ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*饣*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -饣-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饭, fàn, ㄈㄢˋ] meal, food; cooked rice
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  反 [fǎn, ㄈㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 935
[馆, guǎn, ㄍㄨㄢˇ] public building; shop, house, establishment
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  官 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: [ideographic] A public 官 building where food 饣 is served; 官 also provides the pronunciation, Rank: 1011
[饮, yǐn, ㄧㄣˇ] to swallow, to drink; a kind of drink
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 1569
[饰, shì, ㄕˋ] to decorate, to adorn; ornament
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]    ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 1604
饿[饿, è, ㄜˋ] hungry; greedy
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] To want 我 food 饣; 我 also provides the pronunciation, Rank: 1911
[饲, sì, ㄙˋ] to raise animals; to nourish, to feed
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  司 [, ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 1971
[饱, bǎo, ㄅㄠˇ] satisfied; to eat one's fill
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 1998
[饥, jī, ㄐㄧ] hungry, starving; hunger, famine
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 2173
[饶, ráo, ㄖㄠˊ] abundant, bountiful
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  尧 [yáo, ㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 2266
[饼, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] rice-cake, pastry, biscuit
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 2359
[蚀, shí, ㄕˊ] to nibble at, to erode; an eclipse
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] An insect 虫 bite 饣; 饣 also provides the pronunciation, Rank: 2625
[馈, kuì, ㄎㄨㄟˋ] gift, present
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  贵 [guì, ㄍㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Expensive 贵 food 饣; 贵 also provides the pronunciation, Rank: 2947
[饷, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] rations and pay for soldiers
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  向 [xiàng, ㄒㄧㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 3103
[饵, ěr, ㄦˇ] bait; cake; dumplings; to bait, to entice
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 3135
[馒, mán, ㄇㄢˊ] steamed buns; steamed dumplings
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 3628
[饺, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] stuffed dumplings
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 3650
[饬, chì, ㄔˋ] order; command; give command
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]    ?  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 3742
[馅, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] filling, stuffing; secret
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  臽 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Food 饣 stuffed in a hole 臽; 臽 also provides the pronunciation, Rank: 3765
[馋, chán, ㄔㄢˊ] greedy, gluttonous; lewd, lecherous
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]    兔 [, ㄊㄨˋ]  ?
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 3844
[馍, mó, ㄇㄛˊ] bread
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  莫 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4070
[馁, něi, ㄋㄟˇ] famished, hungry, starving
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  妥 [tuǒ, ㄊㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4162
[馀, yú, ㄩˊ] surplus, remainder, excess
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  余 [, ㄩˊ]
Etymology: [ideographic] Extra 余 food 饣; 余 also provides the pronunciation, Rank: 4206
[馐, xiū, ㄒㄧㄡ] food, meal; to eat; to offer
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  羞 [xiū, ㄒㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4223
[饨, tún, ㄊㄨㄣˊ] stuffed dumplings
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4332
[馕, náng, ㄋㄤˊ] naan
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  囊 [náng, ㄋㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4372
[馑, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] a time of famine or crop failure
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A time of little 堇 food 饣; 堇 also provides the pronunciation, Rank: 4473
[饽, bō, ㄅㄛ] cake, biscuit
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  孛 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4490
[饪, rèn, ㄖㄣˋ] cooked food; to cook until well-done
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  壬 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4491
[馄, hún, ㄏㄨㄣˊ] dumpling soup; wonton
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  昆 [kūn, ㄎㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4631
[饯, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to send off; farewell dinner; preserves
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4658
[馏, liú, ㄌㄧㄡˊ] distill, distillation
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  留 [liú, ㄌㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] Distilled 留 wine 饣; 留 also provides the pronunciation, Rank: 4700
[馊, sōu, ㄙㄡ] spoiled, rotten; stale, rancid
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  叟 [sǒu, ㄙㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Old 叟 food 饣; 叟 also provides the pronunciation, Rank: 4753
[馔, zhuàn, ㄓㄨㄢˋ] to feed, support, provide for; food
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  巽 [xùn, ㄒㄩㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4891
[饧, táng, ㄊㄤˊ] syrup, molasses, malt sugar; sticky
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5006
[饫, yù, ㄩˋ] full, satiated; to confer
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  夭 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 5141
[饩, xì, ㄒㄧˋ] sacrficial victim; gift; grain
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  气 [, ㄑㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5163
[馓, sǎn, ㄙㄢˇ] fried round cakes of wheat flour
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  散 [sàn, ㄙㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5269
[饴, yí, ㄧˊ] syrup; sweet-meat, sweet-cake
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  台 [tái, ㄊㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5355
[馇, chā, ㄔㄚ] to stir, to cook, to boil; porridge
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  查 [chá, ㄔㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 6000
[饸, hé, ㄏㄜˊ] buckwheat or sorghum noodles
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 6790
[饹, le, ㄌㄜ˙] buckwheat or sorghum noodles
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 6819
[馂, jùn, ㄐㄩㄣˋ] leftovers
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [ideographic] Food 饣 left over 夋; 夋 also provides the pronunciation, Rank: 7341
[饣, shí, ㄕˊ] food; to eat
Radical: , Decomposition:   ?  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top