ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*agog*

AH0 G AA1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agog, -agog-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agog(adj) ตื่นเต้นมาก
agog(adv) ตื่นเต้นมาก, Syn. excited
pedagog(n) อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
pedagogy(n) ครุศาสตร์, Syn. instruction, teaching
demagogic(adj) ซึ่งปลุกปั่น / ชักชวนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล
demagogue(n) นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง, Syn. agitator, fanatic
demagogue(n) ผู้ปลุกปั่น
pedagogue(n) อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
synagogue(n) กลุ่มชาวยิวที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
synagogue(n) โบสถ์ของศาสนายิว, See also: โบสถ์ของชาวยิว, Syn. church, mosque

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
emmenagogue(อิเมน'นะกอก) n. ยาขับระดู adj. ซึ่งขับระดู., See also: emmenagagic adj. ดูemmenagogue
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
paragogen. การเติมเสียงหรือกลุ่มของเสียงหลังคำ
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher, educator
pedagogic(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogical(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher, educator
pedagoguism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogy(เพด'ดะโกจี,-กอจ'จี) n. หน้าที่หรืองานของครู,การสอน,ศิลปะหรือวิธีการสอน, Syn. paedagogy, teaching, education
synagogue(ซิน'นะกอก) n. โบสถ์ยิว,โบสถ์ศาสนายิว,กลุ่มชาวยิวที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา., See also: synagogic adj. synagogical adj., Syn. synagog
uragogue(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู
synagogue(n) สุเหร่ายิว,โบสถ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ptyalagogue; sialagogue; sialogogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphagogueยาขับน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lactagogue; galactagogue; galactogogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithagogueยาละลายนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialogogic; sialagogic-ขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialogogue; ptyalagogue; sialagogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialagogic; sialogogic-ขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretogogue; secretagogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretagogue; secretogogue๑. เร่งการหลั่ง, เร่งการคัดหลั่ง๒. สารเร่งการหลั่ง, สารเร่งการคัดหลั่ง, ยาขับน้ำคัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialagogue; ptyalagogue; sialogogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oesophagography; examination, barium swallowingการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthelminthic; anthelmintic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthelmintic; anthelminthic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barium swallowing examination; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cholagogue; cholereticยาขับน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cholecystagogueยาบีบถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choleretic; cholagogueยาขับน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diuretic; uragogue; urinative๑. -ขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๒]๒. ยาขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagogueนักกวนเมือง, นักหลอกล่อทางการเมือง [ดู rabble-rouser ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagoguery; demagogyการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demagogy; demagogueryการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactagogue; galactogogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactogogue; galactagogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
esophagography; examination, barium swallowing; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypnagogic hallucinationอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemagogic-ขับเลือด, -ขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnagogicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemagogueยาขับเลือด, ยาขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydragogue๑. ถ่ายโกรก๒. ยาถ่ายโกรก [มีความหมายเหมือนกับ hydrogogue] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthagogue; anthelminthic; anthelmintic๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uragogue; diuretic; urinative๑. -ขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๒]๒. ยาขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinative; diuretic; uragogue๑. -ขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๒]๒. ยาขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Esophagogastric Junctionแนวต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหาร,รอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร,รอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Esophagogastroduodenoscopy (EGD)เป็นขั้นตอนในระหว่างที่ใช้กล้องส่องมีความยืดหยุ่นขนาดเล็กถูกนำมาใช้ผ่านทางปาก (หรือ,ที่มีลำกล้องขนาดเล็ก,ผ่านจมูก)และขั้นสูงผ่านหอย,หลอด,กระเพาะอาหาร, และไส้
secretagogue(n) A hormone or another agent that causes or stimulates secretion.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agogThey are agog to know what happened.
agogThey were all agog for the news.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่กระตือรือร้น(v) be not enthusiastic, See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: แกไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าไปดูมัน, Thai Definition: ไม่เร่งรีบ
ครุศาสตร์(n) Science of Education, See also: pedagogy, Example: ปัจจุบันได้มีการสอนวิชาสุขภาพจิตในแขนงวิชาต่างๆ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น
นักการศึกษา(n) educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์ยิว[bōt Yiū] (n, exp) FR: synagogue [f]
โกลาหล[kōlāhon] (adv) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically
นักการศึกษา[nak kānseuksā] (n) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic  FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
วัดยิว[wat Yiū] (n, exp) FR: synagogue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGOG AH0 G AA1 G
AGOGLIA AH0 G AA1 G L IY0 AH0
PEDAGOGY P EH1 D AH0 G OW2 JH IY0
DEMAGOGY D EH1 M AH0 G AA2 JH IY0
SYNAGOGUE S IH1 N AH0 G AO2 G
DEMAGOGIC D EH2 M AH0 G AA1 JH IH0 K
DEMAGOGUE D EH1 M AH0 G AA2 G
METAGOGUE M EH1 T AH0 G AO2 G
SYNAGOGUES S IH1 N AH0 G AO2 G Z
METAGOGUED M EH1 T AH0 G AO2 G D
DEMAGOGUES D EH1 M AH0 G AA2 G Z
PEDAGOGICAL P EH2 D AH0 G AA1 JH IH0 K AH0 L
DEMAGOGUING D EH1 M AH0 G AA2 G IH0 NG
DEMAGOGUERY D EH1 M AH0 G AA2 G ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agog (j) ˈəgˈɒg (@1 g o1 g)
demagogy (n) dˈɛməgɒgiː (d e1 m @ g o g ii)
pedagogy (n) pˈɛdəgɒʤiː (p e1 d @ g o jh ii)
demagogic (j) dˌɛməgˈɒgɪk (d e2 m @ g o1 g i k)
demagogue (n) dˈɛməgɒg (d e1 m @ g o g)
pedagogic (j) pˌɛdəgˈɒʤɪk (p e2 d @ g o1 jh i k)
pedagogue (n) pˈɛdəgɒg (p e1 d @ g o g)
synagogue (n) sˈɪnəgɒg (s i1 n @ g o g)
demagogues (n) dˈɛməgɒgz (d e1 m @ g o g z)
pedagogues (n) pˈɛdəgɒgz (p e1 d @ g o g z)
synagogues (n) sˈɪnəgɒgz (s i1 n @ g o g z)
pedagogical (j) pˌɛdəgˈɒʤɪkəl (p e2 d @ g o1 jh i k @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University), #11,698 [Add to Longdo]
教育学[jiào yù xué, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] pedagogy, #22,879 [Add to Longdo]
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] normal (i.e. pedagogical) middle school [Add to Longdo]
犹太教堂[Yóu tài jiào táng, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] synagogue [Add to Longdo]
犹太会堂[Yóu tài huì táng, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] synagogue; Jewish temple [Add to Longdo]
训育[xùn yù, ㄒㄩㄣˋ ㄩˋ, / ] pedagogy; to instruct and guide [Add to Longdo]
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, / ] guidance; to instruct; pedagogy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagoge {m}; Demagogin {f} | Demagogen {pl}demagogue | demagogues [Add to Longdo]
Demagoge {m}; Demagogin {f}tub-thumper [Add to Longdo]
Demagogie {f}demagogy [Add to Longdo]
Demagogie {f}tub-thumping [Add to Longdo]
Erziehungswissenschaft {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.] [Add to Longdo]
Pädagoge {m}; Pädagogin {f}teacher; educationist; educationalist [Add to Longdo]
Pädagoge {m}pedagogue; pedagog [Am.] [Add to Longdo]
Pädagogik {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.]; education [Add to Longdo]
Sozialpädagogik {f}social education [Add to Longdo]
Synagoge {f} | Synagogen {pl}synagogue; synagog [Am.] | synagogues; synagogs [Add to Longdo]
demagogisch {adj}demagogic [Add to Longdo]
demagogisch {adj}tub-thumping [Add to Longdo]
demagogisch {adv}demagogically [Add to Longdo]
gespannt; erpicht {adj}agog [Add to Longdo]
pädagogischpedagogic [Add to Longdo]
pädagogischpedagogical [Add to Longdo]
pädagogisch {adv}pedagogically [Add to Longdo]
unpädagogischunpedagogical [Add to Longdo]
UIE : UNESCO-Institut für PädagogikUIE : UNESCO Institute for Education [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
シナゴーグ[shinago-gu] (n) synagogue [Add to Longdo]
デマ[dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマゴーグ[demago-gu] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デマゴギー[demagogi-] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デム[demu] (n) (abbr) demagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会[ユダヤきょうかい, yudaya kyoukai] (n) synagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会堂[ユダヤきょうかいどう, yudaya kyoukaidou] (n) synagogue [Add to Longdo]
会堂[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
会堂司[かいどうづかさ, kaidoudukasa] (n) ruler of a synagogue [Add to Longdo]
顎がしゃくれる[あごがしゃくれる, agogashakureru] (exp,v1) to have a turned-up chin [Add to Longdo]
教育学[きょういくがく, kyouikugaku] (n,adj-no) pedagogy; pedagogics; education (esp. in the context of the study of education) [Add to Longdo]
教授法[きょうじゅほう, kyoujuhou] (n) teaching methodology; pedagogy [Add to Longdo]
扇動家[せんどうか, sendouka] (n) demagogue; agitator [Add to Longdo]
村夫子[そんぷうし, sonpuushi] (n) rural scholar or pedagogue; pedant [Add to Longdo]
民衆扇動[みんしゅうせんどう, minshuusendou] (n) demagoguery; demagogy [Add to Longdo]
卵形(P);卵型[らんけい(卵形)(P);たまごがた(P), rankei ( tamago katachi )(P); tamagogata (P)] (n,adj-no) oval; egg-shaped; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  agog
      adj 1: highly excited

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top