ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*頁*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -頁-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寡, guǎ, ㄍㄨㄚˇ] widowed; friendless, alone
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    頁 [, ㄧㄝˋ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: -, Rank: 2268
[類, lèi, ㄌㄟˋ] category, class, group, kind; similar to; to resemble
Radical: , Decomposition:     米 [, ㄇㄧˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 4915
[題, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: , Decomposition:   是 [shì, ㄕˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5105
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: , Decomposition:   豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5331
[須, xū, ㄒㄩ] beard; must; necessary
Radical: , Decomposition:   彡 [shān, ㄕㄢ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Hair 彡 growing on the face 頁, Rank: 5376
[頸, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] neck, throat
Radical: , Decomposition:   巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 5980
[顯, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] clear, evident; prominent; to show
Radical: , Decomposition:   㬎 [xiǎn, ㄒㄧㄢˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6070
[預, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: , Decomposition:   予 [, ㄩˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 6179
[顧, gù, ㄍㄨˋ] to look back; to look at; to look after
Radical: , Decomposition:   雇 [, ㄍㄨˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6197
[頻, pín, ㄆㄧㄣˊ] frequency; repeatedly, again and again
Radical: , Decomposition:   步 [, ㄅㄨˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 6383
[項, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] neck, nape; item; a term in an equation
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6386
[顱, lú, ㄌㄨˊ] skull
Radical: , Decomposition:   盧 [, ㄌㄨˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6464
[順, shùn, ㄕㄨㄣˋ] to submit to, to obey, to go along with
Radical: , Decomposition:   川 [chuān, ㄔㄨㄢ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6722
[顏, yán, ㄧㄢˊ] face, facial appearance
Radical: , Decomposition:   彥 [yàn, ㄧㄢˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6775
[頗, pō, ㄆㄛ] rather, quite; partial, biased
Radical: , Decomposition:   皮 [, ㄆㄧˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 6800
[領, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] neck, collar; lead, guide
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6841
[顗, yǐ, ㄧˇ] quiet
Radical: , Decomposition:   豈 [, ㄑㄧˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 6948
[頂, dǐng, ㄉㄧㄥˇ] top, summit, peak; to carry on the head
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 7211
[頃, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] a moment; a unit of area equal to 100 mu
Radical: , Decomposition:   匕 [, ㄅㄧˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 7372
[頁, yè, ㄧㄝˋ] page, sheet, leaf
Radical: , Decomposition:   ?  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictographic] A person's head, Rank: 7491
[額, é, ㄜˊ] forehead; quota, amount
Radical: , Decomposition:   客 [, ㄎㄜˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 7698
[顫, chàn, ㄔㄢˋ] to shiver, to tremble; trembling
Radical: , Decomposition:   亶 [dǎn, ㄉㄢˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf, Rank: 7699
[顬, rú, ㄖㄨˊ] the temporal bone
Radical: , Decomposition:   需 [, ㄒㄩ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 7700
[頌, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to laud, to acclaim; ode, hymn
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 7899
[頰, jiá, ㄐㄧㄚˊ] cheeks, jaw
Radical: , Decomposition:   夾 [jiā, ㄐㄧㄚ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The jaw in 夾 the head 頁; 夾 also provides the pronunciation, Rank: 7900
[顆, kē, ㄎㄜ] grain, kernel
Radical: , Decomposition:   果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 7901
[顎, è, ㄜˋ] jaw
Radical: , Decomposition:   咢 [è, ㄜˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8101
[頹, tuí, ㄊㄨㄟˊ] ruined, decayed; depressed; decadent
Radical: , Decomposition:   禿 [, ㄊㄨ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] A bald 禿 head 頁; 禿 also provides the pronunciation, Rank: 8190
[願, yuàn, ㄩㄢˋ] desire, wish; honest, virtuous; ready, willing
Radical: , Decomposition:   原 [yuán, ㄩㄢˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8191
[顳, niè, ㄋㄧㄝˋ] the temporal bone
Radical: , Decomposition:   聶 [niè, ㄋㄧㄝˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8192
[顓, zhuān, ㄓㄨㄢ] good, honest, simple; respectful
Radical: , Decomposition:   耑 [duān, ㄉㄨㄢ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8369
[頷, hàn, ㄏㄢˋ] chin, jowl; to nod
Radical: , Decomposition:   含 [hán, ㄏㄢˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8582
[頒, bān, ㄅㄢ] to bestow, to confer; to publish
Radical: , Decomposition:   分 [fēn, ㄈㄣ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] To pass out 分 a booklet 頁; 分 also provides the pronunciation, Rank: 8717
[頤, yí, ㄧˊ] cheeks, jaw; chin; rear; to nourish
Radical: , Decomposition:   臣 [chén, ㄔㄣˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8718
[顛, diān, ㄉㄧㄢ] peak, summit, top; to upset
Radical: , Decomposition:   真 [zhēn, ㄓㄣ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8719
[碩, shuò, ㄕㄨㄛˋ] great, eminent; large, big
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Like a sheet 頁 of stone 石, Rank: 9408
[頊, xū, ㄒㄩ] anxious, grieving
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 9631
[頓, dùn, ㄉㄨㄣˋ] to pause; to bow; to arrange
Radical: , Decomposition:   屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 9633
[頜, hé, ㄏㄜˊ] mouth; jaw
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 9634
[顴, quán, ㄑㄩㄢˊ] cheekbones
Radical: , Decomposition:   雚 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 9637
[頦, kē, ㄎㄜ] chin
Radical: , Decomposition:   亥 [hài, ㄏㄞˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 9917
[囂, xiāo, ㄒㄧㄠ] to make noise; to treat with contempt
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -
[憂, yōu, ㄧㄡ] sad, grieving; melancholy, grief
Radical: , Decomposition:     頁 [, ㄧㄝˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[煩, fán, ㄈㄢˊ] to bother, to trouble, to vex
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[穎, yǐng, ㄧㄥˇ] rice tassel; sharp; clever
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  禾 [, ㄏㄜˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] rice
[頑, wán, ㄨㄢˊ] stubborn, recalcitrant, obstinate
Radical: , Decomposition:   元 [yuán, ㄩㄢˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head
[頡, jié, ㄐㄧㄝˊ] contest; to fly, to soar
Radical: , Decomposition:   吉 [, ㄐㄧˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] leaf
[顙, sǎng, ㄙㄤˇ] forehead; to kowtow
Radical: , Decomposition:   桑 [sāng, ㄙㄤ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head
[顥, hào, ㄏㄠˋ] bright, luminous; white, hoary
Radical: , Decomposition:   景 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -
[顰, pín, ㄆㄧㄣˊ] to frown; to knit the brows
Radical: , Decomposition:   頻 [pín, ㄆㄧㄣˊ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictophonetic] despise

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, / ] page; leaf, #2,593 [Add to Longdo]
页面[yè miàn, ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] page; web page, #10,246 [Add to Longdo]
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter, #12,563 [Add to Longdo]
页岩[yè yán, ㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, / ] shale, #42,614 [Add to Longdo]
页码[yè mǎ, ㄧㄝˋ ㄇㄚˇ, / ] page number, #60,122 [Add to Longdo]
库页岛[Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido), #93,820 [Add to Longdo]
页首[yè shǒu, ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] the head of a page; page heading, #218,191 [Add to Longdo]
代码页[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, / ] code page, #609,356 [Add to Longdo]
主页[zhǔ yè, ㄓㄨˇ ㄧㄝˋ, / ] home page [Add to Longdo]
合页[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge [Add to Longdo]
回页首[huí yè shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hyperlink to top of webpage [Add to Longdo]
尾页[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, / ] last page [Add to Longdo]
泥质页岩[ní zhì yè yán, ㄋㄧˊ ㄓˋ ㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, / ] mudstone [Add to Longdo]
版权页[bǎn quán yè, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] copyright page [Add to Longdo]
网页[wǎng yè, ㄨㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] web page [Add to Longdo]
网页设计[wǎng yè shè jì, ㄨㄤˇ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] web design [Add to Longdo]
页底[yè dǐ, ㄧㄝˋ ㄉㄧˇ, / ] the bottom of the page [Add to Longdo]
页心[yè xīn, ㄧㄝˋ ㄒㄧㄣ, / ] type page [Add to Longdo]
页蒿[yè hāo, ㄧㄝˋ ㄏㄠ, / ] caraway [Add to Longdo]
页边[yè biān, ㄧㄝˋ ㄅㄧㄢ, / ] margin [Add to Longdo]
黄页[huáng yè, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] Yellow Pages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
改ページ;改[かいページ, kai pe-ji] (n) {comp} repagination; new page; form feed; page break [Add to Longdo]
含油[がんゆけつがん, ganyuketsugan] (n) (See オイルシェール) oil shale [Add to Longdo]
[じぺーじ;じページ, jipe-ji ; ji pe-ji] (exp) next page [Add to Longdo]
;主ページ[しゅけつ(主頁);しゅよう(主頁);しゅページ, shuketsu ( shu peji ); shuyou ( shu peji ); shu pe-ji] (n) (See 網) homepage; main page (of a website) [Add to Longdo]
石油[せきゆけつがん, sekiyuketsugan] (n) (See オイルシェール) oil shale [Add to Longdo]
[ぜんけつ, zenketsu] (n) page total; total number of pages [Add to Longdo]
大貝;[おおがい, oogai] (n) kanji "big shell" radical [Add to Longdo]
[ページ, pe-ji] (n) (uk) ( is sometimes ぺえじ or ぺいじ) page; (P) [Add to Longdo]
の裏;ページの裏[ページのうら, pe-ji noura] (n) overleaf [Add to Longdo]
[けつがん, ketsugan] (n,adj-no) shale [Add to Longdo]
岩油[けつがんゆ, ketsuganyu] (n) shale oil [Add to Longdo]
数;ページ数[ページすう, pe-ji suu] (n) number of pages [Add to Longdo]
送り[ページおくり, pe-ji okuri] (n) {comp} form feed; FF [Add to Longdo]
付け[ぺえじづけ, peejiduke] (n) pagination [Add to Longdo]
;網ページ[もうけつ(網頁);もうよう(網頁);もうページ, mouketsu ( ami peji ); mouyou ( ami peji ); mou pe-ji] (n) (See 主) web page [Add to Longdo]
[ゆけつがん, yuketsugan] (n) (See オイルシェール) oil shale [Add to Longdo]
余白[よはくぺえじ, yohakupeeji] (n) blank page [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please refer to page ten.10を参照してください。
I've finished all except the last page.最後の1を除き全部すんだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
送り[ページおくり, pe-ji okuri] form feed (FF) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top