ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*食欲*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 食欲, -食欲-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食欲[shí yù, ㄕˊ ㄩˋ, / ] appetite, #9,884 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食欲[しょくよく, shokuyoku] (n) ความอยากอาหาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
食欲(P);食慾[しょくよく, shokuyoku] (n,adj-no) appetite (for food); (P) [Add to Longdo]
食欲減退[しょくよくげんたい, shokuyokugentai] (n) decrease in appetite; loss of appetite [Add to Longdo]
食欲不振[しょくよくふしん, shokuyokufushin] (n,adj-no) (See 食欲不振症) loss of appetite; anorexia [Add to Longdo]
食欲不振症[しょくよくふしんしょう, shokuyokufushinshou] (n) anorexia [Add to Longdo]
神経性無食欲[しんけいせいむしょくよくしょう, shinkeiseimushokuyokushou] (n) anorexia nervosa [Add to Longdo]
募って来る食欲[つのってくるしょくよく, tsunottekurushokuyoku] (n) rising appetite [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This will surely add to you appetite.これできっと食欲が増します。
The cook was astonished at his incredible appetite.その料理人は彼の信じられないほどの食欲に驚いた。
Tom had no appetite because of his illness.トムは病気のため食欲がなかった。
Let's take some exercise to work up an appetite.運動して食欲を増進させよう。
I have little appetite due to lack of exercise.運動不足で食欲が余りない。
I have a good appetite this morning.今朝はとても食欲がありました。
I have a good appetite today.今日は食欲がある。
I don't feel like eating at all this summer.今年の夏は全く食欲がない。
Recently I have had no appetite.最近食欲がないのです。
My appetite was large.私の食欲はすごかった。
I have a poor appetite these days.私は最近食欲が無い。
I have a good appetite.私は食欲がある。
I have a poor appetite.私は食欲がない。
I cannot help admiring his appetite.私は彼の食欲に感心しないではいられない。
I have a poor appetite.食欲がありません。
I have little appetite.食欲がほとんどありません。
I have an extraordinary appetite.食欲が異常にあります。
Sudden decrease in appetite is sometimes a sign of illness.食欲が急に減退するのは病気の兆候である事がある。
I don't feel like eating.食欲なんてありません。
The doctor says stimulus is needed for appetite.食欲には刺激が必要だと医者は言う。
The only thing that doesn't require skill is an appetite.食欲以外のものはみな熟練を必要とする。
The sight of fresh lobster gave me an appetite.新鮮な伊勢エビを見たら、食欲がわいた。
The long walk gave him a good appetite.長距離を歩いて彼には非常に食欲がでた。
He has little appetite for lack of exercise.彼は運動不足であまり食欲がない。
He was weak as a rat, and had no appetite.彼は弱りきっていて、食欲がなかった。
He had no appetite because of the heat.彼は暑さのために食欲がなかった。
He has a good appetite.彼は食欲旺盛だ。
She has a gigantic appetite.彼女はものすごい食欲がある。
The sad news took away his appetite.悲しい知らせに彼は食欲がなくなった。
The cook was astonished at his incredible appetite.料理人は彼の信じられない程の食欲にとても驚いた。
I don't lose my appetite when I get stressed, rather I can't calm down unless I eat something.私はストレスがたまると食欲がなくなるのではなく、逆に何か食べないと気が済まなくなる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食欲[しょくよく, shokuyoku] Appetit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top