ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*鱼*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -鱼-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[yú, ㄩˊ, ] (n) ปลา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鱼, yú, ㄩˊ] fish
Radical: , Decomposition:       田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A fish swimming upwards, Rank: 852
[鲁, lǔ, ㄌㄨˇ] foolish, stupid, rash; vulgar
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] To talk 日 like a fish 鱼, Rank: 898
[鲜, xiān, ㄒㄧㄢ] fresh; delicious; attractive
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 958
[渔, yú, ㄩˊ] fisherman; to fish; to pursue; to sieze
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  鱼 [, ㄩˊ]
Etymology: [ideographic] To fish 鱼 in a river氵; 鱼 also provides the pronunciation, Rank: 1770
[鲍, bào, ㄅㄠˋ] abalone; dried fish; surname
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 2073
[稣, sū, ㄙㄨ] to revive; to rise again
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2292
[鲸, jīng, ㄐㄧㄥ] whale
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 2618
[鳞, lín, ㄌㄧㄣˊ] fish scales
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 2763
[鳍, qí, ㄑㄧˊ] fin
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  耆 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 2801
[鲤, lǐ, ㄌㄧˇ] carp
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 3204
[鳌, áo, ㄠˊ] huge sea turtle
Radical: , Decomposition:   敖 [áo, ㄠˊ]  鱼 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 3450
[鲨, shā, ㄕㄚ] shark
Radical: , Decomposition:   沙 [shā, ㄕㄚ]  鱼 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 3664
[鳄, è, ㄜˋ] alligator
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  咢 [è, ㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 3781
[鳃, sāi, ㄙㄞ] fish gills
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  思 [, ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 3816
[鳖, biē, ㄅㄧㄝ] turtle
Radical: , Decomposition:   敝 [, ㄅㄧˋ]  鱼 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 3960
[鳎, tǎ, ㄊㄚˇ] sole
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4080
[鳗, mán, ㄇㄢˊ] eel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4152
[鲇, nián, ㄋㄧㄢˊ] sheatfish; Parasilurus asotus
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4154
[鲫, jì, ㄐㄧˋ] crucian carp; Carassius auratus
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  即 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4198
[蓟, jì, ㄐㄧˋ] cirsium, thistle; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    鱼 [, ㄩˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4290
[鲈, lú, ㄌㄨˊ] perch; sea bass
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  卢 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4317
[鲑, guī, ㄍㄨㄟ] salmon; Spheroides vermicularis
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4340
[鳅, qiū, ㄑㄧㄡ] loach
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4462
[鳝, shàn, ㄕㄢˋ] eel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  善 [shàn, ㄕㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4598
鱿[鱿, yóu, ㄧㄡˊ] cuttlefish
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  尤 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4622
[鲟, xún, ㄒㄩㄣˊ] sturgeon
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  寻 [xún, ㄒㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4670
[鲂, fáng, ㄈㄤˊ] bream
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4954
[鲆, píng, ㄆㄧㄥˊ] sole
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  平 [píng, ㄆㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5028
[鲎, hòu, ㄏㄡˋ] king crab
Radical: , Decomposition:     冖 [, ㄇㄧˋ]  鱼 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5084
[鳕, xuě, ㄒㄩㄝˇ] codfish
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  雪 [xuě, ㄒㄩㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5114
[鲢, lián, ㄌㄧㄢˊ] silver carp, hypophthalmiathys
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  连 [lián, ㄌㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5119
[鲧, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] giant fish; Gun, mythical father of the emperor Yu
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  系 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5120
[鲶, nián, ㄋㄧㄢˊ] catfish; sheat
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  念 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5128
[鲛, jiāo, ㄐㄧㄠ] shark
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5194
[鳟, zūn, ㄗㄨㄣ] barbel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  尊 [zūn, ㄗㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5271
[鳏, guān, ㄍㄨㄢ] huge fish; widower; bachelor
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  眔 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5382
[鳊, biān, ㄅㄧㄢ] bream
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  扁 [biǎn, ㄅㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5400
[鲋, fù, ㄈㄨˋ] carp; Carassicus auratus
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  付 [, ㄈㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5408
[鲅, bà, ㄅㄚˋ] Chinese mackerel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  犮 [, ㄅㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5451
[鲮, líng, ㄌㄧㄥˊ] carp
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  夌 [líng, ㄌㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5476
[鲱, fēi, ㄈㄟ] herring
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5489
[鲰, zōu, ㄗㄡ] small fish; small; minnow
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  取 [, ㄑㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5526
[鲲, kūn, ㄎㄨㄣ] spawn; roe; fry
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  昆 [kūn, ㄎㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5578
[鲡, lí, ㄌㄧˊ] eel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  丽 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5600
[鲠, gěng, ㄍㄥˇ] fish bones; honest, upright
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  更 [gèng, ㄍㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5612
[鳢, lǐ, ㄌㄧˇ] snakehead
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  豊 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5737
[鳔, biào, ㄅㄧㄠˋ] swim bladder
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5765
[鲃, bā, ㄅㄚ] shark; bonito
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5861
[鳙, yōng, ㄩㄥ] bighead
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  庸 [yōng, ㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5892
[鲚, jì, ㄐㄧˋ] anchovy
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  齐 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5915

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] fish, #1,224 [Add to Longdo]
[Shuāng yú zuò, ㄕㄨㄤ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pisces (constellation and sign of the zodiac), #4,401 [Add to Longdo]
[diào yú, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ, / ] to fish (with line and hook), #12,905 [Add to Longdo]
[è yú, ㄜˋ ㄩˊ, / ] alligator; crocodile, #14,079 [Add to Longdo]
[yú lèi, ㄩˊ ㄌㄟˋ, / ] fishes, #14,194 [Add to Longdo]
[shā yú, ㄕㄚ ㄩˊ, / ] shark, #14,647 [Add to Longdo]
[bǔ yú, ㄅㄨˇ ㄩˊ, / ] catch fish; fish, #16,615 [Add to Longdo]
鱿[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, 鱿 / ] squid, #20,528 [Add to Longdo]
[jīn yú, ㄐㄧㄣ ㄩˊ, / ] goldfish, #21,470 [Add to Longdo]
[lǐ yú, ㄌㄧˇ ㄩˊ, / ] carp, #21,526 [Add to Longdo]
[yú léi, ㄩˊ ㄌㄟˊ, / ] torpedo, #21,694 [Add to Longdo]
[bào yú, ㄅㄠˋ ㄩˊ, / ] abalone, #23,105 [Add to Longdo]
[zhāng yú, ㄓㄤ ㄩˊ, / ] octopus, #23,593 [Add to Longdo]
[diào yú dǎo, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄉㄠˇ, / ] Diaoyu Islands, #25,694 [Add to Longdo]
[jiǎ yú, ㄐㄧㄚˇ ㄩˊ, / ] turtle; terrapin, #26,854 [Add to Longdo]
[yú chì, ㄩˊ ㄔˋ, / ] shark fin, #27,027 [Add to Longdo]
[Diào yú tái, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] Diaoyu or Senkaku Islands between Taiwan and Okinawa (administered by Japan), also known as the Pinnacle Islands, #27,433 [Add to Longdo]
美人[měi rén yú, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ ㄩˊ, / ] mermaid, #27,511 [Add to Longdo]
[jì yú, ㄐㄧˋ ㄩˊ, / ] Crucian carp, #28,112 [Add to Longdo]
[yú gāng, ㄩˊ ㄍㄤ, / ] fish tank; fishbowl; aquarium, #28,134 [Add to Longdo]
[mán yú, ㄇㄢˊ ㄩˊ, / ] eel, #28,965 [Add to Longdo]
[jīng yú, ㄐㄧㄥ ㄩˊ, / ] whale, #29,926 [Add to Longdo]
[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, / ] fish ball, #31,684 [Add to Longdo]
金枪[jīn qiāng yú, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄤ ㄩˊ, / ] tuna, #32,343 [Add to Longdo]
[rén yú, ㄖㄣˊ ㄩˊ, / ] merman; mermaid; merperson, #32,785 [Add to Longdo]
[dài yú, ㄉㄞˋ ㄩˊ, / ] hairtail (fish); beltfish, #34,055 [Add to Longdo]
得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings, #37,415 [Add to Longdo]
龙混杂[yú lóng hùn zá, ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] lit. fish and dragons mixed in together (成语 saw); fig. crooks mixed in with the honest folk, #37,580 [Add to Longdo]
肝油[yú gān yóu, ㄩˊ ㄍㄢ ㄧㄡˊ, / ] cod liver oil, #38,431 [Add to Longdo]
[lú yú, ㄌㄨˊ ㄩˊ, / ] bass; perch, #40,396 [Add to Longdo]
[yú wěi, ㄩˊ ㄨㄟˇ, / ] fishtail, #41,868 [Add to Longdo]
[cǎo yú, ㄘㄠˇ ㄩˊ, / ] grass carp, #42,198 [Add to Longdo]
[yú lín, ㄩˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] fish scales, #42,675 [Add to Longdo]
[mò yú, ㄇㄛˋ ㄩˊ, / ] squid; ink fish; cuttlefish, #43,286 [Add to Longdo]
[huáng yú, ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] yellow croaker (fish), #43,369 [Add to Longdo]
沙丁[shā dīng yú, ㄕㄚ ㄉㄧㄥ ㄩˊ, / ] sardine, #44,580 [Add to Longdo]
淡水[dàn shuǐ yú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄩˊ, / ] fresh-water fish, #45,561 [Add to Longdo]
[yú chí, ㄩˊ ㄔˊ, / ] fishpond, #45,582 [Add to Longdo]
[yú fěn, ㄩˊ ㄈㄣˇ, / ] fish meal, #45,719 [Add to Longdo]
[dǎ yú, ㄉㄚˇ ㄩˊ, / ] to fish, #45,985 [Add to Longdo]
[xuě yú, ㄒㄩㄝˇ ㄩˊ, / ] cod, #47,717 [Add to Longdo]
[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, / ] salmon; trout, #47,720 [Add to Longdo]
[shēng yú piàn, ㄕㄥ ㄩˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] sashimi, #50,725 [Add to Longdo]
[yín yú, ㄧㄣˊ ㄩˊ, / ] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon, #51,021 [Add to Longdo]
[shàn yú, ㄕㄢˋ ㄩˊ, / ] eel, #52,035 [Add to Longdo]
娃娃[wá wa yú, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄩˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus), #52,411 [Add to Longdo]
[mù yú, ㄇㄨˋ ㄩˊ, / ] mokugyo; wooden fish (percussion instrument), #52,719 [Add to Longdo]
[yú wǎng, ㄩˊ ㄨㄤˇ, / ] fishing net, #53,250 [Add to Longdo]
炒鱿[chǎo yóu yú, ㄔㄠˇ ㄧㄡˊ ㄩˊ, 鱿 / ] to be fired; to fire, #54,423 [Add to Longdo]
浑水摸[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, / ] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain, #55,220 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top