ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*activist*

AE1 K T IH0 V IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: activist, -activist-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activist(n) นักกิจกรรม, See also: นักทำกิจกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activistนักปฏิบัติการหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women political activistsนักปฏิบัติการเชิงรุกทางการเมืองสตรี [TU Subject Heading]
Political activistsนักปฏิบัติการเชิงรุกทางการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activistActivists are stepping up their protest drive.
activistOnly a handful of activists are articulate our union.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิจกรรม[nakkitjakam] (n) EN: activist  FR: activiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVIST AE1 K T IH0 V IH0 S T
ACTIVISTS AE1 K T IH0 V IH0 S T S
ACTIVISTS' AE1 K T IH0 V IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activist (n) ˈæktɪvɪst (a1 k t i v i s t)
activists (n) ˈæktɪvɪsts (a1 k t i v i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism, #8,425 [Add to Longdo]
斗士[dòu shì, ㄉㄡˋ ㄕˋ, / ] a warrior; an activist, #18,616 [Add to Longdo]
活动家[huó dòng jiā, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ, / ] political activist, #38,303 [Add to Longdo]
胡佳[Hú Jiā, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄚ, ] Hu Jia (1974-), PRC dissident human rights activist, #41,889 [Add to Longdo]
欧阳予倩[Ōu yáng Yú qiàn, ㄡ ㄧㄤˊ ㄩˊ ㄑㄧㄢˋ, / ] Ouyang Yuqian (1889-1962), actor and New Culture activist in Chinese theatre, opera and film, #99,940 [Add to Longdo]
阿什拉维[Ā shén lā wéi, ㄚ ㄕㄣˊ ㄌㄚ ㄨㄟˊ, / ] surname Ashrawi; Hanan Daoud Khalil Ashrawi (1946-), Palestinian scholar and political activist, #218,580 [Add to Longdo]
萨哈罗夫[Sà hǎ luó fū, ㄙㄚˋ ㄏㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ, / ] Andrei Sakharov (1921-1989), Russian nuclear scientist and dissident human rights activist, #259,708 [Add to Longdo]
拉法格[lā fǎ gé, ㄌㄚ ㄈㄚˇ ㄍㄜˊ, ] Lafargue (name); Paul Lafargue (1842-1911), French socialist and revolutionary activist, son-in-law of Karl Marx, #276,811 [Add to Longdo]
李卜克内西[Lǐ bo kè nèi xī, ㄌㄧˇ ㄅㄛ˙ ㄎㄜˋ ㄋㄟˋ ㄒㄧ, 西 / 西] Wilhelm Liebknecht (1826-1900), political activist and founding member of the German Socialist Party SPD, #309,137 [Add to Longdo]
人权斗士[rén quán dòu shì, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄕˋ, / ] a human rights activist; a fighter for human rights [Add to Longdo]
史沫特莱[Shǐ mò tè lái, ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, / ] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist and activist, reported on China, esp. the communist side [Add to Longdo]
奥康内尔[Ào kāng nèi ěr, ㄠˋ ㄎㄤ ㄋㄟˋ ㄦˇ, / ] O'Connell (name); Daniel O'Connell (1775-1847), Irish nationalist and catholic activist [Add to Longdo]
扬建利[yáng jiàn lì, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] Yang JianLi, PRC human rights activist [Add to Longdo]
活动人士[huó dòng rén shì, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] activist [Add to Longdo]
活跃分子[huó yuè fèn zǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] activist [Add to Longdo]
海伦・凯勒[Hǎi lún· Kai3 le1, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kǎi lē, ㄎㄞˇ ㄌㄜ, / ] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker) [Add to Longdo]
环保斗士[huán bǎo dòu shì, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄉㄡˋ ㄕˋ, / ] an environmental activist; a fighter for environmental protection [Add to Longdo]
维权人士[wéi quán rén shì, ㄨㄟˊ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] civil rights activist [Add to Longdo]
鲍勃・马利[Bào bó· Ma3 li4, ㄅㄠˋ ㄅㄛˊ· Mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] Bob Marley (1945-1981), Jamaican Reggae 雷鬼 musician and activist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivist {m}; Aktivistin {f} | Aktivisten {pl}activist | activists [Add to Longdo]
Globalisierungsgegner {m}; Globalisierungsgegnerin {f} [pol.]anti-globalization activist [Add to Longdo]
Tierschützer {m}; Tierschützerin {f} | Tierschützer {pl}; Tierschützerinnen {pl}animal protectionist; animal-rights activist; animal welfarist | animal protectionists; animal-rights activists; animal welfarists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動家[うんどうか, undouka] (n) (1) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights); (2) athlete [Add to Longdo]
運動者[うんどうしゃ, undousha] (n) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights) [Add to Longdo]
活動家[かつどうか, katsudouka] (n) (anti-war) activist; (P) [Add to Longdo]
活動者[かつどうしゃ, katsudousha] (n) activist [Add to Longdo]
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist [Add to Longdo]
嫌煙活動家[けんえんかつどうか, ken'enkatsudouka] (n) antismoking activist [Add to Longdo]
女性運動家[じょせいうんどうか, joseiundouka] (n) women's movement activist; feminist activist [Add to Longdo]
政治活動家[せいじかつどうか, seijikatsudouka] (n) political activist [Add to Longdo]
積極行動主義者[せっきょくこうどうしゅぎしゃ, sekkyokukoudoushugisha] (n) activist [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]
民主活動家[みんしゅかつどうか, minshukatsudouka] (n) democratic activist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activist
   adj 1: advocating or engaged in activism [syn: {activist},
       {activistic}]
   n 1: a militant reformer [syn: {militant}, {activist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top