ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abase*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abase, -abase-
Possible hiragana form: *あばせ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase(vt) ทำให้เสียเกียรติ, See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ, Syn. demean
database(n) ฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: คลังข้อมูล, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ, Syn. data bank
abase oneself(phrv) นอบน้อม, See also: ถ่อมตน
database management system(n) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass, confuse
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
database management systeใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่าดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
flat-file databaseฐานข้อมูลรายแฟ้มหมายถึง โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและเรียกหาข้อมูล ออกมาใช้ได้ทีละแฟ้ม เป็นสำคัญ ตรงข้ามกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งจะทำให้เรียกหามาใช้ได้ มากกว่าครั้งละหนึ่งแฟ้ม
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multiple database; multidatabaseฐานข้อมูลแบบหลายชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multidatabase; multiple databaseฐานข้อมูลแบบหลายชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralized database; centralised databaseฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralised database; centralized databaseฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised database; decentralized databaseฐานข้อมูลแบบแยกศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised database; decentralized databaseฐานข้อมูลแบบแยกศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diabaseหินไดอะเบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
databaseฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
database machineคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hierarchical database modelแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical databaseฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network databaseฐานข้อมูลแบบข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Databaseฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Databaseฐานข้อมูล, Example:

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ที่รวมของสารสนเทศที่สัมพันธ์กัน แต่ละฐานข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) โดยแต่ละแฟ้มข้อมูลประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กลงมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่า ระเบียน (Record) และแต่ละระเบียนประกอบด้วยหน่วยของข้อมูลเรียกว่า เขตข้อมูล (Field) เขตข้อมูลประกอบไปด้วยหน่วยของข้อมูลที่เล็กกรองลงไปอีก คือ ไบต์หรือ อักขระ (Character)

ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำมาประมวลผลในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น การค้นคืน (Retrieval) การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Update) การจัดเรียง (Sorting) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้มาแสดงผลทางหน้าจอ และสามารถพิมพ์ผลการค้นคืนออกทางเครื่องพิมพ์ บันทึกเก็บไว้ใช้งานในภายหลังได้

ฐานข้อมูล หากจัดแบ่งตามลักษณะของการแสดงผลหรือวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ มี 2 ลักษณะ คือ

1. ฐานข้อมูลเนื้อหาเต็ม (Full text database) เป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลสมบูรณ์ โดยที่ข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการสืบค้น จะมีเนื้อหาเหมือนกับเอกสารต้นฉบับทุกประการ

2. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference database) หรือ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic database) เป็นฐานข้อมูลที่เป็นการอ้างอิง หรือ ชี้แนะแหล่งให้ผู้ใช้ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากต้นฉบับ หรือจากแหล่งปฐมภูมิ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์

บรรณานุกรม

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Database managementการจัดการฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์, Example:

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึงฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้จัดการฐานข้อมูลหรือสำนักพิมพ์สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งตามเนื้อหาสารสนเทศที่ให้บริการแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง อาจมีสาระสังเขปเพื่อแนะนำผู้ค้นคว้าให้ไปอ่านรายละเอียดจากต้นฉบับจริง เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (Web OPAC) ฐานข้อมูล ISI : Web of Science ฐานข้อมูล Scopus โดยทั้งสองฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation Database) ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ในสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ (Research Performance Evaluation / Research Performance Measurement: RPM) ฐานข้อมูล DAO ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฐานข้อมูล ERIC ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของหนังสือและบทความจากวารสารด้านการศึกษา เป็นต้น

2. ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-Text Databases) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศครบถ้วน เช่นเดียวกับต้นฉบับ เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, IEEE/IEE Electronic Library (IEL) หรือ ACM Digital Library เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Union catalog databaseฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม, Example:

หมายถึง ฐานข้อมูลที่รวบรวม และชี้แหล่งรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการในห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยผู้ใช้สามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดต่างๆ พร้อมกัน ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ตลอดจนการช่วยลดความซ้ำซ้อนในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยาสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เนื่องจากสามารถค้นหาและถ่ายโอนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดต่างๆ เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเองได้ด้วย

ทั้งนี้ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานแรกของไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Thailand Library Integrated System ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในส่วนสำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ คือ NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ คือ Koha ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายใต้ห้องสมุดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เข้าถึงที่ http://thailibrary.org

Union catalog database
ภาพ ฐานข้อมูล NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Database searchingการค้นหาฐานข้อมูล, Example:

การค้นหาฐานข้อมูล หรือ การสืบค้นฐานข้อมูล หมายถึงกระบวนการ วิธีการ ในการสืบค้นสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปมีขั้นตอนในการสืบค้น ดังนี้

1. วิเคราะห์เรื่องที่ต้องการสืบค้น

2. กำหนดคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการสืบค้น

3. เลือกฐานข้อมูล

4. หากผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ตรงกับความต้องการ ให้ปรับปรุงกลวิธีการสืบค้น อาจใช้เทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง โดยการใช้ตรรกะ (Logical operator) and or not ช่วยในการสืบค้น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และชัดเจนมากขึ้น

ประโยชน์ของฐานข้อมูล มีดังนี้

1. จัดเก็บสารสนเทศได้ปริมาณมาก ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ

2. จัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการค้นด้วยมือ ประหยัดเวลาในการค้นหา

3. ปรับปรุง และแก้ไขสารสนเทศในฐานข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

4. เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่อยู่ห่างไกลได้โดยระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ต้องเดินทางไปค้นหาจากหลายแหล่ง

5. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ทำให้ฐานข้อมูลแพร่หลาย และสามารถจัดหาเพื่อให้บริการได้ง่ายจากทั่วโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Database designการออกแบบฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Distributed databaseฐานข้อมูลแบบกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Web databaseเว็บดาตาเบส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Database designการออกแบบฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Databaseฐานข้อมูล, Example: ระบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเอาไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกกับการค้นคืนข้อมูล และการดูแลรักษาฐานข้อมูลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของไทยคือ ฐานข้อมูลประชากรไทยประมาณ 60 ล้านคนที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ขนดาใหญ่ของสำนักงานบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย [คอมพิวเตอร์]
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูล, Example: ซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Database securityความปลอดภัยในฐานข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Relational Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, Example: ซอฟแวร์สำหรับจัดการข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นแบบตารางหลายๆ ตาราง และเอื้ออำนวยให้เรานำตารางเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันเป็นตารางใหม่ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตาราง จัดทำตารางต่างๆ และมีภาษาสำหรับใช้กับการสร้างและค้นหาข้อมูลในตารางได้ ซอฟแวร์ RDBMS ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้มีมาก เช่น Oracle,Informix,Ingres,Progress,Access,dBASE,FoxPro [คอมพิวเตอร์]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, Example: ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Temporal databaseฐานข้อมูลเชิงเวลา [คอมพิวเตอร์]
Online databaseฐานข้อมูลแบบออนไลน์ [คอมพิวเตอร์]
Database designการออกแบบฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Database industryอุตสาหกรรมฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Database marketingการตลาดทางฐานข้อมูลลูกค้า [TU Subject Heading]
Database searchingการสืบค้นฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Databasesฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Distributed databasesฐานข้อมูลแบบกระจาย [TU Subject Heading]
Geodatabasesฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Online databasesฐานข้อมูลแบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Relational databasesฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Web databasesฐานข้อมูลเว็บ [TU Subject Heading]
databaseฐานข้อมูล, การรวมของตารางข้อมูลหลายๆ ตารางเข้าไว้ด้วยกัน ตารางแต่ละตารางจะมีความสัมพันธ์กันโดยใช้เขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลซึ่งเหมือนกันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกัน บางตารางอาจเป็นตารางที่เก็บข้อมูลไว้เฉพาะของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับตารางอื่น ในขณะที่บางตาราง อาจต้องเชื่อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
knowledge discovery in databasesการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล, กระบวนการที่สามารถสกัดความรู้จากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีในฐานข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abaseThe boy was not abased by the laughter of his classmates.
abaseWe used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.
abaseWe are afraid that our new address is not registered on your database.
abaseProgress is monitored daily and stored in a database.
abaseI have a large body of information in my computer database.
abasePlease change your database to reflect the new address as follows.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมตน(v) humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai Definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
ลดเกียรติ(v) abase, Syn. ลดฐานะ, Example: เขาถือว่าหัวหน้าลดเกียรติเขาที่ให้เขามาทำงานกุลีแบบนี้, Thai Definition: ทำให้ชื่อเสียงฐานะลดต่ำลงกว่าที่เคยเป็น
ลดตัว(v) abase, See also: lower oneself, Thai Definition: เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในฐานะต่ำกว่า
ฐานข้อมูล(n) database, Example: ฐานข้อมูลที่มีการเก็บคุณสมบัติของวัสดุ มักจำกัดเฉพาะกับโลหะ พลาสติก หรือกระเบื้อง
ฐานข้อมูลร่วม(n) integral database, Example: โปรแกรม MapInfo มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมอยู่ด้วยมีชื่อว่า Mbase

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียมตน[jīemton] (v) EN: humble ; humiliate ; abase
คลังข้อมูล[khlang khømūn] (n, exp) EN: database ; data bank  FR: base de données [f] ; banque de données [f]
ลดเกียรติ[lot kīet] (v, exp) EN: abase
ลดฐานะ[lot thāna] (v, exp) EN: abase
ลดตัว[lot tūa] (v, exp) EN: abase
ระบบจัดการฐานข้อมูล[rabop jatkān thānkhømūn] (n, exp) EN: Database Management System (DBMS)
ระบบฐานข้อมูล[rabop thānkhømūn] (n, exp) EN: database system
ฐานข้อมูล[thānkhømūn] (n) EN: database  FR: base de données [f]
ฐานข้อมูลหลายมิติ[thānkhømūn lāi miti] (n, exp) EN: multidimentional database   FR: base de données multidimensionnelle

CMU English Pronouncing Dictionary
DIABASE D AY1 AH0 B EY2 S
DATABASE D EY1 T AH0 B EY2 S
DATABASE D AE1 T AH0 B EY2 S
DATABASES D EY1 T AH0 B EY2 S IH0 Z
DATABASES D AE1 T AH0 B EY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abase (v) ˈəbˈɛɪs (@1 b ei1 s)
abased (v) ˈəbˈɛɪst (@1 b ei1 s t)
abases (v) ˈəbˈɛɪsɪz (@1 b ei1 s i z)
abasement (n) ˈəbˈɛɪsmənt (@1 b ei1 s m @ n t)
self-abasement (n) sˈɛlf-əbˈɛɪsmənt (s e1 l f - @ b ei1 s m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search, #3,689 [Add to Longdo]
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, / ] database, #6,660 [Add to Longdo]
辉绿岩[huī lǜ yán, ㄏㄨㄟ ㄌㄩˋ ㄧㄢˊ, 绿 / ] diabase (geol.); dolerite, #102,706 [Add to Longdo]
汇出[huì chū, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ, / ] to remit (money); to repatriate (funds); to export data (e.g. from a database) [Add to Longdo]
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] database software [Add to Longdo]
资料库[zī liào kù, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] database [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] TH: ฐานข้อมูล  EN: database

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwertung {f}abasement [Add to Longdo]
Datenbank {f} | Datenbanken {pl}database; data base | databases [Add to Longdo]
Datenbankanbindung {f}database connection [Add to Longdo]
Datenbankerstellung {f}database production [Add to Longdo]
Datenbankstruktur {f}database structure [Add to Longdo]
Datenbanksystem {n} [comp.] | relationales Datenbanksystemdatabase system | relational database system [Add to Longdo]
Datenbankverwaltungssystem {n}database management system [Add to Longdo]
Erniedriger {m}abaser [Add to Longdo]
Erniedrigung {f}; Demütigung {f}abasement [Add to Longdo]
Produktdatenbank {f}product database [Add to Longdo]
Selbsterniedrigung {f}self-abasement [Add to Longdo]
Verfall {m}; Niedergang {m} | moralischer Verfallabasement | abasement of morality [Add to Longdo]
erniedrigen; demütigen | erniedrigend; demütigend | erniedrigt; gedemütigt | erniedrigt; demütigt | erniedrigte; demütigteto abase | abasing | abased | abases | abased [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
インテリジェントデータベース[interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database [Add to Longdo]
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} object database management system [Add to Longdo]
オブジェクト指向データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指向型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database [Add to Longdo]
オンラインデータベース[onrainde-tabe-su] (n) {comp} on-line database; online database [Add to Longdo]
オンラインデータベースシステム[onrainde-tabe-sushisutemu] (n) {comp} online database system [Add to Longdo]
カード型データベース[カードがたデータベース, ka-do gata de-tabe-su] (n) {comp} card-type database [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] (n) {comp} snap [Add to Longdo]
データベース[de-tabe-su] (n) {comp} database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[de-tabe-suapurike-shon] (n) {comp} database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[de-tabe-suenjin] (n) {comp} database engine [Add to Longdo]
データベースサーバー[de-tabe-susa-ba-] (n) {comp} database server [Add to Longdo]
データベースソフト[de-tabe-susofuto] (n) {comp} database software [Add to Longdo]
データベースソフトウェア[de-tabe-susofutouea] (n) {comp} database software [Add to Longdo]
データベース化[データベースか, de-tabe-su ka] (n) compilation of a database [Add to Longdo]
データベース管理[データベースかんり, de-tabe-su kanri] (n) {comp} database management [Add to Longdo]
データベース技術[データベースぎじゅつ, de-tabe-su gijutsu] (n) {comp} database technology [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] (n) {comp} database restructure; database reorganization [Add to Longdo]
ファクトデータベース[fakutode-tabe-su] (n) fact database [Add to Longdo]
マルチメディアデータベース[maruchimedeiade-tabe-su] (n) {comp} multimedia database; MDB [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[rire-shonarude-tabe-su] (n) {comp} relational database; RDB [Add to Longdo]
リレーショナルデータベースシステム[rire-shonarude-tabe-sushisutemu] (n) {comp} Relational Database system [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
謙る;遜る[へりくだる, herikudaru] (v5r,vi) to deprecate oneself and praise the listener; to abase oneself [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]
卑しめる[いやしめる, iyashimeru] (v1,vt) to despise; to abase (oneself) [Add to Longdo]
卑下[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation [Add to Longdo]
分散型データベース[ぶんさんがたデータベース, bunsangata de-tabe-su] (n) {comp} distributed database [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Distributed DataBase Management System; DDBMS [Add to Longdo]
補記[ほき, hoki] (n,vs) addition (to a text); additional entry (e.g. to a database) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abase
   v 1: cause to feel shame; hurt the pride of; "He humiliated his
      colleague by criticising him in front of the boss" [syn:
      {humiliate}, {mortify}, {chagrin}, {humble}, {abase}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top