ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*錢*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -錢-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[錢, qián, ㄑㄧㄢˊ] money, currency, coins
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 5503

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] coin; money; surname Qian, #290 [Add to Longdo]
赚钱[zhuàn qián, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to earn money; money making, #4,115 [Add to Longdo]
金钱[jīn qián, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] money; currency, #4,800 [Add to Longdo]
花钱[huā qián, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ, / ] to spend money, #5,276 [Add to Longdo]
钱包[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, / ] purse; wallet, #6,402 [Add to Longdo]
价钱[jià qian, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄢ˙, / ] price, #8,278 [Add to Longdo]
挣钱[zhèng qián, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to make money, #8,916 [Add to Longdo]
钱财[qián cái, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ, / ] wealth; money, #11,427 [Add to Longdo]
省钱[shěng qián, ㄕㄥˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] to save money, #12,290 [Add to Longdo]
借钱[jiè qián, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to lend money; to borrow money, #12,562 [Add to Longdo]
值钱[zhí qián, ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] valuable; costly; expensive, #13,189 [Add to Longdo]
出钱[chū qián, ㄔㄨ ㄑㄧㄢˊ, / ] to pay, #13,725 [Add to Longdo]
压岁钱[yā suì qián, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] money given to children as new year present, #16,463 [Add to Longdo]
存钱[cún qián, ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] to deposit money; to save money, #17,738 [Add to Longdo]
本钱[běn qián, ㄅㄣˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] capital, #18,116 [Add to Longdo]
洗钱[xǐ qián, ㄒㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] money laundering, #19,786 [Add to Longdo]
零钱[líng qián, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] change (of money); small change; pocket money, #20,414 [Add to Longdo]
工钱[gōng qián, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ, / ] salary; wages, #20,606 [Add to Longdo]
钱币[qián bì, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ, / ] money, #21,885 [Add to Longdo]
钱塘江[Qián táng jiāng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / ] Qiantang River that loops around Hangzhou 杭州 in Zhejiang 浙江省, #25,263 [Add to Longdo]
钱庄[qián zhuāng, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄤ, / ] money farm (dealing in illegal foreign currency of money laundering), #27,424 [Add to Longdo]
钱其琛[qián qí chēn, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ ㄔㄣ, / ] Qian Qichen (Chinese vice-premier), #36,346 [Add to Longdo]
零用钱[líng yòng qián, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] pocket money, #38,515 [Add to Longdo]
钱钟书[Qián Zhōng shū, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, / ] Qian Zhongshu (1910-1998), literary academic and novelist, studied in London and Paris author of the 1947 novel Beleaguered City 围城|围城, #38,795 [Add to Longdo]
找钱[zhǎo qián, ㄓㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] to give change, #39,036 [Add to Longdo]
钱袋[qián dài, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] purse; wallet, #39,343 [Add to Longdo]
钱学森[Qián Xué sēn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄙㄣ, / ] Tsien Hsue-shen or Qian Xuesen (1911-), US trained Chinese physicist and rocket scientist, returned to PRC in 1955 as leader of rocket and nuclear projects, #39,504 [Add to Longdo]
金钱豹[jīn qián bào, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] leopard, #43,352 [Add to Longdo]
退钱[tuì qián, ㄊㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 退 / 退] refund money, #44,788 [Add to Longdo]
纸钱[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead, #45,085 [Add to Longdo]
银钱[yín qián, ㄧㄣˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] silver money (in former times), #51,234 [Add to Longdo]
余钱[yú qián, ㄩˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] surplus money, #57,286 [Add to Longdo]
现钱[xiàn qián, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] cash, #59,112 [Add to Longdo]
车钱[chē qián, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ, / ] fare; transport costs, #59,129 [Add to Longdo]
房钱[fáng qián, ㄈㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] charges for a room; house rental, #68,659 [Add to Longdo]
钱三强[Qián Sān qiáng, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄢ ㄑㄧㄤˊ, / ] Qian Sanqiang, #77,331 [Add to Longdo]
臭钱[chòu qián, ㄔㄡˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] dirty money, #85,690 [Add to Longdo]
有钱能使鬼推磨[yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mó, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ㄕˇ ㄍㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ ㄇㄛˊ, 使 / 使] lit. money will make the Devil turn millstones (成语 saw); with money, you can do anything you like., #85,696 [Add to Longdo]
涨钱[zhǎng qián, ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] inflation; salary raise, #118,027 [Add to Longdo]
洋钱[yáng qián, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] foreign money; flat silver (former coinage); also written 銀元|银元, #119,645 [Add to Longdo]
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] to collect money; to raise funds (for charity), #120,989 [Add to Longdo]
利钱[lì qián, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] interest (money paid on a loan), #129,721 [Add to Longdo]
钱串[qián chuàn, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˋ, / ] string of cash, #146,539 [Add to Longdo]
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] room charge in a hotel; accommodation expenses, #159,703 [Add to Longdo]
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, / ] pointless expense; not worth the money spent, #419,218 [Add to Longdo]
体己钱[tī ji qián, ㄊㄧ ㄐㄧ˙ ㄑㄧㄢˊ, / ] private saved money of close family members, #488,879 [Add to Longdo]
一分钱[yī fēn qián, ㄧ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] cent; penny [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, yi1 shou3 jiao1 huo4, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yī shǒu jiāo huò, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
不值钱[bù zhí qián, ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] of little value [Add to Longdo]
交钱[jiāo qián, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, / ] to pay up; to shell out; to hand over the money to cover sth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銭(P);(oK)[せん, sen] (n) (1) hundredth of a yen; (2) (See 銭・ぜに・1) coin made of non-precious materials; (3) (obs) (See 貫・2) one-thousandth of a kan (as a unit of currency); (4) (arch) one-thousandth of a kan (as a unit of mass); (P) [Add to Longdo]
當十[とうじゅうぜん, toujuuzen] (n) type of bronze Chinese coin first issued under Emperor Yuan of the Southern Liang dynasty worth the value of ten iron coins [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top