ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*食*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -食-
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[jiat8] (vt) กิน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[食, shí, ㄕˊ] food; to eat
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictographic] A dish of food 良 with a lid on top 人, Rank: 671
[餐, cān, ㄘㄢ] to eat, to dine; meal, food
Radical: , Decomposition:     歺 [è, ㄜˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 1465
[饕, tāo, ㄊㄠ] gluttonous; greedy, covetous
Radical: , Decomposition:   號 [hào, ㄏㄠˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 4324
[飧, sūn, ㄙㄨㄣ] dinner, supper; cooked food
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] An evening 夕 meal 食, Rank: 4494
[飨, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] banquet; to host a banquet
Radical: , Decomposition:   乡 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4724
[饔, yōng, ㄩㄥ] breakfast; to eat prepared food
Radical: , Decomposition:   雍 [yōng, ㄩㄥ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5019
[餍, yàn, ㄧㄢˋ] full, satiated; to eat one's fill
Radical: , Decomposition:   厌 [yàn, ㄧㄢˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 5154
[餮, tiè, ㄊㄧㄝˋ] glutton, greedy person; insatiable dragon
Radical: , Decomposition:   殄 [tiǎn, ㄊㄧㄢˇ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 5263
[養, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 5349
[饜, yàn, ㄧㄢˋ] full, satiated; to eat one's fill
Radical: , Decomposition:   厭 [yàn, ㄧㄢˋ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] eat, Rank: 8801
[飬, juàn, ㄐㄩㄢˋ] to offer a sacrifice
Radical: , Decomposition:   龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food
[饗, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] banquet; to host a banquet
Radical: , Decomposition:   鄉 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] foodstuff; food; provisions, #1,151 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, ] animal feed; eat; food, #1,528 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] to feed, #1,528 [Add to Longdo]
[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, / ] foodstuffs; cereals, #2,349 [Add to Longdo]
[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, ] food, #2,396 [Add to Longdo]
[yǐn shí, ㄧㄣˇ ㄕˊ, / ] food and drink, #4,014 [Add to Longdo]
[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, ] delicacy; beautiful food, #4,552 [Add to Longdo]
[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, ] food product; to use as food; edible, #5,282 [Add to Longdo]
[shí táng, ㄕˊ ㄊㄤˊ, ] dining hall, #6,011 [Add to Longdo]
[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, ] between-meal nibbles; snacks, #9,009 [Add to Longdo]
[shí yù, ㄕˊ ㄩˋ, / ] appetite, #9,884 [Add to Longdo]
[jìn shí, ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ, / ] take a meal; eat a meal, #11,665 [Add to Longdo]
[shí guǎn, ㄕˊ ㄍㄨㄢˇ, ] esophagus, #12,192 [Add to Longdo]
[shàn shí, ㄕㄢˋ ㄕˊ, ] meal, #14,239 [Add to Longdo]
[shí zhǐ, ㄕˊ ㄓˇ, ] forefinger, #15,096 [Add to Longdo]
[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, / ] edible salt, #15,114 [Add to Longdo]
[zhǔ shí, ㄓㄨˇ ㄕˊ, ] main food; staple, #17,485 [Add to Longdo]
物中毒[shí wù zhòng dú, ㄕˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, ] foodborne illness, #17,727 [Add to Longdo]
[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall, #19,638 [Add to Longdo]
[yuè shí, ㄩㄝˋ ㄕˊ, ] lunar eclipse; eclipse of the moon, #19,973 [Add to Longdo]
[shí pǔ, ㄕˊ ㄆㄨˇ, / ] cookery book; cookbook; recipe, #20,600 [Add to Longdo]
[sù shí, ㄙㄨˋ ㄕˊ, ] vegetables; vegetarian food, #21,830 [Add to Longdo]
[tián shí, ㄊㄧㄢˊ ㄕˊ, ] dessert; sweet, #22,316 [Add to Longdo]
[jié shí, ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] to save food; to go on a diet, #23,531 [Add to Longdo]
[mì shí, ㄇㄧˋ ㄕˊ, / ] to forage; to hunt for food; to scavenge; fig. to make a living, #24,718 [Add to Longdo]
[shí liàng, ㄕˊ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity of food, #25,993 [Add to Longdo]
[sì liáo, ㄙˋ ㄌㄧㄠˊ, / ] food therapy; treatment via food (in traditional Chinese medicine), #27,127 [Add to Longdo]
[jué shí, ㄐㄩㄝˊ ㄕˊ, / ] to go on a hunger strike, #27,307 [Add to Longdo]
[shí dào, ㄕˊ ㄉㄠˋ, ] esophagus, #27,379 [Add to Longdo]
[shú shí, ㄕㄨˊ ㄕˊ, ] cooked food, #28,215 [Add to Longdo]
[yī shí, ㄧ ㄕˊ, ] clothes and food, #31,458 [Add to Longdo]
[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, ] solar eclipse, #32,780 [Add to Longdo]
[shí liáng, ㄕˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] food cereals, #33,179 [Add to Longdo]
[yàn shí, ㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] anorexia, #34,158 [Add to Longdo]
[tūn shí, ㄊㄨㄣ ㄕˊ, ] to devour, #36,448 [Add to Longdo]
[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, ] digestion, #37,422 [Add to Longdo]
物链[shí wù liàn, ㄕˊ ㄨˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] food chain, #38,925 [Add to Longdo]
[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, ] lit. to eat one's words; to break a promise; to go back on one's word; to renege; unsworn testimony, #39,240 [Add to Longdo]
[chī shí, ㄔ ㄕˊ, ] to eat; to feed, #40,439 [Add to Longdo]
[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, ] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food, #42,974 [Add to Longdo]
[fàn shí, ㄈㄢˋ ㄕˊ, / ] food, #44,131 [Add to Longdo]
[shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ, ] cooking oil, #45,455 [Add to Longdo]
[fù shí, ㄈㄨˋ ㄕˊ, ] non-staple food, #46,400 [Add to Longdo]
废寝忘[fèi qǐn wàng shí, ㄈㄟˋ ㄑㄧㄣˇ ㄨㄤˋ ㄕˊ, / ] (set phrase) to neglect sleep and food; to skip one's sleep and meals, #46,981 [Add to Longdo]
[shè shí, ㄕㄜˋ ㄕˊ, / ] to consume, #47,336 [Add to Longdo]
道癌[shí dào ái, ㄕˊ ㄉㄠˋ ㄞˊ, ] esophageal cancer, #50,167 [Add to Longdo]
民以为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, / ] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second, #51,620 [Add to Longdo]
[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, ] total eclipse, #55,549 [Add to Longdo]
因噎废[yīn yē fèi shí, ㄧㄣ ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, / ] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk, #59,530 [Add to Longdo]
节衣缩[jié yī suō shí, ㄐㄧㄝˊ ㄧ ㄙㄨㄛ ㄕˊ, / ] to save on food and clothing (成语 saw); to live frugally, #59,665 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆうしょく, yuushoku] (n) อาหารเย็น
[ちゅうしょく, chuushoku] (n) อาหารกลางวัน
[ちょうしょく, choushoku] (n) อาหารเช้า
いしん坊[くいしんぼう, kuishinbou] (n, adj) คนตะกละ, ตะกละ
い逃げ[くいにげ, kuinige] (n, vt) ชักดาบ,กินแล้วหนี,กินแล้วชิ่ง
べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน
み出す[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา
パン[しょくぱん, shokupan] (n) ขนมปังแถว
[しょくじ, shokuji] (n) การรับประทานอาหาร
[しょくたく, shokutaku] (n) โต๊ะอาหาร
[しょくどう, shokudou] (n) โรงอาหาร,ห้องอาหาร
[しょくざい, shokuzai] (n) เครื่องปรุง,ส่วนประกอบ
[しょくよく, shokuyoku] (n) ความอยากอาหาร
[いんしょく, inshoku] (n) การดื่มกิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุคลากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
[しょくりょう, shokuryou] (n) อาหารหลักของประเทศ,เสบียงอาหาร, See also: S. 食料
[しょくどう, shokudou] (n) หลอดอาหาร
[ていしょく, teishoku] (n) อาหารชุด
[しょくどう, shokudou, shokudou , shokudou] (n) โรงอาหาร, ร้านขายอาหารในโรงเรียน/บริษัท
べます[たべます, tabemasu, tabemasu , tabemasu] (vt) กิน, รับประทาน
牛飲馬[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (四字熟語) กินอย่างตะกละมูมมาม
べ物[たべもの, tabemono] (n) อาหาร, See also: S. 食物, 食料

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
べ物屋[たべものや, tabemonoya] TH: สถานที่ขายของกิน  EN: eating place
[しょくえん, shokuen] TH: เกลือสำหรับปรุงอาหาร  EN: table salt
[しょっき, shokki] TH: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  EN: tableware
立ちスタンド[たちぐいすたんど, tachiguisutando] TH: ที่ยืนกิน  EN: stand (food eaten standing)
[ししょく, shishoku] TH: การชิมอาหารที่จัดให้ชิม  EN: sampling food
べる[たべる, taberu] TH: รับประทาน หรือ กิน  EN: to eat
[がいしょく, gaishoku] TH: การรับประทานอาหารนอกบ้าน  EN: eating out

Japanese-English: EDICT Dictionary
おまんまのい上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
い初め;御い初め[おくいぞめ, okuizome] (n) (See い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
お目玉をらう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉をらう) to get a good scolding [Add to Longdo]
お預けをう;御預けを[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けをらう;御預けをらう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
がらくた[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]
くそらえ;糞らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass) [Add to Longdo]
くっ付く(P);っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
けんつくをわす;剣突をわす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
けんつくをわせる;剣突をわせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
その手はわない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
つまみい;摘まみい;摘みい;撮み[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
どか[どかぐい, dokagui] (n,vs) eating a lot; excessive eating [Add to Longdo]
はみ乳;み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ぼりぼりべる[ぼりぼりたべる, boriboritaberu] (exp,v1) to eat with a munching or crunching sound [Add to Longdo]
やけい;自棄[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating [Add to Longdo]
アルカリ性[アルカリせいしょくひん, arukari seishokuhin] (n) alkaline food [Add to Longdo]
インスタント[インスタントしょくひん, insutanto shokuhin] (n) instant foods [Add to Longdo]
ガンガンべる;がんがんべる[ガンガンたべる(ガンガン食べる);がんがんたべる(がんがん食べる), gangan taberu ( gangan tabe ru ); gangantaberu ( gangan tabe ru )] (exp,v1) (sl) to pig out; to chow down [Add to Longdo]
コピー[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]
サルモネラ中毒[サルモネラしょくちゅうどく, sarumonera shokuchuudoku] (n) salmonella food poisoning [Add to Longdo]
バカ[バカぐい;バカくい, baka gui ; baka kui] (n,vs) binge eating [Add to Longdo]
パン[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice) [Add to Longdo]
レトルト[レトルトしょくひん, retoruto shokuhin] (n) packed and sterilised food; retort pack [Add to Longdo]
悪衣悪[あくいあくしょく, akuiakushoku] (n) shabby clothes and plain foods [Add to Longdo]
[あくしょく;あくじき, akushoku ; akujiki] (n,vs) eating poor food; eating meat (thus breaking Buddhist rules); eating repulsive things [Add to Longdo]
伊勢乞[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise) [Add to Longdo]
[いしょくしょう, ishokushou] (n) allotriophagy; pica [Add to Longdo]
[いしょく, ishoku] (n) (1) food and clothing; livelihood; living; (vs) (2) to feed and clothe [Add to Longdo]
[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P) [Add to Longdo]
足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
育児[いくじしょく, ikujishoku] (n) baby food [Add to Longdo]
一口べる[ひとくちたべる, hitokuchitaberu] (v1) to eat a mouthful [Add to Longdo]
[いちじき;いっしょく, ichijiki ; isshoku] (n) one meal (a day) [Add to Longdo]
一杯[いっぱいくう, ippaikuu] (exp,v5u) to be deceived [Add to Longdo]
一杯わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived [Add to Longdo]
一杯わす[いっぱいくわす, ippaikuwasu] (v5s) to play a trick on [Add to Longdo]
一夜乞[いちやこじき, ichiyakojiki] (n) (a) person made homeless by fire [Add to Longdo]
飲み[のみくい, nomikui] (n,vs) food and drink; eating and drinking [Add to Longdo]
[いんしょく, inshoku] (n,vs) food and drink; eating and drinking; (P) [Add to Longdo]
禁止[いんしょくきんし, inshokukinshi] (n) no food or drink (e.g. as a sign in a library, etc.); no eating or drinking [Add to Longdo]
[いんしょくてん, inshokuten] (n) restaurant; shops serving food and drink; (P) [Add to Longdo]
[いんしょくぶつ, inshokubutsu] (n) food and drink [Add to Longdo]
料品[いんしょくりょうひん, inshokuryouhin] (n) food and beverage [Add to Longdo]
隠し[かくしぐい, kakushigui] (n) eating on the sly [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうしょく, uchuushoku] (n) space food [Add to Longdo]
[えじき, ejiki] (n) prey; victim [Add to Longdo]
栄養補助[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
塩蔵[えんぞうしょくひん, enzoushokuhin] (n) salted food [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビを見ますか」「夕後です」
"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."「ママ、ビスケットべてもいいでしょ」「だめです。間はいけません」
"Natto" smells awful, but tastes delicious.「納豆」の臭いはひどいが、べるととてもおいしい。
"When does he study?" "He studies before dinner."「彼はいつ勉強しますか」「夕前です」
"Will you study after dinner?" Yes, I will."「夕後勉強するつもりですか」「はい」
See that dinner is ready by ten.10時までに夕の準備をしておくように取り計らいなさい。
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以降に朝は出されないだろう。
I haven't had a square meal for a week.1週間ほどまともな事をしていない。
We had a late lunch at two.2時に遅い昼をとった。
There was a great gap between the views of the two.2人の意見には大きない違いがあった。
The two boys cooked their meal between them.2人の兄弟は協力して事をこしらえた。
After two days our food gave out.2日後にべ物がなくなってしまった。
Could you bring my breakfast to room 305?305号室に朝をお願いできますか。
This meal is adequate for three.3人にはこの事で十分だ。
Dinner will be ready by six thirty.6時半までには、夕の用意ができているだろう。
By 7:00 she will have eaten dinner.7時までに彼女は夕を済ましてしまっているだろう。
I'd like breakfast in my room at 8 sharp.8時きっかりに、自分の部屋で朝べたいんだ。
I was deceived by him.あいつに一杯わされた。
Oh, he eats like a bird.あいつは小なんだ。
Iris, what do you usually eat for breakfast?アイリス、君は普段朝は何をべているの? [M]
Being active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.アザラシは、海面近くまで上がってくるさまざまな魚を夜べるのである。
They sell many types of food and grocery products.あそこでは多くのタイプの品や雑貨を売っている。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこのべ物はうまいし値段も安いが、地の利が悪いのが難点だね。
Dinner will be ready by this time you have finished your work.あなたが仕事を終える頃までには夕の用意はできているでしょう。
Food you eat which you don't like will not digest well.あなたがべる物で好きでないものはよく消化しない。
Don't bite the hand that feeds you.あなたにべさせてくれる人の手をかむな。
I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.あなたに代わって買い物をして家を掃除して夕を作ってあげる。
Is your husband a picky eater?あなたのご主人は事にうるさいのかな?
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは事の支度、掃除、皿洗いその他の家事ができるでしょう。
Zeal for your house will consume me. [Bible]あなたの家を思う熱心が、わたしをい尽くす。
What is your favorite food?あなたの好きなべ物は何ですか。
Do you eat seaweed in your country?あなたの国では海草をべますか。
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの菜園で作れる穀物や野菜をべて生活する方がずっと安上がりだ。
You had better supplement your diet with vitamins.あなたの事にはビタミンを補うほうがよい。
As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.あなたは、それをやり終えたらすぐに、夕の準備を始めていただきたい。
Do you always have coffee with your breakfast?あなたはいつも朝にコーヒーを飲みますか。
Can you do with a light meal for lunch?あなたはお昼に軽い事で済ませて下さい。
You shouldn't eat here.あなたはここでべるべきではない。
You'll soon come to enjoy the food and drink here.あなたはすぐにそこのべ物や飲み物の楽しみ方がわかってくるでしょう。
Did you soon get used to Japanese food?あなたはすぐに日本の物に慣れましたか。
You will soon get used to eating Japanese food.あなたはすぐに日本に慣れますよ。
You'll soon get used to eating Japanese food.あなたはすぐ日本になれますよ。
Do you usually have tea for breakfast?あなたはふつう朝に紅茶を飲みますか。
Have you finished your lunch yet?あなたはもう昼をおえましたか。
Have you finished breakfast yet?あなたはもう朝を済ませましたか。
You should eat more vegetables.あなたはもっとたくさんの野菜をべるといいですよ。
You should eat more vegetables.あなたはもっと野菜をべた方がいいですよ。
Do you want anything to eat?あなたは何かべるものが欲しいですか。
Do you need any food?あなたは何かべ物が必要ですか。
You ate sushi yesterday, didn't you?あなたは昨日寿司をべましたね。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
文字込み[もじくいこみ, mojikuikomi] pairwise kerning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しんしょく, shinshoku] Erosion, Korrosion [Add to Longdo]
[へんしょく, henshoku] einseitige_Ernaehrung [Add to Longdo]
[わしょく, washoku] japanische_Kueche [Add to Longdo]
[ゆうしょく, yuushoku] Abendessen [Add to Longdo]
[ていしょく, teishoku] Menue, Gedeck [Add to Longdo]
[ちゅうしょく, chuushoku] Mittagessen [Add to Longdo]
[ちょうしょく, choushoku] Fruehstueck [Add to Longdo]
泡を[あわをくう, awawokuu] verwirrt_sein, den_Kopf_verlieren [Add to Longdo]
[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]
[しんしょく, shinshoku] Erosion, Korrosion [Add to Longdo]
[そしょく, soshoku] einfaches_Essen, einfaches_Gericht [Add to Longdo]
[りょうしょく, ryoushoku] Proviant, Lebensmittel [Add to Longdo]
[ふしょく, fushoku] Korrosion, Erosion, Verfall [Add to Longdo]
[さいしょく, saishoku] Pflanzenkost, vegetarische_Kost [Add to Longdo]
[さんしょく, sanshoku] Eingriff, Einfall, Ueberfall [Add to Longdo]
[いしょくじゅう, ishokujuu] Kleidung, Nahrung und Wohnung [Add to Longdo]
[ししょく, shishoku] kosten, probieren, abschmecken [Add to Longdo]
[けいしょく, keishoku] leichte_Mahlzeit [Add to Longdo]
[ばいしょく, baishoku] Teilnahme_an_einem_Essen_mit, Hochgestellten [Add to Longdo]
[しょく, shoku] Essen [Add to Longdo]
[くう, kuu] essen, fressen [Add to Longdo]
べる[たべる, taberu] essen, fressen [Add to Longdo]
べ物[たべもの, tabemono] Essen, Speise [Add to Longdo]
べ過ぎる[たべすぎる, tabesugiru] zu_viel_essen [Add to Longdo]
らう[くらう, kurau] essen, fressen [Add to Longdo]
[しょくじ, shokuji] Mahlzeit, Essen [Add to Longdo]
[しょくたく, shokutaku] Esstisch [Add to Longdo]
[しょっき, shokki] Essgeschirr, Geschirr, Besteck, Service [Add to Longdo]
[しょくどう, shokudou] Speisezimmer, Restaurant [Add to Longdo]
[しょくえん, shokuen] Tafelsalz [Add to Longdo]
料品[しょくりょうひん, shokuryouhin] Lebensmittel [Add to Longdo]
[しょくよく, shokuyoku] Appetit [Add to Longdo]
[しょくもつ, shokumotsu] Essen, Speise [Add to Longdo]
[しょくりょう, shokuryou] Nahrungsmittel, Proviant [Add to Longdo]
[いんしょく, inshoku] Essen_und_Trinken [Add to Longdo]
[ほうしょく, houshoku] Saettigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top