ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abroad*

AH0 B R AO1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abroad, -abroad-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abroad(adv) ในต่างประเทศ, See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
abroad(adv) แพร่หลาย, See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง, Syn. extensively, broadly, far and wide
get abroad(phrv) ไปต่างประเทศ, See also: ไปเมืองนอก, ไปต่างแดน, Syn. go abroad, take abroad
get abroad(phrv) แพร่ไปทั่ว, See also: รู้กันทั่ว, กระจาย, แพร่หลาย, แพร่ออกไป, Syn. go about
take abroad(phrv) ยอมให้ไปต่างประเทศ, See also: อนุญาตให้ไปต่างประเทศ, Syn. get abroad, go abroad
blaze abroad(phrv) ทำให้แพร่ออกไป, See also: แพร่กระจาย, Syn. bruit abroad, noise abroad, rumour abroad
bruit abroad(phrv) ทำให้รู้กันทั่ว, See also: บอกให้รู้กันทั่ว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจายออกไป, Syn. blaze abroad, noise abroad, rumour abroad, spread abroad
noise abroad(phrv) ปล่อยข่าว, See also: กระจายข่าว, Syn. blaze abroad, bruit abroad
rumour abroad(phrv) ลือข่าว, See also: กระจายข่าว, Syn. blaze abroad, bruit abroad
spread abroad(phrv) แพร่ไปทั่ว, See also: กระจายไปทั่ว, Syn. blaze abroad, bruit abroad, noise abroad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Settlement of Claims Abroadการตกลงค่าสินไหมทดแทนในต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abroadA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
abroadA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
abroadA friend of mine is studying abroad.
abroadA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
abroadAirplanes have made it easy to travel abroad.
abroadAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
abroadAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
abroadAn ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.
abroadA number of Japanese people travel abroad every summer.
abroadAnybody and everybody wants to go abroad.
abroadA rumor is abroad about his death.
abroadAs we thought she had gone abroad.
abroadAt present, going abroad is no longer the adventure it used to be.
abroadA young people eager to go abroad.
abroadCanada is a good place to go if it's your first experience living abroad.
abroadDeveloping his ability of speaking English, it seems, is his purpose of studying abroad.
abroadDidn't you know that he had gone abroad then?
abroadDid you ever travel abroad by ship?
abroadDid you go abroad for pleasure or on business?
abroadDon't figure on going abroad this summer.
abroadDon't you feel any inconvenience living abroad?
abroadDo people behave differently when they go abroad?
abroadDo you sometimes go abroad on your holidays?
abroadDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
abroadEach person has various reasons for going on a trip abroad.
abroadEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
abroadFather wants me to study abroad while I am young.
abroadFor studying abroad, I can't decide whether I should go to Australia or Canada.
abroadHave you been abroad?
abroadHave you ever been abroad?
abroadHe achieved his purpose of studying abroad.
abroadHe anticipated traveling abroad the next year.
abroadHe asked me if I wanted to go abroad.
abroadHe came all the way from abroad.
abroadHe came back from abroad only last month.
abroadHe decided to go abroad.
abroadHe deserted his family and went abroad.
abroadHe did not study abroad for nothing.
abroadHe fell ill, and therefore he gave up going abroad.
abroadHe gave up going abroad.
abroadHe gave up going abroad to study because of his father's sudden death.
abroadHe give up traveling abroad because of his sudden illness.
abroadHe goes abroad every year.
abroadHe had not been abroad for one month before he was taken ill.
abroadHe had the privilege of studying abroad for two years.
abroadHe has a plan to go abroad next year.
abroadHe has changed his mind about going abroad.
abroadHe has changed his mind about going abroad by air.
abroadHe has gone abroad by himself.
abroadHe has never been abroad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่งพราย(v) leak, See also: make known, publish abroad (as a rumour, gossip or secret), Ant. ปิด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งให้ปิดปากเงียบ ห้ามแพร่งพรายความลับของบริษัทให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai Definition: บอกกล่าวกระจายไป
ไปนอก(v) go abroad, See also: go overseas, Syn. ไปต่างประเทศ, ไปเมืองนอก, Example: สมัยนี้ พวกเศรษฐีไปนอกกันเป็นว่าเล่นทีเดียว, Thai Definition: เดินทางไปต่างประเทศ
การดูงานต่างประเทศ(n) going abroad on a tour of investigation, See also: making a tour of inspection, visiting, Example: การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม, Count Unit: ครั้ง
ส่งออก(v) export, See also: send abroad, Example: ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าต้องผลิตสินค้าเพื่อส่งออกให้มากว่าเดิม 20 เปอร์เซ็นต์, Thai Definition: ส่งออกไปภายนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉ่อน[krachǿn] (v) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely  FR: répercuter tous azimuts
เมืองนอก[meūang nøk] (x) EN: abroad  FR: à l'étranger
นอก[nøk] (adj) EN: foreign ; abroad ; external  FR: étranger
นอกประเทศ[nøk prathēt] (x) EN: abroad  FR: à l'étranger
ส่งออก[song-øk] (v) EN: export ; send abroad ; send out  FR: exporter ; expédier à l'étranger
ต่างประเทศ[tāngprathēt] (x) EN: abroad ; foreign countries  FR: à l'étranger

CMU English Pronouncing Dictionary
ABROAD AH0 B R AO1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abroad (a) ˈəbrˈɔːd (@1 b r oo1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] abroad; external (affairs); overseas; foreign, #1,574 [Add to Longdo]
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad, #3,489 [Add to Longdo]
留学[liú xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] to study abroad, #5,512 [Add to Longdo]
出国[chū guó, ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ, / ] to go abroad; to leave the country; emigration, #5,931 [Add to Longdo]
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, ] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad, #6,189 [Add to Longdo]
留学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student, #8,920 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] emigrant; reside abroad, #10,405 [Add to Longdo]
抛售[pāo shòu, ㄆㄠ ㄕㄡˋ, / ] to dump (selling abroad more cheaply than cost price at home), #13,470 [Add to Longdo]
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] outside; outer surface; abroad; place other than one's home, #16,326 [Add to Longdo]
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, / ] countryman living abroad, #20,102 [Add to Longdo]
外销[wài xiāo, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄠ, / ] to export; to sell abroad, #21,149 [Add to Longdo]
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return, #22,974 [Add to Longdo]
归国[guī guó, ㄍㄨㄟ ㄍㄨㄛˊ, / ] to go home (to one's native country); to return from abroad, #23,777 [Add to Longdo]
留洋[liú yáng, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄤˊ, ] to study abroad (old term); same as 留學|留学, #30,826 [Add to Longdo]
出使[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, 使] to go abroad as ambassador; to be sent on a diplomatic mission, #36,767 [Add to Longdo]
旅居[lǚ jū, ㄌㄩˇ ㄐㄩ, ] to stay away from home; residence abroad; sojourn, #37,469 [Add to Longdo]
游学[yóu xué, ㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] trip abroad for language study, #45,054 [Add to Longdo]
汉文[Hàn wén, ㄏㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] Chinese literature (usually as taught abroad), #71,278 [Add to Longdo]
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad), #117,267 [Add to Longdo]
飘海[piāo hǎi, ㄆㄧㄠ ㄏㄞˇ, / ] to go abroad, #237,472 [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
去国外[qù guó wài, ㄑㄩˋ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] to go abroad [Add to Longdo]
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad [Add to Longdo]
家丑不可外传[jiā chǒu bù kě wài chuán, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] The shame of the family must not be spread abroad (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public. [Add to Longdo]
家丑不可外传,流言切莫轻信[jiā chǒu bù kě wài chuán, liu2 yan2 qie1 mo4 qing1 xin4, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, liú yán qiē mò qīng xìn, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄇㄛˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] Don't spread abroad the shame of the family, don't believe rumors lightly (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public, don't listen to others' gossip. [Add to Longdo]
水僊[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] variant of 水仙, narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return [Add to Longdo]
海外[hǎi wài, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, ] overseas; abroad [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] TH: เมืองนอก  EN: abroad

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad [Add to Longdo]
Auslandsaufenthalt {m}stay abroad [Add to Longdo]
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience [Add to Longdo]
Auslandsreise {f}journey abroad [Add to Longdo]
Auslandsvertreter {m}agent abroad [Add to Longdo]
sich aufhalten (im Ausland)to stay (abroad) [Add to Longdo]
ausländische Besuchervisitors from abroad [Add to Longdo]
überallhinabroad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
華商[かしょう, kashou] (n) (sens) Chinese merchants abroad [Add to Longdo]
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad [Add to Longdo]
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad [Add to Longdo]
外国生活[がいこくせいかつ, gaikokuseikatsu] (n) life in a foreign country; living abroad [Add to Longdo]
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail [Add to Longdo]
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad [Add to Longdo]
官費留学[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense [Add to Longdo]
官費留学生[かんぴりゅうがくせい, kanpiryuugakusei] (n) student studying abroad at government expense [Add to Longdo]
帰国子女枠[きこくしじょわく, kikokushijowaku] (n) special consideration for students who have lived abroad [Add to Longdo]
帰朝[きちょう, kichou] (n,vs) returning from abroad; coming back to one's country (Japan) [Add to Longdo]
客死[かくし;きゃくし, kakushi ; kyakushi] (n,vs) dying abroad; dying in a foreign land [Add to Longdo]
遣外[けんがい, kengai] (n,adj-no) dispatched abroad; despatched abroad [Add to Longdo]
交換留学[こうかんりゅうがく, koukanryuugaku] (n) (See 交換留学生) (student) exchange; study abroad [Add to Longdo]
国外脱出[こくがいだっしゅつ, kokugaidasshutsu] (n,vs) to flee abroad [Add to Longdo]
在外[ざいがい, zaigai] (n,adj-no) overseas; abroad; (P) [Add to Longdo]
在外研究員[ざいがいけんきゅういん, zaigaikenkyuuin] (n) research student (worker) abroad [Add to Longdo]
在外日本人[ざいがいにほんじん, zaigainihonjin] (n) Japanese residing abroad [Add to Longdo]
在外邦人[ざいがいほうじん, zaigaihoujin] (n) Japanese nationals resident abroad; overseas Japanese [Add to Longdo]
成田離婚[なりたりこん, naritarikon] (n) Narita divorce; divorce case of a newlywed couple breaking up upon their return to Narita Airport from their honeymoon abroad [Add to Longdo]
中外[ちゅうがい, chuugai] (n) home and abroad [Add to Longdo]
内外多事[ないがいたじ, naigaitaji] (n,adj-na,adj-no) things being very eventful at home and abroad [Add to Longdo]
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad [Add to Longdo]
内憂外患[ないゆうがいかん, naiyuugaikan] (n) troubles both at home and abroad [Add to Longdo]
遊学[ゆうがく, yuugaku] (n,vs) studying abroad; travelling to study; traveling to study [Add to Longdo]
留学[りゅうがく, ryuugaku] (n,vs) studying abroad (usu. at university level); (P) [Add to Longdo]
留学希望者[りゅうがくきぼうしゃ, ryuugakukibousha] (n) person interested in studying abroad; person wanting to study abroad [Add to Longdo]
留学先[りゅうがくさき, ryuugakusaki] (n) study abroad destination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abroad
   adv 1: to or in a foreign country; "they had never travelled
       abroad"
   2: far away from home or one's usual surroundings; "looking
     afield for new lands to conquer"- R.A.Hall [syn: {afield},
     {abroad}]
   3: in a place across an ocean [syn: {overseas}, {abroad}]
   adj 1: in a foreign country; "markets abroad"; "overseas
       markets" [syn: {abroad}, {overseas}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top