ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*郊*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -郊-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[郊, jiāo, ㄐㄧㄠ] suburbs, outskirts; wasteland, open space
Radical: , Decomposition:   交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 2351

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburban district; outskirts; suburbs, #7,977 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] suburb, #11,151 [Add to Longdo]
[jiāo wài, ㄐㄧㄠ ㄨㄞˋ, ] outskirts, #18,807 [Add to Longdo]
[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts of a city, #20,566 [Add to Longdo]
[shì jiāo, ㄕˋ ㄐㄧㄠ, ] outer city; suburb, #22,054 [Add to Longdo]
[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts, #23,703 [Add to Longdo]
[jiāo yóu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˊ, / ] field trip; outing, #31,497 [Add to Longdo]
[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb; outskirts (of town), #139,840 [Add to Longdo]
日报[Jīng jiāo rì bào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Suburbs Daily (newspaper), ben.com.cn [Add to Longdo]
北京近[Běi jīng jìn jiāo, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb of Beijing [Add to Longdo]
[Mèng Jiāo, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] Meng Jiao (751-814), Tang dynasty essayist and poet [Add to Longdo]
[jìn jiāo qū, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburbs; city outskirts [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうがい, kougai] (n) ชานเมือง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きんこう, kinkou] TH: ปริมณฑล  EN: suburbs
[きんこう, kinkou] TH: ชานเมือง  EN: outskirts

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えんこう, enkou] (n) area remote from the city; outlying area [Add to Longdo]
[きんこう, kinkou] (n) suburbs; outskirts; (P) [Add to Longdo]
都市[きんこうとし, kinkoutoshi] (n) neighboring towns; neighbouring towns [Add to Longdo]
農業[きんこうのうぎょう, kinkounougyou] (n) agriculture in urban areas [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P) [Add to Longdo]
外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]
外生活[こうがいせいかつ, kougaiseikatsu] (n) suburban life; life in the suburbs [Add to Longdo]
外電車[こうがいでんしゃ, kougaidensha] (n) suburban train [Add to Longdo]
[こうの;こうや, kouno ; kouya] (n) suburban fields [Add to Longdo]
[しゅんこう, shunkou] (n) suburbs in springtime; fields in springtime [Add to Longdo]
西[せいこう, seikou] (n) (obsc) western suburb [Add to Longdo]
競走;断競争[だんこうきょうそう, dankoukyousou] (n) cross-country race [Add to Longdo]
[とうこう, toukou] (n) eastern suburbs [Add to Longdo]
[なんこう, nankou] (n) southern suburbs [Add to Longdo]
[ほっこう, hokkou] (n) northern suburbs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It being a fine day, I took a walk in the suburbs.お天気が良かったので、外を散歩した。
The company is located in the suburbs of Osaka.その会社は大阪の外にある。
Blake loved to walk in the country round London.ブレークはロンドン周辺の外を歩くのを好んだ。
Helen and Kathy rented an apartment in a suburb of Tokyo.ヘレンとキャシーは東京の外にアパートを借りた。
The construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.幹線道路の建設は外の発展に寄与するだろう。
Students from the suburbs come to school by bus.外から通う学生はバスで通学している。
People often live comfortably in the suburbs.外での生活は快適であることが多い。
Streets are often twisted and narrow in the suburbs.外では通りは曲がりくねっていたり、狭い事が多い。
Mr Yamada lives in the suburbs of Tokyo.山田氏は東京の外に住んでいる。
Many students live in the suburbs of the city.市の外に住んでいる生徒が多い。
My house is on the skirts of the town.私の家はその町の外にあります。
My house is in the suburbs.私の家は外にある。
The majority of my patients come to me from out of town.私の患者の大半は外から来ています。
I have to commute all the way from a distant suburb.私は遠い外からわざわざ通勤しなくてはいけない。
I'd like to live in the suburbs of Kobe.私は神戸の外に住みたい。
I live on the outskirts of Tokyo.私は東京の外に住んでいる。
Our university is in the suburbs of Tokyo.私達の大学は東京の外にある。
We live in the suburbs.私達は外に住んでいる。
Cars are indispensable to suburban life.車は外の生活に欠くことが出来ないものである。
The other day something horrible happened in a Tokyo suburb.先日、東京の外で何か恐ろしいことが起こった。
Crows like Tokyo because it is warmer in the city than in the suburbs and bright at night.都会は外よりも暖かく、夜でも明るくて物をしっかりと見ていられるので、カラスは東京を好む。
Live in the suburbs of Tokyo.東京の外に住む。
His family moved into a new house in the suburbs.彼の一家は、外の新しい家に引っ越した。
His house is on the skirts of the city.彼の家は市の外にある。
He lives in the suburbs of London.彼はロンドンの外に住んでいる。
They decided to settle in a suburb of London.彼はロンドンの外に定住することにした。
He has bought a lot in the suburbs with a view to building a house.彼は家を建てるために外に土地を買った。
He lives in the suburbs of Tokyo.彼は東京近に住んでいる。
Her home is in the suburbs.彼女の家は外にある。
She lived in the suburbs of Tokyo when she was young.彼女は若いころ東京の外に住んでいました。
Violent crime spread into the suburbs.暴力犯罪は外にも広がった。
Those ladies and gentlemen who live in the suburbs of Yokohama, if it is convenient to you, please come.横浜近にご在住の方、ご都合がよろしければ、お出で下さいませ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きんこう, kinkou] Vorort, naehere_Umgebung_einer_Stadt [Add to Longdo]
[こう, kou] VORSTADT, VORORT [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] naehere_Umgebung_einer_Stadt, Vorstadt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top