ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*门*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -门-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[们, men, ㄇㄣ˙] plural marker for pronouns and some nouns
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  门 [mén, ㄇㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] people, Rank: 13
[间, jiān, ㄐㄧㄢ] between, among; midpoint; space, place, locality
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 shining through a doorway 门, Rank: 135
[问, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 137
[门, mén, ㄇㄣˊ] gate, door, entrance, opening
Radical: , Decomposition:     丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]  ?
Etymology: [pictographic] An open doorway or gate, Rank: 185
[闻, wén, ㄨㄣˊ] news; to hear, to smell; to make known
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 825
[闪, shǎn, ㄕㄢˇ] flash, lightning; to dodge, to evade
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人 just glimpsed through a door 门, Rank: 1113
[闭, bì, ㄅㄧˋ] to shut, to close; to obstruct, to block
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [ideographic] A door 门 blocked by bars 才, Rank: 1267
[闹, nào, ㄋㄠˋ] busy, lively; to dispute, to quarrel
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  市 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] As busy as the market 市 gate 门, Rank: 1336
[阅, yuè, ㄩㄝˋ] to examine, to inspect; to read, to review
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: -, Rank: 1489
[闲, xián, ㄒㄧㄢˊ] fence, guard; to defend; idle time
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A wooden fence 木 with a door 门, Rank: 1529
[阔, kuò, ㄎㄨㄛˋ] ample, broad, wide; separate; to be apart
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  活 [huó, ㄏㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 1675
[阁, gé, ㄍㄜˊ] cabinet, chamber, pavilion
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 1682
[闷, mèn, ㄇㄣˋ] gloomy, depressed, melancholy
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1830
[闯, chuǎng, ㄔㄨㄤˇ] to rush in, to charge in, to burst in
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A horse 马 charging through a gate 门, Rank: 2129
[阐, chǎn, ㄔㄢˇ] to disclose; to explain; to open
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 2197
[阎, yán, ㄧㄢˊ] village gate; surname
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  臽 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 2473
[阀, fá, ㄈㄚˊ] clique, valve; a powerful and influential group
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  伐 [, ㄈㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 2671
[闸, zhá, ㄓㄚˊ] sluice, floodgate, canal lock
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3280
[闽, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] Fujian province; a river; a tribe
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3306
[闺, guī, ㄍㄨㄟ] women's quarters; lady's apartment
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3347
[阙, quē, ㄑㄩㄝ] palace; watchtower
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  欮 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3452
[闵, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] to mourn, to grieve; to incite, to urge on
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 3643
[阑, lán, ㄌㄢˊ] screen door, railing, fence
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 3716
[阉, yān, ㄧㄢ] eunuch; to castrate
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3814
[阂, hé, ㄏㄜˊ] separated, blocked; to prevent, to block
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4004
[闩, shuān, ㄕㄨㄢ] bolt, latch, crossbar
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] A bar 一 laid across a gate 门, Rank: 4110
[闾, lǘ, ㄌㄩˊ] a village of twenty-five families
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4175
[闰, rùn, ㄖㄨㄣˋ] intercalary; extra, surplus
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] royal decree, Rank: 4183
[阖, hé, ㄏㄜˊ] to close; whole, entire, all
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  盍 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4228
[扪, mén, ㄇㄣˊ] to stoke, to pat; to grope, to feel
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  门 [mén, ㄇㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 4416
[闱, wéi, ㄨㄟˊ] gate, door; living quarters
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4575
[阈, yù, ㄩˋ] threshold; separated, confined
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] Separated 或 by a gate 门, Rank: 4701
[闶, kāng, ㄎㄤ] door
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  亢 [kàng, ㄎㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 4797
[阄, jiū, ㄐㄧㄡ] chance, risk; to draw lots
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  龟 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: -, Rank: 4798
[闼, tà, ㄊㄚˋ] door, gate; the door to an inner room
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  达 [, ㄉㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 4824
[阋, xì, ㄒㄧˋ] feud; to fight, to quarrel
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  兒 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] fight, Rank: 4894
[阕, què, ㄑㄩㄝˋ] to close, to shut; watchtower
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  癸 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4929
[闳, hóng, ㄏㄨㄥˊ] barrier, gate; vast, wide; to expand
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  厷 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5087
[阏, è, ㄜˋ] to block, to obstruct, to stop up
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  於 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5091
[阒, qù, ㄑㄩˋ] alone; quiet, still
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  狊 [, ㄐㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5142
[阗, tián, ㄊㄧㄢˊ] a place in Xinjiang province
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: -, Rank: 5190
[阌, wén, ㄨㄣˊ] a place in the Henan province
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  受 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 5242
[阍, hūn, ㄏㄨㄣ] gatekeeper; gate, door
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  昏 [hūn, ㄏㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5275
[蔺, lìn, ㄌㄧㄣˋ] hay, straw; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    门 [mén, ㄇㄣˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 5291
[阆, láng, ㄌㄤˊ] high door, high gate; high, lofty
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A lofty 良 gate 门; 良 also provides the pronunciation, Rank: 5334
[阃, kǔn, ㄎㄨㄣˇ] threshold; women's quarters
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  困 [kùn, ㄎㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5356
[闫, yàn, ㄧㄢˋ] village gate
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  三 [sān, ㄙㄢ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5593
[阊, chāng, ㄔㄤ] the gates of heaven; the main gate of a palace
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [ideographic] A heavenly 昌 gate 门; 昌 also provides the pronunciation, Rank: 5926
[钔, mén, ㄇㄣˊ] mendelevium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  门 [mén, ㄇㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 5938
[阚, hǎn, ㄏㄢˇ] to glance, to peep; to growl, to roar
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  敢 [gǎn, ㄍㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 6176

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[shan4]; gateway; doorway; CL:個|个[ge4]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les, #459 [Add to Longdo]
[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] specialist; specialized; customized, #1,560 [Add to Longdo]
[Xià mén, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] Xiamen, subprovincial city in Fujian; also known as Amoy, #1,788 [Add to Longdo]
[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, / ] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door, #2,683 [Add to Longdo]
[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance; door; gate, #3,744 [Add to Longdo]
[Ào mén, ㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] Macao; Aomen; Macau, #4,623 [Add to Longdo]
[mén qián, ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] in front of the door, #5,025 [Add to Longdo]
[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket (for theater, cinema etc), #5,045 [Add to Longdo]
[rè mén, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ, / ] popular; hot; in vogue, #5,916 [Add to Longdo]
[jiā mén, ㄐㄧㄚ ㄇㄣˊ, / ] house door; family clan, #6,304 [Add to Longdo]
[kāi mén, ㄎㄞ ㄇㄣˊ, / ] open (the) door, #6,468 [Add to Longdo]
[mén zhěn, ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ, / ] outpatient service, #6,539 [Add to Longdo]
[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, / ] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper), #6,635 [Add to Longdo]
[Xià mén shì, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄣˊ ㄕˋ, / ] Xiamen, subprovincial city in Fujian; also known as Amoy, #6,687 [Add to Longdo]
[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] drop in; visit, #6,716 [Add to Longdo]
[mén jiàng, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] official gatekeeper; goalkeeper (soccer, hockey etc), #6,823 [Add to Longdo]
[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
西[Xī mén zǐ, ㄒㄧ ㄇㄣˊ ㄗˇ, 西 / 西] Siemens (company name), #9,942 [Add to Longdo]
[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] close down; closed doors, #10,298 [Add to Longdo]
[fáng mén, ㄈㄤˊ ㄇㄣˊ, / ] door of a room, #10,642 [Add to Longdo]
[jìn mén, ㄐㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, / ] enter a door, #10,760 [Add to Longdo]
[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject), #11,584 [Add to Longdo]
[Lóng mén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] (N) Longmen (place in Guangdong), #12,019 [Add to Longdo]
[kuài mén, ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ, / ] shutter, #13,115 [Add to Longdo]
[chéng mén, ㄔㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] city gate, #13,199 [Add to Longdo]
[qiú mén, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, / ] goalmouth (in soccer), #13,313 [Add to Longdo]
[qiāo mén, ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ, / ] knock on a door, #13,641 [Add to Longdo]
[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper, #14,318 [Add to Longdo]
[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, / ] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus, #15,345 [Add to Longdo]
[Jīn mén, ㄐㄧㄣ ㄇㄣˊ, / ] Kinmen or Quemoy islands off the Fujian coast, administered by Taiwan, #15,676 [Add to Longdo]
[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition, #16,010 [Add to Longdo]
[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, / ] accelerator (pedal); gas pedal; throttle, #16,325 [Add to Longdo]
天安[Tiān ān mén, ㄊㄧㄢ ㄢ ㄇㄣˊ, / ] Tiananmen (square), #17,111 [Add to Longdo]
[yá men, ㄧㄚˊ ㄇㄣ˙, / ] government office in feudal China; yamen, #17,176 [Add to Longdo]
大学[Xià mén dà xué, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄣˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Xiamen University, #18,165 [Add to Longdo]
[fá mén, ㄈㄚˊ ㄇㄣˊ, / ] a valve, #19,198 [Add to Longdo]
[gāng mén, ㄍㄤ ㄇㄣˊ, / ] anus, #19,304 [Add to Longdo]
五花八[wǔ huā bā mén, ㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄅㄚ ㄇㄣˊ, / ] myriad; all kinds of; all sorts of, #20,312 [Add to Longdo]
[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] voice; windpipe, #20,372 [Add to Longdo]
[zhá mén, ㄓㄚˊ ㄇㄣˊ, / ] a sluicegate, #20,524 [Add to Longdo]
[mén lù, ㄇㄣˊ ㄌㄨˋ, / ] way of doing sth; the right social connection, #21,178 [Add to Longdo]
[dēng mén, ㄉㄥ ㄇㄣˊ, / ] to visit sb at home, #22,069 [Add to Longdo]
天安广场[Tiān ān mén Guǎng chǎng, ㄊㄧㄢ ㄢ ㄇㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] Tiananmen Square, #22,186 [Add to Longdo]
[Jiāng mén, ㄐㄧㄤ ㄇㄣˊ, / ] Jiangmen prefecture level city in Guangdong, #22,250 [Add to Longdo]
[qiào mén, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth), #22,712 [Add to Longdo]
[nǎo mén, ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] forehead, #22,972 [Add to Longdo]
鸿[Hóng mén Yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Feast at Hong Gate, #23,101 [Add to Longdo]
[ā mén, ㄚ ㄇㄣˊ, / ] amen, #23,104 [Add to Longdo]
[mén suǒ, ㄇㄣˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] door lock, #23,274 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top