ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*页*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -页-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[题, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: , Decomposition:   是 [shì, ㄕˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 218
[领, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] neck, collar; lead, guide
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 329
[须, xū, ㄒㄩ] beard; must; necessary
Radical: , Decomposition:   彡 [shān, ㄕㄢ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Hair 彡 growing on the face 页, Rank: 444
[项, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] neck, nape; item; a term in an equation
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 571
[预, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: , Decomposition:   予 [, ㄩˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 647
[顿, dùn, ㄉㄨㄣˋ] to pause; to bow; to arrange
Radical: , Decomposition:   屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 794
[顾, gù, ㄍㄨˋ] to look back; to look at; to look after
Radical: , Decomposition:   厄 [è, ㄜˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 815
[额, é, ㄜˊ] forehead; quota, amount
Radical: , Decomposition:   客 [, ㄎㄜˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 936
[顺, shùn, ㄕㄨㄣˋ] to submit to, to obey, to go along with
Radical: , Decomposition:   川 [chuān, ㄔㄨㄢ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 938
[顶, dǐng, ㄉㄧㄥˇ] top, summit, peak; to carry on the head
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 1000
[页, yè, ㄧㄝˋ] page, sheet, leaf
Radical: , Decomposition:   ?  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictographic] A person's head, Rank: 1128
[烦, fán, ㄈㄢˊ] to bother, to trouble, to vex
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1253
[颗, kē, ㄎㄜ] grain, kernel
Radical: , Decomposition:   果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1448
[频, pín, ㄆㄧㄣˊ] frequency; repeatedly, again and again
Radical: , Decomposition:   步 [, ㄅㄨˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 1535
[颜, yán, ㄧㄢˊ] face, facial appearance
Radical: , Decomposition:   彦 [yàn, ㄧㄢˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 1545
[颇, pō, ㄆㄛ] rather, quite; partial, biased
Radical: , Decomposition:   皮 [, ㄆㄧˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 1560
[颤, chàn, ㄔㄢˋ] to shiver, to tremble; trembling
Radical: , Decomposition:   亶 [dǎn, ㄉㄢˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 1900
[顽, wán, ㄨㄢˊ] stubborn, recalcitrant, obstinate
Radical: , Decomposition:   元 [yuán, ㄩㄢˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 2024
[颈, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] neck, throat
Radical: , Decomposition:   ?  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 2117
[颠, diān, ㄉㄧㄢ] peak, summit, top; to upset
Radical: , Decomposition:   真 [zhēn, ㄓㄣ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 2134
[硕, shuò, ㄕㄨㄛˋ] great, eminent; large, big
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Like a sheet 页 of stone 石, Rank: 2304
[颁, bān, ㄅㄢ] to bestow, to confer; to publish
Radical: , Decomposition:   分 [fēn, ㄈㄣ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] To pass out 分 a booklet 页; 分 also provides the pronunciation, Rank: 2319
[颂, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to laud, to acclaim; ode, hymn
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 2414
[颖, yǐng, ㄧㄥˇ] rice tassel; sharp; clever
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  禾 [, ㄏㄜˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 2514
[颊, jiá, ㄐㄧㄚˊ] cheeks, jaw
Radical: , Decomposition:   夹 [jiā, ㄐㄧㄚ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The jaw in 夹 the head 页; 夹 also provides the pronunciation, Rank: 2655
[顷, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] a moment; a unit of area equal to 100 mu
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 2724
[颅, lú, ㄌㄨˊ] skull
Radical: , Decomposition:   卢 [, ㄌㄨˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 2961
[嚣, xiāo, ㄒㄧㄠ] to make noise; to treat with contempt
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 2982
[颓, tuí, ㄊㄨㄟˊ] ruined, decayed; depressed; decadent
Radical: , Decomposition:   秃 [, ㄊㄨ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A bald 秃 head 页; 秃 also provides the pronunciation, Rank: 2996
[颐, yí, ㄧˊ] cheeks, jaw; chin; rear; to nourish
Radical: , Decomposition:   臣 [chén, ㄔㄣˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 2999
[颌, hé, ㄏㄜˊ] mouth; jaw
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 3279
[颉, jié, ㄐㄧㄝˊ] contest; to fly, to soar
Radical: , Decomposition:   吉 [, ㄐㄧˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 3544
[顼, xū, ㄒㄩ] anxious, grieving
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 3579
[颍, yǐng, ㄧㄥˇ] a river in Anhui
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3881
[颚, è, ㄜˋ] jaw
Radical: , Decomposition:   咢 [è, ㄜˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 3996
[颔, hàn, ㄏㄢˋ] chin, jowl; to nod
Radical: , Decomposition:   含 [hán, ㄏㄢˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 4158
[颧, quán, ㄑㄩㄢˊ] cheekbones
Radical: , Decomposition:   雚 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 4593
[颏, kē, ㄎㄜ] chin
Radical: , Decomposition:   亥 [hài, ㄏㄞˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 4876
[颢, hào, ㄏㄠˋ] bright, luminous; white, hoary
Radical: , Decomposition:   景 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 5021
[颞, niè, ㄋㄧㄝˋ] the temporal bone
Radical: , Decomposition:   聂 [niè, ㄋㄧㄝˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5037
[颀, qí, ㄑㄧˊ] tall and slim; slender
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 5062
[颛, zhuān, ㄓㄨㄢ] good, honest, simple; respectful
Radical: , Decomposition:   耑 [duān, ㄉㄨㄢ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5492
[顸, hān, ㄏㄢ] stupid; having a large, flat face
Radical: , Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] One with a dry 干 face 页; 干 also provides the pronunciation, Rank: 6214
[颟, mān, ㄇㄢ] to idle, to dawdle; thoughtless, careless
Radical: , Decomposition:     艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  两 [liǎng, ㄌㄧㄤˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 6248
[颡, sǎng, ㄙㄤˇ] forehead; to kowtow
Radical: , Decomposition:   桑 [sāng, ㄙㄤ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6253
[颃, háng, ㄏㄤˊ] to dive, to fly downward
Radical: , Decomposition:   亢 [kàng, ㄎㄤˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 6703
[颥, rú, ㄖㄨˊ] the temporal bone
Radical: , Decomposition:   需 [, ㄒㄩ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 7185

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, / ] page; leaf, #2,593 [Add to Longdo]
[yè miàn, ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] page; web page, #10,246 [Add to Longdo]
[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter, #12,563 [Add to Longdo]
[yè yán, ㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, / ] shale, #42,614 [Add to Longdo]
[yè mǎ, ㄧㄝˋ ㄇㄚˇ, / ] page number, #60,122 [Add to Longdo]
[Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido), #93,820 [Add to Longdo]
[yè shǒu, ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] the head of a page; page heading, #218,191 [Add to Longdo]
代码[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, / ] code page, #609,356 [Add to Longdo]
[zhǔ yè, ㄓㄨˇ ㄧㄝˋ, / ] home page [Add to Longdo]
[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge [Add to Longdo]
[huí yè shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hyperlink to top of webpage [Add to Longdo]
[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, / ] last page [Add to Longdo]
泥质[ní zhì yè yán, ㄋㄧˊ ㄓˋ ㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, / ] mudstone [Add to Longdo]
版权[bǎn quán yè, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] copyright page [Add to Longdo]
[wǎng yè, ㄨㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] web page [Add to Longdo]
设计[wǎng yè shè jì, ㄨㄤˇ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] web design [Add to Longdo]
[yè dǐ, ㄧㄝˋ ㄉㄧˇ, / ] the bottom of the page [Add to Longdo]
[yè xīn, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄣ, / ] type page [Add to Longdo]
[yè hāo, ㄧㄝˋ ㄏㄠ, / ] caraway [Add to Longdo]
[yè biān, ㄧㄝˋ ㄅㄧㄢ, / ] margin [Add to Longdo]
[huáng yè, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] Yellow Pages [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top