ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*馬*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -馬-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[驗, yàn, ㄧㄢˋ] to examine, to inspect, to test, to verify
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  僉 [qiān, ㄑㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 5071
[驚, jīng, ㄐㄧㄥ] to frighten, to startle; surprise, alarm
Radical: , Decomposition:   敬 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 6440
[駮, bó, ㄅㄛˊ] fierce animal; piebald horse; to argue; to join, to transfer
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 6971
[馬, mǎ, ㄇㄚˇ] horse; surname
Radical: , Decomposition:   ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] A horse galloping to the left, Rank: 7059
[騾, luó, ㄌㄨㄛˊ] mule
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  累 [lèi, ㄌㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 7167
[驅, qū, ㄑㄩ] to spur a horse on; to expel, to drive away
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  區 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 7213
[驀, mò, ㄇㄛˋ] suddenly, quickly, abruptly
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 7364
[驟, zhòu, ㄓㄡˋ] procedure; sudden, abrupt; to gallop
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  聚 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 7492
[碼, mǎ, ㄇㄚˇ] number, numeral, symbol; yard
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 7493
[螞, mǎ, ㄇㄚˇ] ant; leech
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 7874
[駕, jià, ㄐㄧㄚˋ] to drive, to ride, to sail; carriage, cart
Radical: , Decomposition:   加 [jiā, ㄐㄧㄚ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 7904
[驌, sù, ㄙㄨˋ] a famous horse
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  肅 [, ㄙㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 7906
[篤, dǔ, ㄉㄨˇ] deep, serious; genuine, sincere, true
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: -, Rank: 7944
[騙, piàn, ㄆㄧㄢˋ] to cheat, to defraud, to swindle
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  扁 [biǎn, ㄅㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8088
[驊, huá, ㄏㄨㄚˊ] an excellent horse
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  華 [huá, ㄏㄨㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8089
[馮, féng, ㄈㄥˊ] to gallop; by dint of; surname
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8196
[馳, chí, ㄔˊ] speed, haste; to run, to gallop
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8197
[駛, shǐ, ㄕˇ] to drive, to pilot, to ride; fast, quick
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  史 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8198
[騎, qí, ㄑㄧˊ] to ride, to mount; cavalry
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  奇 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8199
[驎, lín, ㄌㄧㄣˊ] female unicorn
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8244
[罵, mà, ㄇㄚˋ] to accuse, to blame, to curse, to scold
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 8407
[羈, jī, ㄐㄧ] halter; to restrain, to hold, to control
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    革 [, ㄍㄜˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A leather 革 halter used to control 罒a horse  馬, Rank: 8620
[駐, zhù, ㄓㄨˋ] stable; station, garrison
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  主 [zhǔ, ㄓㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8725
[騫, qiān, ㄑㄧㄢ] to lift, to raise; to fly, to soar
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    ?  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A soldier 宀 mounting a horse 马, Rank: 8729
[騷, sāo, ㄙㄠ] to annoy, to bother; to disturb, to harrass
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  蚤 [zǎo, ㄗㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A flea 蚤 biting a horse 馬; 蚤 also provides the pronunciation, Rank: 8730
[驢, lǘ, ㄌㄩˊ] donkey, ass
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  盧 [, ㄌㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 8793
[驦, shuāng, ㄕㄨㄤ] horse
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  霜 [shuāng, ㄕㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 9334
[馴, xún, ㄒㄩㄣˊ] tame, obedient, docile
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 9648
[騰, téng, ㄊㄥˊ] to fly, to soar; to gallop, to prance; rising, steaming
Radical: , Decomposition:   朕 [zhèn, ㄓㄣˋ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A person 朕 riding a horse 馬, Rank: 9654
[驕, jiāo, ㄐㄧㄠ] haughty, spirited; a wild stallion
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  喬 [qiáo, ㄑㄧㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A proud 喬 horse 馬; 喬 also provides the pronunciation, Rank: 9659
[驥, jì, ㄐㄧˋ] a thoroughbred horse; refined, virtuous
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  冀 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 9661
[驛, yì, ㄧˋ] relay station
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  睪 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 9808
[嗎, ma, ㄇㄚ˙] final interrogative particle
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth
[媽, mā, ㄇㄚ] mother, mama
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman
[瑪, mǎ, ㄇㄚˇ] agate, cornelian
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] jade
[闖, chuǎng, ㄔㄨㄤˇ] to rush in, to charge in, to burst in
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A horse 馬 charging through a gate 門
[馭, yù, ㄩˋ] to drive, to ride; to manage, to control
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[馱, tuó, ㄊㄨㄛˊ] to carry on one's back
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[駁, bó, ㄅㄛˊ] variegated, motley; to refuse, to dispute
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  爻 [yáo, ㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[駑, nú, ㄋㄨˊ] tired old horse; old, weak
Radical: , Decomposition:   奴 [, ㄋㄨˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[駒, jū, ㄐㄩ] colt; fleet, swift; surname
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[駙, fù, ㄈㄨˋ] extra horse; imperial son-in-law
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  付 [, ㄈㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[駟, sì, ㄙˋ] a team of four horses
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  四 [, ㄙˋ]
Etymology: [ideographic] Four 四 horses 馬; 四 also provides the pronunciation
[駢, pián, ㄆㄧㄢˊ] a team of horses; to associate; to join
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [ideographic] A team of horses 馬 working together 并
[駭, hài, ㄏㄞˋ] to terrify, to shock, to frighten
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[駱, luò, ㄌㄨㄛˋ] camel
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse
駿[駿, jùn, ㄐㄩㄣˋ] an excellent horse; a noble steed
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[騅, zhuī, ㄓㄨㄟ] piebald horse
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] horse
[騖, wù, ㄨˋ] to gallop, to pursue, to run
Radical: , Decomposition:   敄 [, ㄨˋ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A horse 馬 working hard 敄; 敄 also provides the pronunciation
[騭, zhì, ㄓˋ] stallion; to determine; to promote
Radical: , Decomposition:   陟 [zhì, ㄓˋ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] To climb 陟 on a horse 馬; 陟 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] horse; horse or cavalry piece in Chinese chess; knight in Western chess, #722 [Add to Longdo]
[Mǎ, ㄇㄚˇ, / ] surname Ma; abbr. for Malaysia 來西亞|马来西亚, #722 [Add to Longdo]
马上[mǎ shàng, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ, / ] at once; right away; immediately; lit. on horseback; mounted, #1,357 [Add to Longdo]
马路[mǎ lù, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, / ] street; road, #5,149 [Add to Longdo]
马克思主义[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]
马来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
罗马[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Rome (capital of Italy), #6,783 [Add to Longdo]
马克[Mǎ kè, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ, / ] Mark (name), #7,734 [Add to Longdo]
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism, #8,425 [Add to Longdo]
哈马斯[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Hamas (radical Palestinian group), #9,278 [Add to Longdo]
人马[rén mǎ, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ, / ] men and horses (e.g. on parade); centaur, #9,406 [Add to Longdo]
马英九[Mǎ Yīng jiǔ, ㄇㄚˇ ㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ, / ] Ma Ying-jeou (1950-), Taiwanese Kuomintang politician, Mayor of Taipei from 1998, President of Republic of China from 2008, #9,663 [Add to Longdo]
舒马赫[Shū mǎ hè, ㄕㄨ ㄇㄚˇ ㄏㄜˋ, / ] Schumacher, #10,583 [Add to Longdo]
马车[mǎ chē, ㄇㄚˇ ㄔㄜ, / ] carriage, #10,600 [Add to Longdo]
马克思列宁主义[Mǎ kè sī Liè níng zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism-Leninism, #11,017 [Add to Longdo]
马德里[Mǎ dé lǐ, ㄇㄚˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ, / ] Madrid (capital of Spain), #11,232 [Add to Longdo]
罗马尼亚[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] chamber pot; wooden pan used as toilet, #12,399 [Add to Longdo]
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, / ] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima, #12,438 [Add to Longdo]
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, / ] dark horse; fig. unexpected winner, #12,859 [Add to Longdo]
上马[shàng mǎ, ㄕㄤˋ ㄇㄚˇ, / ] to get on a horse; to mount, #13,176 [Add to Longdo]
小马[xiǎo mǎ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄚˇ, / ] colt; pony, #13,244 [Add to Longdo]
马力[mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] horsepower, #14,274 [Add to Longdo]
马甲[mǎ jiǎ, ㄇㄚˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] corset, #14,487 [Add to Longdo]
马列主义[Mǎ Liè zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism-Leninism, #15,828 [Add to Longdo]
骑马[qí mǎ, ㄑㄧˊ ㄇㄚˇ, / ] ride on horseback, #15,913 [Add to Longdo]
木马[mù mǎ, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] wooden horse; rocking horse; vaulting horse (gymnastics), #16,394 [Add to Longdo]
马赫[Mǎ hè, ㄇㄚˇ ㄏㄜˋ, / ] Mach (name); Ernst Mach (1838-1916), German physicist; Mach (aeronautics), unit of speed based on speed of sound = 1 Mach = 1224 km per hr, #16,633 [Add to Longdo]
海马[hǎi mǎ, ㄏㄞˇ ㄇㄚˇ, / ] sea horse, #16,778 [Add to Longdo]
马拉松[mǎ lá sōng, ㄇㄚˇ ㄌㄚˊ ㄙㄨㄥ, / ] marathon (race), #16,938 [Add to Longdo]
马铃薯[mǎ líng shǔ, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄥˊ ㄕㄨˇ, / ] potato, #17,312 [Add to Longdo]
索马里[Suǒ mǎ lǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] Somalia, #17,474 [Add to Longdo]
兵马[bīng mǎ, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ, / ] troops and horses; military forces, #17,903 [Add to Longdo]
过马路[guò mǎ lù, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, / ] to cross the street, #18,162 [Add to Longdo]
马丁[Mǎ dīng, ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ, / ] Martin (name), #18,352 [Add to Longdo]
战马[zhàn mǎ, ㄓㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] war-horse, #18,570 [Add to Longdo]
龙马精神[lóng mǎ jīng shén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, / ] old but still full of vitality (成语 saw), #19,235 [Add to Longdo]
马尾[mǎ wěi, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ, / ] horse's tail; slender fibers like horse's tail (applies to various plants), #20,106 [Add to Longdo]
马里[Mǎ lǐ, ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] Mali, #20,237 [Add to Longdo]
马尔代夫[Mǎ ěr dài fū, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄉㄞˋ ㄈㄨ, / ] the Maldives, #20,321 [Add to Longdo]
马达[mǎ dá, ㄇㄚˇ ㄉㄚˊ, / ] motor, #20,428 [Add to Longdo]
亚马逊[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amazon, #20,797 [Add to Longdo]
落马[luò mǎ, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, / ] lit. to fall from a horse; fig. to suffer a setback; to come a cropper, #20,805 [Add to Longdo]
马虎[mǎ hu, ㄇㄚˇ ㄏㄨ˙, / ] careless; sloppy; negligent; skimpy, #20,889 [Add to Longdo]
马蹄[mǎ tí, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ, / ] a horse's hoof; horseshoe; Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis), #21,138 [Add to Longdo]
奥巴马[Ào bā mǎ, ㄠˋ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, / ] Barack Obama (1961-), US Democrat politician, Senator for Illinois from 2005, #21,485 [Add to Longdo]
下马[xià mǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄚˇ, / ] dismount a horse, #21,607 [Add to Longdo]
赛马[sài mǎ, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] horse race; horse racing, #21,843 [Add to Longdo]
马匹[mǎ pǐ, ㄇㄚˇ ㄆㄧˇ, / ] horses, #22,065 [Add to Longdo]
马龙[Mǎ lóng, ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] (N) Malong (place in Yunnan), #22,390 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かば, kaba] (n) ฮิปโปโปเตมัส
[けいば, keiba] (n) การแข่งม้า
[しまうま, shimauma] (n) ม้าลาย
[うま, uma] (n) ม้า
[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า
[ろば, roba] (n) ลา (สัตว์ชนิดหนึ่ง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
野次[やじうま, yajiuma] (n) ไทยมุง
鹿やろう[ばかやろう, bakayarou] (phrase, vulgar) ไอ้โง่, ไอ้บ้า
乗り[うまのり, umanori] (vt) ขี่หลังม้า
牛飲[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (四字熟語) กินอย่างตะกละมูมมาม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小屋[うまごや, umagoya] TH: คอกม้า  EN: stable

Japanese-English: EDICT Dictionary
鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
じゃじゃ[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
せん;騸(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
アラビア[アラビアうま, arabia uma] (n) Arab (horse) [Add to Longdo]
グレービー縞;グレービー斑[グレービーしまうま;グレービーシマウマ, gure-bi-shimauma ; gure-bi-shimauma] (n) (uk) (See グレビー縞) Grevy's zebra (Equus grevyi) [Add to Longdo]
グレビー縞[グレビーしまうま;グレビーシマウマ, gurebi-shimauma ; gurebi-shimauma] (n) Grevy's zebra (Equus grevyi) [Add to Longdo]
サラサ蹄螺;更紗蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
チャグチャグコ;チャグチャグ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture) [Add to Longdo]
トロイの木[トロイのもくば, toroi nomokuba] (n) Trojan horse [Add to Longdo]
バカが移る;鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.) [Add to Longdo]
バカ貝;鹿貝;珂貝[バカがい(バカ貝);ばかがい(馬鹿貝;馬珂貝);バカガイ, baka gai ( baka kai ); bakagai ( baka kai ; uma ka kai ); bakagai] (n) (uk) Mactra chinensis (species of trough shell) [Add to Longdo]
プシバルスキー[プシバルスキーうま, pushibarusuki-uma] (n) Przewalski's horse [Add to Longdo]
メートル[メートルばりき, me-toru bariki] (n) (PS is from Ger. Pferdestärke) metric horsepower (approx. 735W); PS [Add to Longdo]
リベリア河[リベリアかば;リベリアカバ, riberia kaba ; riberiakaba] (n) (uk) (obsc) (See 小人河) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
ローマ字(P);羅[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P) [Add to Longdo]
ワープロ鹿[ワープロばか, wa-puro baka] (n) {comp} someone whose kanji-writing ability has suffered due to overreliance on the kana-to-kanji conversion systems used to input Japanese text on a computer [Add to Longdo]
[あいば, aiba] (n) favourite horse; favorite horse [Add to Longdo]
[あくば;あくめ;あくうま, akuba ; akume ; akuuma] (n) wild horse; unmanageable horse [Add to Longdo]
鞍上人なく鞍下なし;鞍上人無く鞍下無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
;あん[あんば, anba] (n) (1) side horse; pommel horse; (2) saddled horse [Add to Longdo]
[いば, iba] (n) uncontrolled [Add to Longdo]
心猿[いばしんえん, ibashin'en] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions [Add to Longdo]
引き;曳(oK)[ひきうま, hikiuma] (n) draft horse; draught horse [Add to Longdo]
厩;廐;屋;廏[うまや, umaya] (n) stable; barn [Add to Longdo]
[えきば, ekiba] (n) (arch) post horse; horses used in the post-station system of old Japan [Add to Longdo]
[えきばしゃ, ekibasha] (n) stagecoach [Add to Longdo]
;雄[ぼば(牡馬);おうま;おま;おすうま, boba ( osuuma ); ouma ; oma ; osuuma] (n) male horse [Add to Longdo]
[げば, geba] (n,vs) dismounting [Add to Longdo]
[げばさき, gebasaki] (n) dismounting place [Add to Longdo]
[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
[かば;かわうま;カバ, kaba ; kawauma ; kaba] (n) (uk) hippopotamus (Hippopotamus amphibius) [Add to Longdo]
[にうま, niuma] (n) pack horse [Add to Longdo]
[にばしゃ, nibasha] (n) wagon; dray; cart [Add to Longdo]
回転木[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel [Add to Longdo]
海象;海[せいうち(gikun);かいぞう(海象);セイウチ, seiuchi (gikun); kaizou ( umi zou ); seiuchi] (n) (uk) walrus (Odobenus rosmarus) (rus [Add to Longdo]
[かいば;うみうま, kaiba ; umiuma] (n) (1) (See 竜の落子) sea horse; (2) (かいば only) hippocampus; (3) (かいば only) (See かいぞう) walrus [Add to Longdo]
;魹(oK);胡獱(oK)[とど;トド, todo ; todo] (n) (uk) Steller's sea lion; Northern sea lion [Add to Longdo]
[かいばかい, kaibakai] (n) hippocampal gyrus [Add to Longdo]
状隆起[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus [Add to Longdo]
海驢;葦鹿;海[あしか;みち(海驢)(ok);アシカ, ashika ; michi ( umi ro )(ok); ashika] (n,adj-no) (uk) (See 海豹) eared seal (esp. the California sea lion, Zalophus californianus); sea lion [Add to Longdo]
[えま;えうま, ema ; euma] (n) votive picture (originally of horse) [Add to Longdo]
殿[えまでん, emaden] (n) (obsc) (See 絵堂) shrine building where votive picture tablets are hanged [Add to Longdo]
[えまどう, emadou] (n) (See 絵) shrine building where votive picture tablets are hanged [Add to Longdo]
学者鹿[がくしゃばか, gakushabaka] (n) scholar who knows but little of the ways of the world [Add to Longdo]
干し草を付けた[ほしくさをつけたうま, hoshikusawotsuketauma] (exp) horse loaded with hay; (P) [Add to Longdo]
[かんば, kanba] (n) a sweating horse [Add to Longdo]
関西[かんさいば, kansaiba] (n) Kansai horse [Add to Longdo]
機械鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
汽車[きしゃやすで;キシャヤスデ, kishayasude ; kishayasude] (n) (uk) Parafontaria laminata (species of millipede) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おんどりゃー鹿言ってんじゃねー」農家は言った。
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の友達は鹿か何かか」と父親はたずねた。 [M]
It constantly appalls me how stupid he can be.あいつの鹿さ加減には、もう、あきれちゃうよ。
That fellow is a thorough fool.あいつは全くの鹿だ。
He is too dumb to fear danger.あいつは鹿だから、怖いもの知らずだ。
If you act like a fool, you must be treated as such.あなたが鹿者のように振る舞えば、鹿者として扱われる。
You ought to know better than to do such a thing.あなたはそのような鹿なことはしない筈だ。
Are you trying to make a fool of me?あなたは私を鹿にしようとしているのですか。
Can you ride a horse?あなたはに乗ることができますか。
Don't call that student a fool.あの学生を鹿者呼ばわりするな。
That horse may be a good bet.あのに賭ければ勝つかもしれない。
How fast that horse runs!あのの速くはしること!
I can't stand that silly woman.あの鹿な女には我慢できない。
An alpaca looks like a horse and a camel.アルパカはのようでもあり、ラクダのようでもある。
A certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.ある戸別訪問のセールスマンがお人好しの老婦人を鹿にして大金を持ち逃げした。
That is not a horse but a donkey.あれはではなくロバだ。
Shame on you for getting so flustered. You looked ridiculous.あんなにおろおろしちゃって恥ずかしいったらありゃしない。鹿みたいだったわよ。 [F]
At your age you should know better.いい年してそんな鹿なまねよせ。
Walter Mondale ran for President.ウォルター・モンデールは大統領選に出した。
Hey! Don't be silly.おい、鹿な真似はよせ。
You are stupid, and so is he.おまえも鹿なら彼もそうだ。
You're only foolin' 'round with me.オレをとことん鹿にするつもりだろ。 [M]
A whale is no more a fish than a horse.鯨が魚でないのは、が魚でないのと同じである。
A whale is no more a fish than a horse is.鯨はと同様に魚ではない。
Some of my classmate always make a fool of me.クラスの何人かがいつも私を鹿にする。
Who's this zero?こいつはどこのの骨だ?
Between you and me, I think our boss is stupid.ここだけの話だが、私たちの上司は鹿だと思う。
If this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.この組織は、現状のままに、ほうっておかれるならば、やがて、破滅するだろう。だがこの組織を、復旧させようとすることは、川を渡っている最中に、をとりかえることと同じように難しい。
This horse kicks when anyone comes up from behind.このはだれかが後ろから近づくと必ずける。
I cannot hold the horse.このは手に負えない。
This stable contains twelve stalls.この小屋にはしきりが12ある。
Are these your horses?これはあなたのですか。
This is dog resembling a horse.これはににている犬です。
It was foolish of him to do such a thing.こんなことをするとは彼は鹿なことをしたものだ。
He must be a fool to do such a thing.こんなことをするとは彼は鹿にちがいない。
You are an idiot to go out in this weather.こんな荒れ模様の日に外出するなんて君は鹿だよ。 [M]
Sally Palmer is not a woman to be trifled with.サリー・パーマーは鹿に出来ない女性だ。
When Jane played horse with her father, she held on to him tightly.ジェーンは父親とお遊びをしたとき、父にしっかりとしがみついた。
Can I ride this horse for a while?しばらくこのに乗ってもいいですか。
John is admitted to be a fool.ジョンは鹿だと思われている。
All the horses are animals, but not all animals are horses.すべてのは動物だが、すべての動物がとはかぎらない。
Pretty soon there were more of them on the road and fewer carriages pulled by horses.そしてまもなくそれらは道路にどんどん増えていき、車は減っていきました。
The engine will not pull.そのエンジンは力がない。
If I had been able to speak English then, I would not have been made fun of.そのとき英語が話せていたら鹿にされなかっただろうに。
Only four horses competed in the race.そのレースで争ったは4頭だけだった。
The guest was not ashamed of his silly conduct at all.その客は、自分の鹿な行為を恥ずかしいとはぜんぜん思わなかった。
The girl treated her horse kindly.その少女はをやさしく扱った。
The boy is far from a fool.その少年は決して鹿などではない。
The boy rode a horse for the first time.その少年は初めてに乗った。
The boy made a fool of himself.その少年は鹿なまねをした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]
[けいば, keiba] Pferderennen [Add to Longdo]
[ちくば, chikuba] Stelzen [Add to Longdo]
[ちくば, chikuba] Stelzen [Add to Longdo]
[はだかうま, hadakauma] ungesatteltes_Pferd [Add to Longdo]
[うま, uma] Pferd [Add to Longdo]
[ばりき, bariki] PS, Pferdestaerke [Add to Longdo]
小屋[うまごや, umagoya] Pferdestall [Add to Longdo]
[ばじゅつ, bajutsu] Reitkunst, Dressurreiten [Add to Longdo]
[きば, kiba] das_Reiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top