ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*酸*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -酸-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ブチル[さくさんぶちる] (n) butyl acetate

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酸, suān, ㄙㄨㄢ] tart, sour; spoiled; acid
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [ideographic] Wine 酉 aged too long 夋; 夋 also provides the pronunciation, Rank: 1456

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suān, ㄙㄨㄢ, ] sour; sore; ache; acid, #2,935 [Add to Longdo]
[suān nǎi, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ, ] yogurt, #7,101 [Add to Longdo]
氨基[ān jī suān, ㄢ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid, #11,018 [Add to Longdo]
[liú suān, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ, ] sulfuric acid; sulfate, #11,962 [Add to Longdo]
[lín suān, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] phosphoric acid, #15,110 [Add to Longdo]
[yán suān, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄢ, / ] hydrochloric acid HCl, #16,045 [Add to Longdo]
[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] acidity, #16,163 [Add to Longdo]
[suān tòng, ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄥˋ, ] ache, #16,553 [Add to Longdo]
[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, ] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable, #17,944 [Add to Longdo]
脂肪[zhī fáng suān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, ] fatty acid, #18,309 [Add to Longdo]
[tàn suān, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ, ] carbonic acid; carbonate, #18,689 [Add to Longdo]
[suān cài, ㄙㄨㄢ ㄘㄞˋ, ] suan cai, #18,950 [Add to Longdo]
[rǔ suān, ㄖㄨˇ ㄙㄨㄢ, ] lactic acid, #21,063 [Add to Longdo]
[xiāo suān, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ, ] nitric acid, #21,109 [Add to Longdo]
[cù suān, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, ] acetic acid (CH3COOH); acetate, #23,228 [Add to Longdo]
[hé suān, ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] nucleic acid, #24,107 [Add to Longdo]
[wèi suān, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄢ, ] gastric acid, #24,751 [Add to Longdo]
[yè suān, ㄧㄝˋ ㄙㄨㄢ, / ] folic acid, #25,719 [Add to Longdo]
甜苦辣[suān tián kǔ là, ㄙㄨㄢ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄨˇ ㄌㄚˋ, ] sour, sweet, bitter and spicy hot; fig. the joys and sorrows of life, #26,090 [Add to Longdo]
亚硝[yà xiāo suān, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ, / ] nitrous acid, #27,408 [Add to Longdo]
核苷[hé gān suān, ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄨㄢ, ] nucleotide, #27,595 [Add to Longdo]
[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, ] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid, #28,537 [Add to Longdo]
[jiǎ suān, ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨㄢ, ] formylic acid (HCOOH); formic acid; methanoic acid, #31,724 [Add to Longdo]
不饱和脂肪[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] unsaturated fatty acid, #32,393 [Add to Longdo]
柠檬[níng méng suān, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄙㄨㄢ, / ] citric acid, #33,931 [Add to Longdo]
谷氨[gǔ ān suān, ㄍㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] glutamic acid (Glu), an amino acid, #35,447 [Add to Longdo]
[suān yǔ, ㄙㄨㄢ ㄩˇ, ] acid rain, #35,725 [Add to Longdo]
[cǎo suān, ㄘㄠˇ ㄙㄨㄢ, ] oxalic acid C2H2O4, #36,605 [Add to Longdo]
[rǔ suān jūn, ㄖㄨˇ ㄙㄨㄢ ㄐㄩㄣ, ] lactic acid bacteria, #37,097 [Add to Longdo]
赖氨[lài ān suān, ㄌㄞˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] lysine (Lys), an essential amino acid, #37,585 [Add to Longdo]
[lín suān yán, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] phosphate, #38,453 [Add to Longdo]
酪氨[lào ān suān, ㄌㄠˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] tyrosine (Tyr), an amino acid, #40,310 [Add to Longdo]
苯甲[běn jiǎ suān, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨㄢ, ] benzoic acid C6H5COOH, #40,398 [Add to Longdo]
精氨[jīng ān suān, ㄐㄧㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] argnine (Arg), an essential amino acid, #42,078 [Add to Longdo]
[guī suān yán, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] silicate, #42,763 [Add to Longdo]
[tàn suān gài, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium carbonate, #43,364 [Add to Longdo]
[suān ruǎn, ㄙㄨㄢ ㄖㄨㄢˇ, / ] limp and painful, #43,796 [Add to Longdo]
丙烯[bǐng xī suān, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ, ] acrylic acid C3H4O2, #44,012 [Add to Longdo]
[suān zǎo, ㄙㄨㄢ ㄗㄠˇ, / ] sour date (Ziziphus jujuba var. spinosa), #46,270 [Add to Longdo]
[xiāo suān yán, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] nitrate, #47,574 [Add to Longdo]
[suān méi, ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, ] pickled plum; Japanese umeboshi, #47,966 [Add to Longdo]
高锰[gāo měng suān jiǎ, ㄍㄠ ㄇㄥˇ ㄙㄨㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium permanganate, #48,711 [Add to Longdo]
丙氨[bǐng ān suān, ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] alanine (Ala), an amino acid, #50,031 [Add to Longdo]
[lǜ suān, ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, ] chloric acid HClO3; chlorate, #50,241 [Add to Longdo]
水杨[shuǐ yáng suān, ㄕㄨㄟˇ ㄧㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] salicylic acid, #50,552 [Add to Longdo]
[liú suān yán, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] sulfate, #51,373 [Add to Longdo]
[tàn suān yán, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] carbonate salt (chem.), #52,235 [Add to Longdo]
氢钠[tàn suān qīng nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄑㄧㄥ ㄋㄚˋ, / ] sodium bicarbonate, #53,171 [Add to Longdo]
[guī suān, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ, ] silicic acid; silicate, #54,582 [Add to Longdo]
脯氨[pú ān suān, ㄆㄨˊ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] proline (Pro), an amino acid, #56,281 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さんか, sanka] (n, prep) การกลายเป็นออกไซด์, See also: R. 酸
化炭素[にさんかたんそ, nisankatanso] คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ คาร์บอนไดอ็อกไซด์ คาร์บอนไดอ๊อกไซ คาร์บอนไดอ็อกไซ CO2
[たんさんすい, tansansui] น้ำอัดลม
[さんせい, sansei] (n) ความเป็นกรด, See also: A. Alkaline
[さんか, sanka] (n) ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น, See also: R. oxidation
化物[さんかぶつ, sankabutsu] กลุ่มของธาตุ, ออกไซด์, See also: R. oxide
[さんそ, sanso] (n) อ๊อกซิเจน, See also: R. oxygen
[えんさん, ensan] (n) กรดเกลือ, See also: R. hydrochloric acid
[りゅうさん, ryuusan] (n) กรดกำมะถัน, See also: R. sulfuric acid
尿[にょうさん, nyousan] (n) กรดยูริก, See also: R. uric acid
飽和脂肪[ほうわしぼうさん, houwashibousan] (n) กรดไขมันอิ่มตัว, See also: R. saturated fatty acid
不飽和脂肪[ふほうわしぼうさん, fuhouwashibousan] (n) กรดไขมันไม่อิ่มตัว, See also: R. unsaturated fatty acid
[しょうさん, shousan] กรดดินประสิว, See also: R. nitric acid
[しょうさん, shousan] กรดไนตริก, See also: R. nitric acid
[たんさん, tansan] (n) กรดคาร์บอนิก, See also: R. carbonic acid
[たんさん, tansan] (n) กรดถ่าน, See also: R. carbonic acid
[えんさん, ensan] (n) กรดไฮโดรคลอริก, See also: R. hydrochloric acid
脂肪[しぼうさん, shibousan] (n) กรดไขมัน, See also: R. fatty acid
[ようさん, yousan] (n) กรดโฟลิก, See also: R. folic acid
[さくさん, sakusan] (n) กรดน้ำส้ม, See also: R. acetic acid
[さくさん, sakusan] (n) กรดอะเซติก, See also: R. acetic acid
化炭素[いっさんかたんそ, issankatanso] (n) คาร์บอนมอนอกไซด์, See also: R. carbon monoxide

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリル[アクリルさん, akuriru san] (n) acrylic acid [Add to Longdo]
アクリル[アクリルさんえん, akuriru san'en] (n) acrylate [Add to Longdo]
アジピン[アジピンさん, ajipin san] (n) adipic acid [Add to Longdo]
アスコルビン[アスコルビンさん, asukorubin san] (n) ascorbic acid [Add to Longdo]
アスパラギン[アスパラギンさん, asuparagin san] (n) aspartic acid [Add to Longdo]
アセチルサリチル[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
アセト酢[アセトさくさん, aseto sakusan] (n) acetoacetic acid [Add to Longdo]
アデニル[アデニルさん, adeniru san] (n) adenylic acid [Add to Longdo]
アデニルシクラーゼ[アデニルさんシクラーゼ, adeniru san shikura-ze] (n) adenylate cyclase; adenyl cyclase [Add to Longdo]
アデノシン一リン;アデノシン一燐[アデノシンいちリンさん(アデノシン一リン酸);アデノシンいちりんさん(アデノシン一燐酸), adenoshin ichi rin san ( adenoshin ichi rin san ); adenoshin ichirinsan ( adenoshin] (n) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
アデノシン三リン;アデノシン三燐[アデノシンさんリンさん(アデノシン三リン酸);アデノシンさんりんさん(アデノシン三燐酸), adenoshin san rin san ( adenoshin san rin san ); adenoshin sanrinsan ( adenoshin sa] (n) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
アデノシン二リン;アデノシン二燐[アデノシンにリンさん(アデノシン二リン酸);アデノシンにりんさん(アデノシン二燐酸), adenoshin ni rin san ( adenoshin ni rin san ); adenoshin nirinsan ( adenoshin ni ri] (n) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
アブシジン;アブサイジン[アブシジンさん(アブシジン酸);アブサイジンさん(アブサイジン酸), abushijin san ( abushijin san ); abusaijin san ( abusaijin san )] (n) abscisic acid [Add to Longdo]
アミノ安息香エチル[アミノあんそくこうさんエチル, amino ansokukousan echiru] (n) ethyl aminobenzoate [Add to Longdo]
アミノ[アミノさん, amino san] (n) amino acid; (P) [Add to Longdo]
アミノ発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アラキドン[アラキドンさん, arakidon san] (n) arachidonic acid [Add to Longdo]
アルキルベンゼンスルホン[アルキルベンゼンスルホンさんえん, arukirubenzensuruhon san'en] (n) alkyl benzene sulfonate [Add to Longdo]
アルギン[アルギンさん, arugin san] (n) alginic acid [Add to Longdo]
イソシアン[イソシアンさん, isoshian san] (n) isocyanic acid [Add to Longdo]
イソシアン[イソシアンさんえん, isoshian san'en] (n) isocyanate [Add to Longdo]
イソニコチンヒドラジド[イソニコチンさんヒドラジド, isonikochin san hidorajido] (n) (See イソニアジド) isonicotinic acid hydrazide [Add to Longdo]
イノシン[イノシンさん, inoshin san] (n) inosinic acid [Add to Longdo]
インドール酢[インドールさくさん, indo-ru sakusan] (n) indoleacetic acid [Add to Longdo]
インドール酪[インドールらくさん, indo-ru rakusan] (n) indolebutyric acid [Add to Longdo]
ウロン[ウロンさん, uron san] (n) uronic acid [Add to Longdo]
エイコサペンタエン[エイコサペンタエンさん, eikosapentaen san] (n) eicosapentaenoic acid; EPA [Add to Longdo]
エタクリン[エタクリンさん, etakurin san] (n) ethacrynic acid [Add to Longdo]
エチレンジアミン四酢[エチレンジアミンしさくさん, echirenjiamin shisakusan] (n) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
オキサロ酢[オキサロさくさん, okisaro sakusan] (n) oxaloacetic acid [Add to Longdo]
オキソ[オキソさん, okiso san] (n) oxoacid [Add to Longdo]
オメガ3脂肪[オメガさんしぼうさん, omega sanshibousan] (n) omega-3 fatty acid [Add to Longdo]
オルトリン塩;オルト燐[オルトリンさんえん(オルトリン酸塩);オルトりんさんえん(オルト燐酸塩), orutorin san'en ( orutorin san shio ); oruto rinsan'en ( oruto rin san shio )] (n) orthophosphate [Add to Longdo]
オレイン[オレインさん, orein san] (n) oleic acid [Add to Longdo]
オロチン[オロチンさん, orochin san] (n) orotic acid [Add to Longdo]
カプリン[カプリンさん, kapurin san] (n) capric acid [Add to Longdo]
カプロン[カプロンさん, kapuron san] (n) caproic acid [Add to Longdo]
カルバミン[カルバミンさん, karubamin san] (n) carbamic acid [Add to Longdo]
カルボン[カルボンさん, karubon san] (n) carboxylic acid [Add to Longdo]
クエン;枸櫞[クエンさん(クエン酸);くえんさん(枸櫞酸), kuen san ( kuen san ); kuensan ( kuensan )] (n) citric acid [Add to Longdo]
クエン塩;枸櫞[クエンさんえん(クエン酸塩);くえんさんえん(枸櫞酸塩), kuen san'en ( kuen san shio ); kuensan'en ( kuensan shio )] (n) citrate [Add to Longdo]
クエン回路;枸櫞回路[クエンさんかいろ(クエン酸回路);くえんさんかいろ(枸櫞酸回路), kuen sankairo ( kuen san kairo ); kuensankairo ( kuensan kairo )] (n) citric acid cycle [Add to Longdo]
クレアチン燐[クレアチンりんさん, kureachin rinsan] (n) creatine phosphate [Add to Longdo]
クロム[クロムさん, kuromu san] (n) chromic acid [Add to Longdo]
クロムカリウム[クロムさんカリウム, kuromu san kariumu] (n) potassium chromate [Add to Longdo]
クロム[クロムさんなまり, kuromu sannamari] (n) lead chromate (PbCrO4) [Add to Longdo]
クロム[クロムさんえん, kuromu san'en] (n) chromate [Add to Longdo]
クロム混液[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution [Add to Longdo]
クロレンド[クロレンドさん, kurorendo san] (n) chlorendic acid [Add to Longdo]
グアニル[グアニルさん, guaniru san] (n) guanylic acid [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It was so sour an orange that I could not eat it.オレンジはとてもっぱくて食べられなかった。
The fish are dying, the Canadians say, because of what's known as acid rain.カナダ人が言うところでは、魚は性雨として知られているもののために、死にかけているとのことです。
There is too much acid in this orange.このオレンジはっぱすぎる。
This juice tastes sour.このジュースはっぱい。
These grapes are so sour that I can't eat them.このブドウはとてもっぱいので食べられない。
This milk tastes rather sour.このミルクは少々っぱい味がする。
This drink tastes sour.この飲み物はっぱい味がする。
The grapes seem to be sour.そのブドウはっぱそうだ。
This substance is mostly composed of hydrogen and oxygen.この物質は主に水素と素から出来ている。
Those grapes look sweet, but in fact they're sour.そのブドウは甘そうに見えますが、実際はっぱいのです。
The milk tastes sour.その牛乳はっぱい味がする。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは性雨である。
The auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは性雨である。
The decay of the shrine is due, in part, to acid rain.その神社の腐食の原因の一つは性雨である。
The substance must be treated with acid.その物質はで処理しなければならない。
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.それはより多くの二化炭素の産出につながり、それが世界的な温暖化の原因になる主な気体なのだ。
DNA is a complex chemical that makes up a gene.デオキシリボ核は、遺伝子を作っている複雑な化学物質である。
Acid fruits like pineapples and lemons are sour.パイナップルやレモンのような性の果実はすっぱい。
The milk went sour.ミルクがっぱくなった。
Without oxygen, all animals would have disappeared long ago.もし素がなかったら、すべての動物はとうに消滅していただろう。
Lemon is sour.レモンはっぱい。
Acid rain in drinking water affects human health.飲料水中の性雨は人間の健康に影響する。
Oxygen is needed for combustion.火が燃えるには素がいる。
We yawn when we are short of oxygen.我々は素が不足するとあくびをする。
The milk turned sour.牛乳は、っぱくなった。
Milk easily turns sour.牛乳はっぱくなりやすい。
The acid burned the metal.金属がで腐食してしまった。
Oxygen from the air dissolves in water.空気中の素は水に溶解する。
Acid eats into metal.は金属を腐食させる。
The acid ate into the metal.が金属を腐食した。
Acid acts on metals.は、金属に作用する。
Acid acts on things which contain metal.は金属を含むものに作用する。
Acids act on many things including metals.は金属を含む多くのものに作用する。
Acids act on metals.は金属を侵す。
Acid rain is not a natural phenomenon.性雨は自然現象ではない。
You cannot burn anything without oxygen.素がないと何も燃やせない。
Lack of oxygen is fatal to most animals.素が不足することは大部分の動物にとって命にかかわることである。
You can't live without oxygen.素が無ければ生きられない。
Oxygen and hydrogen make water.素と水素から水ができる。
Oxygen is taken into our lungs when we breathe.素は私たちが呼吸すると肺の中に取り込まれる。
I read an article about acid rain yesterday.私は昨日、性雨についての記事を読んだ。
The air we breathe consists of oxygen and nitrogen.私達の吸っている空気は素と窒素からできている。
Trees give off oxygen and absorb carbon dioxide.樹木は素を排出し、二化炭素を吸収する。
Plants give off oxygen as they make food.植物は栄養物を作っているとき、素を放出する。
Water consists of oxygen and hydrogen.水は、素と水素から成っている。
Water consists of oxygen and hydrogen.水は素と水素からできている。
Water can be decomposed into oxygen and hydrogen.水は素と水素に分解できる。
Water consists of hydrogen and oxygen.水は水素と素で構成されている。
Water is made up of hydrogen and oxygen.水は水素と素で出来ている。
Water consists of hydrogen and oxygen.水は水素と素とから成り立っている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
金属化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えんさん, ensan] Salzsaeure [Add to Longdo]
尿[にょうさん, nyousan] Harnsaeure [Add to Longdo]
[たんさん, tansan] Kohlensaeure [Add to Longdo]
[しょうさん, shousan] Salpetersaeure [Add to Longdo]
[りゅうさん, ryuusan] Schwefelsaeure [Add to Longdo]
[いちょう, ichou] Magensaeure [Add to Longdo]
[しんさん, shinsan] Muehsal, Bitternis, _Not [Add to Longdo]
[さくさん, sakusan] Essigsaeure [Add to Longdo]
[すい, sui] Saeure [Add to Longdo]
[さんか, sanka] Oxydation [Add to Longdo]
[さんみ, sanmi] Saeure [Add to Longdo]
[さんせい, sansei] Aziditaet [Add to Longdo]
[さんそ, sanso] Sauerstoff [Add to Longdo]
[せいさん, seisan] Blausaeure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top