ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*黑*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -黑-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黑, hēi, ㄏㄟ] black; dark; evil, sinister
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A man's face blacked by soot from a fire 灬, Rank: 519
[默, mò, ㄇㄛˋ] silent; quiet, still; dark
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A dog 犬 watching in the dark 黑, Rank: 1031
[墨, mò, ㄇㄛˋ] ink; writing; Mexico
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Chalk made from black 黑 earth 土, Rank: 1493
[嘿, hēi, ㄏㄟ] quiet, silent
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  黑 [hēi, ㄏㄟ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2423
[黛, dài, ㄉㄞˋ] to blacken one's eyebrows; black
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  黑 [hēi, ㄏㄟ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 2612
[黯, àn, ㄢˋ]  black; dark; sullen, dreary
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  音 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 2881
[黝, yǒu, ㄧㄡˇ] black
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  幼 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 3518
[黔, qián, ㄑㄧㄢˊ] black; the Guizhou province
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  今 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 3989
[黜, chù, ㄔㄨˋ] to dismiss; to downgrade, to demote
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  出 [chū, ㄔㄨ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 4159
[黠, xiá, ㄒㄧㄚˊ] sly, cunning, shrewd; artful
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] sinister, Rank: 4160
[點, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5097
[黩, dú, ㄉㄨˊ] to dishonor, to defile, to corrupt; soiled
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5166
[黢, qū, ㄑㄩ] black
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5569
[黧, lí, ㄌㄧˊ] a dark, sallow colour
Radical: , Decomposition:   ?  黑 [hēi, ㄏㄟ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5871
[黥, qíng, ㄑㄧㄥˊ] to tattoo; to brand the face of criminals
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 6278
[黟, yī, ] ebony; shining black
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 6765
[黨, dǎng, ㄉㄤˇ] political party, gang, faction
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  黑 [hēi, ㄏㄟ]
Etymology: [pictophonetic] dark, Rank: 7120
[黴, méi, ㄇㄟˊ] bacteria, fungi, mold
Radical: , Decomposition:   微 [wēi, ㄨㄟ]  黑 [hēi, ㄏㄟ]
Etymology: [ideographic] A small 微 black 黑 growth; 微 also provides the pronunciation, Rank: 7218
[黪, cǎn, ㄘㄢˇ] grey-black
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  参 [cān, ㄘㄢ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 7323
[黷, dú, ㄉㄨˊ] to dishonor, to defile, to corrupt; soiled
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  賣 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] black

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hēi, ㄏㄟ, ] black; dark; abbr. for Heilongjiang 龍江|龙江 province in northeast China, #753 [Add to Longdo]
[hēi sè, ㄏㄟ ㄙㄜˋ, ] black, #2,342 [Add to Longdo]
[hēi àn, ㄏㄟ ㄢˋ, ] dark; darkly; darkness, #4,781 [Add to Longdo]
龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. , capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] black and white; right and wrong; monochrome, #7,746 [Add to Longdo]
[hēi rén, ㄏㄟ ㄖㄣˊ, ] black person, #8,602 [Add to Longdo]
[hēi yè, ㄏㄟ ㄧㄝˋ, ] night, #9,223 [Add to Longdo]
龙江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. , capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
社会[hēi shè huì, ㄏㄟ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] "dark society"; mafia; mob; organized crime syndicate, #12,430 [Add to Longdo]
[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, / ] dark horse; fig. unexpected winner, #12,859 [Add to Longdo]
[qī hēi, ㄑㄧ ㄏㄟ, ] pitch black, #13,430 [Add to Longdo]
慕尼[Mù ní hēi, ㄇㄨˋ ㄋㄧˊ ㄏㄟ, ] München or Münich (capital of Bavaria, Germany), #15,242 [Add to Longdo]
[hēi bǎn, ㄏㄟ ㄅㄢˇ, ] blackboard, #17,241 [Add to Longdo]
名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] blacklist; list of proscribed people (books etc), #17,299 [Add to Longdo]
[hēi chē, ㄏㄟ ㄔㄜ, / ] unlicensed or unofficial taxi; unlicensed motor vehicle, #17,589 [Add to Longdo]
[hēi dòng, ㄏㄟ ㄉㄨㄥˋ, ] (astronomy) black hole, #17,743 [Add to Longdo]
[Dé hēi lán, ㄉㄜˊ ㄏㄟ ㄌㄢˊ, / ] Tehran (capital of Iran), #19,435 [Add to Longdo]
[hēi shān, ㄏㄟ ㄕㄢ, ] black mountain, #20,045 [Add to Longdo]
[Hēi shān, ㄏㄟ ㄕㄢ, ] Montenegro, former Yugoslavia; Heishan county in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning, #20,045 [Add to Longdo]
[Bō Hēi, ㄅㄛ ㄏㄟ, ] Bosnia-Herzegovina, #20,268 [Add to Longdo]
色素[hēi sè sù, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] black pigment; melanin, #20,351 [Add to Longdo]
[hēi xīn, ㄏㄟ ㄒㄧㄣ, ] black heart; vicious mind full of hatred and jealousy; black core (flaw in pottery), #20,960 [Add to Longdo]
[hēi méi, ㄏㄟ ㄇㄟˊ, ] blackberry, #22,373 [Add to Longdo]
木耳[hēi mù ěr, ㄏㄟ ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] Auricularia auricula-judae, #22,402 [Add to Longdo]
[hēi xióng, ㄏㄟ ㄒㄩㄥˊ, ] Asiatic black bear (Ursus thibetanus), #25,419 [Add to Longdo]
格尔[hēi gé ěr, ㄏㄟ ㄍㄜˊ ㄦˇ, / ] Hegel (philosopher), #26,409 [Add to Longdo]
[hēi fà, ㄏㄟ ㄈㄚˋ, / ] fine black hair, #26,548 [Add to Longdo]
[yǒu hēi, ㄧㄡˇ ㄏㄟ, ] dark; suntanned; dark black color, #26,813 [Add to Longdo]
[hēi shì, ㄏㄟ ㄕˋ, ] black market, #27,856 [Add to Longdo]
胡椒[hēi hú jiāo, ㄏㄟ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] black pepper, #34,515 [Add to Longdo]
猩猩[hēi xīng xīng, ㄏㄟ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ, ] common chimpanzee, #35,225 [Add to Longdo]
[Hēi hé, ㄏㄟ ㄏㄜˊ, ] Heihe City in Heilongjiang, #35,774 [Add to Longdo]
[Hēi Hǎi, ㄏㄟ ㄏㄞˇ, ] Black Sea, #36,258 [Add to Longdo]
匣子[hēi xiá zi, ㄏㄟ ㄒㄧㄚˊ ㄗ˙, ] (airplane) black box, #38,189 [Add to Longdo]
手党[hēi shǒu dǎng, ㄏㄟ ㄕㄡˇ ㄉㄤˇ, / ] mafia, #39,145 [Add to Longdo]
[mō hēi, ㄇㄛ ㄏㄟ, ] to grope about in the dark, #39,498 [Add to Longdo]
[Hēi shuǐ, ㄏㄟ ㄕㄨㄟˇ, ] (N) Heishui (place in Sichuan), #46,991 [Add to Longdo]
[hēi diàn, ㄏㄟ ㄉㄧㄢˋ, ] lit. inn that kills and robs guests (esp. in traditional fiction); fig. a scam; protection racket; daylight robbery, #48,199 [Add to Longdo]
白纸[bái zhǐ hēi zì, ㄅㄞˊ ㄓˇ ㄏㄟ ㄗˋ, / ] (written) in black and white, #48,347 [Add to Longdo]
颠倒[diān dǎo hēi bái, ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄏㄟ ㄅㄞˊ, / ] lit. to invert black and white (成语 saw); to distort the truth deliberately; to misrepresent the facts; to invert right and wrong, #49,710 [Add to Longdo]
色金属[hēi sè jīn shǔ, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] ferrous metals (i.e. iron, chromium, manganese and alloys containing them), #51,485 [Add to Longdo]
森林[Hēi sēn lín, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] Black Forest; Schwarzwald, #58,780 [Add to Longdo]
山县[Hēi shān xiàn, ㄏㄟ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Heishan county in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning, #61,014 [Add to Longdo]
[hēi yú, ㄏㄟ ㄩˊ, / ] blackfish, #62,209 [Add to Longdo]
[hēi tǐ, ㄏㄟ ㄊㄧˇ, / ] bold (typeface), #62,416 [Add to Longdo]
[bēi hēi guō, ㄅㄟ ㄏㄟ ㄍㄨㄛ, / ] to be made a scapegoat; be unjustly blamed, #63,594 [Add to Longdo]
[hēi zhì, ㄏㄟ ㄓˋ, ] mole, #63,839 [Add to Longdo]
河市[Hēi hé shì, ㄏㄟ ㄏㄜˊ ㄕˋ, ] Heihe City in Heilongjiang, #64,886 [Add to Longdo]
[hēi sù, ㄏㄟ ㄙㄨˋ, ] melanin; black pigment, #65,037 [Add to Longdo]
颈鹤[hēi jǐng hè, ㄏㄟ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄜˋ, / ] black-necked crane (Grus nigricollis); Tibetan crane, #70,252 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Caligari... your master... "Awaken for a moment from your dark night..."[CN] 夜中醒来片刻吧... The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
But you shall dawn anew in the east, as the first rays of Amon-Ra dispel the shadow.[CN] 但你将获新生,如东方黎明般 如阿蒙 -拉的第一缕金光 驱走 The Mummy (1932)
Dark or fair?[CN] 的还是白的? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Black hair. He's a swell dresser. That's all I know...[CN] 头发 穿戴很高档 我就知道这些 'G' Men (1935)
The squadron was sneaking up in the darkness.[CN] 舰队在暗中悄悄逼近 Battleship Potemkin (1925)
Meierheim is mad.[CN] 慕艾爾穆瘋了. Grand Hotel (1932)
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演员: 普罗特克特中央工人剧场 海舰队官兵 Battleship Potemkin (1925)
Eun-Che! I got a dark circle![CN] 恩彩我有眼圈了 Episode #1.8 (2004)
Damn it,isn't this a dark circle?[CN] 这不是眼圈吗 Episode #1.8 (2004)
Do you have money to buy a plane ticket?[CN] (与你一起走在黄昏的暗中) Episode #1.5 (2004)
The sun scorches your black hair[JP] 激しい太陽が君の黒髪を焼き尽くした 驕陽如烈焰,焚枯了你秀髮的烏 Cape No. 7 (2008)
I'll get you some black coffee, sir.[CN] 我帮你倒些咖啡来 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I've lost you completely[JP] 僕らの胸の中の最後の余熱は完全に冷めきった 驕陽如烈焰,焚枯了你秀髮的烏 Cape No. 7 (2008)
Your uncle had a weakness for dark ones. Tall and stately. How would you like yours?[CN] 你舅舅喜欢皮肤的 又高又壮,你呢? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
So we have to prepare for it beforehand.[CN] 我哪有眼圈 所以才要事先做好预防 Episode #1.4 (2004)
I made my way out of the deep darkness[JP] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无边的暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Small moustache.[CN] 留着小胡子 最后是穿着色西装 The 39 Steps (1935)
Thea von Harbou's script for the film Die Nibelungen, with 24 images from the production, is published by Drei Masken Verlag, Munich.[CN] 蒂婭·馮·哈布根據電影《尼伯龍根》 而創作的二十四格畫冊《尼伯龍根》... 由慕尼的「三面具出版社」出版 [蒂婭·馮·哈布正是弗裏茨·朗的妻子] Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
What are you trying to do, tell the whole world about it?[CN] 你想和手党对抗吗 It Happened One Night (1934)
Meierheim.[CN] 慕艾爾穆. Grand Hotel (1932)
I began to walk through a deep dark abyss[JP] 300)blur2}啊觉醒吧 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无边的 Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
-Who has dark circles?[CN] 听说预防眼圈很有效 Episode #1.4 (2004)
I know that my lovesickness is like the shadow under the sun chased by me and chasing me for the eternity.[JP] 僕は知っている思慕という低俗な言葉が 我知道,思念這庸俗的字眼 太陽の下の影のように 將如陽光下的影 追えば逃げ... Cape No. 7 (2008)
Meierheim is canceling the Vienna engagement.[CN] 慕艾爾穆取消了維也納的合約. Grand Hotel (1932)
I made my way out of the deep darkness[JP] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无边的暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
Coal.[CN] Walker Payne (2006)
What do you mean, who's been helping him? Where does a squirt like Jones get off writing all that juicy underworld lingo?[CN] 他那种老实人从哪搞来那么些帮内幕 The Whole Town's Talking (1935)
I was afraid. When you knelt beside my bed, a veil came over my eyes. Darkness.[CN] 当你跪在我床前时,我很害怕 然后一片阴影浮在我眼前,一片 The Mummy (1932)
I'm a prodigal son, the black sheep of a white flock.[CN] 我是回頭的浪子, 就像白色羊群裏的羊. Grand Hotel (1932)
If these gangsters wanna use machine guns then give your special agents machine guns, shotguns, tear gas.[CN] 如果帮人员要使用机枪 那么给你们特殊警员机枪 猎枪和催泪弹 'G' Men (1935)
Collins driving black touring car.[CN] 柯林斯驾驶着一辆色房车 'G' Men (1935)
Blacky![CN] Quand j'avais 5 ans je m'ai tué (1994)
No.[CN] 不 \fn微软雅No. Death of a Client (2013)
I made my way out of the deep darkness[JP] 300)}さぁ 目を覚ませ 300)}冲破这无边的暗 300)}深い闇 オレは抜け出した Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
Naoki Kurotsukayama, aged thirty-two, who was being detained for armed robbery... is reported to have died of a heart attack.[JP] 凶悪強盗犯として収容されていた、塚山尚紀受刑者32歳が 突然、心臓麻痺で死亡しました Confrontation (2006)
There once was a man named Cobb who kept Semple away from the mob.[CN] 以前有个人叫科布 专门帮山普拉赶 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I began to walk through a deep dark abyss[JP] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无边的暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
Black.[CN] Hot Tub Time Machine (2010)
I feel like dying when I see your handsome face get dirty.[CN] 这么英俊的脸 万一有了眼圈的话 Episode #1.4 (2004)
- Doesn't Meierheim say so?[CN] - 難道慕艾爾穆會騙你? Grand Hotel (1932)
Colouration follows the conventional method of then-contemporary prints, and is based upon original tinting technique:[CN] 本片的色彩則是根據當時的著色工藝 將染料塗在白拷貝上的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Afraid of the dark, little boy?[CN] 吗,小男孩? Bordertown (1935)
The dark don't scare me,[CN] 暗吓不到我 Bordertown (1935)
I'm the whippoorwill that cries in the night.[CN] 我是夜的夜鹰 It Happened One Night (1934)
and make them shake for a bunch of gorillas.[CN] 讓她們對著一群猩猩舞動身體 Applause (1929)
Your hands are sunburned, aren't they?[CN] 你的手曬了, 是不是? Grand Hotel (1932)
Tehran.[CN] 兰. The Package (1989)
She has beautiful blue eyes, but they have a cold, sinister look that mark her at once as a gangster's moll.[CN] 帮女人的典型气质 否认是没用的,曼纽尔 The Whole Town's Talking (1935)
"I see love and marriage with a dark, handsome man who is near you now."[CN] 我算出来你和一个近在眼前 肤色黝的英俊男人有姻缘 The Circus (1928)
- Sonny Black.[CN] - Donnie Brasco (1997)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top