ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*非*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -非-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口是心[kǒu sh ìxīn fēi, ㄎㄡˇ ㄕ˙ ˋ ㄈㄟ, ] (idiom) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[非, fēi, ㄈㄟ] not, negative, non-; to oppose
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: [ideographic] Two bird's wings opposed; two people back-to-back, Rank: 283
[排, pái, ㄆㄞˊ] row, rank, file; to eliminate, to remove
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 682
[罪, zuì, ㄗㄨㄟˋ] sin, vice; fault, guilt; crime
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [ideographic] A net 罒 of wrongdoing 非, Rank: 718
[靠, kào, ㄎㄠˋ] nearby; to depend on, to lean on, to trust
Radical: , Decomposition:   告 [gào, ㄍㄠˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] people back-to-back, Rank: 808
[悲, bēi, ㄅㄟ] sorrow, sadness, grief; to be sorry
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1166
[菲, fēi, ㄈㄟ] fragrant; rich, luxuriant; the Philippines
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1418
[辈, bèi, ㄅㄟˋ] generation, lifetime; contemporary
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 1477
[匪, fěi, ㄈㄟˇ] bandits, robbers, gangsters
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] basket, Rank: 2201
[啡, fēi, ㄈㄟ] coffee; morphine
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2326
[斐, fěi, ㄈㄟˇ] graceful, elegant, beautiful
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 2972
[靡, mí, ㄇㄧˊ] to scatter, to disperse; to divide
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] wrong, Rank: 3074
[徘, pái, ㄆㄞˊ] to dither, to pace; hesitant
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 3084
[裴, péi, ㄆㄟˊ] flowing gown; surname
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 3122
[诽, fěi, ㄈㄟˇ] to condemn, to slander, to vilify
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3541
[腓, féi, ㄈㄟˊ] leg, calf; to wither, to decay
Radical: , Decomposition:     非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 3543
[绯, fēi, ㄈㄟ] crimson, scarlet; purple
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 3862
[扉, fēi, ㄈㄟ] door panel
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 4034
[翡, fěi, ㄈㄟˇ] kingfisher; jade, emerald
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] plume, Rank: 4135
[韭, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] scallion, leek, chive
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] Chives 非 growing in the ground 一, Rank: 4227
[蜚, fēi, ㄈㄟ] cockroach
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4632
[霏, fēi, ㄈㄟ] rainfall, snowfall
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] rain, Rank: 4768
[俳, pái, ㄆㄞˊ] actor; vaudeville show; insincere
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 4981
[鲱, fēi, ㄈㄟ] herring
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5489
[痱, fèi, ㄈㄟˋ] heat rash; prickly heat; ulcers
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 5724
[悱, fěi, ㄈㄟˇ] overcome with emotion; at a loss for words
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 5901
[薤, xiè, ㄒㄧㄝˋ] shallots, scallions; Allium bakeri
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 6805
[鯡, fēi, ㄈㄟ] herring
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 7717
[輩, bèi, ㄅㄟˋ] generation, lifetime; contemporary
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 8174
[緋, fēi, ㄈㄟ] crimson, scarlet; purple
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 9720
[誹, fěi, ㄈㄟˇ] to condemn, to slander, to vilify
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional, #231 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't, #2,419 [Add to Longdo]
[fēi fǎ, ㄈㄟ ㄈㄚˇ, ] illegal, #2,452 [Add to Longdo]
[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, ] Africa, #3,542 [Add to Longdo]
[chú fēi, ㄔㄨˊ ㄈㄟ, ] only if (..., or otherwise, ...); only when; only in the case that, #5,817 [Add to Longdo]
[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel, #6,494 [Add to Longdo]
[Nán Fēi, ㄋㄢˊ ㄈㄟ, ] South Africa, #7,282 [Add to Longdo]
[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #7,311 [Add to Longdo]
[wú fēi, ㄨˊ ㄈㄟ, / ] only; nothing else, #9,549 [Add to Longdo]
[mò fēi, ㄇㄛˋ ㄈㄟ, ] can it be possible that; could it be, #9,771 [Add to Longdo]
[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, ] out of the ordinary; unusually (good, talented etc), #9,873 [Add to Longdo]
[Zhōng Fēi, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ, ] Central Africa; Central African Republic, #13,490 [Add to Longdo]
[fēi dàn, ㄈㄟ ㄉㄢˋ, ] not only, #14,699 [Add to Longdo]
正式[fēi zhèng shì, ㄈㄟ ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] unofficial, #17,641 [Add to Longdo]
线性[fēi xiàn xìng, ㄈㄟ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 线 / ] nonlinear (math.), #19,092 [Add to Longdo]
[fēi yì, ㄈㄟ ㄧˋ, / ] criticize, #21,248 [Add to Longdo]
典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #26,661 [Add to Longdo]
[Běi Fēi, ㄅㄟˇ ㄈㄟ, ] North Africa, #32,688 [Add to Longdo]
洲人[Fēi zhōu rén, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, ] African (person), #34,353 [Add to Longdo]
[Hán Fēi, ㄏㄢˊ ㄈㄟ, / ] Han Fei, #38,457 [Add to Longdo]
金属[fēi jīn shǔ, ㄈㄟ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] nonmetal, includes: carbon C 碳, nitrogen N 氮, oxygen O 氧, phosphorus P 磷, sulfur S 硫, selenium S 硒 (and others in some classifications), #38,775 [Add to Longdo]
西[Xī Fēi, ㄒㄧ ㄈㄟ, 西] West Africa, #39,086 [Add to Longdo]
似笑[sì xiào fēi xiào, ㄙˋ ㄒㄧㄠˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] like a smile yet not a smile (成语 saw), #39,096 [Add to Longdo]
昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be., #39,735 [Add to Longdo]
似是而[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious, #40,531 [Add to Longdo]
官方[fēi guān fāng, ㄈㄟ ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] unofficial, #42,869 [Add to Longdo]
胡作[hú zuò fēi wéi, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄨㄟˊ, / ] to run amok (成语 saw); to commit outrages, #44,917 [Add to Longdo]
无可[wú kě fēi yì, ㄨˊ ㄎㄜˇ ㄈㄟ ㄧˋ, / ] unquestionable, #45,053 [Add to Longdo]
[dōng Fēi, ㄉㄨㄥ ㄈㄟ, / ] East Africa, #45,060 [Add to Longdo]
作歹[wéi fēi zuò dǎi, ㄨㄟˊ ㄈㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄞˇ, / ] to break the law and commit crimes (成语 saw); malefactor; evil-doer; to perpetrate outrages, #47,262 [Add to Longdo]
[suǒ fēi yà, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ, / ] Sofia (capital of Bulgaria), #48,412 [Add to Longdo]
想入[xiǎng rù fēi fēi, ㄒㄧㄤˇ ㄖㄨˋ ㄈㄟ ㄈㄟ, ] to indulge in fantasy (成语 saw); to let one's imagination run wild, #49,003 [Add to Longdo]
死于[sǐ yú fēi mìng, ㄙˇ ㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄧㄥˋ, / ] violent death (成语 saw); to die in a disaster; an unnatural death, #50,958 [Add to Longdo]
所问[dá fēi suǒ wèn, ㄉㄚˊ ㄈㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˋ, / ] to answer beside the point; irrelevant answer, #54,891 [Add to Longdo]
军事区[fēi jūn shì qū, ㄈㄟ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄑㄩ, / ] DMZ; Demilitarized Zone, #56,766 [Add to Longdo]
无事生[wú shì shēng fēi, ㄨˊ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, / ] make troublle out of nothing, #57,157 [Add to Longdo]
[fēi nàn, ㄈㄟ ㄋㄢˋ, / ] reproof; blame, #58,939 [Add to Longdo]
曲直[shì fēi qū zhí, ㄕˋ ㄈㄟ ㄑㄩ ㄓˊ, ] lit. right and wrong, crooked and straight (成语 saw); fig. merits and demerits; pros and cons, #63,512 [Add to Longdo]
痛改前[tòng gǎi qián fēi, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄞˇ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ, ] completely correcting one's former misdeeds (成语 saw); to repent past mistakes and turn over a new leaf; a reformed character, #64,263 [Add to Longdo]
搬弄是[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief, #65,010 [Add to Longdo]
[Hán fēi zǐ, ㄏㄢˊ ㄈㄟ ㄗˇ, / ] Han Feizi (c. 280-233 BC) pre-Han dynasty Legalist philosopher, #67,873 [Add to Longdo]
惹是生[rě shì shēng fēi, ㄖㄜˇ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, ] to stir up trouble, #68,806 [Add to Longdo]
洲统一组织[Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of African Unity, #75,637 [Add to Longdo]
[fēi fèn, ㄈㄟ ㄈㄣˋ, ] improper; going too far; overstepping the bounds, #75,879 [Add to Longdo]
洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] African Development Bank, #91,866 [Add to Longdo]
洲之角[Fēi zhōu Zhī jiǎo, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄓ ㄐㄧㄠˇ, ] Horn of Africa, #102,210 [Add to Longdo]
婚生子女[fēi hūn shēng zǐ nǚ, ㄈㄟ ㄏㄨㄣ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] an illegitimate child, #102,880 [Add to Longdo]
均质[fēi jūn zhì, ㄈㄟ ㄐㄩㄣ ㄓˋ, / ] inhomogeneous, #110,190 [Add to Longdo]
[Fēi sī, ㄈㄟ ㄙ, ] Fes (third largest city of Morocco), #121,993 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひこう, hikou] (n) ความเหลวไหล การกระทำผิด การไม่ชำระหนี้ กระทำผิดกฎหมายเด็ก
[ひなん, hinan] (vi, vt) ตำหนิ, ต่อว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひりき, hiriki] (n) ไม่มีแรง , หมดแรง
可逆圧縮[ひかぎゃくあっしゅく, hikagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบีบอัดข้อมูล จากภาษาอังกฤษว่า Lossy Compression คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและหลังจากคลายการบีบอัดคืนกลับมา ข้อมูลที่ได้จะมีบางส่วนผิดเพี้ยนไป ดู Lossless Compression, See also: R. 可逆圧縮

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
合法[ひごうほう, higouhou] TH: ผิดกฎหมาย  EN: illegal
合法[ひごうほう, higouhou] TH: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  EN: unlawful (an)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
我にも[われにもあらず, warenimoarazu] (adv) absentmindedly; in spite of oneself [Add to Longdo]
強欲[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]
極悪[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious [Add to Longdo]
違使[けびいし;けんびいし;けいびいし, kebiishi ; kenbiishi ; keibiishi] (n) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods) [Add to Longdo]
違使庁[けびいしちょう;けんびいしちょう, kebiishichou ; kenbiishichou] (n) (obsc) office in Heian Kyoto responsible for police and judicial duties [Add to Longdo]
酷い(P);道い[ひどい, hidoi] (adj-i) (uk) cruel; awful; severe; very bad; serious; terrible; heavy; violent; (P) [Add to Longdo]
今是昨[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
今是[さくひこんぜ, sakuhikonze] (n) complete reversal of values or ways of thinking [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
残忍[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]
残忍[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless [Add to Longdo]
似てなる[にてひなる, nitehinaru] (exp) falsely similar; counterfeit [Add to Longdo]
;似而[えせ, ese] (adj-na,n,pref) false; would-be; sham; pretended; mock; spurious; pseudo; quasi [Add to Longdo]
インテリ[えせインテリ, ese interi] (n,adj-no) pseudointellectual [Add to Longdo]
学者;えせ学者[えせがくしゃ, esegakusha] (n,adj-no) pseudo-scholar; fake scholar; would-be expert [Add to Longdo]
[えせごと, esegoto] (n) laughable affair; unlaudable affair; something unreliable [Add to Longdo]
[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender [Add to Longdo]
笑い[えせわらい, esewarai] (n) smirk; affected smile [Add to Longdo]
[えせおや, eseoya] (n) distant disinterested parent [Add to Longdo]
理屈[えせりくつ, eserikutsu] (n) sophistry [Add to Longdo]
消費側同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] (n) {comp} consumer [Add to Longdo]
人はパンのみにて生くる者にず;人はパンのみにて生くるものに[ひとはパンのみにていくるものにあらず, hitoha pan nominiteikurumononiarazu] (exp) (id) Man shall not live by bread alone [Add to Longdo]
[にんぴにん, ninpinin] (n) (See 人でなし) brute of a man [Add to Longdo]
人木石に[ひとぼくせきにあらず, hitobokusekiniarazu] (exp) (id) Man is made of flesh and blood [Add to Longdo]
是々々;是是[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
是か[ぜかひか, zekahika] (exp) right or wrong [Add to Longdo]
是がでも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
是是主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]
[ぜひ, zehi] (adv,n) (1) (uk) certainly; without fail; (2) right and wrong; pros and cons; (P) [Add to Longdo]
とも(P);是[ぜひとも, zehitomo] (adv) by all means (with sense of not taking "no" for an answer); (P) [Add to Longdo]
に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity [Add to Longdo]
も無い;是もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
曲直[ぜひきょくちょく, zehikyokuchoku] (n) rights and wrongs (of a case); relative merits (of a case) [Add to Longdo]
[ぜひぜひ, zehizehi] (adv) (uk) certainly; by all means; (P) [Add to Longdo]
善悪[ぜひぜんあく, zehizen'aku] (n) rights and wrongs; the relative merits (of a case); propriety [Add to Longdo]
判断[ぜひはんだん, zehihandan] (n) discrimination of right and wrong; distinguishing between right and wrong [Add to Longdo]
無い;是ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
生産側同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] (n) {comp} producer [Add to Longdo]
[せんぴ, senpi] (n) past sin; past folly [Add to Longdo]
千金の裘は一狐の腋に[せんきんのきゅうはいっこのえきにあらず, senkinnokyuuhaikkonoekiniarazu] (exp) an expensive fur coat will not be made with a single fox alone; to rule a country requires many great men [Add to Longdo]
浅学才;浅学菲才[せんがくひさい, sengakuhisai] (n) one's lack of learning or ability; shallow learning and limited ability [Add to Longdo]
[ぜんぴ, zenpi] (n) past folly; past sin [Add to Longdo]
然に[さにあらず, saniarazu] (exp) not so [Add to Longdo]
大逆[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
特定営利活動促進法[とくていひえいりかつどうそくしんほう, tokuteihieirikatsudousokushinhou] (n) (See NPO法) Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities (1998); the NPO Law [Add to Longdo]
特定営利活動法人[とくていひえいりかつどうほうじん, tokuteihieirikatsudouhoujin] (n) specified nonprofit corporation [Add to Longdo]
白馬[はくばひば, hakubahiba] (n) sophistry; sophism; false syllogism [Add to Longdo]
否運;[ひうん, hiun] (n) bad fortune; misfortune [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about playing catch?" "Sure, why not?"「キャッチボールしようか」「よし、是やろう」
The EC countries have a huge stake in the talks.EC諸国はこの会談に常に大きな利害関係をもっています。
There's a man at the door who wants to see you at all costs.あなたに是お会いしたいという人が玄関に来ています。
Your question is very hard to answer.あなたの質問は答えるのが常に難しい。
We do need your advice.あなたの助言が是とも必要だ。
Your prompt reply is urgently required.あなたの迅速な返事が是とも必要です。
That football player is gigantic.あのフットボール選手は常に大きい。
That song is very popular with young people.あの歌は若い人達に常に人気がある。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌舞伎役者は若い人達に常に人気がある。
My year in Africa was a very educational experience in many ways.アフリカで過ごした1年は多くの点で常にためになる経験だった。
The American Government declared a state of emergency.アメリカ政府は常事態宣言を行った。
Arabic is a very important language.アラビア語は常に重要な言葉です。
Ants have a well-organized society.アリには常に組織だった社会がある。
One American scientist, William Keeton, used a very interesting experiment to solve this mystery.あるアメリカの科学者ウィリアム・キートンはこの謎を説くために常に面白い実験をしました。
Life as it is very uninteresting to him.あるがままの人生は彼にとっては常に退屈なものだ。
It is very hard to tell what country a person comes from.ある人物がどこの出身であるかを言い当てるのは常に難しい。
It's quite absurd of you to tell her that sort of thing.あんなことを彼女に言うなんて常識も甚だしい。
Ammonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.アンモニアは、常に強い匂いをもった液体または気体である。
You can always count on Holmes in any emergency.いかなる常時にもホームズさんはいつも頼りになる。
Once you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.いったん公式に合意に達したからには、相手と契約を始めるべきだ。
As usual, his thoughts were extremely unrealistic.いつものごとく、彼の考えはあまりに現実的だった。
It is no use blaming him for the accident now.いまさらあの事故のことで彼を難しても仕方ない。
The dolphin is a very intelligent animal.イルカは常に知能の高い動物です。
A baseless accusation.いわれのない難。
Women's Liberation is a broad-based but informal popular movement.ウーマン・リブは底辺は広いが、公式な民衆の運動である。
Telling lies is a very bad habit.うそをつくのは、常に悪い習慣だ。
Yes, by all means.ええ結構です。是どうぞ。 [M]
The engine in itself is very good.エンジンそれ自体は常にいいんです。
My aunt is none the happier for her great wealth.叔母は常なお金持ちだからといって、それだけ幸せというわけではない。
You're barking up the wrong tree.オレを難するのはお門違いだ。 [M]
The price of gasoline is so high that we cannot buy a big car.ガソリンの値段が常に高いので、我々は大きな車を買うことができません。
Curry sauce is very nourishing.カレーのルーは常に滋養に富んでいる。
Mr Gilmore is so well-known as to need no introduction.ギルモアさんは常に有名だから、紹介する必要がありません。
Kate has very good features.ケイトは常に良い顔立ちをしている。
The coach accused us of not doing our best.コーチは、我々が精一杯やっていないと難した。
The coach accused us of not doing our best.コーチは、私達が最善を尽くさなかった、といって難した。
Life has been so flat since I came here.ここに来てから生活は常に単調です。
If you happen to be out this way, be sure to call in at my house.こちらへお出かけの節は是お立ち寄りください。
These two are very different from each other.この2つはお互いに常に異なっている。
I was profoundly disturbed by this news.このニュースを聞いて常に動揺した。
The building is equipped with emergency stairs.このビルは常階段を備えている。
Thus the matter was settled to the immense relief of everyone.このようにして、問題が解決されたので、皆は常に安心した。
This easy chair is quite comfortable.この安楽いすは常に快適だ。
This is very important meeting. You ought not to miss it.この会議はとても重要です。是とも出席してください。
This gold watch is the apple of my eye. Mother gave it to me as a keep-sake in her later years.この金時計は私にとって常に大切なものだ。母が晩年に形見として私にくれたものだから。
This building is very large.この建物は常に大きい。
Several universities in this country enjoy great prestige.この国のいくつかの大学は常に名声が高い。
This job makes tremendous claims on our emotional strength.この仕事をするには我々が常に気持ちをしっかり持つことが必要だ。
The mayor of this city was blamed for turning a deaf ear to the people's requests.この市の市長は市民の要請にみみを貸さないと難された。
This watch is of great value.この時計は常に価値がある。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消費側同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
生産側同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
SGMLデータ実体[ひSGMLデータじったい, hi SGML de-ta jittai] non-SGML data entity [Add to Longdo]
SGML文字[ひSGMLもじ, hi SGML moji] non-SGML character [Add to Longdo]
アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] deactivate [Add to Longdo]
アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric [Add to Longdo]
クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client [Add to Longdo]
シールド[ひシールド, hi shi-rudo] unshielded [Add to Longdo]
シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP [Add to Longdo]
ゼロ復帰0記録[ひぜろふっき0きろく, hizerofukki 0 kiroku] non-return-to-zero change-on-zeros recording, NRZ-0 (abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ復帰1記録[ひぜろふっき1きろく, hizerofukki 1 kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ復帰マーク記録[ひぜろふっきマークきろく, hizerofukki ma-ku kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ひぜろふっききろく, hizerofukkikiroku] non-return-to-zero recording, NRZ (abbr.), non-return-to-reference recording [Add to Longdo]
ゼロ復帰変化記録[ひぜろふっきへんかきろく, hizerofukkihenkakiroku] non-return-to-zero (change) recording, NRZ(C) (abbr.) [Add to Longdo]
デスクリプタ[ひデスクリプタ, hi desukuriputa] non-descriptor [Add to Longdo]
フレーム形式[ひフレームけいしき, hi fure-mu keishiki] unframed (format) [Add to Longdo]
リアルタイム[ひリアルタイム, hi riarutaimu] non real time [Add to Longdo]
圧縮[ひあっしゅく, hiasshuku] noncompressed [Add to Longdo]
安定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] astable multivibrator [Add to Longdo]
一致演算[ひいっちえんざん, hiicchienzan] non-identity operation [Add to Longdo]
印刷文字[ひいんさつもじ, hiinsatsumoji] nonprinting character [Add to Longdo]
英数字[ひえいすうじ, hieisuuji] non-alphanumeric character [Add to Longdo]
加算機能[ひかさんきのう, hikasankinou] nonadd function [Add to Longdo]
会話モード[ひかいわモード, hikaiwa mo-do] non-interactive mode [Add to Longdo]
基準復帰記録[ひきじゅんふっききろく, hikijunfukkikiroku] non-return-to-zero recording, NRZ (abbr.), non-return-to-reference recording [Add to Longdo]
空白文字[ひくうはくもじ, hikuuhakumoji] nonwhite character [Add to Longdo]
結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] amorphous [Add to Longdo]
公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication [Add to Longdo]
構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set) [Add to Longdo]
実行文[ひじっこうぶん, hijikkoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]
手続き型言語[ひてつづきかたげんご, hitetsudukikatagengo] nonprocedural language [Add to Longdo]
集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
衝撃式印字装置[ひしょうげきしきいんじそうち, hishougekishikiinjisouchi] nonimpact printer [Add to Longdo]
常駐[ひじょうちゅう, hijouchuu] transient (a-no) [Add to Longdo]
常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]
図形文字[ひずけいもじ, hizukeimoji] nongraphic character [Add to Longdo]
整数値[ひせいすうち, hiseisuuchi] non-integer value [Add to Longdo]
正則行列[ひせいそくぎょうれつ, hiseisokugyouretsu] singular matrix [Add to Longdo]
絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier [Add to Longdo]
線形計画法[ひせんけいけいかくほう, hisenkeikeikakuhou] non-linear programming [Add to Longdo]
対応[ひたいおう, hitaiou] unsupported, incompatible [Add to Longdo]
対称[ひたいしょう, hitaishou] asymmetric(al) [Add to Longdo]
対称データフロー[ひたいしょうデータフロー, hitaishou de-tafuro-] asymmetric data flow [Add to Longdo]
対称型デジタルループ[ひたいしょうがたデジタルループ, hitaishougata dejitaruru-pu] asymmetric digital subscriber loop (ADSL) [Add to Longdo]
直結[ひちょっけつ, hichokketsu] offline, off-line [Add to Longdo]
等価演算[ひとうかえんざん, hitoukaenzan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]
等時性伝送[ひとうじせいでんそう, hitoujiseidensou] anisochronous transmission [Add to Longdo]
同期[ひどうき, hidouki] asynchronous [Add to Longdo]
同期[ひどうき, hidouki] asynchronous [Add to Longdo]
同期バス[ひどうきバス, hidouki basu] asynchronous bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
是々[ぜぜひひ, zezehihi] Unparteilichkeit [Add to Longdo]
[ぜひ, zehi] Recht_und_Unrecht, unbedingt [Add to Longdo]
[ひ, hi] FEHLER, (Praefix [Add to Longdo]
人間的[ひにんげんてき, hiningenteki] unmenschlich [Add to Longdo]
公開[ひこうかい, hikoukai] privat, nicht_oeffentlich [Add to Longdo]
合法[ひごうほう, higouhou] ungesetzlich, illegal [Add to Longdo]
常事態[ひじょうじたい, hijoujitai] Notstand, Ausnahmezustand [Add to Longdo]
常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]
[ひれい, hirei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]
[ひなん, hinan] Tadel, Vorwurf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top