ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*采*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -采-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[采, cǎi, ㄘㄞˇ] to collect, to gather; to pick, to pluck
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A hand picking 爫 fruit from a tree 木, Rank: 585
[彩, cǎi, ㄘㄞˇ] color, hue; prize; brilliant; variegated
Radical: , Decomposition:   采 [cǎi, ㄘㄞˇ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 1177
[菜, cài, ㄘㄞˋ] vegetables; order, dish; food
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1266
[踩, cǎi, ㄘㄞˇ] to step on; to stamp
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2570
[睬, cǎi, ㄘㄞˇ] to notice, to pay attention to
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3250
[綵, cǎi, ㄘㄞˇ] motley, variegated
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 8240
[採, cǎi, ㄘㄞˇ] to collect, to gather; to pick, to pluck
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎi yòng, ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to adopt; to employ; to use, #540 [Add to Longdo]
[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
访[cǎi fǎng, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to interview; to gather news; to hunt for and collect; to cover, #990 [Add to Longdo]
[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, / ] to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather, #3,558 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] affairs; gather, #3,558 [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble, #3,558 [Add to Longdo]
[cǎi jí, ㄘㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] to gather; to collect; to harvest, #7,213 [Add to Longdo]
[kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ, / ] to extract ore or other resource from a mine, #7,398 [Add to Longdo]
[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, / ] svelte; elegant manner; graceful bearing, #7,617 [Add to Longdo]
[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, / ] accept; adopt, #12,756 [Add to Longdo]
[cǎi kuàng, ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] mining, #14,730 [Add to Longdo]
[cǎi zhāi, ㄘㄞˇ ㄓㄞ, / ] pluck; pick, #16,444 [Add to Longdo]
[cǎi yàng, ㄘㄞˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling, #17,324 [Add to Longdo]
[cǎi guāng, ㄘㄞˇ ㄍㄨㄤ, / ] lighting; day lighting, #21,239 [Add to Longdo]
兴高[xīng gāo cǎi liè, ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄘㄞˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] happy and excited (成语 saw); in high spirits; in great delight, #22,126 [Add to Longdo]
[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, / ] coal mining; coal extraction; coal cutting, #23,448 [Add to Longdo]
[cǎi nuǎn, ㄘㄞˇ ㄋㄨㄢˇ, / ] heating, #23,476 [Add to Longdo]
[cǎi fá, ㄘㄞˇ ㄈㄚˊ, / ] fell; cut, #28,107 [Add to Longdo]
[cǎi fēng, ㄘㄞˇ ㄈㄥ, / ] collect folk songs, #29,412 [Add to Longdo]
[shén cǎi, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ, ] expression; bright, #31,540 [Add to Longdo]
无精打[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; in low spirits; washed out; downcast, #34,563 [Add to Longdo]
[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]
[cǎi yóu, ㄘㄞˇ ㄧㄡˊ, / ] oil extraction; oil recovery, #37,132 [Add to Longdo]
奕奕[shén cǎi yì yì, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ ㄧˋ ㄧˋ, ] in glowing spirits (成语 saw); bursting with life; radiating health and vigor, #39,573 [Add to Longdo]
飞扬[shén cǎi fēi yáng, ㄕㄣˊ ㄘㄞˇ ㄈㄟ ㄧㄤˊ, / ] in high spirits (成语 saw); glowing with health and vigor, #39,869 [Add to Longdo]
[Ní cǎi, ㄋㄧˊ ㄘㄞˇ, / ] Friedrich Nietzsche (1846-1900), German philosopher, #42,672 [Add to Longdo]
购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, / ] purchaser; purchasing agent, #43,081 [Add to Longdo]
石场[cǎi shí chǎng, ㄘㄞˇ ㄕˊ ㄔㄤˇ, / ] stone pit; quarry, #45,338 [Add to Longdo]
[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, / ] buy on a considerable scale; purchase, #52,048 [Add to Longdo]
矿业[cǎi kuàng yè, ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] mining, #61,388 [Add to Longdo]
[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, / ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back, #63,910 [Add to Longdo]
[cǎi mǎi, ㄘㄞˇ ㄇㄞˇ, / ] purchase; buy, #72,657 [Add to Longdo]
收率[cǎi shōu lǜ, ㄘㄞˇ ㄕㄡ ㄌㄩˋ, / ] recovery ratio, #73,383 [Add to Longdo]
没精打[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩, #74,952 [Add to Longdo]
[cǎi zhǒng, ㄘㄞˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] seed collecting, #76,528 [Add to Longdo]
[cǎi zhì, ㄘㄞˇ ㄓˋ, / ] collect and process, #77,762 [Add to Longdo]
[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, / ] same as 風|风, svelte; elegant manner; graceful bearing, #86,700 [Add to Longdo]
样率[cǎi yàng lǜ, ㄘㄞˇ ㄧㄤˋ ㄌㄩˋ, / ] sampling rate, #96,008 [Add to Longdo]
[cǎi shēng, ㄘㄞˇ ㄕㄥ, / ] applause, #110,385 [Add to Longdo]
[cǎi yì, ㄘㄞˇ ㄧˋ, / ] fief; benefice, #116,466 [Add to Longdo]
[cǎi lù, ㄘㄞˇ ㄌㄨˋ, / ] collect and record, #116,619 [Add to Longdo]
[cǎi zhū, ㄘㄞˇ ㄓㄨ, / ] to dive for pearls, #123,651 [Add to Longdo]
[duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] multicolored; varied; also written 多, #209,265 [Add to Longdo]
[bō cǎi bǐ, ㄅㄛ ㄘㄞˇ ㄅㄧˇ, / ] stripping-to-ore ratio; stripping ratio [Add to Longdo]
[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, ] acclaim; cheer [Add to Longdo]
[cǎi chū, ㄘㄞˇ ㄔㄨ, / ] to extract; to mine [Add to Longdo]
取措施[cǎi qǔ cuò shī, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] to adopt a measure [Add to Longdo]
[cǎi chǎng, ㄘㄞˇ ㄔㄤˇ, / ] slope [Add to Longdo]
[cǎi zé, ㄘㄞˇ ㄗㄜˊ, / ] select and adopt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さいの目;賽の目;の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
[かっさい, kassai] (n,vs) acclamation; applause; ovation; cheers [Add to Longdo]
才六;六;賽六[さいろく, sairoku] (n) (1) (arch) kid; brat; (2) Edo term used to debase people from Kansai [Add to Longdo]
;賽[さい;さえ, sai ; sae] (n) (1) (abbr) (See 骰子) dice; die; (2) (さい only) (See 配・1) baton (of command) [Add to Longdo]
配;[さいはい, saihai] (n) (1) baton (of command); (2) order; command; direction [Add to Longdo]
配を振る[さいはいをふる, saihaiwofuru] (exp,v5r) to lead; to direct; to take command [Add to Longdo]
配を振るう[さいはいをふるう, saihaiwofuruu] (exp,v5u) (1) to wield a baton; to swing a baton; (2) (col) (See 配を振る) to lead; to direct; to command [Add to Longdo]
[のうさい, nousai] (n) betrothal gift [Add to Longdo]
拍手喝[はくしゅかっさい, hakushukassai] (n,vs) clapping and cheering; applause [Add to Longdo]
[ふうさい, fuusai] (n) appearance; air; mien; getup [Add to Longdo]
が上がらない;風があがらない;風が揚がらない[ふうさいがあがらない, fuusaigaagaranai] (exp,adj-i) making a poor appearance [Add to Longdo]
文彩;文[ぶんさい, bunsai] (n) (See 修辞技法) figure of speech [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two brothers are quite unlike in their appearance.この二人の兄弟は風が全く違う。
The speech was greeted by loud cheers.その演説は大喝をもって歓迎された。
The two brothers are quite unlike in their appearance.その二人の兄弟は風がまったく違う。
Dick takes after his mother in appearance.ディックは風が母親に似ている。
The astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.宇宙飛行士たちは、彼らの熱狂的な歓呼と喝で迎えられた。
The astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.宇宙飛行士達は熱狂した人々の励ましと喝に迎えられた。
The crowd gave the winner a big hand.群集は勝者に拍手喝を送った。
As I entered the room, they applauded.私が部屋へ入ったとき、彼らは拍手喝をしてくれた。
His last lecture at Waseda brought down the house.早稲田大学における彼の最後の講義は、万来の拍手喝を浴びた。
With one accord the audience stood up and applauded.聴衆はいっせいに立ち上がって拍手喝した。
His infectious humor stimulated applause.彼のユーモアにつられて拍手喝が起こった。
He has a slightly foreign appearance.彼はちょっと外国人ような風をしている。
I could not but cheer when my friend was handed the trophy.友人がトロフィーを手渡されたとき、私は喝せずにはいられなかった。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top