ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*陰*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -陰-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陰, yīn, ㄧㄣ] the female principle; dark, shaded; hidden, implicit, secret
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  侌 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] The shaded side of a hill 阝; 侌 provides the pronunciation, Rank: 4925
[蔭, yīn, ㄧㄣ] shade, shelter; to protect
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  陰 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Shade 陰 provided by a tree 艹; 陰 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, / ] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda, #2,871 [Add to Longdo]
[Yīn, ㄧㄣ, / ] surname Yin, #2,871 [Add to Longdo]
阴谋[yīn móu, ㄧㄣ ㄇㄡˊ, / ] plot; conspiracy, #6,570 [Add to Longdo]
阴影[yīn yǐng, ㄧㄣ ㄧㄥˇ, / ] shadow, #6,850 [Add to Longdo]
阴性[yīn xìng, ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] feminine, #8,114 [Add to Longdo]
阴道[yīn dào, ㄧㄣ ㄉㄠˋ, / ] vagina, #9,686 [Add to Longdo]
阴阳[yīn yáng, ㄧㄣ ㄧㄤˊ, / ] yin and yang, #10,933 [Add to Longdo]
阴天[yīn tiān, ㄧㄣ ㄊㄧㄢ, / ] cloudy day; overcast sky, #15,525 [Add to Longdo]
阴茎[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]
阴暗[yīn àn, ㄧㄣ ㄢˋ, / ] dim; somber, #16,797 [Add to Longdo]
阴霾[yīn mái, ㄧㄣ ㄇㄞˊ, / ] haze, #17,830 [Add to Longdo]
光阴[guāng yīn, ㄍㄨㄤ ㄧㄣ, / ] time available, #19,359 [Add to Longdo]
阴沉[yīn chén, ㄧㄣ ㄔㄣˊ, / ] gloomy, #20,446 [Add to Longdo]
阴冷[yīn lěng, ㄧㄣ ㄌㄥˇ, / ] gloomy and cold, #22,129 [Add to Longdo]
阴险[yīn xiǎn, ㄧㄣ ㄒㄧㄢˇ, / ] treacherous; sinister, #22,720 [Add to Longdo]
江阴[Jiāng yīn, ㄐㄧㄤ ㄧㄣ, / ] Jiangyin, county level city in Wuxi, Jiangsu, #25,170 [Add to Longdo]
阴极[yīn jí, ㄧㄣ ㄐㄧˊ, / ] cathode; negative electrode (i.e. emitting electrons), #26,736 [Add to Longdo]
阴部[yīn bù, ㄧㄣ ㄅㄨˋ, / ] vagina; private parts, #34,436 [Add to Longdo]
阴凉[yīn liáng, ㄧㄣ ㄌㄧㄤˊ, / ] shady, #34,737 [Add to Longdo]
阴囊[yīn náng, ㄧㄣ ㄋㄤˊ, / ] scrotum, #34,825 [Add to Longdo]
阴郁[yīn yù, ㄧㄣ ㄩˋ, / ] gloomy, #37,560 [Add to Longdo]
阴历[yīn lì, ㄧㄣ ㄌㄧˋ, / ] lunar calendar, #37,865 [Add to Longdo]
会阴[huì yīn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄣ, / ] perineum, #40,031 [Add to Longdo]
阴离子[yīn lí zǐ, ㄧㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] negative ion, #42,704 [Add to Longdo]
阴间[yīn jiān, ㄧㄣ ㄐㄧㄢ, / ] nether world; hades, #43,385 [Add to Longdo]
太阴[tài yīn, ㄊㄞˋ ㄧㄣ, / ] the Moon (esp. in Daoism), #44,366 [Add to Longdo]
阴风[yīn fēng, ㄧㄣ ㄈㄥ, / ] to raise an ill wind, #45,512 [Add to Longdo]
阴蒂[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ, / ] clitoris, #50,105 [Add to Longdo]
江阴市[Jiāng yīn shì, ㄐㄧㄤ ㄧㄣ ㄕˋ, / ] Jiangyin, county level city in Wuxi, Jiangsu, #51,174 [Add to Longdo]
阴山[Yīn shān, ㄧㄣ ㄕㄢ, / ] Yin mountains in Inner Mongolia, #55,344 [Add to Longdo]
淮阴[Huái yīn, ㄏㄨㄞˊ ㄧㄣ, / ] (N) Huaiyin (city in Jiangsu), #62,643 [Add to Longdo]
阴毛[yīn máo, ㄧㄣ ㄇㄠˊ, / ] pubic hair, #64,933 [Add to Longdo]
阴平[yīn píng, ㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ, / ] high and level tone, the first tone of putonghua, #66,086 [Add to Longdo]
山阴[Shān yīn, ㄕㄢ ㄧㄣ, / ] (N) Shanyin (place in Shanxi), #73,286 [Add to Longdo]
平阴[Píng yīn, ㄆㄧㄥˊ ㄧㄣ, / ] (N) Pingyin (place in Shandong), #76,959 [Add to Longdo]
光阴似箭[guāng yīn sì jiàn, ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] time flies like an arrow (成语 saw); How time flies!, #78,204 [Add to Longdo]
阴唇[yīn chún, ㄧㄣ ㄔㄨㄣˊ, / ] labia, #78,425 [Add to Longdo]
阴道口[yīn dào kǒu, ㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄎㄡˇ, / ] female external genitalia (anat.); vulva, #79,005 [Add to Longdo]
华阴[Huá yīn, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄣ, / ] (N) Huayin (city in Shaanxi), #81,115 [Add to Longdo]
背阴[bèi yīn, ㄅㄟˋ ㄧㄣ, / ] in the shade; shady, #91,921 [Add to Longdo]
湘阴[Xiāng yīn, ㄒㄧㄤ ㄧㄣ, / ] (N) Xiangyin (place in Hunan), #94,976 [Add to Longdo]
蒙阴[Méng yīn, ㄇㄥˊ ㄧㄣ, / ] (N) Mengyin (place in Shandong), #99,879 [Add to Longdo]
阴门[yīn mén, ㄧㄣ ㄇㄣˊ, / ] vagina (med.); vulva; pudenda, #99,959 [Add to Longdo]
女阴[nǚ yīn, ㄋㄩˇ ㄧㄣ, / ] vulva; pudenda, #106,162 [Add to Longdo]
阴户[yīn hù, ㄧㄣ ㄏㄨˋ, / ] vagina, #106,166 [Add to Longdo]
阴面[yīn miàn, ㄧㄣ ㄇㄧㄢˋ, / ] shady side; dark side, #109,229 [Add to Longdo]
汤阴[Tāng yīn, ㄊㄤ ㄧㄣ, / ] (N) Tangyin (place in Henan), #109,375 [Add to Longdo]
汉阴[Hàn yīn, ㄏㄢˋ ㄧㄣ, / ] (N) Hanyin (place in Shaanxi), #110,257 [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured, #119,440 [Add to Longdo]
阴阳家[yīn yáng jiā, ㄧㄣ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄚ, / ] the Yin and Yang school of philosophy, #127,692 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こかげ, kokage] 1.ใต้ร่มไม้ 2.ใต้ร่มเงา
[かげ, kage] (n) เงา
人間界を作った神の一人アイリスは、堕落した他の神々の謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人間[かげ] (n, vi, vt, modal, ver) 人間界を作った神の一人アイリスは、堕落した他の神々の謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人間たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時間が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦人たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでも一つだけ叶えることを約束するのでした。
[いんき, inki] (adv) มืดมน หม่นหมอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭;御蔭;お;御[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お様で;御蔭様で;御様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
で;御[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
グラム性菌[グラムいんせいきん, guramu inseikin] (n) gram-negative bacteria [Add to Longdo]
一寸の光軽んずべからず;一寸の光軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
印画紙;画紙(iK)[いんがし, ingashi] (n) (photographic) printing paper [Add to Longdo]
[ほと, hoto] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
[ほと, hoto] (n) (arch) female private parts; female genitals [Add to Longdo]
(P);蔭;翳[かげ, kage] (n) (1) shade; shadow; (2) other side; back; background; (P) [Add to Longdo]
[かげで, kagede] (exp) behind one's back [Add to Longdo]
で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]
で糸を引く[かげでいとをひく, kagedeitowohiku] (exp,v5k) to pull wires; to pull strings [Add to Longdo]
で動く[かげでうごく, kagedeugoku] (v5k) to act behind the scenes [Add to Longdo]
と陽[いんとよう, intoyou] (exp) the positive and the negative [Add to Longdo]
[いんに, inni] (adv) (ant [Add to Longdo]
にこもる;に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
に日に;影に日に[かげにひに, kagenihini] (adv) at all times; at any time; in rain or shine; reliably [Add to Longdo]
に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]
り(P);翳り[かげり, kageri] (n) shadow or cloud (e.g. on someone's happiness); shade; gloom; (P) [Add to Longdo]
る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured [Add to Longdo]
イオン[いんイオン, in ion] (n,adj-no) anion [Add to Longdo]
[いんあつ, in'atsu] (n) negative pressure [Add to Longdo]
[いんい, in'i] (n,adj-no) impotence (sexual); erectile impotence [Add to Longdo]
[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) forlorn; dark and desolate [Add to Longdo]
滅滅;々滅々[いんいんめつめつ(uK), in'inmetsumetsu (uK)] (adj-t,adv-to) gloomy [Add to Longdo]
影;[いんえい, in'ei] (n) (1) shadow; gloom; (2) shading; hatch; hatching [Add to Longdo]
影をつける;影を付ける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] (exp,v1) {comp} to crosshatch [Add to Longdo]
音階[いんおんかい, in'onkai] (n) (See 陽音階) hemitonic pentatonic scale (pentatonic scale containing semitones) [Add to Longdo]
[いんが, inga] (n,adj-no) (photographic) negative [Add to Longdo]
[へのこ, henoko] (n,adj-no) clitoris [Add to Longdo]
[へのこ, henoko] (n) (1) testicles; (2) penis [Add to Longdo]
核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue) [Add to Longdo]
核亀頭[いんかくきとう, inkakukitou] (n,adj-no) glans clitoridis [Add to Longdo]
核包皮[いんかくほうひ, inkakuhouhi] (n) prepuce of clitoris [Add to Longdo]
乾し;干し;干(io);乾(io)[かげぼし, kageboshi] (n,vs) drying in the shade [Add to Longdo]
間;蔭間[かげま, kagema] (n) professional homosexual (late Edo period) [Add to Longdo]
関数[いんかんすう, inkansuu] (n) implicit function [Add to Longdo]
[いんき, inki] (adj-na,n) (ant [Add to Longdo]
気臭い[いんきくさい, inkikusai] (adj-i) dismal; gloomy [Add to Longdo]
[いんきょく, inkyoku] (n) cathode [Add to Longdo]
極管[いんきょくかん, inkyokukan] (n) cathode(-ray) tube [Add to Longdo]
極線[いんきょくせん, inkyokusen] (n) cathode rays [Add to Longdo]
極線オシロスコープ[いんきょくせんオシロスコープ, inkyokusen oshirosuko-pu] (n) cathode-ray oscilloscope [Add to Longdo]
極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
極板[いんきょくばん, inkyokuban] (n) negative plate [Add to Longdo]
[いんきん, inkin] (n) (abbr) (See 金田虫) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
金田虫[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
[いんけい, inkei] (n,adj-no) penis [Add to Longdo]
茎海綿体[いんけいかいめんたい, inkeikaimentai] (n) corpus spongiosum penis (either of two large bodies of penile erecile tissue) [Add to Longdo]
茎亀頭[いんけいきとう, inkeikitou] (n,adj-no) glans penis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A cat appeared from behind the curtain.1匹の猫がカーテンのから現れた。
You make life worth living.あなたのおで私は生き甲斐を感じます。
Let's sit down in the shade of that tree.あの木のに腰をおろしましょう。
Every dog is a lion at home.うちの前のやせ犬・弁慶。
Who is hiding behind the curtain?カーテンのに隠れているのは誰。
Christine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn.クリスティーンは1日中日にいました。なぜなら彼女は日焼けしたくないからです。
There must be someone behind this affair.この事件のに誰か黒幕がいるに違いない。
This highway saves us lot of time.この主要道路のおでずいぶん時間が節約できる。
This product brought us a large margin.この製品のおで我が社は大きな利益をあげた。
Then one day the boy came to the tree and the tree said, "Come, Boy, come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apples and play in my shade and be happy."そして、ある日男の子が来たとき、木が言いました、「おいでおいで、そして幹に登って枝にぶら下がってりんごを食べて遊んで、私の木で眠ってくれたら幸せです」
And when he was tired, he would sleep in her shade. [Story, Silverstein]そして、かれは疲れて、彼女の木でねむりました。
The house looked very dismal.その家は見かけがたいへん気だった。
There is a rumor that the radicals are plotting against the government.その過激派が政府打倒の謀を企てているという噂が立ってる。
The Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.その国会議員は謀のニュースを発表した。そして、ためらうことなく、その謀にたいする徹底した対抗処置をとった。
The boy hid behind the door.その少年はドアのに隠れた。
The thin man paused in the shade with his knees a little bent.その痩せた男は膝を曲げて日で少し休んだ。
It is pleasant to sleep under the tree.その木の木で寝るのは気持ちいい。
Without a moment's hesitation, they took drastic action against the conspiracy.ためらうことなく、その謀にたいする徹底した対抗処置をとった。
Who is behind the plot?だれがそのたくらみのにいるのだ。
If you have a bone to pick with a person, tell it to his face instead of saying things behind his back.だれか人に、言い分があったら、口をいわないで、その人に面と向かっていいなさい。
The tuberculin reaction was negative.ツベルクリン反応は性でした。
It was so hot that I got into the shade and took a rest.とても暑かったのでには入って休んだ。
The child was hiding behind a big tree.の子は大きな木のに隠れていた。
An old man was at rest under the tree.一人の老人が木で休んでいた。
You shouldn't talk about people behind their backs.で人のうわさをするべきでない。
Don't speak ill of others behind their back.で人の悪口を言ってはいけない。
You should not speak of others behind their backs.で人の話をしてはいけないよ。
You should not speak ill of others behind their backs.で他人の悪口を言うべきでない。
Don't speak badly of him in his absence.で彼の悪口を言うな。
You are a snake!険な奴。
Nobody likes being spoken ill of behind his back.口を言われるのが好きな人はいない。
Secret gifts are openly reward.徳あれば陽報あり。
The rain made the autumn day dismal.雨が降って、その秋の日をうつにした。
The moon is invisible behind the clouds.雲のに隠れて月は見えません。
Their plot to start a fire was discovered by the police.火事を起こすという彼らの謀は警察に発見された。
We advanced under cover of darkness.我々は夜に乗じて進んだ。
When you take shelter, make sure you go under a big tree.寄らば大樹の
The robbers fell on him from behind the trees.強盗達が木から出てきて彼に襲いかかった。
Working hard made Jack what he is.勤勉のおで今日のジャックがある。
The sky is a hazy shade of winter.空はどんよりとした冬のにかすんでいる。
The moon is behind the clouds.月は雲のに隠れています。
The results of the test were negative.検査の結果は性だった。
How time flies.矢のごとし。
We often hear it said that time flies.矢のごとしと言うのをよく耳にする。
Time flies like an arrow.矢の如し。
I owe what I am solely to both my parents.今日のあたしがあるのはひとえに両親のおです。 [F]
I owe what I am today to my father.今日の私があるのは父のおです。
I owe what I am today to my parents.私が今あるのは両親のおです。
Our success was, in the main due to his efforts.私たちの成功は彼の努力のおだった。
We sought the shade to rest.私たちは休息をとるために木を探した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[いんえい, in'ei] hatch(ing), shading [Add to Longdo]
影をつける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch [Add to Longdo]
影を付ける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch [Add to Longdo]
極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT [Add to Longdo]
付け処理[かげつけしょり, kagetsukeshori] shading [Add to Longdo]
[いんせい, insei] negative- [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひかげ, hikage] Schatten [Add to Longdo]
[こかげ, kokage] Schatten [Add to Longdo]
[ものかげ, monokage] Schatten [Add to Longdo]
[かげ, kage] NEGATIV, VERBORGEN, SCHATTEN, GEHEIMNIS [Add to Longdo]
[かげ, kage] Schatten, Rueckseite [Add to Longdo]
[かげる, kageru] dunkel_werden, bewoelkt_werden [Add to Longdo]
[いんせい, insei] negativ, verborgen, latent [Add to Longdo]
[いんき, inki] Dunkelheit, Truebsinn, Melancholie [Add to Longdo]
[いんけい, inkei] Penis, Phallus [Add to Longdo]
[いんぼう, inbou] Anschlag, Intrige, Verschwoerung [Add to Longdo]
[いんよう, inyou] Yin_und_Yang, das_Positive_und_Negative [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top