ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*across-the-board*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: across-the-board, -across-the-board-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
across-the-board(adj) ทั่วทั้งหมด, Syn. universal, general, affecting everyone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
across-the-board' cutการตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
across-the-board' increaseการเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cut, ‘across-the-board'การตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cut, ‘across-the-board'การตัดทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match), #3,374 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pauschale Erhöhungacross-the-board increase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全面安[ぜんめんやす, zenmenyasu] (n) across-the-board fall in prices [Add to Longdo]
総花[そうばな, soubana] (n) all-around; across-the-board [Add to Longdo]
総花式[そうばなしき, soubanashiki] (n) across-the-board (policy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 across-the-board
   adj 1: broad in scope or content; "across-the-board pay
       increases"; "an all-embracing definition"; "blanket
       sanctions against human-rights violators"; "an invention
       with broad applications"; "a panoptic study of Soviet
       nationality"- T.G.Winner; "granted him wide powers" [syn:
       {across-the-board}, {all-embracing}, {all-encompassing},
       {all-inclusive}, {blanket(a)}, {broad}, {encompassing},
       {extensive}, {panoptic}, {wide}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top