ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*accommodate*

AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: accommodate, -accommodate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate(vt) จัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
accommodate(vt) จัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
accommodate(vi) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vt) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vi) ปรับตัว
accommodate(vi) ปรับโฟกัสของตา, See also: ปรับจุดรวมแสงของตา
accommodate(vt) ให้ยืมเงิน
accommodate to(phrv) ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to
accommodate with(phrv) เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accommodate(vt) บรรจุ, บรรทุก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodateFifty persons can be accommodated for tea.
accommodateHe accommodated me when I asked him for change.
accommodateHe accommodated me with a night's lodging.
accommodateHe accommodate the traveler for the night.
accommodateHe can't accommodate himself to his circumstance.
accommodateHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
accommodateI accommodated him for the night.
accommodateI accommodated him with a night's loading.
accommodateI accommodated him with money.
accommodateI accommodated my friend with money.
accommodateI accommodated my plan to those new circumstances.
accommodateI accommodate statistics to theory.
accommodateIt can accommodate as many as ten people.
accommodateIt was very far-sighted for that company to change its policy to accommodate the decrease in numbers of children and the aging of society.
accommodateIt will not be long before you accommodate yourself to the new circumstances.
accommodateOur hotel accommodates 2000 guests.
accommodateShe accommodated her schedule to his.
accommodateShe was kind enough to accommodate me with some money.
accommodateSorry, I can't accommodate you.
accommodateThat jumbo jet accommodates 400 passengers.
accommodateThe bank accommodated him with a loan of 10,000 yen.
accommodateThe bank accommodated the company with a loan.
accommodateThe boy soon accommodated himself to his new class.
accommodateThe canal can accommodate ships as large as 150,000 dead weight tons.
accommodateThe hotel can accommodate 300 people.
accommodateThe hotel can accommodate 400 guests.
accommodateThe hotel can accommodate 500 guests.
accommodateThe hotel can accommodate fifty guests.
accommodateThe house could accommodate two families.
accommodateThe husband accommodated his plan to his wife's.
accommodateThe motel can accommodate as many as 400 guests.
accommodateThey modified the report to accommodate all views.
accommodateThis airplane accommodates 400 passengers quite comfortably.
accommodateThis car accommodate five people.
accommodateThis classroom can accommodate only thirty students.
accommodateThis hotel can accommodate 100 guests.
accommodateThis hotel can accommodate 500 guests.
accommodateThis hotel can accommodate 700 guests.
accommodateThis hotel can accommodate over 1,000 guests.
accommodateThis table accommodated six persons.
accommodateWe can accommodate him for the night.
accommodateWe must accommodate our plan to these new circumstances.
accommodateYou must accommodate your plans to mine.
accommodateYou will soon accommodate yourself new ways of living.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าที่(v) suit, See also: appropriate, accommodate, Syn. เข้าที่เข้าทาง, เรียบร้อย, Example: นานวันเข้าความรู้สึกเริ่มจะเข้าที่ เขาก็สนุกสนานเฮฮาได้เหมือนเก่า, Thai Definition: เป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะเกิดความรู้สึกเคยชิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ต้อนรับ[tønrap] (v) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate  FR: accueillir ; recevoir

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMMODATE AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T
ACCOMMODATED AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T AH0 D
ACCOMMODATES AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodate (v) ˈəkˈɒmədɛɪt (@1 k o1 m @ d ei t)
accommodated (v) ˈəkˈɒmədɛɪtɪd (@1 k o1 m @ d ei t i d)
accommodates (v) ˈəkˈɒmədɛɪts (@1 k o1 m @ d ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容纳[róng nà, ㄖㄨㄥˊ ㄋㄚˋ, / ] contain; accommodate, #10,526 [Add to Longdo]
迁就[qiān jiù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ, / ] to yield; to adapt to; to accommodate to (sth), #19,649 [Add to Longdo]
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances, #24,952 [Add to Longdo]
两全[liǎng quán, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ, ] to satisfy both sides; to accommodate both (demands), #37,038 [Add to Longdo]
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, ] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan, #57,003 [Add to Longdo]
香几[xiāng jī, ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, ] a small table to accommodate an incense burner, #202,818 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachfrage {f}; Bedarf {m}; Anspruch {m} | die Nachfrage befriedigen | die Nachfrage decken | die Nachfrage beschleunigendemand | to accommodate the demand | to supply the demand | to anticipate demand [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto accommodate | accommodating | accommodated [Add to Longdo]
beherbergen; unterbringen; einquartieren | beherbergend | beherbergt | beherbergt | beherbergteto accommodate | accommodating | accommodated | accommodates | accommodated [Add to Longdo]
passt anaccommodates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコモデイト[akomodeito] (vs) accommodate [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
行宮[あんぐう, anguu] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
行在所[あんざいしょ, anzaisho] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) [Add to Longdo]
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp,v5r) to suit the convenience of; to accommodate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accommodate
   v 1: be agreeable or acceptable to; "This suits my needs" [syn:
      {suit}, {accommodate}, {fit}]
   2: make fit for, or change to suit a new purpose; "Adapt our
     native cuisine to the available food resources of the new
     country" [syn: {adapt}, {accommodate}]
   3: provide with something desired or needed; "Can you
     accommodate me with a rental car?"
   4: have room for; hold without crowding; "This hotel can
     accommodate 250 guests"; "The theater admits 300 people";
     "The auditorium can't hold more than 500 people" [syn:
     {accommodate}, {hold}, {admit}]
   5: provide housing for; "We are lodging three foreign students
     this semester" [syn: {lodge}, {accommodate}]
   6: provide a service or favor for someone; "We had to oblige
     him" [syn: {oblige}, {accommodate}] [ant: {disoblige}]
   7: make (one thing) compatible with (another); "The scientists
     had to accommodate the new results with the existing
     theories" [syn: {accommodate}, {reconcile}, {conciliate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top