ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*青*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -青-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[情, qíng, ㄑㄧㄥˊ] emotion, feeling, sentiment
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 120
[清, qīng, ㄑㄧㄥ] clean, pure; clear, distinct; peaceful
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 335
[请, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] to ask, to request; to invite; please
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 421
[精, jīng, ㄐㄧㄥ] essence, germ, spirit
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 435
[青, qīng, ㄑㄧㄥ] nature's color; blue, green, black; young
Radical: , Decomposition:     月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 497
[静, jìng, ㄐㄧㄥˋ] still, quiet, motionless, gentle
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  争 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] nature, Rank: 722
[睛, jīng, ㄐㄧㄥ] eyeball; pupil
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 934
[猜, cāi, ㄘㄞ] to guess, to conjecture, to suppose; to feel
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1598
[晴, qíng, ㄑㄧㄥˊ] clear weather, fine weather
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 1968
[靖, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to pacify, to appease; calm, peaceful
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] As peaceful 立 as nature 青; 青 also provides the pronunciation, Rank: 2545
[倩, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] beautiful, lovely; son-in-law
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] A young 青 person 亻; 青 also provides the pronunciation, Rank: 2583
[菁, jīng, ㄐㄧㄥ] turnip; a flower of the leek family
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 3321
[蜻, qīng, ㄑㄧㄥ] dragonfly
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4044
[氰, qíng, ㄑㄧㄥˊ] cyanogen; ethane dinitrile
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4463
[靓, jìng, ㄐㄧㄥˋ] ornament; pretty; to apply make-up
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] appear, Rank: 4636
[靛, diàn, ㄉㄧㄢˋ] indigo, blue dye
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  定 [dìng, ㄉㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] blue, Rank: 5211
[婧, jìng, ㄐㄧㄥˋ] modest; supple
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] Like a young 青 woman 女; 青 also provides the pronunciation, Rank: 5759
[請, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] to ask, to request; to invite; please
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5904
[锖, qiāng, ㄑㄧㄤ] the color of a mineral
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] A metallic 钅 color 青; 青 also provides the pronunciation, Rank: 6146
[鲭, qīng, ㄑㄧㄥ] mackerel
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 6310
[腈, jīng, ㄐㄧㄥ] acrylic
Radical: , Decomposition:     青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] organic compound, Rank: 6461
[靜, jìng, ㄐㄧㄥˋ] still, quiet, motionless, gentle
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  爭 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] nature, Rank: 6514
[箐, qìng, ㄑㄧㄥˋ] to draw a bamboo bow
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 6728
[鼱, jīng, ㄐㄧㄥ] shrew
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] rat, Rank: 7413
[圊, qīng, ㄑㄧㄥ] restroom
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 8424
[鯖, qīng, ㄑㄧㄥ] mackerel
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 9675

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng nián, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] youth, #1,191 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 海, #1,844 [Add to Longdo]
[qīng chūn, ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ, ] youth; youthfulness, #2,735 [Add to Longdo]
少年[qīng shào nián, ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] an adolescent; a youth; young person; teenage, #3,476 [Add to Longdo]
[Qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] Qingdao or Tsingtao, sub-provincial city in Shandong, #3,802 [Add to Longdo]
[qīng lài, ㄑㄧㄥ ㄌㄞˋ, / ] to look at sb with firm eye contact; fig. to favor; good graces; think highly of sb, #6,549 [Add to Longdo]
[Qīng hǎi, ㄑㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Qinghai province (Tsinghai) in west China, abbr. , capital Xining 西寧|西宁, #8,554 [Add to Longdo]
[Qīng Zàng, ㄑㄧㄥ ㄗㄤˋ, ] Qinghai and Tibet, #10,735 [Add to Longdo]
[gòng qīng tuán, ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Communist Youth League, #13,609 [Add to Longdo]
[qīng cài, ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ, ] green vegetables; Chinese cabbage, #13,849 [Add to Longdo]
年人[qīng nián rén, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] youth as a group, #13,866 [Add to Longdo]
[qīng wā, ㄑㄧㄥ ㄨㄚ, ] frog, #13,876 [Add to Longdo]
[lì qīng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ, / ] asphalt; bituminous, #14,430 [Add to Longdo]
春期[qīng chūn qī, ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ ㄑㄧ, ] puberty; adolescence, #14,627 [Add to Longdo]
岛市[Qīng dǎo shì, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄕˋ, / ] Qingdao or Tsingtao, sub-provincial city in Shandong, #14,795 [Add to Longdo]
[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, ] youthful, #15,417 [Add to Longdo]
霉素[qīng méi sù, ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, ] penicillin, #16,363 [Add to Longdo]
[zhōng qīng nián, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] middle-aged, #16,773 [Add to Longdo]
海省[Qīng hǎi shěng, ㄑㄧㄥ ㄏㄞˇ ㄕㄥˇ, ] Qinghai province (Tsinghai) in west China, abbr. , capital Xining 西寧|西宁, #17,837 [Add to Longdo]
藏高原[Qīng Zàng gāo yuán, ㄑㄧㄥ ㄗㄤˋ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, ] Qinghai-Tibetan plateau, #17,842 [Add to Longdo]
光眼[qīng guāng yǎn, ㄑㄧㄥ ㄍㄨㄤ ㄧㄢˇ, ] glaucoma, #18,598 [Add to Longdo]
[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, ] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution), #18,764 [Add to Longdo]
中国年报[Zhōng guó Qīng nián bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] China Youth Daily, www.cyol.net, #18,811 [Add to Longdo]
[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] Azure Dragon (Chinese constellation), #19,859 [Add to Longdo]
[qīng tóng, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ, / ] bronze, #20,893 [Add to Longdo]
[Qīng zhōu, ㄑㄧㄥ ㄓㄡ, ] (N) Qingzhou (city in Shandong), #20,991 [Add to Longdo]
[Jiāng Qīng, ㄐㄧㄤ ㄑㄧㄥ, ] Jiang Qing (1914-1991), Mao Zedong's fourth wife and leader of the Gang of Four, #21,264 [Add to Longdo]
[qīng huā, ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚ, ] blue and white (porcelain), #21,417 [Add to Longdo]
[qīng jiāo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ, ] Capsicum annuum; green pepper, #22,152 [Add to Longdo]
北京年报[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com, #24,677 [Add to Longdo]
[qīng cǎo, ㄑㄧㄥ ㄘㄠˇ, ] grass, #25,547 [Add to Longdo]
壮年[qīng zhuàng nián, ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] the prime of one's life, #25,873 [Add to Longdo]
[tiě qīng, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄧㄥ, / ] ashen, #26,692 [Add to Longdo]
[qīng cōng, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄥ, / ] dark green, #28,534 [Add to Longdo]
[qīng yún, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] clear sky; fig. high official position; noble, #29,798 [Add to Longdo]
春痘[qīng chūn dòu, ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ ㄉㄡˋ, ] acne, #31,259 [Add to Longdo]
海湖[Qīng hǎi hú, ㄑㄧㄥ ㄏㄞˇ ㄏㄨˊ, ] Qinghai Lake, #31,672 [Add to Longdo]
铜器[qīng tóng qì, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] bronze implement; refers to ancient bronze artefacts, from c. 2,000 BC, #31,991 [Add to Longdo]
[cháng qīng, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, ] ever-green, #32,532 [Add to Longdo]
[qīng sōng, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄥ, ] pine, #34,932 [Add to Longdo]
[Qīng pǔ, ㄑㄧㄥ ㄆㄨˇ, ] (N) Qingpu (place in Shanghai), #34,974 [Add to Longdo]
[qīng zǐ, ㄑㄧㄥ ㄗˇ, ] purple, #37,082 [Add to Longdo]
山绿水[qīng shān lǜ shuǐ, ㄑㄧㄥ ㄕㄢ ㄌㄩˋ ㄕㄨㄟˇ, 绿 / ] verdant hills and green waters, #41,357 [Add to Longdo]
[qīng tái, ㄑㄧㄥ ㄊㄞˊ, ] moss; lichen, #42,271 [Add to Longdo]
城山[Qīng chéng shān, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ ㄕㄢ, ] Mount Qingcheng, #43,156 [Add to Longdo]
[qīng sī, ㄑㄧㄥ ㄙ, / ] fine black hair; dried plum (sliced, as cake ingredient), #43,654 [Add to Longdo]
[ài qīng, ㄞˋ ㄑㄧㄥ, ] Ai Qing (1910-1996), Chinese poet, #48,042 [Add to Longdo]
[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] fresh and green; verdant, #48,053 [Add to Longdo]
瓦台[Qīng wǎ tái, ㄑㄧㄥ ㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, ] Blue House (Cheong wa dae), residence of South Korea's President, #48,670 [Add to Longdo]
[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ, ] painting, #48,757 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あおい, aoi] (adj) สีน้ำเงิน สีเขียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あおぞら, aozora] ท้องฟ้าสีฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
となりの芝生はい;隣の芝生は[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
アオコ毒;粉毒[アオコどく(アオコ毒);あおこどく(青粉毒), aoko doku ( aoko doku ); aokodoku ( ao kona doku )] (n) poisonous algae bloom (often green in color) (colour) [Add to Longdo]
シュレーゲル[シュレーゲルあおがえる;シュレーゲルアオガエル, shure-geru aogaeru ; shure-geruaogaeru] (n) (uk) Schlegel's green tree frog (Rhacophorus schlegelii) [Add to Longdo]
チンゲン菜;梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
ヒトラー年隊[ヒトラーせいねんたい, hitora-seinentai] (n) (obsc) (See ヒトラーユーゲント) Hitler Youth [Add to Longdo]
プロシア[プロシアあお, puroshia ao] (n) (obsc) (See プルシャンブルー) Prussian blue [Add to Longdo]
リン銅;燐[リンせいどう(リン青銅);りんせいどう(燐青銅), rin seidou ( rin seidou ); rinseidou ( rin seidou )] (n) phosphor bronze [Add to Longdo]
[えんせいけん, enseiken] (n) {MA} Yangqingquan; Yangqing Fist [Add to Longdo]
蝦蛄;竜蝦[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (uk) mantis shrimp (any marine crustacean of order Stomatopoda, esp. the species Oratosquilla oratoria) [Add to Longdo]
[はいせいしょく, haiseishoku] (n) grayish blue; greyish blue [Add to Longdo]
目鱛[まるあおめえそ;マルアオメエソ, maruaomeeso ; maruaomeeso] (n) (uk) Chlorophthalmus borealis (species of greeneye) [Add to Longdo]
丸葉だも[まるばあおだも;マルバアオダモ, marubaaodamo ; marubaaodamo] (n) (uk) Japanese flowering ash (Fraxinus sieboldiana) [Add to Longdo]
金蠅;金蝿;蠅;[きんばえ;キンバエ, kinbae ; kinbae] (n) (uk) greenbottle fly (esp. species Lucilia caesar) [Add to Longdo]
[ぐんじょう, gunjou] (n) ultramarine [Add to Longdo]
[ぐんじょういろ, gunjouiro] (n,adj-no) ultramarine colour (color) [Add to Longdo]
五色海鸚哥[ごしきぜいがいいんこ;ごしきせいがいいんこ, goshikizeigaiinko ; goshikiseigaiinko] (n) (uk) rainbow lory; rainbow lorikeet (Trichoglossus haematodus) [Add to Longdo]
梧桐;[あおぎり;ごとう;アオギリ, aogiri ; gotou ; aogiri] (n) (uk) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese-bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
光沢の有る;光沢のある[こうたくのあるあお, koutakunoaruao] (n) peacock blue [Add to Longdo]
[こうせいねん, kouseinen] (n) good young man; agreeable youth [Add to Longdo]
[こうせいしょく, kouseishoku] (n,adj-no) electric blue; steel blue [Add to Longdo]
[こんじょう, konjou] (n) navy blue [Add to Longdo]
[こんじょうき, konjouki] (n) (See 鬼) navy blue demon residing in hell [Add to Longdo]
蒟蒻鯵[いれずみこんにゃくあじ;イレズミコンニャクアジ, irezumikonnyakuaji ; irezumikonnyakuaji] (n) (uk) ragfish (Icosteus aenigmaticus) [Add to Longdo]
[もりあおがえる;モリアオガエル, moriaogaeru ; moriaogaeru] (n) (uk) forest green tree frog (Rhacophorus arboreus) [Add to Longdo]
真っ(P);真[まっさお(P);まさお(真青), massao (P); masao ( makoto ao )] (adj-na,n) deep blue; ghastly pale; (P) [Add to Longdo]
人間到る処山有り;人間至る所山有り[にんげんいたるところせいざんあり;じんかんいたるところせいざんあり, ningen'itarutokoroseizan'ari ; jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) home is wherever one lays one's hat; you can make your living anywhere in this world [Add to Longdo]
人間到る所山有り[じんかんいたるところせいざんあり, jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) (id) There's room for us all in the world [Add to Longdo]
正眼;[せいがん, seigan] (n) (1) aiming at the eye (with a sword); (2) (眼 only) (See 白眼・はくがん・2) warm, welcoming eyes [Add to Longdo]
(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 信号) green light; (4) (See 毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) [Add to Longdo]
々;;蒼蒼(oK);碧碧(oK);蒼々(oK);碧々(oK)[あおあお, aoao] (adv,adv-to) (often 々として) verdant; fresh and green; bright green; lush [Add to Longdo]
い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (い, 蒼い only) pale; (3) (い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
い花[あおいはな, aoihana] (n) (See 花) spiderwort (alias) [Add to Longdo]
い鳥[あおいとり, aoitori] (n) bluebird (Sialia spp.) [Add to Longdo]
きな粉;黄な粉;黄粉(io)[あおきなこ;あおぎなこ(青黄な粉;青黄粉), aokinako ; aoginako ( ao ki na kona ; ao ki kona )] (n) (See きな粉) soy flour made from parched green soybeans [Add to Longdo]
くなる[あおくなる, aokunaru] (exp,v5r,vi) (1) to become blue; to turn green; (2) to turn pale; to blanch (with fear) [Add to Longdo]
ざめる(P);褪める;蒼ざめる;蒼褪める[あおざめる, aozameru] (v1,vi) to become pale; to turn pale; (P) [Add to Longdo]
だも[あおだも;アオダモ, aodamo ; aodamo] (n) chinese flowering ash; fraxinus lanuginosa form. serrata [Add to Longdo]
っぱな;っ洟[あおっぱな, aoppana] (n) (See 洟) green snot (hanging from a child's nose, etc.) [Add to Longdo]
っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive [Add to Longdo]
は藍より出でて藍より[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned) [Add to Longdo]
タン[あおタン, ao tan] (n) (col) bruise [Add to Longdo]
羽挵;翅挵[あおばせせり;アオバセセリ, aobaseseri ; aobaseseri] (n) (uk) blue-winged skipper butterfly [Add to Longdo]
[せいうん, seiun] (n) blue sky; high rank; (P) [Add to Longdo]
雲の志[せいうんのこころざし, seiunnokokorozashi] (n) high (lofty) ambition [Add to Longdo]
化物[せいかぶつ, seikabutsu] (n) cyanide [Add to Longdo]
化法[せいかほう, seikahou] (n) cyanide process [Add to Longdo]
[せいか, seika] (n) fruit(s) and vegetables; (P) [Add to Longdo]
果市場[せいかいちば, seikaichiba] (n) fruit and vegetable market [Add to Longdo]
果物[せいかぶつ, seikabutsu] (n) fruit and vegetables; greengrocery [Add to Longdo]
河原鶸[あおかわらひわ;アオカワラヒワ, aokawarahiwa ; aokawarahiwa] (n) (uk) European greenfinch (Carduelis chloris) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な年は言った。
In 1853, the first blue jeans came out.1853年にいジーンズが初めて出現した。
I misplaced your blue pen.あなたのいペンがなくなってしまいました。
You look so pale.あなたは顔が真っです。
Can you tell green from blue?あなたは緑とを見分けることができますか。
That girl's eyes are blue.あの少女の目はい。
That blue one is also mine.あのいのも私のです。
Please look at the girl who wore the blue clothes.あのい服を着た女の子を見なさい。
The young man was extremely money hungry.あの年は大金を得るため一生懸命働くのをいとわなかった。
That blue-white shining star is Sirius.あの白く光っている星がシリウスです。
That long-haired youth is rude.あの長髪の年は粗野だ。
The American police are in blue uniforms.アメリカの警官はい制服を着ている。
How to live is an important question to young people.いかに生きるべきかは、年にとって重要な問題である。
Ellen was white with shock.エレンはショックで真っだった。
Your beauty turns me pale.お前の美しさにざめる。
You're still green.お前はまだ「い」
Ken went as far as Aomori this summer.ケンは今年の夏森まで行った。
This truck transports fresh food from Aomori to Tokyo.このトラックは森から東京まで生鮮食料品を運ぶ。
This flower is yellow, but all the others are blue.この花は黄色だが、ほかの花はみない。
This blue sweater is very pretty.このいセーターはとてもきれいだ。
This train left Aomori thirty minutes late, so we won't arrive at Tokyo before noon, I'm afraid.この列車は森を三十分遅れで出発したので、東京には昼前には到着しないと思う。
These blue lines correspond to airlines.これらのい線は、航空路をあらわす。
On hearing this, he turned pale.これをきいたとたん、彼は真っになった。
Please change this for a blue one.これをいのと取り替えてください。
But they look very green, don't they?しかし大変いようですね。
But his eyes were blue and bright.しかし目はく、輝いていました。
When John came back, he looked pale as if he had seen a ghost.ジョンが戻ってきたとき、彼はまるで幽霊でもみたように白い顔つきだった。
On hearing the news, she turned pale.そのニュースを聞いたとたんに彼女は真っになった。
The mountain is standing out in sharp relief against the blue sky.その山くっきりと空に浮き出ている。
He was eager to try on the blue shirt.その子どもはそのいシャツを試着したがった。
The girl looked so pale.その少女はとてもい顔をしていました。
That blue dress suits you very well.そのいドレスはあなたにとてもよく似合う。
The blue dress suits her.そのい服は彼女に似合う。
The young man is quite suited for the position.その年はその地位にうってつけだ。
The young man burst into laughter.その年は急に笑い出した。
The young man came out of the house opposite.その年は向かいの家から出てきた。
She turned pale at the news.その知らせに彼女はざめた。
On hearing the news, he turned pale.その知らせを聞いたとたんに、彼はざめた。
The moment she heard the news, she turned pale.その知らせを聞いたとたんに彼女はくなった。
His face turned pale to hear the news.その知らせを聞いて彼の顔はくなった。
On hearing the news, he turned pale.その知らせを聞くと、彼は真っになった。
On hearing the news, she turned pale.その知らせを聞くと、彼女はくなった。
On hearing the news, he turned pale.その知らせを聞くと彼はざめた。
When she heard the news, she turned pale.その知らせを聞くと彼女はざめた。
On hearing the news, she turned pale.その知らせを聞くやいなや彼女はざめた。
The tower rose up against the blue sky.その塔はい空を背景にしてそびえ立っていた。
I guess that the beautiful girl will say goodbye to the shy young man.その美しい少女はその内気な年にさよならを言うと思う。
Both girls have blue eyes.その娘達は2人ともい目をしている。
The tree is green all the year round.その木は1年中々としている。
The old man spent most of his time looking back on his youth.その老人はほとんどの時間を春時代を回顧して過ごした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろくしょう, rokushou] Gruenspan [Add to Longdo]
[あお, ao] gruen, -blau, unreif [Add to Longdo]
少年[せいしょうねん, seishounen] Jugend [Add to Longdo]
[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]
[せいしゅん, seishun] Fruehling_des_Lebens, Jugendzeit [Add to Longdo]
[あおもの, aomono] Gruenzeug, Gemuese [Add to Longdo]
[あおぞら, aozora] blauer_Himmel [Add to Longdo]
空市場[あおぞらいちば, aozoraichiba] Markt_im_Freien [Add to Longdo]
膨れ[あおぶくれ, aobukure] blaue-gruene_Schwellung [Add to Longdo]
[あおば, aoba] gruenes_Laub [Add to Longdo]
[せいさん, seisan] Blausaeure [Add to Longdo]
[せいどう, seidou] Bronze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top