ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abandonment*

AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abandonment, -abandonment-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment policyกรมธรรม์คุ้มครองการเลิกล้ม (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary abandonmentการจงใจละทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทอดทิ้ง(n) desertion, See also: neglect, abandonment, Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง, Ant. การเอาใจใส่, การดูแล, Example: การทอดทิ้งบุตรหลานให้อยู่โดยลำพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้, Thai Definition: การไม่เอาเป็นธุระ, การไม่เอาใจใส่, การไม่นำพา
การละทิ้ง(n) abandonment, See also: leave, desertion, Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก, Example: ผลจากการสำรวจพบว่าการละทิ้งถิ่นฐานของคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: การละด้วยวิธีทิ้ง
การสละ(n) abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai Definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจงใจละทิ้ง[kān jongjai lathing] (n, exp) EN: voluntary abandonment
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [m]
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การสละ[kān sala] (n) EN: abandonment  FR: abnégation [f]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [m]
การทิ้งฟ้อง[kān thing føng] (n, exp) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint
การทิ้งคดี[kān thing khadī] (n, exp) EN: abandonment of an action
การทิ้งหน้าที่ราชการ[kān thing nāthī rātchakān] (n, exp) EN: abandonment of a public office
การทอดทิ้ง[kān thøtthing] (n) EN: desertion ; abandonment
การทอดทิ้งเด็ก[kān thøtthing dek] (n, exp) EN: abandonment of children  FR: abandon d'enfant [m]
การยุติ[kān yuti] (n) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment

CMU English Pronouncing Dictionary
ABANDONMENT AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T
ABANDONMENTS AH0 B AE1 N D AH0 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandonment (n) ˈəbˈændənmənt (@1 b a1 n d @ n m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Aufgabe {f}; Verzicht {m}; Preisgabe {f}abandonment [Add to Longdo]
Klagerücknahme {f}abandonment of action [Add to Longdo]
Niedergangsphase {f}abandonment stage [Add to Longdo]
Optionsaufgabe {f}abandonment of option [Add to Longdo]
Stellungsaufgabe {f}; Aufgabe einer Stellung {f}abandonment of position [Add to Longdo]
Überlassung {f}; Abtretung {f} [fin.]abandonment [Add to Longdo]
Verlassenheit {f}; Nichtannahme {f}abandonment [Add to Longdo]
Wohnsitzaufgabe {f}; Aufgabe {f} des Wohnsitzesabandonment of domicile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
委付[いふ, ifu] (n,vs) abandonment (rights, property) [Add to Longdo]
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.) [Add to Longdo]
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
遺棄罪[いきざい, ikizai] (n) abandonment [Add to Longdo]
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection [Add to Longdo]
棄捐[きえん, kien] (n,vs) donation; abandonment [Add to Longdo]
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation [Add to Longdo]
耕作放棄[こうさくほうき, kousakuhouki] (exp) abandonment of cultivation [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n,vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]
自暴[じぼう, jibou] (n) despair; desperation; abandonment [Add to Longdo]
自暴自棄[じぼうじき, jiboujiki] (adj-na,n,adj-no) desperation; despair; self-abandonment [Add to Longdo]
投棄[とうき, touki] (n,vs) abandonment; giving up; throwing away; disposal; dumping; (P) [Add to Longdo]
破れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment [Add to Longdo]
廃棄[はいき, haiki] (n,vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) [Add to Longdo]
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abandonment
   n 1: the act of giving something up [syn: {abandonment},
      {forsaking}, {desertion}]
   2: withdrawing support or help despite allegiance or
     responsibility; "his abandonment of his wife and children
     left them penniless" [syn: {desertion}, {abandonment},
     {defection}]
   3: the voluntary surrender of property (or a right to property)
     without attempting to reclaim it or give it away

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top