ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*隹*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -隹-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[难, nán, ㄋㄢˊ] hard, difficult, arduous; unable
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 trying to grasp at a bird 隹, Rank: 295
[准, zhǔn, ㄓㄨㄣˇ] standard, accurate; to permit, to approve, to allow
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] water in a spirit level, Rank: 379
[集, jí, ㄐㄧˊ] to gather, to collect; set, collection
Radical: , Decomposition:   隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Birds 隹 flocking on a tree 木, Rank: 406
[推, tuī, ㄊㄨㄟ] to push; to expel; to drive; to decline
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 505
[维, wéi, ㄨㄟˊ] to preserve, to maintain, to hold together
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 520
[谁, shuí, ㄕㄨㄟˊ] who? whom? whose? anyone?
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 648
[雄, xióng, ㄒㄩㄥˊ] alpha male, hero; manly
Radical: , Decomposition:   厷 [gōng, ㄍㄨㄥ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1054
[唯, wéi, ㄨㄟˊ] only; sole
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: -, Rank: 1094
[售, shòu, ㄕㄡˋ] to sell
Radical: , Decomposition:   隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A street vendor talks 口 incessantly, like a bird 隹, Rank: 1114
[雅, yǎ, ㄧㄚˇ] elegant, graceful, refined
Radical: , Decomposition:   牙 [, ㄧㄚˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1139
[堆, duī, ㄉㄨㄟ] crowd, heap, pile, mass; to pile up; measure word for things in piles or stacks
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1370
[霍, huò, ㄏㄨㄛˋ] quickly, suddenly; surname
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] Birds 隹 caught in a sudden storm 雨, Rank: 1442
[截, jié, ㄐㄧㄝˊ] to cut off, to obstruct, to stop; segment; intersection
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 cut off from its nest 十 by a weapon 戈, Rank: 1552
[焦, jiāo, ㄐㄧㄠ] burned, scorched; anxious, vexed
Radical: , Decomposition:   隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 getting its tail singed 灬, Rank: 1554
[雇, gù, ㄍㄨˋ] employment; to hire, to employ
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1817
[雕, diāo, ㄉㄧㄠ] to carve, to engrave; eagle, vulture
Radical: , Decomposition:   周 [zhōu, ㄓㄡ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1829
[惟, wéi, ㄨㄟˊ] but, however, nevertheless; only
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: -, Rank: 1856
[淮, huái, ㄏㄨㄞˊ] a river in Anhui province
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2293
[雀, què, ㄑㄩㄝˋ] sparrow
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A small 小 bird 隹, Rank: 2331
[雌, cí, ㄘˊ] female; feminine; gentle, soft
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2382
[椎, chuí, ㄔㄨㄟˊ] spine, vertebra; hammer, mallet
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2455
[崔, cuī, ㄘㄨㄟ] high, lofty, towering; surname
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 faced with a mountain 山, Rank: 2552
[雁, yàn, ㄧㄢˋ] wild goose
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  倠 [suī, ㄙㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2553
[稚, zhì, ㄓˋ] young, immature; childhood
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2720
[锥, zhuī, ㄓㄨㄟ] gimlet, drill, awl; to drill, to bore
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3064
[瞿, jù, ㄐㄩˋ] startled; surname
Radical: , Decomposition:     目 [, ㄇㄨˋ]  目 [, ㄇㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 with two wide eyes 目, Rank: 3305
[雍, yōng, ㄩㄥ] harmony, union; harmonious
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    乡 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] Birds 乡 living together in a village 乡, Rank: 3327
[帷, wéi, ㄨㄟˊ] curtain, screen, tent
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 3448
[雏, chú, ㄔㄨˊ] chick, fledging; infant, toddler
Radical: , Decomposition:   刍 [chú, ㄔㄨˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3484
[翟, dí, ㄉㄧˊ] long-tailed pheasant; plume; surname
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 with a plumed 羽 tail, Rank: 3919
[隼, sǔn, ㄙㄨㄣˇ] falcon, eagle; an aquiline nose
Radical: , Decomposition:   隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4094
[隽, juàn, ㄐㄩㄢˋ] superior, outstanding, talented
Radical: , Decomposition:   隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]
Etymology: [ideographic] Someone aiming a bow 乃 at a small bird 隹, Rank: 4236
[睢, suī, ㄙㄨㄟ] to gaze at, to stare at; uninhibited
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 4326
[雉, zhì, ㄓˋ] pheasant; crenellated wall
Radical: , Decomposition:   矢 [shǐ, ㄕˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4559
[暹, xiān, ㄒㄧㄢ] sunrise; to advance, to rise, to go forward
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]    日 [, ㄖˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 moving 辶; 隹 provides the pronunciation, Rank: 4620
[雒, luò, ㄌㄨㄛˋ] fearful; a black horse with a white mane
Radical: , Decomposition:   各 [, ㄍㄜˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: -, Rank: 5138
[骓, zhuī, ㄓㄨㄟ] piebald horse
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 5258
[蔺, lìn, ㄌㄧㄣˋ] hay, straw; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    门 [mén, ㄇㄣˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 5291
[碓, duì, ㄉㄨㄟˋ] pestle
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 5370
[進, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance, to make progress; to come in, to enter
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 5377
[雎, jū, ㄐㄩ] osprey, fish hawk; to hold back
Radical: , Decomposition:   且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5407
[雠, chóu, ㄔㄡˊ] enemy, rival, opponent
Radical: , Decomposition:   雔 [chóu, ㄔㄡˊ]  讠 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Two birds 隹 exchanging angry words 讠; 雔 provides the pronunciation, Rank: 5545
[雖, suī, ㄙㄨㄟ] although, even though
Radical: , Decomposition:   虽 [suī, ㄙㄨㄟ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 5746
[萑, huán, ㄏㄨㄢˊ] grass, hay, straw
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 5796
[隹, zhuī, ㄓㄨㄟ] short-tailed bird; sparrow
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [pictographic] A bird facing left; compare 鳥, Rank: 5837
[難, nán, ㄋㄢˊ] hard, difficult, arduous; unable
Radical: , Decomposition:   堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5970
[離, lí, ㄌㄧˊ] rare beast; strange; elegant
Radical: , Decomposition:   离 [, ㄌㄧˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5997
[維, wéi, ㄨㄟˊ] to preserve, to maintain, to hold together
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6023
[雜, zá, ㄗㄚˊ] mix, blend; various, miscellaneous
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 6439
[雙, shuāng, ㄕㄨㄤ] pair, couple; both; measure word for things that come in pairs
Radical: , Decomposition:   雔 [chóu, ㄔㄡˊ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A pair of lovebirds 雔 perched on a branch 又, Rank: 6506

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] short-tailed bird, #29,587 [Add to Longdo]
绝代[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, / ] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふるとり, furutori] (n) kanji "old bird" radical [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top