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า" The Little Prince (1974)
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้ Jaws (1975)
"From the Bronx cabbie who claims he drove Mary Magdalene...เมื่อคริสต์มาสก่อนคนขับรถแท๊กซี่ ที่บร๊องซ์บอกว่า Oh, God! (1977)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
Is God going to reveal himself to you, as you claim he has?พระเจ้าจะแสดงตนต่อหน้าคุณ อย่างที่คุณบอกเหรอ Oh, God! (1977)
Not as I claim he has. As he has.ผมไม่ได้บอกว่าท่านจะทำ ท่านทำไปแล้ว Oh, God! (1977)
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว Oh, God! (1977)
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ Oh, God! (1977)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
If no one makes a claim to it, I say we can forget it.ถ้าไม่มีใครทำให้การเรียกร้อง ให้มัน ฉันบอกว่าเราสามารถลืมมัน Mad Max (1979)
Remember, you don't aim a gun at a man unless you intend to shoot him.แล้วจำไว้ว่าอย่าเล็งถ้าไม่ตั้งใจจะยิง Phantasm (1979)
Please have your baggage claim checks ready to show upon leaving the terminal.กรุณารับกระเป๋าคืนได้ ซึ่งพร้อมแล้วที่ท่าผู้โดยสารขาออก Airplane! (1980)
Aim to touch down a third of the way. A slight cross wind, so be ready.เล็งแตะพื้นที่ 3 ส่วน 4 ของรันเวย์ ลมพัดขวางนิดหน่อย เตรียมพร้อมไว้ Airplane! (1980)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
"Noncooperation has one aim:"การไม่ให้ความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ Gandhi (1982)
Let every Indian claim it as his right.ชาวอินเดียทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของ Gandhi (1982)
I aim, like this.ฉันมุ่งมั่นเช่นนี้ Idemo dalje (1982)
Claiming that I am here for a Miss Long.แล้วบอกว่าข้ามาที่นี่เพื่อแม่นางเล้ง. Return of the Condor Heroes (1983)
Give me the 65. I'm on the job. (EXCLAIMS)เอาตังค์มา ข้ารับงาน The Princess Bride (1987)
(MEN EXCLAIMING) There will be no survivors!จะไม่มีใครรอดชีวิตไปจากที่นี่! The Princess Bride (1987)
Aim!เล็ง! Akira (1988)
This is no aimless audition. The winner gets a shot at Carson.คนชนะได้ออกรายการคาร์สันเชียวนะ Punchline (1988)
Come on, you won the brass ring. Come claim it.ไม่เอาน่ะ คุณคือผู้ชนะ มารับรางวัลของคุณไป Punchline (1988)
I've had to reclaim my property from you.ที่ฉัน ต้องเอาสมบัติของฉัน กลับมาจากแก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล The Russia House (1990)
Bavaria. Oh, your father always claimed to have royal Bavarian blood.บาวาเรียเหรอ พ่อของลูกพูดอยู่เสมอเลย ว่าเขามีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียนด้วยนะ Mannequin: On the Move (1991)
Of course, he also claimed to be a Harvard graduate, the only one who ever worked at Abe's Fish Market.และพ่อของลูกก็ยังบอกอีกว่า เรียนจบจากฮาร์วาร์ด เป็นคนเดียวที่ได้เคยทำงาน ที่ ตลาดปลาของเอ๊ป Mannequin: On the Move (1991)
I thought Cupid aimed for the heart.ฉันว่า คิวปิด ยิงศรรักใส่นะ Mannequin: On the Move (1991)
He's an unreclaimed creature.เขาเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่อาจปราบ Wuthering Heights (1992)
So Heathcliff claimed the last surviving Earnshaw.ฮีธคลิฟฟ์ ก็ได้ตัวเอิร์นชอว์คนสุดท้ายไป Wuthering Heights (1992)
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป Hero (1992)
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimAfter I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
aimAim the gun at the target.
aimAim very proud of the job I chose myself.
aimAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
aimAll of us aim at success.
aimAmerica likes to claim that it is a "classless" society.
aimAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
aimAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
aimA stable economy is the aim of every government.
aimBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
aimBut this claim is emphatically not the one that Dennett is making.
aimCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
aimDick aims to go alone.
aimDoes anyone claim this knife?
aimEducation aims to develop potential abilities.
aimEducation shouldn't be aimed at passing a test.
aimGranting that the aim is right, how will you carry out the plan?
aimHe achieved his aim at last.
aimHe aimed at the bird.
aimHe carried out all his aims.
aimHe claimed his share of the profits.
aimHe claimed on the insurance after his car accident.
aimHe claimed that he had discovered a new comet.
aimHe claimed that he had returned the book to the library.
aimHe claimed that the enormous property was at his disposal.
aimHe claimed to be an expert in finance.
aimHe claims he knows nothing about her.
aimHe claims that he is a painter.
aimHe claims that he is honest.
aimHe claims to be a friend but it not such.
aimHe claims to be a socialist, and yet he has two houses and a Rolls Royce.
aimHe drifted aimlessly through life.
aimHe exclaimed that I should not touch the gun.
aimHe exclaimed that she was beautiful.
aimHe exclaimed 'what a dirty face you have'.
aimHe has a claim to be called Europe's leading statesman.
aimHe has no claim to the property.
aimHe has no specific aim.
aimHe has only one aim in life, to make money.
aimHe is aiming for the directorship.
aimHe knows better than to make such a claim.
aimHe laid claim to the land.
aimHe picked up the rifle and aimed it at the target.
aimHer aim in life is to become a movie star.
aim"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
aimHere are your boarding pass and your baggage claim.
aimHe says racial reconciliation and nation building will be the aims of his government.
aimHe was acclaimed as the best writer of the year.
aimHis aim in life is to save money.
aimHis aim in life was to become a great doctor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศตัว(v) declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ผู้เรียกร้อง(n) one who demands, See also: claimant, Syn. คนเรียกร้อง, Ant. ผู้ให้, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
มุ่งเน้น(v) emphasize, See also: aim at, focus on, Syn. เน้น, Ant. มองข้าม, Example: วิธีการสอนแบบนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าเป็นผู้ฟัง, Thai Definition: ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษ
อ้างว่า(v) claim, See also: cite, mention, Syn. อ้างถึง, กล่าวถึง, Example: นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ขี้ตู่(v) be apt to make false claims, See also: falsely claim as one's own, Syn. ขี้ตู่กลางนา, Example: ท่านคงไปฟังมาจากใครหรืออ่านของใคร แล้วมาขี้ตู่เอาว่าเป็นของผม, Thai Definition: ชอบทึกทักเอาเป็นของตัว
เข้าเป้า(v) be able to achieve one's aim, See also: be accurate, Syn. ตรงเป้า, Ant. พลาดเป้า, Example: เราควรจะวางแผนการขายอย่างไรให้ผลงานเข้าเป้าตามนโยบายของห้าง, Thai Definition: สำเร็จตามที่มุ่งหมายตั้งใจไว้
โต๋เต๋(adv) aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
ไม่มีจุดหมาย(v) have no aim, See also: be without aim, adrift, have no purpose, drift, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: เมื่อพ่อแม่เขาเสีย เขาก็ไม่มีจุดหมายในชีวิต, Thai Definition: ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
ไม่มีจุดหมาย(adv) adrift, See also: aimlessly, driftingly, afloat, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: พวกเราเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมาย, Thai Definition: โดยไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
สดุดี(v) praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
แสดงเจตจำนง(v) aim at, See also: purpose, intent, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
แสดงเจตนา(v) intent to, See also: aim at, stretch out for, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
โห่ร้อง(v) acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
หาว่า(v) accuse of, See also: charge, claim, Syn. กล่าวหา, Example: โจทย์หาว่าจำเลยขโมยทองรูปพรรณหนัก 50 บาทไปจากร้าน
อุทาน(v) exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai Definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
ใฝ่(v) aim, See also: expect, hope for, desire, Syn. มุ่ง, ใคร่, หวัง, ใฝ่หา, Example: เขามักใฝ่ชีวิตง่ายๆ ไม่พิสดาร ไม่ต้องหรูหราเหมือนคนอื่น, Thai Definition: คิดมุ่งหรือคิดหวังถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ด้วน(adj) amputated, See also: maimed, short, cut-off, curtailed, truncated, Syn. กุด, ขาด, สั้น, Example: คนแขนขาด้วนบางคนประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: เรียกสิ่งที่มีรูปยาวที่ตอนปลายขาดหายไป
แถลงการณ์(v) state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai Definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
มาดหมาย(v) intend, See also: expect, anticipate, aim at, fix one's mind on, be intent on, be determined, Syn. หมายมาด, มุ่งหมาย, Example: เจ้าพ่อมาดหมายไว้ว่าจะต้องรีดไถสหภาพ จนกว่าจะได้เงินคุ้มกับที่เสียไป
เสวยราชย์(v) occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, Example: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี
เสวยราชสมบัติ(v) occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์, Example: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์
เรื่อยเปื่อย(adv) continuously and aimlessly, Example: ขากลับออกจากหมู่บ้าน เราคุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ, Thai Definition: เรื่อยๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย
วัตถุประสงค์(n) objective, See also: object, aim, goal, purpose, Syn. จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย, Example: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน, Thai Definition: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
ภูษา(n) clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อ้างสิทธิ์(v) claim, See also: possess, Syn. ถือสิทธิ์, Example: รัฐอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้, Thai Definition: ถือเอาว่าเป็นสิทธิ์ของตนในการกระทำต่างๆ
เป็นที่เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim, Ant. เป็นความลับ, Example: มีการประชุมกันภายในแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
ตั้งเจตนา(v) intend, See also: have in mind, plan, aim, mean, purpose, Syn. ตั้งใจ, ตั้งเป้าหมาย, Example: เขาตั้งเจตนาไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะจับคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai Definition: ตั้งใจหรือมุ่งหมายไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตั้งเป้า(v) aim at, See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try, Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย, Example: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้, Thai Definition: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
ไม่รับผิดชอบ(v) be irresponsible, See also: be not responsible, disclaim a responsibility, Syn. ปัดความรับผิดชอบ, Example: บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะถือว่านอกเหนือไปจากสัญญา, Thai Definition: ไม่ยอมตามผลที่ได้กระทำลงไป, ไม่สนในหรือไม่ใส่ใจกับผลที่ได้กระทำลงไป
มุ่งหมาย(v) aim at, See also: intend, mean, desire, endeavour, set one's sights on, Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง, Example: คู่แข่งมุ่งหมายจะทำลายภาพบริษัทเราอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: ตั้งใจกำหนดหรือปรารถนาสิ่งใดให้เป็นไปตามประสงค์
แพรพรรณ(n) finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai Definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
กุด(v) maim, See also: stub, shorten, cut off, (of speech) cut short, amputate, stump, Syn. ด้วน, สั้น, Ant. ยาว, Example: เขามองโคนงวงช้างที่งากุดจมอยู่ข้างในอย่างนึกเสียดาย, Thai Definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป
ข้อเรียกร้อง(n) demand, See also: request, requirement, claim, Syn. คำเรียกร้อง, Example: ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, Count Unit: ประการ,ข้อ, Thai Definition: คำกล่าวเพื่อแสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เขม้น(v) gaze at, See also: aim at, stare at, Syn. จ้อง, มองเขม็ง, เพ่ง, Example: เขาเขม้นมองป้ายโฆษณาอย่างสนใจมาก, Thai Definition: จ้องมองดูโดยมุ่งเฉพาะ
คำเรียกร้อง(n) request, See also: claim, demand, call, appeal, Syn. ข้อเรียกร้อง, ข้อกำหนด
คู่พิพาท(n) litigant, See also: claimant, party, plaintiff, Syn. คู่ความ, คู่กรณี, Example: คู่พิพาทได้ประนีประนอมกันแล้ว, Thai Definition: บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีกรณีโต้แย้งกัน, Notes: (กฎหมาย)
เคว้งคว้าง(adv) adrift, See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly, Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปัญหาและคนมีสภาพจิตใจที่ลอยเคว้งคว้าง, Thai Definition: ไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
โฆษิต(v) announce, See also: declare, proclaim, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง
จตุปัจจัย(n) the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine, Example: คนเราทุกคนต้องการปัจจัยสี่หรือจตุปัจจัยในการดำรงชีวิต, Thai Definition: เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 4 อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) ศิลานเภสัช (ยา)
ปอง(v) aim to get, See also: desire, intend, Syn. หมายปอง, Example: ล๊อกฮัดสัน เทพบุตรสุดหล่อแห่งศตวรรษมีสาวๆ เกือบครึ่งโลกหมายปอง, Thai Definition: ปรารถนา
ปล่อยใจ(v) think aimlessly, See also: be lost in reverie, Syn. เคลิบเคลิ้ม, คิดฝันไป, Example: บุคคลที่อยากฆ่าตัวตายอย่าปล่อยใจให้หมกมุ่นเรื่องนี้ เวลาไม่สบายใจควรหาจิตแพทย์, Thai Definition: คิดเรื่อยเปื่อย
ป่าว(v) proclaim, See also: publicize, broadcast, announce, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ, Example: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง, Thai Definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าวประกาศ(v) announce, See also: publicize, broadcast, proclaim, Syn. ประกาศ, ป่าว, Example: เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแจ้งว่าชัยชนะครั้งแรกที่พันธมิตรป่าวประกาศไปทั่วโลกนั้นห่างไกลจากความถูกต้อง, Thai Definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าวร้อง(v) proclaim, See also: declare, Syn. ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai Definition: ร้องบอกให้รู้ทั่วกัน
ใฝ่สูง(v) be ambitious for great achievement, See also: aim high, fly high, crave for greatness and success, Syn. ทะเยอทะยาน, ทะเยอทะยานเกินตัว, Ant. ใฝ่ต่ำ, Example: โบราณสอนว่าอย่าใฝ่สูงจนเกินไป ถ้าไม่เป็นไปตามที่หวังแล้วจะผิดหวังรุนแรง, Thai Definition: ทะเยอทะยานเกินตัว
แผ้วถาง(v) reclaim, See also: open up, clear, Syn. แผ้ว, Example: พวกที่ทำไร่เลื่อนลอยแผ้วถางป่าจนเตียนโล่ง, Thai Definition: ทำให้เตียน สะอาดหรือหมดสิ้นไป
แผ้ว(v) clear, See also: clean, sweep, reclaim, open up, Syn. แผ้วถาง, ถาง, Example: พวกชาวเขาช่วยกันแผ้วป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน, Thai Definition: ทําให้เตียน สะอาด หรือหมดสิ้นไป, มักใช้ประกอบกับคําอื่น เช่น แผ้วถาง แผ้วกวาด
แผ้วถาง(v) reclaim, See also: clear, clean, open up, Example: ชาวสวนช่วยกันแผ้วถางหญ้าเพื่อใช้ที่ดินสำหรับปลูกพืช, Thai Definition: ทำให้โล่งเตียนโดยการตัดต้นไม้หรือวัชพืชทิ้ง
ฟ้องแย้ง(n) counter-claim, See also: counter-prosecution, countercharge, Syn. คำฟ้องแย้ง, Example: เขาฟ้องแย้งว่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าผิดสัญญาก่อน, Thai Definition: การที่จำเลยฟ้องโจทก์มาในคำให้การในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมของโจทก์, Notes: (กฎหมาย)
ฟ้องหย่า(v) enter a claim for divorce, See also: enter suit for divorce, Example: เธอแน่ใจแล้วหรือที่จะฟ้องหย่าสามีของเธอ, Thai Definition: ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอยกเลิกภาวะสมรส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างสิทธิ์[āng sit] (v, exp) EN: claim
อ้างสิทธิ์ใน...[āng sit nai …] (v, exp) EN: lay claim to ; vindicate for
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันแท้จริง[an thaējing] (adj) FR: avéré ; authentique ; vraiment
ใบเปิด[baipoēt] (n, exp) EN: claim for reimbursement
เบิกค่าใช้จ่าย[boēk khāchaijāi] (v, exp) EN: claim expenses
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment
ฉันรักคุณ[chan rak khun] (xp) EN: I love you (m., f.)  FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[chan rak thoē] (xp) EN: I love you ; I am in love with you  FR: je t'aime
เชียว[chīo] (adv) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite  FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ชมชอบ[chomchøp] (v) EN: like  FR: aimer
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบมากกว่า[chøp māk kwā] (v, exp) EN: prefer  FR: préférer ; apprécier par-dessus tout ; aimer mieux ; aimer le plus
ชอบมากที่สุด[chøp māk thīsut] (v, exp) EN: be crazy about  FR: adorer ; raffoler de ; aimer à la folie
ดิฉันรักคุณ[dichan rak khun] (xp) EN: I love you  FR: je vous aime
โดยอ้างว่า...[dōi āng wā …] (x) EN: claiming that …
ด้วน[dūan] (adj) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated  FR: amputé ; tronqué
เอ็นดู[endū] (v) EN: be loving ; be kind ; be merciful  FR: affectionner ; aimer
ใฝ่[fai] (v) EN: aim ; expect ; seek ; pursue  FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
ใฝ่สูง[faisūng] (v) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success  FR: être ambitieux
ฟ้องแย้ง[føngyaēng] (v) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue
ฝูง[fūng] (n) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm  FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงผึ้ง[fūng pheung] (n, exp) FR: essaim d'abeilles [m]
หิว[hiū] (v) EN: be hungry  FR: avoir faim
หิว[hiū] (v) EN: hunger after ; thirst for ; crave  FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวจังเลย[hiū jang loēi] (v, exp) FR: avoir terriblement faim
หิวจัด[hiū jat] (v, exp) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished  FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวข้าว[hiū khāo] (v) EN: be hungry ; crave for rice  FR: avoir faim
หิวมาก[hiū māk] (v, exp) EN: be as hungry as a hunter (loc.)  FR: avoir une faim de loup (loc.)
หิวสุด ๆ[hiū sut-sut] (v, exp) FR: avoir terriblement faim
โห่[hō] (v) EN: cheer ; hail ; acclaim  FR: acclamer
โห่ร้อง[hōrøng] (v) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud  FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[hōrøng yindī] (v, exp) EN: acclaim
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจจริง[jaijing] (adv) EN: really ; sincerily ; truly  FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จำนง[jamnong] (v) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend  FR: avoir l'intention de ; vouloir
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จังเลย[jang loēi] (adv) EN: really  FR: vraiment
จับจอง[japjøng] (v) EN: stake out one's claim to squat
จตุปัจจัย[jatupatjai] (n) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine
เจตจำนง[jētjamnong] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration  FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[jēttanārom] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit  FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จริง[jing] (adv) EN: really ; truly ; indeed  FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ[jing-jing] (adv) EN: really ; truly ; actually  FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ หรือ[jing-jing reū] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?
จริง ๆ เหรอ[jing-jing roē] (adv) EN: really ?  FR: vraiment ?

CMU English Pronouncing Dictionary
AIM EY1 M
BAIM B EY1 M
AIME EY1 M
HAIM HH EY1 M
HAIM HH AY1 M
MAIM M EY1 M
NAIM N AY1 IH0 M
KAIM K EY1 M
AIMS EY1 M Z
RAIMO R EY1 M OW0
JAIME HH AY1 M IY0
MAIMS M EY1 M Z
SWAIM S W EY1 M
CLAIM K L EY1 M
CHAIM HH AY1 IH0 M
TAIMA T AY1 M AH0
AIMAL AY1 M AH0 L
AIM'S EY1 M Z
AIMAN AY1 M AH0 N
AIMED EY1 M D
AIMEE EY1 M IY1
FRAIM F R EY1 M
FLAIM F L EY1 M
MAIMED M EY1 M D
JAIMES HH AY1 M IY0 Z
RAIMER R EY1 M ER0
JAIMIE HH AY1 M IY0
HAIMES HH EY1 M Z
GIAIMO JH EY1 AH0 M OW2
AIMONE EY1 M OW2 N
CLAIMS K L EY1 M Z
ALAIMO AH0 L EY1 M OW0
AIMING EY1 M IH0 NG
JAIMIE JH EY1 M IY0
NAIMAN N EY1 M AH0 N
EXCLAIM IH0 K S K L EY1 M
ACCLAIM AH0 K L EY1 M
DUHAIME D UW1 AY0 M
JAIME'S HH AY1 M IY0 Z
EPHRAIM IY1 F R AH0 M
MAIMING M EY1 M IH0 NG
MAIMONE M EY1 M OW2 N
AIMETTI EY0 M EH1 T IY0
AIMLESS EY1 M L AH0 S
RAIMOND R EY1 M AH0 N D
CLAIMED K L EY1 M D
DAIMLER D EY1 M L ER0
DAIMLER D EH1 M L ER0
DECLAIM D IH0 K L EY1 M
RECLAIM R IY0 K L EY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aim (v) ˈɛɪm (ei1 m)
aims (v) ˈɛɪmz (ei1 m z)
maim (v) mˈɛɪm (m ei1 m)
Jaime (n) hˈaɪmiː (h ai1 m ii)
aimed (v) ˈɛɪmd (ei1 m d)
claim (v) klˈɛɪm (k l ei1 m)
maims (v) mˈɛɪmz (m ei1 m z)
aiming (v) ˈɛɪmɪŋ (ei1 m i ng)
caiman (n) kˈɛɪmən (k ei1 m @ n)
claims (v) klˈɛɪmz (k l ei1 m z)
maimed (v) mˈɛɪmd (m ei1 m d)
acclaim (v) ˈəklˈɛɪm (@1 k l ei1 m)
aimless (j) ˈɛɪmləs (ei1 m l @ s)
caimans (n) kˈɛɪmənz (k ei1 m @ n z)
claimed (v) klˈɛɪmd (k l ei1 m d)
declaim (v) dˈɪklˈɛɪm (d i1 k l ei1 m)
exclaim (v) ˈɪksklˈɛɪm (i1 k s k l ei1 m)
maiming (v) mˈɛɪmɪŋ (m ei1 m i ng)
raiment (n) rˈɛɪmənt (r ei1 m @ n t)
reclaim (v) rˈɪklˈɛɪm (r i1 k l ei1 m)
acclaims (v) ˈəklˈɛɪmz (@1 k l ei1 m z)
claimant (n) klˈɛɪmənt (k l ei1 m @ n t)
claiming (v) klˈɛɪmɪŋ (k l ei1 m i ng)
declaims (v) dˈɪklˈɛɪmz (d i1 k l ei1 m z)
disclaim (v) dˈɪsklˈɛɪm (d i1 s k l ei1 m)
exclaims (v) ˈɪksklˈɛɪmz (i1 k s k l ei1 m z)
proclaim (v) prˈəklˈɛɪm (p r @1 k l ei1 m)
reclaims (v) rˈɪklˈɛɪmz (r i1 k l ei1 m z)
acclaimed (v) ˈəklˈɛɪmd (@1 k l ei1 m d)
aimlessly (a) ˈɛɪmləsliː (ei1 m l @ s l ii)
claimants (n) klˈɛɪmənts (k l ei1 m @ n t s)
declaimed (v) dˈɪklˈɛɪmd (d i1 k l ei1 m d)
disclaims (v) dˈɪsklˈɛɪmz (d i1 s k l ei1 m z)
exclaimed (v) ˈɪksklˈɛɪmd (i1 k s k l ei1 m d)
pay-claim (n) pˈɛɪ-klɛɪm (p ei1 - k l ei m)
proclaims (v) prˈəklˈɛɪmz (p r @1 k l ei1 m z)
reclaimed (v) rˈɪklˈɛɪmd (r i1 k l ei1 m d)
unclaimed (j) ˌʌnklˈɛɪmd (uh2 n k l ei1 m d)
acclaiming (v) ˈəklˈɛɪmɪŋ (@1 k l ei1 m i ng)
declaiming (v) dˈɪklˈɛɪmɪŋ (d i1 k l ei1 m i ng)
disclaimed (v) dˈɪsklˈɛɪmd (d i1 s k l ei1 m d)
disclaimer (n) dˈɪsklˈɛɪmər (d i1 s k l ei1 m @ r)
exclaiming (v) ˈɪksklˈɛɪmɪŋ (i1 k s k l ei1 m i ng)
pay-claims (n) pˈɛɪ-klɛɪmz (p ei1 - k l ei m z)
proclaimed (v) prˈəklˈɛɪmd (p r @1 k l ei1 m d)
reclaiming (v) rˈɪklˈɛɪmɪŋ (r i1 k l ei1 m i ng)
wage-claim (n) wˈɛɪʤ-klɛɪm (w ei1 jh - k l ei m)
disclaimers (n) dˈɪsklˈɛɪməz (d i1 s k l ei1 m @ z)
disclaiming (v) dˈɪsklˈɛɪmɪŋ (d i1 s k l ei1 m i ng)
proclaiming (v) prˈəklˈɛɪmɪŋ (p r @1 k l ei1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear, #2 [Add to Longdo]
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand, #196 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble, #245 [Add to Longdo]
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective, #1,021 [Add to Longdo]
宣布[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] to declare; to announce; to proclaim, #1,166 [Add to Longdo]
针对[zhēn duì, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] in connection with; directed towards; to direct at; to aim at; to point against, #1,295 [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim, #4,290 [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, / ] sigh; gasp; exclaim, #4,290 [Add to Longdo]
盲目[máng mù, ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ, ] blind; aimless, #5,291 [Add to Longdo]
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, / ] call oneself; claim to be; profess, #6,184 [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] to depend on; reliance; to renege (on promise); to disclaim; to rat (on debts); to blame sb else, #6,226 [Add to Longdo]
声称[shēng chēng, ㄕㄥ ㄔㄥ, / ] to claim; to state; to proclaim; to assert, #6,350 [Add to Longdo]
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal, #6,956 [Add to Longdo]
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, / ] assert; claim, #7,553 [Add to Longdo]
武术[wǔ shù, ㄨˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫, #8,387 [Add to Longdo]
称赞[chēng zàn, ㄔㄥ ㄗㄢˋ, / ] to praise; to acclaim; to commend; to compliment, #8,457 [Add to Longdo]
宣告[xuān gào, ㄒㄩㄢ ㄍㄠˋ, ] declare; proclaim, #8,570 [Add to Longdo]
号称[hào chēng, ㄏㄠˋ ㄔㄥ, / ] to have a reputation as; known as; de facto; to claim to be (often exaggeratedly or falsely), #8,591 [Add to Longdo]
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, / ] cheer for; acclaim, #8,803 [Add to Longdo]
瞄准[miáo zhǔn, ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ, / ] to aim (a weapon at a target); fig. to aim (for a higher standard), #8,987 [Add to Longdo]
惊叹[jīng tàn, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ, / ] to exclaim in admiration; a gasp of surprise, #11,965 [Add to Longdo]
对准[duì zhǔn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] aim, #12,057 [Add to Longdo]
宣扬[xuān yáng, ㄒㄩㄢ ㄧㄤˊ, / ] to proclaim; to make public or well known, #13,291 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] imperial decree; purport; aim; purpose, #13,778 [Add to Longdo]
喝彩[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, ] to acclaim; to cheer, #14,390 [Add to Longdo]
成全[chéng quán, ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, ] to help sb accomplish his aim; to help sb succeed; to complete; to make whole; to round off, #14,657 [Add to Longdo]
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] to aim, #15,167 [Add to Longdo]
大名[Dà míng, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ, ] Daming county in Hebei; Daimyo (Japanese feudal lord), #15,896 [Add to Longdo]
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, / ] read aloud with expression; recite; declaim, #18,150 [Add to Longdo]
认领[rèn lǐng, ㄖㄣˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to claim (as one's property); to accept (an illegitimate child as one's own), #21,040 [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, / ] reclaim (land), #21,096 [Add to Longdo]
称霸[chēng bà, ㄔㄥ ㄅㄚˋ, / ] lit. to proclaim oneself hegemon; to take a leading role; to build a personal fiefdom, #21,321 [Add to Longdo]
袁世凯[Yuán Shì kǎi, ㄩㄢˊ ㄕˋ ㄎㄞˇ, / ] Yuan Shikai (1859-1916), senior general of late Qing, subsequently warlord and self-proclaimed emperor of China, #22,379 [Add to Longdo]
叹为观止[tàn wéi guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to gasp in amazement; to acclaim as the peak of perfection, #26,645 [Add to Longdo]
坚称[jiān chēng, ㄐㄧㄢ ㄔㄥ, / ] to claim; to insist, #29,695 [Add to Longdo]
序言[xù yán, ㄒㄩˋ ㄧㄢˊ, ] preface of a book, outlining the book's aims, #32,137 [Add to Longdo]
盛赞[shèng zàn, ㄕㄥˋ ㄗㄢˋ, / ] to praise highly; an accolade; highly regarded; acclaimed, #33,148 [Add to Longdo]
信步[xìn bù, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, ] to wander aimlessly, #37,193 [Add to Longdo]
鬼混[guǐ hùn, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄣˋ, ] to hang around; to fool around; to live aimlessly, #37,276 [Add to Longdo]
海门[Hǎi mén, ㄏㄞˇ ㄇㄣˊ, / ] (N) Haimen (place in Jiangsu), #37,813 [Add to Longdo]
大志[dà zhì, ㄉㄚˋ ㄓˋ, ] high aims, #40,240 [Add to Longdo]
力争上游[lì zhēng shàng yóu, ㄌㄧˋ ㄓㄥ ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] to strive for mastery (成语 saw); aiming for the best result; to have high ambitions, #42,014 [Add to Longdo]
冒领[mào lǐng, ㄇㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to obtain by impersonation; to falsely claim as one's own, #43,219 [Add to Longdo]
反诉[fǎn sù, ㄈㄢˇ ㄙㄨˋ, / ] counter-claim; counter-charge (in legal case), #46,912 [Add to Longdo]
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, / ] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal, #52,183 [Add to Longdo]
居功[jū gōng, ㄐㄩ ㄍㄨㄥ, ] to claim credit for oneself, #52,710 [Add to Longdo]
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, ] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent, #55,225 [Add to Longdo]
蜀汉[Shǔ Hàn, ㄕㄨˇ ㄏㄢˋ, / ] Shu Han (c. 200-263), Liu Bei's kingdom in Sichuan during the Three Kingdoms, claiming legitimacy as successor of Han, #57,820 [Add to Longdo]
讨生活[tǎo shēng huó, ㄊㄠˇ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, / ] to eke out a living; to live from hand to mouth; to drift aimlessly, #66,502 [Add to Longdo]
白马寺[Bái mǎ sì, ㄅㄞˊ ㄇㄚˇ ㄙˋ, / ] the Baima or White horse temple in Luoyang, one of the earliest Buddhist temples in China, #70,814 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
財務相[ざいむしょう, zaimushou] (n) รัฐมนตรีคลัง
薩摩芋[さつまいも, satsumaimo] (n) มันเทศ
ジャガ芋[じゃがいも, jagaimo] (n) มันฝรั่ง
明けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ
ただいま[ただいま, tadaima] กลับ (บ้าน) มาแล้วครับ
催眠剤[さいみんざい, saiminzai] (n) ยานอนหลับ
お誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (phrase) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
狙う[ねらう, nerau] TH: เล็ง  EN: to aim at
構いません[かまいません, kamaimasen] TH: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร  EN: it doesn't matter
大名[だいみょう, daimyou] TH: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ  EN: Japanese feudal lord
題目[だいもく, daimoku] TH: ชื่อเรื่อง  EN: title of a book
外米[がいまい, gaimai] TH: ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ  EN: foreign rice
回目[かいめ, kaime] TH: ครั้งที่
合間[あいま, aima] TH: ช่วงที่ว่าง  EN: interval

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chaaim[ชา ไอม์] (slang) ขาดความรับผิดชอบ, See also: unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich, Syn. unverantwortlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnungshinweis {m}disclaimer [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Anspruchsfassung {f}wording of the claim [Add to Longdo]
Anspruchsregulierung {f}adjustment of claims [Add to Longdo]
Anspruchsteller {m} | Anspruchsteller {pl}claimant | claimants [Add to Longdo]
Antragsteller {m}claimant [Add to Longdo]
Arrivist {m}aimer [Add to Longdo]
Ausschlussklausel {f} für Haftung [jur.]disclaimer [Add to Longdo]
Beanspruchte {n}; Beanspruchtesmatter claimed [Add to Longdo]
ohne Beeinträchtigung irgendwelcher Ansprüche; unbeschadet irgendwelcher Ansprüche [jur.]without prejudice to any claim [Add to Longdo]
Behauptungen über etw. aufstellento make claims about sth. [Add to Longdo]
Beifall {m}acclaim [Add to Longdo]
eine Beschwerde ablehnento refuse a claim [Add to Longdo]
eine Beschwerde anerkennento grant a claim [Add to Longdo]
Buchforderungen {pl}book claims [Add to Longdo]
Claim {n}; Förderrecht {n} | ein Claim absteckenclaim | to stake a claim [Add to Longdo]
Deklamator {m} | Deklamatoren {pl}declaimer | declaimers [Add to Longdo]
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial [Add to Longdo]
Endziel {m} | Endziele {pl}final aim | final aims [Add to Longdo]
Ersatzanspruch {m} | Ersatzansprüche {pl}claim for compensation | claims for compensation [Add to Longdo]
Etikettenschwindel {m}bogus claim [Add to Longdo]
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim [Add to Longdo]
Forderungsabtretung {f}assignment of claim [Add to Longdo]
eine Gegenerklärung abgebento issue a disclaimer [Add to Longdo]
Gegenforderung {f}counter-claim; counterclaim [Add to Longdo]
Gegenklage {f}; Gegenanklage {f}; Widerklage {f} [jur.] | Gegenklagen {pl}; Widerklagen {pl}counterclaim; countercharge; cross action | cross actions [Add to Longdo]
Gegenkläger {m}; Gegenklägerin {f} [jur.]counterclaimant [Add to Longdo]
Gewand {n}; Kleidung {f}raiment [Add to Longdo]
Haftungsausschluss {m} [jur.]disclaimer [Add to Longdo]
Hauptanspruch {m}principal claim [Add to Longdo]
Hauptziel {n}main goal; principal aim [Add to Longdo]
Hilfsantrag {m} [jur.]alternative claim [Add to Longdo]
Klagebegründung {f} | Klagebegründungen {pl}statement of claim | statements of claim [Add to Longdo]
Konjunkturpolitik {f}policies aimed at preventing economic fluctuation [Add to Longdo]
Lebensziel {n} | Lebensziele {pl}aim in life | aims in life [Add to Longdo]
Lohnforderung {f} | Lohnforderungen {pl}wage claim | wage claims [Add to Longdo]
Nebenanspruch {m}accessory claim [Add to Longdo]
Nebenanspruch {m}additional claim [Add to Longdo]
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim [Add to Longdo]
Planlosigkeit {f}lack of plan; aimlessness [Add to Longdo]
Priorität {f} | Prioritäten {pl} | höchste Priorität | niedrigste Priorität | Priorität beanspruchenpriority | priorities | top priority | lowest priority | to claim a priority [Add to Longdo]
Rechtsanspruch {m}legal claim [Add to Longdo]
Richtkreis {m}; Richtzeichen {n}; Zielzeichen {n}aiming circle [Add to Longdo]
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation [Add to Longdo]
Schadensmeldung {f}notification of loss; notification of claim [Add to Longdo]
Schadensersatzklage {f}; Schadenersatzklage {f} | Schadensersatzklagen {pl}; Schadenersatzklagen {pl}claim for damages | claims for damages [Add to Longdo]
Schadensersatzforderung {f}; Schadenersatzforderung {f}claim for damages [Add to Longdo]
Schadenfreiheitsrabatt {m}no-claims bonus [Add to Longdo]
Spesenabrechnung {f}claim for expenses [Add to Longdo]
Spesenabrechnungsformular {n}claim form [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ
je t'aime.ฉันรักเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aime[j'aime] (adj) ชอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
うろうろ[urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お早うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P) [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お誕生日おめでとうございます;御誕生日おめでとうございます[おたんじょうびおめでとうございます, otanjoubiomedetougozaimasu] (exp) Happy Birthday [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
お目出度うご座います;御目出度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work [Add to Longdo]
ご愁傷様でございます;御愁傷様でございます[ごしゅうしょうさまでございます, goshuushousamadegozaimasu] (exp) my condolences [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
ただいま帰りました;只今帰りました;ただ今帰りました[ただいまかえりました, tadaimakaerimashita] (exp,int) (See ただ今) Here I am; I'm home! [Add to Longdo]
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
たった今[たったいま, tattaima] (adv) just now; a moment ago; this very minute [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts) [Add to Longdo]
で御座います[でございます, degozaimasu] (exp) (uk) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
どうも有難うございます[どうもありがとうございます, doumoarigatougozaimasu] (exp) thank you very much [Add to Longdo]
のらくら[norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about [Add to Longdo]
ふらっと[furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ふらり[furari] (adv) aimlessly [Add to Longdo]
ぶらっと[buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
アイスクライミング[aisukuraimingu] (n) ice climbing [Add to Longdo]
アイソザイム[aisozaimu] (n) isozyme; isoenzyme [Add to Longdo]
アイドルタイム[aidorutaimu] (n) idle time [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
アイマスク[aimasuku] (n) eye mask [Add to Longdo]
アイマック[aimakku] (n) {comp} iMac [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
タイマ[たいま, taima] timer, clock register [Add to Longdo]
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]
タイムアウト[たいむあうと, taimuauto] time out [Add to Longdo]
タイムシェアリング[たいむしえありんぐ, taimushiearingu] time sharing [Add to Longdo]
タイムスタンプ[たいむすたんぷ, taimusutanpu] time stamp [Add to Longdo]
タイムスライシング[たいむすらいしんぐ, taimusuraishingu] time slicing [Add to Longdo]
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice [Add to Longdo]
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit [Add to Longdo]
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring [Add to Longdo]
メモリサイクルタイム[めもりさいくるたいむ, memorisaikurutaimu] memory cycle time [Add to Longdo]
ランタイム[らんたいむ, rantaimu] run-time [Add to Longdo]
ランタイムエラー[らんたいむえらー, rantaimuera-] run-time error [Add to Longdo]
ランタイムバージョン[らんたいむばーじょん, rantaimuba-jon] run time version [Add to Longdo]
ランタイムルーチン[らんたいむるーちん, rantaimuru-chin] run-time routine [Add to Longdo]
リードタイム[りーどたいむ, ri-dotaimu] lead time [Add to Longdo]
リアルタイム[りあるたいむ, riarutaimu] real time [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
リアルタイムクロック[りあるたいむくろっく, riarutaimukurokku] real-time clock [Add to Longdo]
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item [Add to Longdo]
レスポンスタイム[れすぽんすたいむ, resuponsutaimu] response time [Add to Longdo]
ローカルタイムゾーン[ろーかるたいむぞーん, ro-karutaimuzo-n] local time zone [Add to Longdo]
機械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
記録境界文字[きろくきょうかいもじ, kirokukyoukaimoji] record boundary character [Add to Longdo]
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
後退文字[こうたいもじ, koutaimoji] backspace character (BS) [Add to Longdo]
後方境界面[こうほうきょうかいめん, kouhoukyoukaimen] back plane [Add to Longdo]
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field [Add to Longdo]
状態見出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword [Add to Longdo]
信号リンクタイマー[しんごうリンクタイマー, shingou rinkutaima-] signalling link timer [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]
特定マシン向け[とくていマシンこくないむけ, tokutei mashin kokunaimuke] machine-specific (a-no) [Add to Longdo]
非リアルタイム[ひリアルタイム, hi riarutaimu] non real time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
催眠[さいみん, saimin] Hypnose [Add to Longdo]
債務者[さいむしゃ, saimusha] Schuldner [Add to Longdo]
内幕[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
内幕[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
厄介者[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
垣間見る[かいまみる, kaimamiru] neugierig_blicken, heimlich_blicken [Add to Longdo]
境目[さかいめ, sakaime] Grenzlinie, Krise [Add to Longdo]
壊滅[かいめつ, kaimetsu] Zerstoerung, Vernichtung [Add to Longdo]
外務省[がいむしょう, gaimushou] Aussenministerium [Add to Longdo]
外米[がいまい, gaimai] auslaendischer_Reis [Add to Longdo]
大名[だいみょう, daimyou] (japanischer) Feudalherr [Add to Longdo]
大望[たいもう, taimou] grosser_Wunsch, Ehrgeiz [Add to Longdo]
大枚[たいまい, taimai] eine_grosse_Geldsumme [Add to Longdo]
大麻[たいま, taima] -Hanf [Add to Longdo]
対面[たいめん, taimen] Begegnung, Treffen [Add to Longdo]
怠慢[たいまん, taiman] Nachlaessigkeit, Fahrlaessigkeit [Add to Longdo]
感慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] tiefe_Gemuetsbewegung [Add to Longdo]
払い戻す[はらいもどす, haraimodosu] zurueckzahlen [Add to Longdo]
改名[かいめい, kaimei] Namensaenderung [Add to Longdo]
斎戒もく浴[さいかいもくよく, saikaimokuyoku] Reinigung, Waschung [Add to Longdo]
材木[ざいもく, zaimoku] Holz, Bauholz [Add to Longdo]
海綿[かいめん, kaimen] Schwamm [Add to Longdo]
皆無[かいむ, kaimu] nichts, nicht_im_geringsten, kein [Add to Longdo]
皆目[かいもく, kaimoku] vollkommen, nicht_im_geringsten [Add to Longdo]
被害妄想[ひがいもうそう, higaimousou] Verfolgungswahn [Add to Longdo]
誇大妄想[こだいもうそう, kodaimousou] Groessenwahn [Add to Longdo]
誇大妄想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] Groessenwahn [Add to Longdo]
財務[ざいむ, zaimu] finanzielle_Angelegenheit [Add to Longdo]
買物[かいもの, kaimono] Einkauf, Besorgung [Add to Longdo]
開幕[かいまく, kaimaku] Beginn_einer_Vorstellung [Add to Longdo]
雷鳴[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aim
   n 1: an anticipated outcome that is intended or that guides your
      planned actions; "his intent was to provide a new
      translation"; "good intentions are not enough"; "it was
      created with the conscious aim of answering immediate
      needs"; "he made no secret of his designs" [syn: {purpose},
      {intent}, {intention}, {aim}, {design}]
   2: the goal intended to be attained (and which is believed to be
     attainable); "the sole object of her trip was to see her
     children" [syn: {aim}, {object}, {objective}, {target}]
   3: the action of directing something at an object; "he took aim
     and fired"
   4: the direction or path along which something moves or along
     which it lies [syn: {bearing}, {heading}, {aim}]
   v 1: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
      photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
      little brother!"; "He trained his gun on the burglar";
      "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at
      one's opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim},
      {direct}]
   2: propose or intend; "I aim to arrive at noon" [syn: {aim},
     {purpose}, {purport}, {propose}]
   3: move into a desired direction of discourse; "What are you
     driving at?" [syn: {drive}, {get}, {aim}]
   4: specifically design a product, event, or activity for a
     certain public [syn: {calculate}, {aim}, {direct}]
   5: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed
     his fists towards his opponent's face"; "criticism directed
     at her superior"; "direct your anger towards others, not
     towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct},
     {point}]
   6: direct (a remark) toward an intended goal; "She wanted to aim
     a pun"
   7: have an ambitious plan or a lofty goal [syn: {draw a bead
     on}, {aspire}, {aim}, {shoot for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top