ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*隆*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -隆-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  一 [, ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: -, Rank: 1400
窿[窿, lóng, ㄌㄨㄥˊ] mine shaft; cavity, hole
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  隆 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 3845
[癃, lóng, ㄌㄨㄥˊ] weakness, infirmity; urine retention
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  隆 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 6904

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng zhòng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, ] grand; prosperous; ceremonious; solemn, #5,044 [Add to Longdo]
[lōng, ㄌㄨㄥ, ] sound of drums, #5,779 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] grand; intense; prosperous; start (a fire), #5,779 [Add to Longdo]
[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, ] clone, #8,271 [Add to Longdo]
[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796), #12,510 [Add to Longdo]
[lóng qǐ, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˇ, ] to swell; to bulge, #19,621 [Add to Longdo]
[lóng lóng, ㄌㄨㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, ] rumble, #20,597 [Add to Longdo]
[Jí lóng pō, ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄛ, ] Kuala Lumpur, capital of Malaysia, #23,006 [Add to Longdo]
喀麦[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon, #24,067 [Add to Longdo]
[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] prosperous; thriving; flourishing, #24,475 [Add to Longdo]
[Xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] Xinglong (place in Hebei), #24,475 [Add to Longdo]
生意兴[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] thriving and prosperous business or trade, #25,476 [Add to Longdo]
[lóng dōng, ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨㄥ, ] midwinter; the depth of winter, #27,875 [Add to Longdo]
[Kē lóng, ㄎㄜ ㄌㄨㄥˊ, ] Cologne, Germany or Colon, Panama, #32,522 [Add to Longdo]
[hōng lōng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥ, / ] onomat. rumbling; rolling, #35,243 [Add to Longdo]
[Wàn lóng, ㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Bandung (city in Indonesia), #38,919 [Add to Longdo]
[Lóng ān, ㄌㄨㄥˊ ㄢ, ] (N) Long'an (place in Guangxi), #53,158 [Add to Longdo]
[Jī lóng, ㄐㄧ ㄌㄨㄥˊ, ] Chilung or Keelung, city and major port in north Taiwan, #54,195 [Add to Longdo]
[Bù lóng dí, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˊ, ] Burundi, #55,153 [Add to Longdo]
[Wǔ lóng, ㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, ] (N) Wulong (place in Sichuan), #61,955 [Add to Longdo]
[Qíng lóng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, ] (N) Qinglong (place in Guizhou), #88,192 [Add to Longdo]
[Lóng chāng, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄤ, ] (N) Longchang (place in Sichuan), #88,220 [Add to Longdo]
[Lóng dé, ㄌㄨㄥˊ ㄉㄜˊ, ] (N) Longde (place in Ningxia), #93,704 [Add to Longdo]
[Lóng huà, ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] (N) Longhua (place in Hebei), #107,555 [Add to Longdo]
[Lóng huí, ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ, ] (N) Longhui (place in Hunan), #112,515 [Add to Longdo]
[Lóng zǐ, ㄌㄨㄥˊ ㄗˇ, ] (N) Longzi (place in Tibet), #114,696 [Add to Longdo]
[Jí lóng, ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ, ] (N) Jilong (place in Tibet), #117,009 [Add to Longdo]
回族自治县[Huà lóng huí zú zì zhì xiàn, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hualong Huizu autonomous county in Qinghai, #166,252 [Add to Longdo]
台区[Xīng lóng tái qū, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˊ ㄑㄩ, / ] Xinglongtai district of Panjin city 盤錦市|盘锦市, Liaoning, #167,371 [Add to Longdo]
[Lóng yáo, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄠˊ, / ] (N) Longyao (place in Hebei), #168,479 [Add to Longdo]
卡内基梅大学[Kǎ nèi jī Méi lóng dà xué, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ ㄇㄟˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Carnegie Mellon University, Pittsburgh, #183,567 [Add to Longdo]
方丹[Bù lóng fāng dān, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ ㄈㄤ ㄉㄢ, ] Bloemfontein, #213,484 [Add to Longdo]
[lì lóng guī, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, ] Lilongwe (capital of Malawi), #243,577 [Add to Longdo]
[Fǎ lōng sì, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄥ ㄙˋ, ] Hōryūji, complex of Buddhist temples near Nara 奈良, Japan, dating back to the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代 (c. 600), #255,831 [Add to Longdo]
林各族自治县[Lóng lín Gè zú zì zhì xiàn, ㄌㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄜˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Longlin Gezu autonomous county in Guangxi, #301,338 [Add to Longdo]
[Luò lóng, ㄌㄨㄛˋ ㄌㄨㄥˊ, ] (N) Luolong (place in Tibet), #400,884 [Add to Longdo]
伊普西[yī pǔ xī lóng, ㄧ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西] epsilon (Greek letter Εε) [Add to Longdo]
[kè lóng rén, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] clone human [Add to Longdo]
技术[kè lóng jì shù, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] cloning technology [Add to Longdo]
则步[Zé bù lóng, ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Zabulon or Zebulun, biblical land between Jordan and Galilee (Matthew 4:15) [Add to Longdo]
单克抗体[dān kè lóng kàng tǐ, ㄉㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] monoclonal antibody [Add to Longdo]
嘉柏[Jiā bó lóng lǐ, ㄐㄧㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄌㄧˇ, ] Gaborone (capital of Botswana); also written 哈博羅內|哈博罗内 [Add to Longdo]
[gá lóng, ㄍㄚˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Tibetan government official; same as 噶布倫|噶布伦 [Add to Longdo]
东太平洋[Dōng Tài píng yáng lóng qǐ, ㄉㄨㄥ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˇ, / ] East Pacific rise (a mid-oceanic ridge stretching from California down to Antarctica) [Add to Longdo]
唐宋[zhì lóng táng sòng, ㄓˋ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤˊ ㄙㄨㄥˋ, ] "Ruled better that Tang and Song"; Qing Emperor Kangxi's memorial tribute to the first Ming emperor Hongwu 洪武 [Add to Longdo]
玉普西[yù pǔ Xī lóng, ㄩˋ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西] upsilon (Greek letter Υυ) [Add to Longdo]
圣皮埃尔和密克[Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng, ㄕㄥˋ ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄇㄧˋ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Saint-Pierre and Miquelon [Add to Longdo]
[Xīng lóng tái, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] Xinglongtai district of Panjin city 盤錦市|盘锦市, Liaoning [Add to Longdo]
[Pú lóng dì, ㄆㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˋ, ] Burundi [Add to Longdo]
格尔[Lóng gé ěr, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄦˇ, / ] (N) Lunggar (place in Tibet) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海馬状[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) rise; prosperity; (P) [Add to Longdo]
筋骨々;筋骨[きんこつりゅうりゅう, kinkotsuryuuryuu] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) muscular; strong-muscled [Add to Longdo]
喉頭[こうとうりゅうき, koutouryuuki] (n) (See 喉仏) laryngeal prominence; Adam's Apple [Add to Longdo]
[ぼうりゅう, bouryuu] (n,vs) swelling up [Add to Longdo]
々;[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]
[りゅううん, ryuuun] (n) prosperity; good fortune [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] (n,vs,adj-no) protuberance; projection; rising; (P) [Add to Longdo]
[りゅうしょう, ryuushou] (n) prosperity [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] (adj-na,n,adj-no) prosperity; (P) [Add to Longdo]
[りゅうたい, ryuutai] (n) rise and decline [Add to Longdo]
鼻術[りゅうびじゅつ, ryuubijutsu] (n) cosmetic (plastic) surgery of the nose; rhinoplasty; nose job [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Horyuji is the oldest wooden building in the world.寺は世界最古の木造建築である。
Have you taken a bath yet, Takashi?、もうお風呂に入った?
"Ryu, I can't see any-thi-ng!" "Naturally, that's because I'm covering your eyes."ちゃん見えな〜い〜」「目隠ししてるんだから当然だ」

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほうりゅうじ, houryuuji] (Tempel in Nara) [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] Aufschwung, Gedeihen [Add to Longdo]
[りゅう, ryuu] WOHLSTAND, HOCH [Add to Longdo]
[りゅうりゅう, ryuuryuu] bluehend, gedeihend, muskuloes [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] Gedeihen, Bluete, Aufschwung [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] Erhoehung, Hoecker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top