ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*首*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -首-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[道, dào, ㄉㄠˋ] method, way; path, road
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  首 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 52
[首, shǒu, ㄕㄡˇ] chief, head, leader
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  自 [, ㄗˋ]
Etymology: [ideographic] A deer's head 自 adorned with antlers 丷, Rank: 481
[馗, kuí, ㄎㄨㄟˊ] cheekbone; path, road, intersection
Radical: , Decomposition:   九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]  首 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 4618
[艏, shǒu, ㄕㄡˇ] the prow of a ship
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  首 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [ideographic] The head 首 of a ship 舟; 首 also provides the pronunciation, Rank: 5560
[馘, guó, ㄍㄨㄛˊ] to cut off the left ear; to tally the enemy's dead
Radical: , Decomposition:   首 [shǒu, ㄕㄡˇ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] To cut off 或 the enemy's ears 首; 或 also provides the pronunciation, Rank: 6759

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǒu, ㄕㄡˇ, ] head; chief; first (occasion, thing etc); classifier for poems, songs etc, #728 [Add to Longdo]
[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ, ] first (of all); in the first place, #898 [Add to Longdo]
[shǒu cì, ㄕㄡˇ ㄘˋ, ] for the first time, #1,345 [Add to Longdo]
[shǒu dū, ㄕㄡˇ ㄉㄨ, ] capital (city), #2,995 [Add to Longdo]
[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, ] chief (representative, correspondent etc), #3,955 [Add to Longdo]
[shǒu fā, ㄕㄡˇ ㄈㄚ, / ] first issue; first public showing, #5,327 [Add to Longdo]
[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] prime minister (of Japan or UK etc), #5,537 [Add to Longdo]
[wéi shǒu, ㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, / ] head; be headed by, #6,146 [Add to Longdo]
[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, ] first place, #6,756 [Add to Longdo]
[shǒu yào, ㄕㄡˇ ㄧㄠˋ, ] the most important, #7,202 [Add to Longdo]
[shǒu xuǎn, ㄕㄡˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] first choice; premium; to come first in the imperial examinations, #7,823 [Add to Longdo]
[shǒu lún, ㄕㄡˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] first round (of a competition etc), #7,919 [Add to Longdo]
[shǒu nǎo, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ, / ] head (of state); summit (meeting); leader, #8,895 [Add to Longdo]
[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] jewelry; head ornament, #10,461 [Add to Longdo]
[huí shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, ] turn around; look back; recollect, #10,882 [Add to Longdo]
[shǒu chuàng, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ, / ] to create; original creation; to be the first to do sth, #11,176 [Add to Longdo]
[bǎng shǒu, ㄅㄤˇ ㄕㄡˇ, ] a champion; to be number one (best or worst), #11,383 [Add to Longdo]
[yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, ] head of state, #11,816 [Add to Longdo]
[shǒu zhǎng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ, / ] senior official, #12,029 [Add to Longdo]
[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter, #12,563 [Add to Longdo]
[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ, ] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film), #13,376 [Add to Longdo]
[bǐ shǒu, ㄅㄧˇ ㄕㄡˇ, ] dagger, #14,037 [Add to Longdo]
[shǒu lǐng, ㄕㄡˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] head; boss; chief, #14,093 [Add to Longdo]
[shǒu fǔ, ㄕㄡˇ ㄈㄨˇ, ] capital city of an autonomous region, #15,572 [Add to Longdo]
[shǒu lì, ㄕㄡˇ ㄌㄧˋ, ] first case; first instance, #16,479 [Add to Longdo]
都机场[shǒu dū jī chǎng, ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Beijing airport (PEK); also translated as Capital airport, #17,235 [Add to Longdo]
[zì shǒu, ㄗˋ ㄕㄡˇ, ] to give oneself up; to surrender (to the authorities), #18,287 [Add to Longdo]
[shǒu fù, ㄕㄡˇ ㄈㄨˋ, ] richest individual; top millionaire, #19,410 [Add to Longdo]
罪魁祸[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] ringleader; chief-criminal; arch-criminal, #22,678 [Add to Longdo]
[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, ] maiden stage role; first performance; first public showing, #25,641 [Add to Longdo]
[zhǎn shǒu, ㄓㄢˇ ㄕㄡˇ, / ] behead, #28,670 [Add to Longdo]
映式[shǒu yìng shì, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ ㄕˋ, ] premiere of a movie, #29,861 [Add to Longdo]
[áng shǒu, ㄤˊ ㄕㄡˇ, ] head high; in high spirits; to raise one's head (e.g. of neighing horse), #31,031 [Add to Longdo]
[shǒu rèn, ㄕㄡˇ ㄖㄣˋ, ] first person to be appointed to a post, #31,696 [Add to Longdo]
[shī shǒu, ㄕ ㄕㄡˇ, / ] corpse; carcass, #40,496 [Add to Longdo]
[shī shou, ㄕ ㄕㄡ˙, / ] corpse; carcass; dead body, #40,496 [Add to Longdo]
[shǒu wěi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˇ, ] head and tail, #41,134 [Add to Longdo]
都国际机场[Shǒu dū Guó jì Jī chǎng, ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Beijing Capital International Airport, #41,763 [Add to Longdo]
[shǒu jì, ㄕㄡˇ ㄐㄧˋ, ] first season; first quarter, #42,567 [Add to Longdo]
挺胸[áng shǒu tǐng xiōng, ㄤˊ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄥˇ ㄒㄩㄥ, ] head high, chest out (成语 saw); to keep up one's spirits; in fine mettle (of animal), #52,236 [Add to Longdo]
[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] chief offender; chief culprit, #57,417 [Add to Longdo]
[bù shǒu, ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ, ] the key or radical by which a character is arranged in a traditional Chinese dictionary, #58,928 [Add to Longdo]
[kuí shǒu, ㄎㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, ] chief; first; brightest and best, #60,006 [Add to Longdo]
[Jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, ] Jishou city prefecture level city in west Hunan and capital of Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州, #61,792 [Add to Longdo]
阔步[áng shǒu kuò bù, ㄤˊ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, / ] striding forward with head high (成语 saw); to walk with spirited and vigorous step; to strut, #63,780 [Add to Longdo]
[Jiè shǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, ] (N) Jieshou (city in Anhui), #64,046 [Add to Longdo]
日封[shǒu rì fēng, ㄕㄡˇ ㄖˋ ㄈㄥ, ] first day of issue, #68,347 [Add to Longdo]
[huì shǒu, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, / ] head of a society; sponsor of an organization, #69,135 [Add to Longdo]
[suì shǒu, ㄙㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, / ] start of the year, #80,829 [Add to Longdo]
[Shí shǒu, ㄕˊ ㄕㄡˇ, ] (N) Shishou (city in Hubei), #90,840 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くび, kubi] (n) คอ (อวัยวะ)
[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี
脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (vt) การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศ
[しゅと, shuto] (n) เมืองหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
回り[くびまわり, kubimawari] รอบคอ(ใช้วัดเพื่อตัดเสื้อ)
席幕僚[しゅせきばくりょう, shusekibakuryou] (n) หัวหน้าที่ปรึกษา (ตำแหน่งทางทหาร)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あしくび, ashikubi] EN: ankle

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろくろっ;轆轤っ[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ;轆轤[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
アラブ長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
ノミ取り輪;蚤取り輪;のみ取り[ノミとりくびわ(ノミ取り首輪);のみとりくびわ(蚤取り首輪;のみ取り首輪), nomi torikubiwa ( nomi tori kubiwa ); nomitorikubiwa ( nomi tori kubiwa ; nomi tori] (n) flea collar [Add to Longdo]
バイオリンの[バイオリンのくび, baiorin nokubi] (n) neck of a violin [Add to Longdo]
[いっしゅ, isshu] (n-adv,n-t) tanka; poem; (P) [Add to Longdo]
[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck [Add to Longdo]
をもたげる[かまくびをもたげる, kamakubiwomotageru] (exp,v1) to raise one's head (esp. of a snake) [Add to Longdo]
[かんしゅ, kanshu] (n) beginning of a book or scroll [Add to Longdo]
官;司;寮;;長[つかさ, tsukasa] (n) (1) (arch) (usu. 官,司,寮) office; official; (2) (usu. ,長) chief; head [Add to Longdo]
[かんしゅ, kanshu] (n) warship's bow [Add to Longdo]
貫主;貫[かんじゅ;かんしゅ, kanju ; kanshu] (n) chief abbot (of a Buddhist temple) [Add to Longdo]
[まるくび, marukubi] (n) round-necked (T-shirt) [Add to Longdo]
;偽[にせくび, nisekubi] (n) falsified severed head [Add to Longdo]
;がん[がんくび, gankubi] (n) (1) head of a pipe, incl. the bowl and stem attachment; (2) (col) neck; head [Add to Longdo]
;カリ[かりくび(雁首);カリくび(カリ首), karikubi ( gan kubi ); kari kubi ( kari kubi )] (n) (1) (something resembling a) goose's neck; (2) glans; head of a penis [Add to Longdo]
をそろえる;雁を揃える;がんをそろえる[がんくびをそろえる, gankubiwosoroeru] (exp,v1) (See 雁揃える) to sit silently at a meeting [Add to Longdo]
揃える;雁そろえる;がんそろえる[がんくびそろえる, gankubisoroeru] (exp,v1) (See 雁を揃える) to sit silently at a meeting [Add to Longdo]
[きしゅ, kishu] (n) beginning of a term [Add to Longdo]
[きしゅ, kishu] (n) nose (of plane); (P) [Add to Longdo]
[きしゅ, kishu] (n) start; beginning; origin [Add to Longdo]
鬼のを取ったよう[おにのくびをとったよう, oninokubiwotottayou] (exp,adj-na) (in a) triumphant manner (lit [Add to Longdo]
球状船[きゅうじょうせんしゅ, kyuujousenshu] (n) (See バルバスバウ) bulbous bow (on a ship to reduce drag) [Add to Longdo]
[えりくび, erikubi] (n) nape of neck [Add to Longdo]
[けいしゅ, keishu] (n,vs) bowing to the floor [Add to Longdo]
[げんしゅ, genshu] (n) ruler; sovereign; (P) [Add to Longdo]
[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
[こうしゅ, koushu] (n,vs) hanging; strangling to death [Add to Longdo]
[こうしゅけい, koushukei] (n) death by hanging; (P) [Add to Longdo]
[こうしゅだい, koushudai] (n) gallows [Add to Longdo]
国家元[こっかげんしゅ, kokkagenshu] (n) head of a state [Add to Longdo]
国家元夫人[こっかげんしゅふじん, kokkagenshufujin] (n) first lady [Add to Longdo]
晒し;曝し;晒;曝[さらしくび, sarashikubi] (n) displaying a gibbeted head; gibbeted head [Add to Longdo]
[ざんしゅ, zanshu] (n,vs) decapitated head; decapitation [Add to Longdo]
[ざんしゅけい, zanshukei] (n) decapitation [Add to Longdo]
子は三界の[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents [Add to Longdo]
思案投;思案投げ[しあんなげくび, shiannagekubi] (n) being at one's wit's end; being (quite) at a loss (what to do) [Add to Longdo]
[じしゅ, jishu] (n,vs) surrender; give oneself up; (P) [Add to Longdo]
自分のを絞める[じぶんのくびをしめる, jibunnokubiwoshimeru] (exp,v1) to ask for trouble; to dig your own grave; to cut your own throat [Add to Longdo]
借金でが回らない[しゃっきんでくびがまわらない, shakkindekubigamawaranai] (exp) deep in debt [Add to Longdo]
主唱(P);唱(P)[しゅしょう, shushou] (n,vs) advocacy; promotion; (P) [Add to Longdo]
主席(P);席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P) [Add to Longdo]
主要国脳会議[しゅようこくしゅのうかいぎ, shuyoukokushunoukaigi] (n) Group of Eight; G8 [Add to Longdo]
(P);手頸(oK);手頚(oK)[てくび, tekubi] (n) (See 腕) wrist; (P) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) (arch) (See 姓・かばね) Obito (hereditary title, often given to powerful regional families) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (ctr) counter for songs and poems [Add to Longdo]
(P);頸;頚[くび(P);クビ, kubi (P); kubi] (n) (1) neck; (2) head; (3) unemployed person; (P) [Add to Longdo]
が絞まる[くびがしまる, kubigashimaru] (exp,v5r) to have one's neck wrung [Add to Longdo]
が飛ぶ[くびがとぶ, kubigatobu] (exp,v5b) to be sacked; to be dismissed [Add to Longdo]
ったけ;っ丈;頸っ丈[くびったけ, kubittake] (adj-na,n) deeply in love with; madly in love with; heads over heels in love with; to be crazy about [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're fired.おまえはだ。
"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.「うへへ」おっかさんはを振りながらクスクス笑った。
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補者が位を争っている。
The top leaders of seven countries attended the meeting.7カ国の脳がその会議に出席した。
We are all looking forward to your coming.あなたのおいでをみんなでを長くして待っています。
Your job hangs by a thread.あなたのは風前のともし火だ。
Have you ever been to the U.S. capital of Washington?あなたは合衆国の都ワシントンに行ったことがありますか。
What is the capital of the United States?アメリカの都はどこですか。
Alice hung her head in shame.アリスは恥ずかしさでをたれた。
The capital of Italy is Rome.イタリアの都はローマです。
He may well be fired.かれがになるのも無理はない。
I'll eat my hat if, by some chance, my team loses to yours.うちのチームが君のところのチームに負けるようなことが、万が一にもあれば、僕はをやる。 [M]
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人残らず解雇するために切り役を投入した。
My uncle lives in Madrid, the capital of Spain.おじは、スペインの都マドリッドに住んでいます。
Records are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.おそらく長期にわたって都を襲った自然災害のため、この時代に関する現存する記録はことに希少である。
Ottawa is the capital of Canada.オタワはカナダの都です。
He hung his head sheepishly.おどおどしてをたれた。
He told me point-blank that I was fired.お前はだ、と彼は藪から棒に私に告げた。
I've been looking forward to your arrival.お着きになるのをを長くしてお待ちしておりました。
(Rev. Martin Luther) King fell backwards, shot in the neck.キング牧師はを撃たれ、後方に倒れた。
Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.ゲアハルト・シュレーダーは第二次世界大戦を経験していない初のドイツ相です。
This is why I fired him.こういうわけで私は彼をにした。
Between ourselves, he was dismissed for bribery.ここだけの話ですが、彼は収賄でになったのです。
This is a bruising information war. At this rate we'll never come out on top. We've got to replace our CIO.このままでは熾烈な情報戦に勝てない。CIOのを挿げ替えよう。
This shirt doesn't fit me round the neck.このワイシャツはまわりが合わない。
This is a bit too tight around my neck.これはまわりがすこしきつすぎる。
The conference was presided over by Mr Mori.その会議は森相が司会をした。
The company dropped five employees.その会社は従業員5人をにした。
The capital of the state is right on the equator.その国の都は赤道下にある。
Its neck and head were very soft.そのと頭部はとてもやわらかかった。
The Prime Minister became all the more popular because he never gave way to pressure from the neighboring country.その相は隣国の圧力に決して屈しなかったので一層人気を増した。
The girl has a scarf around her neck.その女の子はのまわりにスカーフを巻いている。
The girl had a red scarf around her neck.その少女はに長いスカーフを巻いていた。
The statue is missing its head.その像はが欠けている。
The man caught the girl by the wrist.その男は少女の手をつかんだ。
The cat had a ribbon around its neck.その猫はにリボンを巻いていました。
The horse broke its neck when it fell.その馬は倒れたときにを折ってしまった。
The criminal gave himself up to the police.その犯人は警察に自した。
Then we visited Washington, D.C., the capital of the United States of America.それから私たちは、アメリカ合衆国の都ワシントンを訪れた。
I'll be short if that's true.それが本当ならをやる。
Cultures have a coherent view of the world.それぞれの文化には尾一貫した世界観がある。
I will have to fire you if you come late so often.そんなに頻繁に遅刻するなら私は君をにしなければならない。 [M]
I'll have to fire you if you come late so often.そんなに頻繁に遅刻するようだと君をにしなければならなくなるよ。 [M]
There's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.そんな些細なことで、鬼のを取ったようにはしゃがなくてもいいじゃない。
He lost his position just because he refused to tell a lie.ただうそを言うことを断ったというだけで、彼はになった。
I think I'll go in for tennis.テニスにをつっこんでみようか。
The German Chancellor is plagued by immigration problems.ドイツの相は移民問題に悩まされています。
Tom lost his job.トムはになった。
I'm from Wellington, the capital of New Zealand.ニュージーランドの都ウエリントンからきました。
Paris is the capital of France.パリはフランスの都だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちくび, chikubi] Brustwarze [Add to Longdo]
[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]
[てくび, tekubi] Handgelenk [Add to Longdo]
[こうしゅけい, koushukei] Haengen (als Todesstrafe) [Add to Longdo]
縛り[しばりくび, shibarikubi] das_Haengen (als Todesstrafe) [Add to Longdo]
[えりくび, erikubi] Genick [Add to Longdo]
連邦[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] Bundeskanzler [Add to Longdo]
[ぶしゅ, bushu] Radikal, Klassenzeichen [Add to Longdo]
[くび, kubi] Kopf, Hals [Add to Longdo]
[しゅい, shui] erster_Platz, Spitze [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅび, shubi] Anfang_und_Ende, A_und_O, Ergebnis [Add to Longdo]
[しゅふ, shufu] Hauptstadt [Add to Longdo]
[しゅはん, shuhan] Haupt, -Chef, -Spitze [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Premierminister, Ministerpraesident [Add to Longdo]
相兼外相[しゅしょうけんがいしょう, shushoukengaishou] Premierminister u.Aussenminister [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] Zustimmung, Einwilligung [Add to Longdo]
脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] Gipfelkonferenz [Add to Longdo]
[しゅと, shuto] Hauptstadt [Add to Longdo]
都圏[しゅとけん, shutoken] das_Gebiet_der_Hauptstadt [Add to Longdo]
飾り[くびかざり, kubikazari] Halsschmuck, Halskette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top