ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*EFF*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: EFF, -EFF-
Possible hiragana form: **
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการข้างเคียง[ākān khāngkhīeng] (n, exp) EN: side effect  FR: effet secondaire [m]
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: effective
บิล คลินตัน[Bil Khlintan = Bin Khlintan] (n, prop) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)  FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
ใช้ได้ผล[chai dāi phon] (v, exp) EN: be effective
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชะงัด[cha-ngat] (adj) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific  FR: efficace ; garanti ; adapté
เชฟฯ ยูฯ[Chēf-Yū] (tm) EN: Sheffield United  FR: Sheffield United
เฉียด[chīet] (v) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near  FR: frôler ; effleurer
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping  FR: effleurer ; frôler
ได้การ[dāikān] (v) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully
ได้ผล[dāi phon] (v, exp) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work  FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลดี[dāi phon dī] (adj) EN: effective
ได้เรื่อง[dāi reūang] (v) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่[dōi mī phon bangkhap chai tangtaē] (xp) EN: with effect from
ฝืน[feūn] (v) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist  FR: forcer
เหตุกับผล[hēt kap phon] (n, exp) EN: cause and effect
หอระฆัง[hørakhang] (n) EN: belfry ; bell tower  FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
หุ่นพยนต์[hunphayon] (n) EN: effigy enlivened by magic
อิทธิบาท[itthibāt] (n) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success  FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
อิทธิฤทธิ์[itthirit] (n) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power
จำนวนสัมประสิทธิ์[jamnūan samprasit] (n, exp) EN: coefficient
จาง[jāng] (v) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned  FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จองตั๋ว[jøng tūa] (v, exp) EN: make a reservation  FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
แก๊สเรือนกระจก[kaēt reūoen krajok] (n, exp) EN: greenhouse gas  FR: gaz à effet de serre [m]
กำแหง[kamhaēng] (v) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense  FR: oser ; avoir l'audace
กำแหง[kamhaēng] (adj) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty  FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
การขาดประสิทธิภาพ[kān khāt prasitthiphāp] (n, exp) EN: inefficiency
การลงแรง[kān longraēng] (n) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts  FR: dépense d'énergie [f]
การลดกำลังคน[kān lot kamlang khon] (n, exp) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff  FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
การไม่สัมฤทธิ์ผล[kān mai samrit phon] (n, exp) EN: inefficacy
การเพิ่มประสิทธิภาพ[kān phoēm prasitthiphāp] (n, exp) EN: increase in efficiency
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn] (xp) EN: exit poll  FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
กัดฟัน[katfan] (v, exp) EN: endure ; make a determined effort ; be patient  FR: serrer les dents (loc.)
ก๊าซเรือนกระจก[kāt reūoen krajok] (n, exp) EN: greenhouse gas (GHG)  FR: gaz à effet de serre [m]
แขนขวา[khaēn khwā] (n, exp) EN: efficient assistance
ข้าวของ[khāokhøng] (n) EN: things ; belongings ; goods  FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
เขี่ย[khīa] (v) EN: scratch ; brush  FR: gratter ; effleurer ; toucher
คล่อง[khlǿng] (adj) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing  FR: facile ; aisé ; naturel
ของ[khøng] (n) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property  FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้ส่วนตัว[khøngchai suantūa] (n, exp) EN: personal belongings ; personal effects  FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ของส่วนตัว[khøng suantūa] (n, exp) EN: personal effects  FR: effets personnels [mpl]
คนใน[khon nai] (n) EN: insider  FR: initié [m] ; membre effectif [m]
คุ้มทุน[khumthun] (v, exp) EN: break even ; be cost-effective
ความ[khwām] (n) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair  FR: fait [m] ; matière [f]
ความมานะ[khwām māna] (n) EN: effort

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top