ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*門*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -門-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
機関[せんもんきかん] (n) Specialized Agencies

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[間, jiān, ㄐㄧㄢ] between, among; midpoint; space, place, locality
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 shining through a doorway 門, Rank: 4878
[開, kāi, ㄎㄞ] to open; to start, to initiate, to begin
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  开 [kāi, ㄎㄞ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5038
[關, guān, ㄍㄨㄢ] frontier pass; to close, to shut; relation
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]      幺 [yāo, ㄧㄠ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]  丱 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5221
[門, mén, ㄇㄣˊ] gate, door, entrance, opening
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: [pictographic] An open doorway or gate, Rank: 6028
[閉, bì, ㄅㄧˋ] to shut, to close; to obstruct, to block
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [ideographic] A door 門 blocked by bars 才, Rank: 6127
[閱, yuè, ㄩㄝˋ] to examine, to inspect; to read, to review
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  兌 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: -, Rank: 6544
[聞, wén, ㄨㄣˊ] news; to hear, to smell; to make known
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 6959
[闆, bǎn, ㄅㄢˇ] board, plank; plate, slab; unnatural, stiff
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  品 [pǐn, ㄆㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] Door 門 material 品; 品 also provides the pronunciation, Rank: 7004
[閒, xián, ㄒㄧㄢˊ] leisure, idle time; tranquil, peaceful, calm
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The moon 月 seen through a door 門; night-time, Rank: 7043
[閤, gé, ㄍㄜˊ] chamber; shelf; side-door
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 7104
[闊, kuò, ㄎㄨㄛˋ] ample, broad, wide; separate; to be apart
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  活 [huó, ㄏㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 7210
[閃, shǎn, ㄕㄢˇ] flash, lightning; to dodge, to evade
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人 just glimpsed through a door 門, Rank: 7289
[闉, yīn, ㄧㄣ] bent, curved; a curved wall
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  垔 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 7440
[閣, gé, ㄍㄜˊ] cabinet, chamber, pavilion
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 7490
[閶, chāng, ㄔㄤ] the gates of heaven; the main gate of a palace
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [ideographic] A heavenly 昌 gate 門; 昌 also provides the pronunciation, Rank: 7521
[閻, yán, ㄧㄢˊ] village gate; surname
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  臽 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 7897
[閭, lǘ, ㄌㄩˊ] a village of twenty-five families
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 8067
[闢, pì, ㄆㄧˋ] open; to settle, to develop, to open up
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 8068
[闃, qù, ㄑㄩˋ] alone; quiet, still
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  狊 [, ㄐㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 8187
[闕, quē, ㄑㄩㄝ] palace; watchtower
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  欮 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 8389
[閬, láng, ㄌㄤˊ] high door, high gate; high, lofty
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A lofty 良 gate 門; 良 also provides the pronunciation, Rank: 8706
[閾, yù, ㄩˋ] threshold; separated, confined
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] Separated 或 by a gate 門, Rank: 8707
[誾, yín, ㄧㄣˊ] respectful; to speak gently
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 9140
[閔, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] to mourn, to grieve; to incite, to urge on
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 9176
[閏, rùn, ㄖㄨㄣˋ] intercalary; extra, surplus
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] royal decree, Rank: 9401
[閑, xián, ㄒㄧㄢˊ] fence, guard; to defend; idle time
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A wooden fence 木 with a door 門, Rank: 9615
[閹, yān, ㄧㄢ] eunuch; to castrate
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 9619
[闌, lán, ㄌㄢˊ] screen door, railing, fence
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 9620
[闡, chǎn, ㄔㄢˇ] to disclose; to explain; to open
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  單 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 9621
[們, men, ㄇㄣ˙] plural marker for pronouns and some nouns
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  門 [mén, ㄇㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] people
[問, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth
[悶, mèn, ㄇㄣˋ] gloomy, depressed, melancholy
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[閂, shuān, ㄕㄨㄢ] bolt, latch, crossbar
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] A bar 一 laid across a gate 門
[閎, hóng, ㄏㄨㄥˊ] barrier, gate; vast, wide; to expand
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  厷 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[閘, zhá, ㄓㄚˊ] sluice, floodgate, canal lock
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[閡, hé, ㄏㄜˊ] separated, blocked; to prevent, to block
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[閥, fá, ㄈㄚˊ] clique, valve; a powerful and influential group
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  伐 [, ㄈㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[閦, chù, ㄔㄨˋ] busy, crowded; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  众 [zhòng, ㄓㄨㄥˋ]
Etymology: [ideographic] A crowd 众 walking through a gate 門
[閨, guī, ㄍㄨㄟ] women's quarters; lady's apartment
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[閩, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] Fujian province; a river; a tribe
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect
[閫, kǔn, ㄎㄨㄣˇ] threshold; women's quarters
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  困 [kùn, ㄎㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[閵, lìn, ㄌㄧㄣˋ]
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: -
[閼, è, ㄜˋ] to block, to obstruct, to stop up
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  於 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[闈, wéi, ㄨㄟˊ] gate, door; living quarters
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[闔, hé, ㄏㄜˊ] to close; whole, entire, all
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  盍 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate
[闖, chuǎng, ㄔㄨㄤˇ] to rush in, to charge in, to burst in
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A horse 馬 charging through a gate 門
[闞, hǎn, ㄏㄢˇ] to glance, to peep; to growl, to roar
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  敢 [gǎn, ㄍㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[shan4]; gateway; doorway; CL:個|个[ge4]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les, #459 [Add to Longdo]
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] specialist; specialized; customized, #1,560 [Add to Longdo]
厦门[Xià mén, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] Xiamen, subprovincial city in Fujian; also known as Amoy, #1,788 [Add to Longdo]
出门[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, / ] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door, #2,683 [Add to Longdo]
大门[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance; door; gate, #3,744 [Add to Longdo]
澳门[Ào mén, ㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] Macao; Aomen; Macau, #4,623 [Add to Longdo]
门前[mén qián, ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] in front of the door, #5,025 [Add to Longdo]
门票[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket (for theater, cinema etc), #5,045 [Add to Longdo]
热门[rè mén, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ, / ] popular; hot; in vogue, #5,916 [Add to Longdo]
家门[jiā mén, ㄐㄧㄚ ㄇㄣˊ, / ] house door; family clan, #6,304 [Add to Longdo]
开门[kāi mén, ㄎㄞ ㄇㄣˊ, / ] open (the) door, #6,468 [Add to Longdo]
门诊[mén zhěn, ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ, / ] outpatient service, #6,539 [Add to Longdo]
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, / ] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper), #6,635 [Add to Longdo]
厦门市[Xià mén shì, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄣˊ ㄕˋ, / ] Xiamen, subprovincial city in Fujian; also known as Amoy, #6,687 [Add to Longdo]
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] drop in; visit, #6,716 [Add to Longdo]
门将[mén jiàng, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] official gatekeeper; goalkeeper (soccer, hockey etc), #6,823 [Add to Longdo]
门户[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
西门子[Xī mén zǐ, ㄒㄧ ㄇㄣˊ ㄗˇ, 西 / 西] Siemens (company name), #9,942 [Add to Longdo]
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] close down; closed doors, #10,298 [Add to Longdo]
房门[fáng mén, ㄈㄤˊ ㄇㄣˊ, / ] door of a room, #10,642 [Add to Longdo]
进门[jìn mén, ㄐㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, / ] enter a door, #10,760 [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject), #11,584 [Add to Longdo]
龙门[Lóng mén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] (N) Longmen (place in Guangdong), #12,019 [Add to Longdo]
快门[kuài mén, ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ, / ] shutter, #13,115 [Add to Longdo]
城门[chéng mén, ㄔㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] city gate, #13,199 [Add to Longdo]
球门[qiú mén, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, / ] goalmouth (in soccer), #13,313 [Add to Longdo]
敲门[qiāo mén, ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ, / ] knock on a door, #13,641 [Add to Longdo]
守门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper, #14,318 [Add to Longdo]
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, / ] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus, #15,345 [Add to Longdo]
金门[Jīn mén, ㄐㄧㄣ ㄇㄣˊ, / ] Kinmen or Quemoy islands off the Fujian coast, administered by Taiwan, #15,676 [Add to Longdo]
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition, #16,010 [Add to Longdo]
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, / ] accelerator (pedal); gas pedal; throttle, #16,325 [Add to Longdo]
天安门[Tiān ān mén, ㄊㄧㄢ ㄢ ㄇㄣˊ, / ] Tiananmen (square), #17,111 [Add to Longdo]
衙门[yá men, ㄧㄚˊ ㄇㄣ˙, / ] government office in feudal China; yamen, #17,176 [Add to Longdo]
厦门大学[Xià mén dà xué, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄣˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Xiamen University, #18,165 [Add to Longdo]
阀门[fá mén, ㄈㄚˊ ㄇㄣˊ, / ] a valve, #19,198 [Add to Longdo]
肛门[gāng mén, ㄍㄤ ㄇㄣˊ, / ] anus, #19,304 [Add to Longdo]
五花八门[wǔ huā bā mén, ㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄅㄚ ㄇㄣˊ, / ] myriad; all kinds of; all sorts of, #20,312 [Add to Longdo]
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] voice; windpipe, #20,372 [Add to Longdo]
闸门[zhá mén, ㄓㄚˊ ㄇㄣˊ, / ] a sluicegate, #20,524 [Add to Longdo]
门路[mén lù, ㄇㄣˊ ㄌㄨˋ, / ] way of doing sth; the right social connection, #21,178 [Add to Longdo]
登门[dēng mén, ㄉㄥ ㄇㄣˊ, / ] to visit sb at home, #22,069 [Add to Longdo]
天安门广场[Tiān ān mén Guǎng chǎng, ㄊㄧㄢ ㄢ ㄇㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] Tiananmen Square, #22,186 [Add to Longdo]
江门[Jiāng mén, ㄐㄧㄤ ㄇㄣˊ, / ] Jiangmen prefecture level city in Guangdong, #22,250 [Add to Longdo]
窍门[qiào mén, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth), #22,712 [Add to Longdo]
脑门[nǎo mén, ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] forehead, #22,972 [Add to Longdo]
鸿门宴[Hóng mén Yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Feast at Hong Gate, #23,101 [Add to Longdo]
阿门[ā mén, ㄚ ㄇㄣˊ, / ] amen, #23,104 [Add to Longdo]
门锁[mén suǒ, ㄇㄣˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] door lock, #23,274 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せんもん, senmon] (n) วิชาเฉพาะทาง
[せんもんか, senmonka] (n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
用語[せんもんようご, senmonyougo] (n) ศัพท์เฉพาะ, Syn. 学術用語
[かど, kado] (n) ประตู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぶもん, bumon] 1.ประเภท 2.แผนก 3.ด้าน 4.สาขา
[ほうもん, houmon] (n) ช่องยิง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[せんもん, senmon] TH: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  EN: speciality
[せんもん, senmon] TH: วิชาเอก  EN: subject of study
[せんもん, senmon] TH: ผู้เชี่ยวชาญ  EN: expert

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラモン教;婆羅[バラモンきょう(バラモン教);ばらもんきょう(婆羅門教), baramon kyou ( baramon kyou ); baramonkyou ( baa ra mon kyou )] (n) Brahmanism [Add to Longdo]
[あもん, amon] (n) subphylum; (biological) subdivision [Add to Longdo]
意味部[いみぶもん, imibumon] (n) {ling} semantic component [Add to Longdo]
[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables [Add to Longdo]
[とうもん, toumon] (n) alumni of Waseda University [Add to Longdo]
[いんもん, inmon] (n,adj-no) (female) genitalia; vulva [Add to Longdo]
応天[おうてんもん;おうでんもん, outenmon ; oudenmon] (n) (See 朝堂院・ちょうどういん) main southern gate of the Heian Palace's reception compound [Add to Longdo]
応天の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace) [Add to Longdo]
音韻部[おんいんぶもん, on'inbumon] (n) {ling} phonological component [Add to Longdo]
;厦[かもん, kamon] (n) one's family or clan [Add to Longdo]
[かいもん, kaimon] (n) strait; channel [Add to Longdo]
[かいもん, kaimon] (n,vs) opening gate [Add to Longdo]
凱旋[がいせんもん, gaisenmon] (n) arch of triumph; triumphal arch [Add to Longdo]
;顎;鰓;腮[あぎと, agito] (n) (1) (arch) (esp. 顎, 顎, 腮) (See あご) chin; jaw; (2) (arch) (esp. 鰓) (See 鰓・えら) gills; branchia [Add to Longdo]
;萱[かやもん;ぼうもん(茅門), kayamon ; boumon ( me mon )] (n) (1) thatched-roof gate (used as the entrance to a garden, esp. of a tea ceremony house); (2) (ぼうもん only) (hum) my home [Add to Longdo]
冠木[かぶきもん, kabukimon] (n) gate with a crossbar [Add to Longdo]
環境問題専[かんきょうもんだいせんもんか, kankyoumondaisenmonka] (n) environmentalist [Add to Longdo]
[かんもん, kanmon] (n) barrier; gateway; (P) [Add to Longdo]
海峡[かんもんかいきょう, kanmonkaikyou] (n) Kanmon Straits (between Honshu and Kyushu) [Add to Longdo]
基底部[きていぶもん, kiteibumon] (n) base component [Add to Longdo]
[きもん, kimon] (n) (slalom) gate [Add to Longdo]
[きもん, kimon] (n) spiracle (respiratory pores in the body of insects) [Add to Longdo]
[きもん, kimon] (n) the northeastern (unlucky) direction; person or thing to be avoided [Add to Longdo]
蟻の渡り[ありのとわたり, arinotowatari] (n) (1) (See 会陰・えいん) perineum; area between sex organs and the anus; (2) very narrow passage [Add to Longdo]
[きゅうもん, kyuumon] (n) gate of a palace [Add to Longdo]
[きょうもん, kyoumon] (n) study of Buddhist theory [Add to Longdo]
狭き[せまきもん, semakimon] (n) narrow gate; obstacle; school (position) hard to enter (get) [Add to Longdo]
狭きより入れ[せまきもんよりいれ, semakimonyoriire] (exp) (id) Enter ye in at the strait gate [Add to Longdo]
[ぎょくもん, gyokumon] (n) beautifully decorated gate (euph. for female genitalia) [Add to Longdo]
の変[きんもんのへん, kinmonnohen] (n) Hamaguri Rebellion [Add to Longdo]
[そうもん, soumon] (n) {Buddh} monk; priest [Add to Longdo]
[ぐんもん, gunmon] (n) (pol) camp gate; general [Add to Longdo]
に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede [Add to Longdo]
血液脳関[けつえきのうかんもん, ketsuekinoukanmon] (n) blood-brain barrier [Add to Longdo]
[けんもん, kenmon] (n) powerful family [Add to Longdo]
勢家[けんもんせいか, kenmonseika] (n) great and powerful person [Add to Longdo]
[げんもん, genmon] (n) gangway [Add to Longdo]
戸(P);[と, to] (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) [Add to Longdo]
虎ノ事件;虎の事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923) [Add to Longdo]
五右衛風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
禅;五禪(oK)[ごもんぜん, gomonzen] (n) {Buddh} five approaches to meditation; five objects of meditation [Add to Longdo]
[こうもん, koumon] (n) back gate [Add to Longdo]
の虎前の狼[こうもんのとらぜんもんのおおかみ, koumonnotorazenmonnoookami] (exp) (id) Between the devil and the deep sea [Add to Longdo]
御成[おなりもん, onarimon] (n) gate for important persons; gate of honor [Add to Longdo]
違い;お違い[おかどちがい, okadochigai] (exp) (See 違い) barking up the wrong tree; calling at the wrong house [Add to Longdo]
公共部[こうきょうぶもん, koukyoubumon] (n) public sector [Add to Longdo]
[こうもん, koumon] (n) disciple of Confucius; Confucian school [Add to Longdo]
工業高等専学校[こうぎょうこうとうせんもんがっこう, kougyoukoutousenmongakkou] (n) technical junior college [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外国料理に対して戸を閉ざした。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、日本にアメリカへの戸を開くように要求した。
Two soldiers kept guard at the gate.2人の兵士が、のところで見張りをしていた。
You're not an expert at this job any more than I am.あなたはこの仕事では私同様専家ではない。
In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.アメリカでは、過去20年間で2000万の新規雇用が創出されたが、そのほとんどはサービス部におけるものである。
You're barking up the wrong tree.オレを非難するのはお違いだ。 [M]
You've got the wrong man!違いですよ。
The gasoline truck ran into the gate and blew up.ガソリンを積んだトラックがに衝突して爆発した。
Kate's dog was barking at Brian at the gate at noon.ケイトの犬が、正午にのところでブライアンに向かって吠えていた。
This corporation is well known for its communication equipment.この会社は通信部でよく知られている。
This kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.この種の専知識は日常生活とはほとんど関係がない。
This technical journal is above me.この専紙は私には理解できない。
This big gate is disproportionate to the small garden.この大きなは小さな庭に不釣り合いだ。
This gate allows access to the garden.このから庭に入れる。
The gate admits to the garden.このから庭園に入れる。
This gate needs painting.このにはペンキを塗る必要がある。
These technical terms derive from Greek.これらの専用語はギリシャ語に由来している。
Jean is something less than an expert pianist.ジーンはピアノの専家とはいえないよ。
Jazz is not my speciality.ジャズは私の専ではない。
John moved forward to the gate.ジョンはのところまで出てきた。
He maintained that all occupations should be open to women.すべての職業は女性に戸を開かねばならないと彼は主張した。
There you see the gate which Mr Jones built.そこにジョーンズさんが建てたが見えます。
The aviation expert analyzed the statistics in detail.その航空専家は統計を詳細に分析した。
The car passed through a gate.その車はを通り抜けた。
That publisher specialises in children's books.その出版社は児童文学を専にしている。
Even the experts took the painting for a genuine Rembrandt.その専家たちでさえ、その絵を本物のレンブラントと間違えた。
The specialist predicts international tension will build up.その専家は国際緊張が高まっていくと予測している。
The profession is attractive to women.その専職は、女性には魅力的である。
You will find that book in the historical section of the library.その本は図書館の歴史部で見つかるよ。
The problem is outside my field.その問題は私の専外だ。
The gate is closed all the year round.そのは1年中閉じられている。
The gate is closed at eight.そのは8時に閉じられる。
The gate was too narrow for the truck.そのはトラックが入るには狭すぎた。
The gate is too narrow for a car.そのは狭すぎて車は入れません。
The old man stood still at the gate.その老人はのところにじっと立っていた。
It' the front gate.それは正です。
Leave that job to the experts!それは専家に任せたほうがいいよ。
A taxi drew up at the main gate.タクシーが正のところへきて止まった。
I saw a lady go through the gate without showing the ticket.チケットを見せずにを通り抜ける女性を見た。
Do you know a good specialty store dealing in herbs?ハーブの専店を聞いたことがありませんか。
Florence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.フローレンス・ナイチンゲールは専職としての看護を始めた人として有名である。
Boeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.ボーイング社の安全担当の専家は航空産業の他の専家と一緒になって制御飛行中の墜落(CFIT)として知られている墜落事故をなくそうと国際的な対策委員会を組織している。
Most experts think a lot of his theory.ほとんどの専家が彼の理論を重視している。
The committee divided into five sections.委員会は5つの部に分かれた。
The best thing to do is ask an expert to repair it.一番良いことは専家にしてもらうことだ。
Teaching English is his profession.英語を教えることが彼の専的職業です。
The top favorites of each section were gathered together.各部の優勝候補が集まった。
Enter by the narrow gate.狭きより入れ。
How long is the Golden Gate Bridge?橋はどれくらいの長さですか。
Golden Gate Bridge is made of iron.橋は鉄でできている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus [Add to Longdo]
家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system [Add to Longdo]
図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library [Add to Longdo]
[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]
分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
用語集[せんもんようごしゅう, senmonyougoshuu] terminology [Add to Longdo]
[ぶもんめい, bumonmei] organizational unit name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仁王[におうもん, nioumon] Dewa-Tor [Add to Longdo]
[にゅうもん, nyuumon] Einfuehrung [Add to Longdo]
[めいもん, meimon] beruehmte_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
[じょうもん, joumon] Schlosstor, Burgtor [Add to Longdo]
[しゅうもん, shuumon] Sekte [Add to Longdo]
[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]
[ゆうもん, yuumon] Pylorus, Pfoertner, Magenausgang [Add to Longdo]
[そうもん, soumon] buddhistischer_Priester, buddhistischer_Moench [Add to Longdo]
[ろうもん, roumon] zweistoeckiges_Torgebaeude [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]
[ぶもん, bumon] Abteilung, Gruppe, Zweig, Fach [Add to Longdo]
[かど, kado] Tor [Add to Longdo]
[とい, toi] Frage, Problem [Add to Longdo]
[とう, tou] fragen, sich_kuemmern (um) [Add to Longdo]
下生[もんかせい, monkasei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]
[かどぐち, kadoguchi] Tor, Eingang [Add to Longdo]
外漢[もんがいかん, mongaikan] Aussenstehender, Laie [Add to Longdo]
[もんてい, montei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]
[もんぴ, monpi] Torfluegel [Add to Longdo]
[かどまつ, kadomatsu] Neujahrskiefern [Add to Longdo]
[もんし, monshi] Schneidezahn [Add to Longdo]
[もんばつ, monbatsu] Abstammung, gute_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
[かんもん, kanmon] -Tor, Barriere, Hindernis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top