ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*锻炼*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 锻炼, -锻炼-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锻炼[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to engage in physical exercise; to toughen; to temper, #3,226 [Add to Longdo]
体育锻炼[tǐ yù duàn liàn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] physical exercise [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably trains.[CN] 我们做锻炼 Little Darlings (1980)
I do it every morning. Naked by the window.[CN] 我天天早上在窗边裸体做锻炼 Anima persa (1977)
I have to strengthen myself, or else...[CN] 我得锻炼锻炼身体, 要不然... Men and Women (1964)
This is a kind of physical exercise, but also a dance and a ceremony.[CN] 这是种锻炼 也是舞蹈和仪式 Chung Kuo - Cina (1972)
I'm doing exercises.[CN] 我在做锻炼 Malicious (1973)
But the office has decided you're to have one week's detention.[CN] 但是教务处决定 只让你们做一个礼拜的额外锻炼 But the office has decided you're to have one week's detention. Carrie (1976)
And, Carrie, you're dismissed from gym for a week.[CN] 这周你就不用来体育馆锻炼了 You're dismissed from gym for a week. Carrie (1976)
I've only been with this agency a short time, but over there I'm functioning in a kind of public relations capacity.[CN] 我只在那儿呆过一小段时间 在那儿,我是要锻炼我的社交能力 Saturday Night Fever (1977)
I've been training my will power since childhood.[CN] 我从七岁从五岁起 就锻炼自已的意志 Goryachiy sneg (1972)
Through play, we were brought up to become sturdy individuals, who in future could hold positions of responsibility in society.[CN] 我们个个都锻炼得身强力壮 人人都能在社会上独挡一面 Happy End (1967)
Fresh air, exercise, good food, to build blood and bone and marrow.[CN] 新鲜空气,锻炼,良好的食物, 来构造血液和骨头和骨髓 Genocide: 1941-1945 (1974)
It's important. You must go into training. You have to get rid of your inhibitions.[CN] 这很重要 你必须锻炼 你必须除掉你的抑制 Love at the Top (1974)
- Come on, I need the workout.[CN] - 来吧,我需要锻炼 The Stepford Wives (1975)
I'm coming here for 30 years to train my body.[CN] 我来这30年锻炼我的体魄 Attenti... arrivano le collegiali! (1975)
If I were you, I'd exercise that dog somewhere else.[CN] 如果我是妳 我会去别的地方锻炼 Irma la Douce (1963)
Do you always wear these clothes when you exercise?[CN] 锻炼时总是穿着这衣服吗? The Young, the Evil and the Savage (1968)
- Exercise?[CN] - 锻炼 The Damned Don't Cry (1950)
Don't mind me. I'm just havin' a little workout.[CN] 不用管我 我只是在锻炼身体 The Naked City (1948)
Well, think of the exercise.[CN] 想想做了锻炼 The Centerfold Girls (1974)
Cosmic breathing is not so much about breathing, but a spiritual exercise.[CN] 宇宙式呼吸不仅仅是呼吸 而是精神锻炼 The Granddaughter's Model (1971)
He should also take a little exercise, like cutting wood.[CN] 他应该也做点锻炼 比如说砍木头 A Quiet Place in the Country (1968)
If after all this work I get to "exercise" a little... ask Gianni.[CN] 之后我就开始小小"锻炼"... Four Times that Night (1971)
Well, because I do not practice enough .[CN] 那是因为你们锻炼不够 Little Darlings (1980)
Plus a healthy life and exercise.[CN] 再加上健康的生活和锻炼 Nazarin (1959)
It's to avoid catching a cold.[CN] 这样锻炼才不会感冒 Here Is Your Life (1966)
Still, there's one little catch.[CN] 不过 我仍然是教练 额外锻炼内容由我决定和负责 Still there's one little catch. Carrie (1976)
Even Uncle Monsignor got some exercise.[CN] 甚至叔叔高僧也做了锻炼 Casanova 70 (1965)
You know, what I need is a little exercise and fresh air.[CN] 我需要的是些许锻炼, 和新鲜空气 The Hidden Room (1949)
Getting in shape to defend myself for the fall term.[CN] 为了在秋季学期能保护好我自己, 我得好好锻炼 Blackboard Jungle (1955)
Of course I should get more exercise. I don't have much time. I have to work.[CN] 当然我应该做更多锻炼 我没有多少时间 我得工作 Lover Boy (1975)
Yeah, I know which exercises![CN] 我知道在做什么锻炼! Malicious (1973)
A professional athlete. It builds character.[CN] 专业运动员 锻炼品质 The Legend of Paul and Paula (1973)
Well, I'm just refining my powers.[CN] 我只是锻炼我的能力 Starcrash (1978)
Lovemaking is a very healthy form of exercise... that can bring you pleasure, money and success.[CN] 做爱是非常有益健康的锻炼... 可以带给你快乐 金钱和成功 Four Times that Night (1971)
He'd grown very fat from lack of exercise, and his health gave out.[CN] 他因为久未锻炼,长胖了 身体变差了 Le Plaisir (1952)
Oh, well, I only play for exercise.[CN] 我打台球只是为了锻炼 Separate Tables (1958)
I thought it would be good training for you.[CN] 我以为对你来说它是次好锻炼 Lilith (1964)
You know that new kid, the fat one, never suits up for gym?[CN] 你知道那个新来的小胖子 从不锻炼的吗? Smile (1975)
Here we are. The more oxygen we have, the better. It's clean air for me.[CN] 我们来吧 多做锻炼身体健康 呼吸新鲜空气 Lover Boy (1975)
Cold water and exercise are good for you.[CN] 冷水和锻炼对你有好处 Anima persa (1977)
Punishment for skipping detention is three days' suspension and refusal of your prom tickets.[CN] 逃避额外锻炼的惩罚就是... Punishment for skipping detention... ...停课3天... Carrie (1976)
There'll be usual PT at seven thirty, followed by breakfast at eight, and then I'll be taking you all on a lovely nature ramble.[CN] 七点半照常体育锻炼 接下来八点早餐 然后我会带你们所有人去漫步迷人大自然 Carry On Camping (1969)
Well, next exercise.[CN] 下一项锻炼 The Castle of Purity (1973)
- Thought you developed their muscles.[CN] - 这沙袋是用来锻炼学生们的肌肉的吗? Blackboard Jungle (1955)
I'm going to the A.C. and take a workout.[CN] C. 锻炼一下 T-Men (1947)
- No. Developing my own.[CN] - 不,只是为了锻炼我的肌肉 Blackboard Jungle (1955)
We practically run a hotel. This will give the servants some exercise.[CN] 实际上,我们经营着一家酒店 好让仆人们锻炼一下 The Palm Beach Story (1942)
I don't need that kind of exercise to keep my shape.[CN] 我不需要这种锻炼保持我的身材 The Centerfold Girls (1974)
You're getting as fat as a pig. You need the exercise.[CN] 你的动作像只猪一样,你需要 多多锻炼身体 The Servant (1963)
CPAs never get enough exercise.[CN] CPA会计是永远也不会得到足够锻炼 The Damned Don't Cry (1950)

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top