ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*酸性*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 酸性, -酸性-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酸性[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] acidity, #16,163 [Add to Longdo]
酸性粒细胞[shì suān xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] eosinophil (type of white blood cell) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酸性[さんせい, sansei] (n) ความเป็นกรด, See also: A. Alkaline

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸性[さんせい, sansei] (n) (1) (See 塩基性) acidity; (adj-no) (2) acidic; (P) [Add to Longdo]
酸性[さんせいう, sanseiu] (n) acid rain [Add to Longdo]
酸性[さんせいえん, sanseien] (n) acid salt [Add to Longdo]
酸性[さんせいか, sanseika] (n,vs) acidification [Add to Longdo]
酸性[さんせいがん, sanseigan] (n) acidic rock [Add to Longdo]
酸性血症[さんせいけつしょう, sanseiketsushou] (n) (See アシドーシス) acidosis [Add to Longdo]
酸性酸化物[さんせいさんかぶつ, sanseisankabutsu] (n) acidic oxide [Add to Longdo]
酸性[さんせいし, sanseishi] (n) acidic paper [Add to Longdo]
酸性食品[さんせいしょくひん, sanseishokuhin] (n) acid(ic) foods [Add to Longdo]
酸性[さんせいせん, sanseisen] (n) acidic spring [Add to Longdo]
酸性染料[さんせいせんりょう, sanseisenryou] (n) acid dye [Add to Longdo]
酸性[さんせいど, sanseido] (n) (See 酸性土壌) acid soil [Add to Longdo]
酸性土壌[さんせいどじょう, sanseidojou] (n) acid soil [Add to Longdo]
酸性白土[さんせいはくど, sanseihakudo] (n) (Japanese) acid clay [Add to Longdo]
酸性反応[さんせいはんのう, sanseihannou] (n) acid reaction [Add to Longdo]
酸性肥料[さんせいひりょう, sanseihiryou] (n) acid fertilizer; acid fertiliser [Add to Longdo]
酸性[じゃくさんせい, jakusansei] (n) slight acidity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fish are dying, the Canadians say, because of what's known as acid rain.カナダ人が言うところでは、魚は酸性雨として知られているもののために、死にかけているとのことです。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
The auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
The decay of the shrine is due, in part, to acid rain.その神社の腐食の原因の一つは酸性雨である。
Acid fruits like pineapples and lemons are sour.パイナップルやレモンのような酸性の果実はすっぱい。
Acid rain in drinking water affects human health.飲料水中の酸性雨は人間の健康に影響する。
Acid rain is not a natural phenomenon.酸性雨は自然現象ではない。
I read an article about acid rain yesterday.私は昨日、酸性雨についての記事を読んだ。
Acid soil is neutralised by ash.酸性土を灰で中和する。
When investigating the pH (acidic, neutral, alkaline) of a liquid, don't soak the litmus paper completely in the liquid but just put the end of the paper in it.リトマス紙で溶液の液性(酸性、中性、塩基性)を調べるときは、リトマス紙をすべて溶液に浸すのではなく、紙の先端の部分だけを浸します。
Since primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.小学校のときから、酸性・アルカリ性という性質をリトマス紙で調べたりしてきていますね。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酸性[さんせい, sansei] Aziditaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top