ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*accordance*

AH0 K AO1 R D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accordance, -accordance-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accordance(n) การทำให้สอดคล้อง
accordance(n) การมอบรางวัลหรือตำแหน่งให้
accordance(n) การยอมรับร่วมกัน, See also: การเห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreement, conformity, harmony
in accordance with(adv) ตามที่, See also: ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord

English-Thai: Nontri Dictionary
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accordanceEverything should be done in accordance with the rules.
accordanceEverything was done in accordance with the rules.
accordanceHe arrived at nine in accordance with a prearranged plan.
accordanceI know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.
accordanceIn accordance with his advice, I called off the deal.
accordanceIn accordance with your request, I enclose a picture of myself.
accordanceIn accordance with your request we submit our final report.
accordanceI will sell the boat in accordance with your orders.
accordanceMay be distributed in accordance with the GPL.
accordanceThese disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.
accordanceThey built the ship in accordance with the plans.
accordanceWe have finished the work in accordance with her instructions.
accordanceWe played the game in accordance with the new rule.
accordanceYou must act in accordance with the rules.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสอดคล้อง(n) accordance, See also: consistency, compatible, Syn. การพ้องกัน, Example: ส่วนของนโยบายการเงินและมาตรการทางการเงินนั้นเป็นนโยบายที่ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นแบบลอยตัว, Thai Definition: ลักษณะที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน
ตาม(prep) in accordance with, See also: according to, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน มักทำตามคำสั่งของเจ้านายอยู่เสมอ, Thai Definition: ไม่ขัด, ไม่ฝ่าฝืน
ตรง(v) be in accordance with, See also: be in agreement, be in line with, Syn. เหมือน, Ant. ต่าง, Example: พ่อแม่มีความคิดตรงกับลูกๆ ว่าวันหยุดเราควรไปเที่ยวพัทยา
โดยมารยาท(adv) in accordance with etiquette, See also: following proper manners, Syn. ตามมารยาท, Example: ผู้น้อยต้องเดินตามผู้ใหญ่โดยมารยาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบ[chøp] (v) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with  FR: être juste
โดย[dōi] (conj) EN: due to ; because ; in accordance with
เข้ากับหลักการ[khao kap lakkān] (v, exp) EN: be in accordance with the principles
ความสอดคล้อง[khwām søtkhløng] (n) EN: accordance ; consistency
เป็นไปตาม[penpai tām] (v, exp) EN: be in line with ; follow ; be in accordance with ; be as  FR: être conforme à
ตาม[tām] (prep) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in the light of  FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; à la lumière de
ตามความประสงค์ของ...[tām khwām prasong khøng …] (xp) EN: in accordance with the wishes of
ตามกฎหมาย[tām kotmāi] (adv) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law  FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement
ตามฐานะ[tām thāna] (adv) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly  FR: selon son rang ; selon ses moyens
ตรง[trong] (v) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with  FR: concorder ; coïncider

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCORDANCE AH0 K AO1 R D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accordance (n) ˈəkˈɔːdəns (@1 k oo1 d @ n s)
accordances (n) ˈəkˈɔːdənsɪz (@1 k oo1 d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of, #675 [Add to Longdo]
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, ] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle, #1,262 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] according to; in accordance with; to shine; to illuminate; to reflect; photograph, #1,471 [Add to Longdo]
遵照[zūn zhào, ㄗㄨㄣ ㄓㄠˋ, ] in accordance with; to follow (the rules), #13,131 [Add to Longdo]
遵办[zūn bàn, ㄗㄨㄣ ㄅㄢˋ, / ] to handle in accordance with (the rules), #182,316 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] surname Yu; follow; in accordance with, #210,343 [Add to Longdo]
率由旧章[shuài yóu jiù zhāng, ㄕㄨㄞˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄤ, / ] to act in accordance with the old rules, #300,388 [Add to Longdo]
依着[yī zhe, ㄧ ㄓㄜ˙, / ] in accordance with [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestellung {f} | Bestellungen {pl} | Bestellung bestätigen | Bestellung vormerken | Bestellung vormerken | laut Ihrer Bestellung | laut Ihrer Bestellung | folgende Bestellungenorder; ordering; mail-order | orders; orderings | to confirm an order | to enter an order | to book an order | as per your order | in accordance with your order | follow-up orders [Add to Longdo]
in Einklang bringen (mit)to bring into accordance (with) [Add to Longdo]
nach Maßgabein accordance with [Add to Longdo]
Sitte {f}; Gewohnheit {f}; Brauch {m}; Gepflogenheit {f}; Usus {m} | Sitten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Bräuche {pl}; Gepflogenheiten {pl} | Sitten und Gebräuche | nach altem Brauch | Bräuche von einstcustom | customs | habits and customs | in accordance with ancient custom; in accordance by ancient custom | customs of yore [Add to Longdo]
in Übereinstimmung mit; gemäßin accordance with [Add to Longdo]
Zustimmung {f}; Einverständnis {f}accordance [Add to Longdo]
entsprechento be in accordance with [Add to Longdo]
entsprechend {prp; +Dativ}; gemäß {prp; +Dativ}; nach {prp; +Dativ}; laut {prp; +Genitiv; +Dativ} | der Situation entsprechend; entsprechend der Situation | dem Vorschlag gemäß; gemäß dem Vorschlag | dieser Aussage nach; nach dieser Aussage | laut dem Bericht; laut Berichtaccording to; in accordance with; in conformity with | according to the situation; in accordance with the situation | according to the proposal; in accordance with the proposal | according to this statement | according to the report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with [Add to Longdo]
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to [Add to Longdo]
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P) [Add to Longdo]
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
依願[いがん, igan] (n) in accordance with one's request [Add to Longdo]
沿う[そう, sou] (v5u) (1) to run along; to run beside; (2) (See 添う) to follow (a plan, etc.); to act in accordance with; (P) [Add to Longdo]
計画通り;計画どおり[けいかくどおり, keikakudoori] (exp) in accordance with plans; just as planned [Add to Longdo]
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to [Add to Longdo]
循行[じゅんこう, junkou] (n,vs) (1) (See 巡行) patrolling; (2) acting in accordance with one's orders; (3) (See 順行・2) direct motion (astronomy); prograde motion [Add to Longdo]
照応[しょうおう, shouou] (n,vs) correspondence; being in accordance with; anaphora [Add to Longdo]
場合に応じて[ばあいにおうじて, baainioujite] (exp) in accordance with the situation [Add to Longdo]
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.) [Add to Longdo]
属人主義[ぞくじんしゅぎ, zokujinshugi] (n) the principle of nationality (according to which an offender should be tried in accordance with the law of his or her own country) [Add to Longdo]
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accordance
   n 1: concurrence of opinion; "we are in accord with your
      proposal" [syn: {accord}, {conformity}, {accordance}]
   2: the act of granting rights; "the accordance to Canada of
     rights of access" [syn: {accordance}, {accordance of rights}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top