ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*鸟*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -鸟-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岛, dǎo, ㄉㄠˇ] island
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 perched atop a mountain 山, Rank: 798
[鸟, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] bird
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] Simplified form of 烏, a bird, Rank: 1263
[鸡, jī, ㄐㄧ] chicken
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Another 又 kind of bird 鸟, Rank: 1391
[鸣, míng, ㄇㄧㄥˊ] a bird call or animal cry; to make a sound
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] The sound 口 a bird 鸟 makes, Rank: 1680
鸿[鸿, hóng, ㄏㄨㄥˊ] a species of wild swan; vast
Radical: , Decomposition:   江 [jiāng, ㄐㄧㄤ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1924
[鹏, péng, ㄆㄥˊ] fabulous bird of enormous size
Radical: , Decomposition:   朋 [péng, ㄆㄥˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1926
[鹰, yīng, ㄧㄥ] eagle, falcon, hawk
Radical: , Decomposition:     广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  倠 [suī, ㄙㄨㄟ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1927
[鸭, yā, ㄧㄚ] duck; Anas species (various)
Radical: , Decomposition:   甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2133
[鹅, é, ㄜˊ] goose
Radical: , Decomposition:   我 [, ㄨㄛˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2172
[鸦, yā, ㄧㄚ] crow; Corvus species (various)
Radical: , Decomposition:   牙 [, ㄧㄚˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2397
[鹤, hè, ㄏㄜˋ] crane; Grus species (various)
Radical: , Decomposition:   隺 [, ㄏㄨˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2624
[鸽, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2694
[莺, yīng, ㄧㄥ] oriole, green finch; Sylvia species (various)
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 covered in 冖 green 艹 feathers, Rank: 2902
[鹃, juān, ㄐㄩㄢ] cuckoo
Radical: , Decomposition:   肙 [yuàn, ㄩㄢˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3051
[鸥, ōu, ] seagull, tern; Larus species (various)
Radical: , Decomposition:   区 [, ㄑㄩ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3371
[鸠, jiū, ㄐㄧㄡ] pigeon; to collect, to assemble
Radical: , Decomposition:   九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3442
[鹦, yīng, ㄧㄥ] parrot
Radical: , Decomposition:   婴 [yīng, ㄧㄥ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3488
[袅, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] curling upwards; elegant, graceful
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3517
[鹊, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: , Decomposition:   昔 [, ㄒㄧ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3525
[鹉, wǔ, ㄨˇ] species of parrot
Radical: , Decomposition:   武 [, ㄨˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3610
[鸳, yuān, ㄩㄢ] male mandarin duck (Aix galericulata)
Radical: , Decomposition:   夗 [yuàn, ㄩㄢˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3866
[枭, xiāo, ㄒㄧㄠ] owl; evil; brave
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A bird 鸟 roosting in a tree 木, Rank: 3885
[鸾, luán, ㄌㄨㄢˊ] fabulous bird
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3912
[鹳, guàn, ㄍㄨㄢˋ] crane, stork; Ciconia species (various)
Radical: , Decomposition:   雚 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3957
[鸯, yāng, ㄧㄤ] female mandarin duck (Aix galericulata)
Radical: , Decomposition:   央 [yāng, ㄧㄤ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3975
[鹞, yào, ㄧㄠˋ] sparrow hawk; Circus species (various)
Radical: , Decomposition:   ?  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4147
[鹄, gǔ, ㄍㄨˇ] swan
Radical: , Decomposition:   告 [gào, ㄍㄠˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4238
[鸵, tuó, ㄊㄨㄛˊ] ostrich
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  它 [, ㄊㄚ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4322
[鹑, chún, ㄔㄨㄣˊ] quail; Turnix species (various)
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4348
[鹫, jiù, ㄐㄧㄡˋ] condor, vulture
Radical: , Decomposition:   就 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4384
[鹭, lù, ㄌㄨˋ] heron, egret; Ardea species (various)
Radical: , Decomposition:   路 [, ㄌㄨˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4451
[鸬, lú, ㄌㄨˊ] cormorant
Radical: , Decomposition:   卢 [, ㄌㄨˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4640
[鹗, è, ㄜˋ] osprey, fishhawk
Radical: , Decomposition:   咢 [è, ㄜˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4678
[鹌, ān, ] quail; Coturnix coturnix
Radical: , Decomposition:   奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4741
[鹘, gǔ, ㄍㄨˇ] a kind of pigeon; treron permagna
Radical: , Decomposition:   骨 [, ㄍㄨˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4800
[鹬, yù, ㄩˋ] snipe, kingfisher
Radical: , Decomposition:   矞 [, ㄩˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4881
[鸢, yuān, ㄩㄢ] kite; Milvus species (various)
Radical: , Decomposition:   弋 [, ㄧˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4922
[茑, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] mistletoe; parasitic plants
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] weed, Rank: 4983
[鸨, bǎo, ㄅㄠˇ] bustard; procuress; Otis species (various)
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  十 [shí, ㄕˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5000
[鸪, gū, ㄍㄨ] species of Taiwan pigeon
Radical: , Decomposition:   古 [, ㄍㄨˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5008
[鹜, wù, ㄨˋ] duck
Radical: , Decomposition:   敄 [, ㄨˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5093
[鹚, cí, ㄘˊ] cormorant
Radical: , Decomposition:   兹 [, ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5133
[鸩, zhèn, ㄓㄣˋ] a bird resembling the secretary falcon
Radical: , Decomposition:   冘 [yín, ㄧㄣˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5144
[鸹, guā, ㄍㄨㄚ] crow
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5187
[凫, fú, ㄈㄨˊ] wild duck; teal; swim
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5226
[鹕, hú, ㄏㄨˊ] pelican
Radical: , Decomposition:   胡 [, ㄏㄨˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5295
[鹧, zhè, ㄓㄜˋ] partridge
Radical: , Decomposition:   庶 [shù, ㄕㄨˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5306
[鸷, zhì, ㄓˋ] hawk, vulture
Radical: , Decomposition:   执 [zhí, ㄓˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5330
[鹩, liáo, ㄌㄧㄠˊ] wren
Radical: , Decomposition:   尞 [liào, ㄌㄧㄠˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5345
[鹆, yù, ㄩˋ] mynah; Acridotheres tristis
Radical: , Decomposition:   谷 [, ㄍㄨˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5371

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #1,872 [Add to Longdo]
[niǎo lèi, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] birds, #14,636 [Add to Longdo]
[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
[fēi niǎo, ㄈㄟ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #26,016 [Add to Longdo]
[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] ostrich, #28,094 [Add to Longdo]
[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] birdcage, #39,269 [Add to Longdo]
语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, / ] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day, #46,631 [Add to Longdo]
[shuǐ niǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a water bird, #48,135 [Add to Longdo]
[niǎo shòu, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and beasts; fauna, #51,071 [Add to Longdo]
[niǎo kàn, ㄋㄧㄠˇ ㄎㄢˋ, / ] a bird's eye view; a broad overview, #51,610 [Add to Longdo]
啄木[zhuó mù niǎo, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] woodpecker, #54,130 [Add to Longdo]
惊弓之[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person, #54,658 [Add to Longdo]
[fēng niǎo, ㄈㄥ ㄋㄧㄠˇ, / ] hummingbird, #63,090 [Add to Longdo]
火烈[huǒ liè niǎo, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] flamingo, #72,968 [Add to Longdo]
[dǎ niǎo, ㄉㄚˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] to play badminton, #77,688 [Add to Longdo]
出头[chū tóu niǎo, ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] to stand out (among a group); distinguished, #79,143 [Add to Longdo]
[niǎo qiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ, / ] fowling piece (archaic gun), #83,691 [Add to Longdo]
[niǎo fèn, ㄋㄧㄠˇ ㄈㄣˋ, / ] guano; bird excrement, #83,776 [Add to Longdo]
百灵[bǎi líng niǎo, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] skylark, #85,287 [Add to Longdo]
枪打出头[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished, #88,471 [Add to Longdo]
先飞[bèn niǎo xiān fēi, ㄅㄣˋ ㄋㄧㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄈㄟ, / ] lit. the clumsy bird flies early (成语 saw); fig. to work hard to compensate for one's limited abilities, #94,536 [Add to Longdo]
枪换炮[niǎo qiāng huàn pào, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ ㄏㄨㄢˋ ㄆㄠˋ, / ] bird shotgun replaced by cannon (成语 saw); equipment improved enormously, #98,860 [Add to Longdo]
始祖[shǐ zǔ niǎo, ㄕˇ ㄗㄨˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeopteryx, #105,751 [Add to Longdo]
嘌呤[niǎo biāo líng, ㄋㄧㄠˇ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] guanine nucleotide (G, pairs with cytosine C 胞嘧啶 in DNA and RNA), #106,472 [Add to Longdo]
画眉[huà méi niǎo, ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] thrush, #110,147 [Add to Longdo]
[liáng niǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] starling; gray starling (Sturnus cineraceus), #114,211 [Add to Longdo]
兽散[niǎo shòu sàn, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ ㄙㄢˋ, / ] to scatter like birds and beasts, #119,124 [Add to Longdo]
[liú niǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a nonmigratory bird, #127,201 [Add to Longdo]
尽弓藏[niǎo jìn gōng cáng, ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄘㄤˊ, / ] lit. the birds are over, the bow is put away (成语 saw); fig. to get rid of sb once he has served his purpose, #143,701 [Add to Longdo]
[xī niǎo, ㄒㄧ ㄋㄧㄠˇ, / ] hornbill, #171,015 [Add to Longdo]
[lóng niǎo, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a caged bird, #211,112 [Add to Longdo]
[niǎo zhuàn, ㄋㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, / ] bird characters (a decorated form of the Great Seal), #270,010 [Add to Longdo]
[sì niǎo, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird-like [Add to Longdo]
恐龙[sì niǎo kǒng lóng, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] ornithischian; bird-like dinosaur [Add to Longdo]
[hòu niǎo, ㄏㄡˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] migratory bird [Add to Longdo]
伤弓之[shāng gōng zhī niǎo, ㄕㄤ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird wounded by an arrow (成语 saw); fig. wounded or damaged person [Add to Longdo]
全国类学会[quán guó niǎo lèi xué huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Ornithological Society [Add to Longdo]
渊国家公墓[Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄠˇ ㄩㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, / ] Chidori ga fuchi, national war cemetery in Tokyo; also called Tomb of the Unknown Soldier [Add to Longdo]
古盗[gǔ dào niǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeoraptor (bird-like dinosaur) [Add to Longdo]
在天愿做比翼,在地愿做连理枝[zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo, zai4 di4 yuan4 zuo4 lian2 li3 zhi1, ㄗㄞˋ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄧˋ ㄋㄧㄠˇ, zài dì yuàn zuò lián lǐ zhī, ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ ㄩㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄓ, / ] In the sky to be two birds flying wing to wing, on earth to be two trees with branches intertwined; wishing for conjugal bliss [Add to Longdo]
[yè niǎo, ㄧㄝˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] a nocturnal bird [Add to Longdo]
[xiǎo niǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] little bird; birdie [Add to Longdo]
[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand) [Add to Longdo]
爱屋及[ài wū jí niǎo, ㄞˋ ㄨ ㄐㄧˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] variant of 愛屋及烏|爱屋及乌; lit. love the house and its crow (成语 saw); involvement with sb and everyone connected; Love me, love my dog. [Add to Longdo]
杜鹃[dù juān niǎo, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ ㄋㄧㄠˇ, / ] cuckoo [Add to Longdo]
涉水[shè shuǐ niǎo, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a wading bird [Add to Longdo]
渡渡[dù dù niǎo, ㄉㄨˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] the dodo (extinct bird) [Add to Longdo]
[qián niǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a diving bird [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top