ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*革*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -革-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
三位一体改(n) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[革, gé, ㄍㄜˊ] leather, animal hide; to reform; to remove
Radical: , Decomposition:   廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  ?
Etymology: [pictographic] An animal being skinned, Rank: 521
[勒, lēi, ㄌㄟ] to strangle; to tighten
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 966
[鞋, xié, ㄒㄧㄝˊ] shoes, footwear in general
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 1638
[霸, bà, ㄅㄚˋ] tyrant; to usurp, to rule by might
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]    革 [, ㄍㄜˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 1838
[鞭, biān, ㄅㄧㄢ] whip; to lash, to flog
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  便 [biàn, ㄅㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2250
[鞘, qiào, ㄑㄧㄠˋ] scabbard, sheath
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3036
[鞠, jū, ㄐㄩ] to bow, to bend; to nourish, to rear
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  匊 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3037
[靴, xuē, ㄒㄩㄝ] boots
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  化 [huà, ㄏㄨㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3091
[鞍, ān, ] saddle
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  安 [ān, ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3168
[靶, bǎ, ㄅㄚˇ] target, mark
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3237
[羁, jī, ㄐㄧ] halter; to restrain, to hold, to control
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    革 [, ㄍㄜˊ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A leather 革 halter used to control 罒a horse  马, Rank: 3297
[鞅, yāng, ㄧㄤ] the strap over a horse's neck
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3412
[靳, jìn, ㄐㄧㄣˋ] a strap on a horse's breast
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3973
[鞑, dá, ㄉㄚˊ] the Tartars
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  达 [, ㄉㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 4128
[靼, dá, ㄉㄚˊ] the Tartars
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 4192
[鞯, jiān, ㄐㄧㄢ] saddle blanket
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  荐 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 4514
[缂, kè, ㄎㄜˋ] the woof of a woven item
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  革 [, ㄍㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5002
[鞣, róu, ㄖㄡˊ] to tan, to soften
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  柔 [róu, ㄖㄡˊ]
Etymology: [ideographic] To soften 柔 leather 革; 柔 also provides the pronunciation, Rank: 5085
[鞫, jū, ㄐㄩ] to question, to interrogate
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  訇 [hōng, ㄏㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] crash, Rank: 5409
[鞴, bèi, ㄅㄟˋ] to saddle up, to ride
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 5415
[鞒, qiáo, ㄑㄧㄠˊ] boot, mud shoe, snowshoe
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  乔 [qiáo, ㄑㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 5500
[鞔, mán, ㄇㄢˊ] to cover; leather stretched over a drum
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  免 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 5912
[鞲, gōu, ㄍㄡ] leather bracer
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  冓 [gòu, ㄍㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 6049
[鞮, dī, ㄉㄧ] leather shoes
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  是 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 6826
[鞦, qiū, ㄑㄧㄡ] leather strap; to swing
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 8276
[羈, jī, ㄐㄧ] halter; to restrain, to hold, to control
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    革 [, ㄍㄜˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A leather 革 halter used to control 罒a horse  馬, Rank: 8620
[鞏, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] to bind, to guard, to strengthen; firm, secure, strong
Radical: , Decomposition:   巩 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  革 [, ㄍㄜˊ]
Etymology: [ideographic] Leather 革 bindings 巩; 巩 also provides the pronunciation, Rank: 8712
[韆, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand, many, numerous; swing, seesaw
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  遷 [qiān, ㄑㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 8912
[韃, dá, ㄉㄚˊ] the Tartars
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  達 [, ㄉㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] leather

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎi gé, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] to reform, #443 [Add to Longdo]
[gé mìng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] (political) revolution, #855 [Add to Longdo]
开放[gǎi gé kāi fàng, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to reform and open to the outside world; refers to Deng Xiaoping's policies from around 1980, #3,631 [Add to Longdo]
[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, / ] transform; change, #5,893 [Add to Longdo]
文化大[Wén huà Dà gé mìng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] Cultural Revolution (1966-1976), #7,111 [Add to Longdo]
[fǎn gé mìng, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] counter-revolutionary, #7,424 [Add to Longdo]
[gé xīn, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] innovation, #8,637 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] animal hide; leather; to reform; to remove; to expel (from office), #10,045 [Add to Longdo]
[wén gé, ㄨㄣˊ ㄍㄜˊ, ] abbr. for the Cultural Revolution (1966-76), #10,148 [Add to Longdo]
[pí gé, ㄆㄧˊ ㄍㄜˊ, ] leather, #14,346 [Add to Longdo]
[dà gé mìng, ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] great revolution, #19,784 [Add to Longdo]
命性[gé mìng xìng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] revolutionary, #22,179 [Add to Longdo]
命家[gé mìng jiā, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ, ] a revolutionary, #22,518 [Add to Longdo]
辛亥[Xīn hài gé mìng, ㄒㄧㄣ ㄏㄞˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] the Xinhai revolution of 1911 that ended the Qing dynasty, #23,295 [Add to Longdo]
民主[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution), #26,363 [Add to Longdo]
十月[shí yuè gé mìng, ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] October Revolution, #26,393 [Add to Longdo]
工业[gōng yè gé mìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Industrial Revolution, c. 1750-1830, #35,744 [Add to Longdo]
[dēng gé rè, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue fever; Singapore hemorrhagic fever, #36,378 [Add to Longdo]
大马士[Dà mǎ shì gé, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ, / ] Damascus, capital of Syria, #37,153 [Add to Longdo]
新民主主义[Xīn mín zhǔ zhǔ yì gé mìng, ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] New Democracy revolution, #38,439 [Add to Longdo]
命军[gé mìng jūn, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, / ] revolutionary army, #40,320 [Add to Longdo]
西装[xī zhuāng gé lǚ, ㄒㄧ ㄓㄨㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄩˇ, 西 / 西] got up in Western dress; impeccably attired, #41,755 [Add to Longdo]
沿[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿] evolution of sth over time; course of development; history, #44,805 [Add to Longdo]
[gǎi gé pài, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄆㄞˋ, ] the reformist party, #50,007 [Add to Longdo]
命党[gé mìng dǎng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] the revolutionary party, #55,646 [Add to Longdo]
国民命军[Guó mín Gé mìng jūn, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, / ] National Revolutionary Army, #55,705 [Add to Longdo]
[gǎi gé zhě, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄓㄜˇ, ] reformer, #55,732 [Add to Longdo]
[gé zhí, ㄍㄜˊ ㄓˊ, / ] to sack; to remove from a position; to depose, #66,091 [Add to Longdo]
文字改[wén zì gǎi gé, ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] reform of the writing system, #72,762 [Add to Longdo]
中国国民党命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang, #75,315 [Add to Longdo]
[gé lǚ, ㄍㄜˊ ㄌㄩˇ, ] leather (shoes); fig. western dress, #113,679 [Add to Longdo]
[dǐng gé, ㄉㄧㄥˇ ㄍㄜˊ, ] change of dynasties; clear out the old, bring in the new, #156,720 [Add to Longdo]
[Gé jí, ㄍㄜˊ ㄐㄧˊ, ] (N) Geji (place in Tibet), #325,548 [Add to Longdo]
二次[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords [Add to Longdo]
光荣[guāng róng gé mìng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Revolution of 1688 [Add to Longdo]
八宝山命公墓[Bā bǎo shān gé mìng gōng mù, ㄅㄚ ㄅㄠˇ ㄕㄢ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, / ] Mt Babao revolutionary cemetery in Haidian district of Beijing [Add to Longdo]
典型登[diǎn xíng dēng gé rè, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue fever [Add to Longdo]
出血性登[chū xuè xìng dēng gé rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue hemorrhagic fever (DHF) [Add to Longdo]
命宣传[fǎn gé mìng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] counter-revolutionary propaganda [Add to Longdo]
命宣传煽动罪[fǎn gé mìng xuān chuán shān dòng zuì, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of instigating counter-revolutionary propaganda [Add to Longdo]
命政變[fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] an anti-revolutionary coup [Add to Longdo]
四一二反命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
国家发展和改委员会[guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄜˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC National development and reform commission, set up in 2003 to replace previous State Planning Committee [Add to Longdo]
大马士[Dà mǎ shì gé lǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ, / ] damson (fruit) [Add to Longdo]
宗教改[zōng jiào gǎi gé, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] (Protestant) Reformation [Add to Longdo]
进程[gǎi gé jìn chéng, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] reform process [Add to Longdo]
永贞[Yǒng zhēn gé xīn, ㄩㄥˇ ㄓㄣ ㄍㄜˊ ㄒㄧㄣ, / ] Yongzhen reform, Tang dynasty failed reform movement of 805 led by Wang Shuwen 王叔文|王叔文 [Add to Longdo]
法国大[Fǎ guó dà gé mìng, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] French Revolution [Add to Longdo]
法国[Fǎ guó gé mìng, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] the French revolution (1789) [Add to Longdo]
疫苗[dēng gé yì miáo, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] dengue vaccine [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かくめい, kakumei] (n) การปฏิวัติ
[かいかく, kaikaku] (n, vt) การปฏิรูป
[かいかく, kaikaku] (n, vi) การปฏิรูป, ปฏิรูป
[かくしん, kakushin] (n) นวัตกรรม
民主改評議会[みんしゅかいかくひょうぎかい, minshukaikakuhyougikai] (n) คณะปฏิรูปการปกครอง
[かいかく, kaikaku] (n) ปฏิรูป
政治改[せいじかいかく, seijikaikaku] (n) การปฏิรูปการเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
つり;吊り;吊;釣り;釣[つりかわ, tsurikawa] (n) strap (to hang onto) [Add to Longdo]
なめし;鞣[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178) [Add to Longdo]
ぬめ;滑;ヌメ[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
イラン[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution [Add to Longdo]
エネルギー[エネルギーかくめい, enerugi-kakumei] (n) energy revolution [Add to Longdo]
オレンジ[オレンジかくめい, orenji kakumei] (n) Orange Revolution (Ukraine, 2004-2005) [Add to Longdo]
キューバ[キューバかくめい, kyu-ba kakumei] (n) Cuban Revolution [Add to Longdo]
セーム[セームがわ, se-mu gawa] (n) chamois leather [Add to Longdo]
ドイツ[ドイツかくめい, doitsu kakumei] (n) German Revolution (1918-1919) [Add to Longdo]
ピューリタン[ピューリタンかくめい, pyu-ritan kakumei] (n) Puritan Revolution [Add to Longdo]
フランス[フランスかくめい, furansu kakumei] (n) French Revolution [Add to Longdo]
ブルジョア[ブルジョアかくめい, burujoa kakumei] (n) bourgeois revolution [Add to Longdo]
プロレタリア[プロレタリアかくめい, puroretaria kakumei] (n) proletarian revolution [Add to Longdo]
メキシコ[メキシコかくめい, mekishiko kakumei] (n) Mexican Revolution (1910) [Add to Longdo]
モロッコ[モロッコがわ, morokko gawa] (n) morocco leather [Add to Longdo]
ロシア[ロシアかくめい, roshia kakumei] (n) Russian Revolution [Add to Longdo]
意識変[いしきへんかく, ishikihenkaku] (n,vs) radical change in mentality; radically changing one's way of thinking; radical change in consciousness [Add to Longdo]
易姓[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
永久命論[えいきゅうかくめいろん, eikyuukakumeiron] (n) permanent revolution [Add to Longdo]
沿[えんかく, enkaku] (n) history; development; (P) [Add to Longdo]
価格[かかくかくめい, kakakukakumei] (n) price revolution [Add to Longdo]
科学[かがくかくめい, kagakukakumei] (n) scientific revolution [Add to Longdo]
改まる(P);まる[あらたまる, aratamaru] (v5r,vi) (1) (See 改める) to be renewed; (2) to stand on ceremony; to be formal; (3) to take a turn for the worse; (P) [Add to Longdo]
改める(P);検める;める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
[かいかく, kaikaku] (n,vs,adj-no) reform; reformation; innovation; (P) [Add to Longdo]
を叫ぶ[かいかくをさけぶ, kaikakuwosakebu] (exp,v5b) to cry loudly for a reform [Add to Longdo]
[かいかくあん, kaikakuan] (n) reform proposal [Add to Longdo]
過程[かいかくかてい, kaikakukatei] (n) reform process [Add to Longdo]
[かいかくしゃ, kaikakusha] (n) reformer [Add to Longdo]
[かいかくは, kaikakuha] (n) reformist [Add to Longdo]
派教会[かいかくはきょうかい, kaikakuhakyoukai] (n) Reformed Churches [Add to Longdo]
[かわ, kawa] (n) leather; (P) [Add to Longdo]
ジャン[かわジャン, kawa jan] (n) (sl) leather jacket [Add to Longdo]
[かくうん, kakuun] (n) (See 三・2,戊辰) fifth year of the sexagenary cycle (in onmyou-dou) [Add to Longdo]
[かわぐ, kawagu] (n) leather goods [Add to Longdo]
[かわぐつ, kawagutsu] (n) leather shoes; (P) [Add to Longdo]
工場[かわこうば, kawakouba] (n) tannery [Add to Longdo]
細工[かわざいく, kawazaiku] (n) leathercraft [Add to Longdo]
細工師;皮細工師[かわざいくし, kawazaikushi] (n) leatherworker; leathercrafter [Add to Longdo]
[かくしつ, kakushitsu] (n,adj-no) coriaceous; leathery [Add to Longdo]
手袋[かわてぶくろ, kawatebukuro] (n) leather gloves [Add to Longdo]
[かくしん, kakushin] (n,vs) reform; innovation; (P) [Add to Longdo]
新系[かくしんけい, kakushinkei] (n) liberal [Add to Longdo]
新主義[かくしんしゅぎ, kakushinshugi] (n,adj-no) progressivism [Add to Longdo]
新政党[かくしんせいとう, kakushinseitou] (n) progressive or reformist political party [Add to Longdo]
新的[かくしんてき, kakushinteki] (adj-na) (1) innovative; (2) liberal; reformist [Add to Longdo]
新派[かくしんは, kakushinha] (n) reformist group [Add to Longdo]
製;皮製[かわせい, kawasei] (n,adj-no) leather; leather-bound; leathern [Add to Longdo]
製バッグ[かわせいバッグ, kawasei baggu] (n) leather bag; leather handbag [Add to Longdo]
製品[かわせいひん, kawaseihin] (n) leather goods (products) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学改の起爆剤となってくれればと思う。
The 19th century saw the Industrial Revolution.19世紀には事業命が起こった。
A wide leather belt would look good with that dress.あのドレスには幅広ののベルトが似合うでしょう。
In a since, such a political movement may be called a revolution.ある意味でそのような政治活動は一つの命と言える。
That is a leather belt.あれはのベルトです。
The shoes are made of leather.くつはでつくられている。
We don't carry leather goods.ここでは製品は扱っていません。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この緊急な事態において、人事や制度を改し、清新な雰囲気と新しい観念を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
It is the educational system that needs to be reformed in this area.この地域で改される必要があるのは教育システムである。
The leather jacket has worn out at the elbow.その製の上着の両肘の部分が擦り減って穴があいた。
The revolution has brought about many changes.その命が多くの変化を引き起こしている。
The revolution has brought about many changes.その命によって多くの変化が起こった。
The shoes were made of some soft stuff that looked like leather.その靴はに似た何か柔らかい材料で出来ていた。
A revolution broke out in that country.その国に命が起こった。
The statement imported that changes were necessary.その声明では改が必要だといっていた。
The shop carried leather goods.その店は製品を使っていた。
They were made of rough brown leather.それらはざらざらした茶色ので作られていた。
Everybody is calling for sweeping reforms.だれもが全面的な改を要求している。
Please hold on to the strap.つりにおつかまりください。
Hold on to the strap. The train will start to move soon.つりにつかまりなさい。電車がすぐ動き出すだろうから。
Biotechnology will bring about a revolution in agriculture.バイオテクノロジーは農業に命をもたらすだろう。
There are good grounds for the view that Paris was the scene of frequent riots even before the revolution of 1789.パリが1789年の命以前ですら頻繁な暴動の拠点であったという見解には十分な根拠がある。
I am writing a study of the French Revolution.フランス命についての論文をかいています。
What were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.ボールは何でできていたのでしょう。何千年も前には、エジプト人はボールを柔らかいか布で作っていました。
It looked as if we were on the eve of a revolution.まるで命前夜のような騒ぎだった。
A revolution broke out in Mexico.メキシコに命が起こった。
In the main, I am in favor of political reform if meaningful changes are made.意味のある変がなされるならば、私は政治改に総じて賛成だ。
A great revolution has taken place in technology.科学技術において、大きな命が起こった。
A revolution has occurred in technology.科学技術において命が起きた。
The reformers were subject to every attack from the Establishment.者たちは支配層からのあらゆる非難にさらされた。
A book bound in leather.で製本した本。
The revolution has brought about many changes.命によって多くの変化が起こった。
The revolution brought in a new era.命は新たな時代をもたらした。
After the revolution, France became a republic.命後、フランスは共和国になった。
The revolutionary council met to plan strategy.命評議委員会は戦略の計画を立てるために集まった。
It should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.学際的研究を促進するのにカリキュラム改が不可欠であることは明らかである。
Thanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.技術新のおかげで、その工場の最大生産量は2倍になった。
Technological innovation brought about the rapid progress of the information industry.技術新は情報産業に急速な進歩をもたらした。
Educational reforms still have a long way to go.教育の改はまだまだこれからだ。
The revolution, in itself, bore no fruit after all.結局、命それ自体は何の成果ももたらさなかった。
The time is ripe for a drastic reform.今こそ思い切った改に手を着けるべき好機である。
The tax reform will not touch the banking industry.今後の税制改では銀行業界に何の影響も与えないだろう。
Financial reforms may ameliorate the current economic difficulties..財政改は今の財政難を改善するかもしれません。
The Industrial Revolution took place first in England.産業命は最初イギリスで起きた。
The Industrial Revolution took place first in England.産業命は最初イギリスに起こった。
My new pair of shoes are made of leather.私の新しい靴は製です。
I don't know much about today's revolutions.私は今日の急激な改には慣れていない。
I was compelled to hold a strap.私は仕方なく、つりにつかまった。
We learned why the French Revolution broke out.私達はフランス命が起きた理由を学んだ。
The social welfare system is in bad need of renovation.社会福祉制度は抜本的な改が必要です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution [Add to Longdo]
情報[じょうほうかくめい, jouhoukakumei] information revolution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へんかく, henkaku] Reform, Umwaelzung, Revolution [Add to Longdo]
[かいかく, kaikaku] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
沿[えんかく, enkaku] Geschichte, Entwicklung [Add to Longdo]
[ひかく, hikaku] -Leder [Add to Longdo]
[かわ, kawa] REFORM [Add to Longdo]
[かわ, kawa] Leder [Add to Longdo]
[かくめい, kakumei] Revolution [Add to Longdo]
[かくしん, kakushin] Reform [Add to Longdo]
[かわぐつ, kawagutsu] Lederschuhe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top