ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*acronym*

AE1 K R AH0 N IH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acronym, -acronym-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acronym(n) ตัวย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acronymรัสพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acronymรัสพจน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acronymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acronymsคำย่อชื่อ [TU Subject Heading]
Acronymคำย่อ, Example: Acronym หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำเอาอักษรย่อของชื่อเฉพาะหรือวลีมารวมกัน ส่วนประกอบของคำย่อเหล่านี้อาจเป็นอักษรแต่ละตัวหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำ คำย่อบางคำสามารถอ่านได้ เช่น IFLA มาจากอักษรย่อชื่อของ International Federation of Library Association ในภาษาอังกฤษ คำย่อเหล่านี้นี้มีประวัติการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันมีคำย่อต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มาจากชื่อของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน โครงการ เป็นต้น และมีการใช้คำย่อเหล่านี้อย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นยังมีการจัดทำพจนานุกรมคำย่อด้วย การเขียนคำย่ออาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดหลังอักษรนั้นๆ โดยนิยมนำเอาอักษรต้นพยางค์ หรือสองสามตัวแรก แต่บางครั้งก็ใช้อักษรท้ายพยางค์ ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) เช่น อบต. ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส. ร.ร. พ.ศ. เป็นต้น ในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรลาติน ส่วนใหญ่จะไม่มีจุด เช่น APEC, ASEAN, UNESCO เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรย่อ(n) abbreviation, See also: acronym, Syn. ตัวย่อ, Example: อาร์ปา” เป็นอักษรย่อมาจากชื่อขององค์การโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรย่อ[aksøn yø] (n) EN: abbreviation ; acronym  FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
คำย่อ[khamyø] (n) EN: abbreviation ; acronym  FR: abréviation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRONYM AE1 K R AH0 N IH0 M
ACRONYMS AE1 K R AH0 N IH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acronym (n) ˈækrənɪm (a1 k r @ n i m)
acronyms (n) ˈækrənɪmz (a1 k r @ n i m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交警[jiāo jǐng, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˇ, ] traffic police; acronym for 交通警察, #3,409 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] Bletilla hyacinthina (mucilaginous); Acronym for the Chinese Elder tree 菫草, #33,055 [Add to Longdo]
四谛[sì dì, ㄙˋ ㄉㄧˋ, / ] the Four Noble Truths (Budd.), covered by the acronym 苦集滅道: all life is suffering 苦, the cause of suffering is desire 集, emancipation comes only by eliminating passions 滅|灭, the way 道 to emancipation is the Eight-fold Noble Way 八正道 [Add to Longdo]
首字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, / ] acronym; abbreviation using initial letters [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akronym {n}; Abkürzung {f}; Initialwort {f}acronym [Add to Longdo]
(erweitertes) Drei-Buchstaben-AkronymTLA, ETLA : (extended) three letter acronym [Add to Longdo]
wieder eine neue AbkürzungYAA : yet another acronym [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロニム[akuronimu] (n) acronym [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
頭字語[とうじご, toujigo] (n) acronym; initialism [Add to Longdo]
頭文字[かしらもじ, kashiramoji] (n) (1) initials; initialism; (2) first letter of a word; (3) acronym; (4) (See 大文字) capital letter; (P) [Add to Longdo]
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] (n) {comp} acronym [Add to Longdo]
略語[りゃくご, ryakugo] (n) abbreviation; acronym; (P) [Add to Longdo]
略字[りゃくじ, ryakuji] (n) (1) simplified character (i.e. kanji); (2) (col) (See 頭字語,略語) acronym; abbreviation [Add to Longdo]
略成語[りゃくせいご, ryakuseigo] (n) {comp} acronym [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクロニム[あくろにむ, akuronimu] acronym [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
頭字語[とうじご, toujigo] acronym [Add to Longdo]
頭文字語[かしらもじご, kashiramojigo] acronym [Add to Longdo]
略語[りゃくご, ryakugo] acronym [Add to Longdo]
略成語[りゃくせいご, ryakuseigo] acronym [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  acronym
      n 1: a word formed from the initial letters of the several words
           in the name

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top