ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*辛*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -辛-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[辩, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to argue, to dispute; to discuss, to debate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  讠 [yán, ㄧㄢˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A bitter 辛 exchange of words 讠, Rank: 1355
[辛, xīn, ㄒㄧㄣ] bitter; toilsome, laborious; 8th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] A hot iron used to brand prisoners and slaves, Rank: 1463
[辞, cí, ㄘˊ] words, speech; to resign, to take leave
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Bitter 辛 words 舌, Rank: 1469
[辨, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to recognize, to distinguish, to discriminate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To separate 刂 two alternatives 辛, Rank: 1910
[薛, xuē, ㄒㄩㄝ] wormwood, marsh grass; a feudal state
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]      丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A kind of bitter 辛 grass 艹, Rank: 1953
[宰, zǎi, ㄗㄞˇ] to slaughter, to butcher; to govern, to rule
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A barracks 宀 where slaves 辛 live, Rank: 2080
[辟, pì, ㄆㄧˋ] law, rule; to open up, to develop
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A body 尸 decapitated 口 by a sword 辛 , representing the law, Rank: 2140
[辣, là, ㄌㄚˋ] pepper; hot, spicy; cruel
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  束 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] bitter, Rank: 2420
[辜, gū, ㄍㄨ] crime, offense, sin
Radical: , Decomposition:   古 [, ㄍㄨˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] bitter, Rank: 2596
[瓣, bàn, ㄅㄢˋ] petal; segment; valve
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] melon, Rank: 2915
[辫, biàn, ㄅㄧㄢˋ] braid, pigtail, plait; queue
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  纟 [, ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3240
[妾, qiè, ㄑㄧㄝˋ] concubine
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 branded 辛 as a slave, Rank: 3242
[锌, xīn, ㄒㄧㄣ] zinc
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3533
[梓, zǐ, ㄗˇ] Catalpa ovata
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 3750
[莘, shēn, ㄕㄣ] numerous, long; a marsh plant with a medicinal root
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4432
[辦, bàn, ㄅㄢˋ] to set up; to manage, to run; to deal with, to handle
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  力 [, ㄌㄧˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 6153
[辯, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to argue, to dispute; to discuss, to debate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A bitter 辛 exchange of words 言, Rank: 6641
[辭, cí, ㄘˊ] words, speech; to resign, to take leave
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  ?    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    厶 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 8175
[鋅, xīn, ㄒㄧㄣ] zinc
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8778
[厗, tí, ㄊㄧˊ] stone, mineral; antimony
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A bitter 辛 mineral 厂
[辥, xuē, ㄒㄩㄝ] a variety of marsh grass
Radical: , Decomposition:     屮 [chè, ㄔㄜˋ]    丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: -
[辮, biàn, ㄅㄧㄢˋ] braid, pigtail, plait; queue
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] thread

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn kǔ, ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, ] hard; exhausting; with much toil, #2,334 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] tired; eighth of 10 heavenly trunks 十天干; eighth in order; letter "H" or roman "VIII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; octa, #7,626 [Add to Longdo]
[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, / ] hardships; arduous; difficult, #9,558 [Add to Longdo]
[xīn qín, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, ] hardworking; industrious, #11,605 [Add to Longdo]
[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, ] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable, #17,944 [Add to Longdo]
[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, ] spicy hot (taste); fig. biting (criticism), #22,168 [Add to Longdo]
[xīn gé, ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Sikh name Singh, #22,677 [Add to Longdo]
亥革命[Xīn hài gé mìng, ㄒㄧㄣ ㄏㄞˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] the Xinhai revolution of 1911 that ended the Qing dynasty, #23,295 [Add to Longdo]
万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase), #26,870 [Add to Longdo]
[xīn láo, ㄒㄧㄣ ㄌㄠˊ, / ] laborious, #29,632 [Add to Longdo]
赫尔[Hè ěr xīn jī, ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, / ] Helsinki (Swedish Helsingfors), capital of Finland, #30,689 [Add to Longdo]
施瓦[Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003, #39,743 [Add to Longdo]
[Jī xīn gé, ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977, #40,942 [Add to Longdo]
[xīn mǎo, ㄒㄧㄣ ㄇㄠˇ, ] twenty eigth year H4 of the 60 year cycle, e.g. 2011 or 2071, #44,211 [Add to Longdo]
[xīn hài, ㄒㄧㄣ ㄏㄞˋ, ] forty eigth year H12 of the 60 year cycle, e.g. 1971 or 2031; cf 亥革命, Xinhai revolution of 1911, #45,485 [Add to Longdo]
茹苦[hán xīn rú kǔ, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ, ] bitter hardship; to bear one's cross, #49,000 [Add to Longdo]
[xīn chǒu, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ, ] thirty eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021; cf 丑條約|丑条约, Protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising, #54,016 [Add to Longdo]
[xīn sì, ㄒㄧㄣ ㄙˋ, ] eighteenth year H6 of the 60 year cycle, e.g. 2001 or 2061, #59,138 [Add to Longdo]
[xīn wèi, ㄒㄧㄣ ㄨㄟˋ, ] eight year H8 of the 60 year cycle, e.g. 1991 or 2051, #62,032 [Add to Longdo]
[xīn yǒu, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ, ] fifty eigth year H10 of the 60 year cycle, e.g. 1981 or 2041, #62,704 [Add to Longdo]
奥斯威集中营[Ào sī wēi xīn jí zhōng yíng, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥˊ, / ] Auschwitz concentration camp, #76,053 [Add to Longdo]
[Xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, ] (N) Xinji (city in Hebei), #89,522 [Add to Longdo]
烷值[xīn wán zhí, ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ ㄓˊ, ] octane rating, #97,425 [Add to Longdo]
奥斯威[Ào sī wēi xīn, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ, / ] Auschwitz (concentration camp), #106,621 [Add to Longdo]
迪加[xīn dí jiā, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄚ, ] syndicate (loan), #112,785 [Add to Longdo]
贝特[xīn bèi tè, ㄒㄧㄣ ㄅㄟˋ ㄊㄜˋ, / ] Shin Bet (Israel national security service), #119,032 [Add to Longdo]
[Lì xīn, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] (N) Lixin (place in Anhui), #130,889 [Add to Longdo]
易卜拉[Yì bǔ lā xīn, ㄧˋ ㄅㄨˇ ㄌㄚ ㄒㄧㄣ, ] Ibrahim (name); Arabic and Islamic version of Abraham 亞伯拉罕|亚伯拉罕, #148,169 [Add to Longdo]
[Xiè Xīn, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄣ, / ] Chea Sim, President of Cambodian National Assembly, #189,175 [Add to Longdo]
[Lā xīn, ㄌㄚ ㄒㄧㄣ, ] Jean Racine (French dramatist), #252,995 [Add to Longdo]
茹苦含[rú kǔ hán xīn, ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ, ] bitter hardship; to bear one's cross, #316,564 [Add to Longdo]
史瓦[Shǐ wǎ xīn gé, ㄕˇ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger; also written 阿諾·施瓦格|阿诺·施瓦格, #432,535 [Add to Longdo]
不辞[bù cí xīn kǔ, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, / ] make nothing of hardships [Add to Longdo]
比克党[fèng xīn bǐ kè dǎng, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄉㄤˇ, / ] Funcinpec (royalist Cambodian political party) [Add to Longdo]
[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant [Add to Longdo]
[xì xīn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] (bot.) Asarum; wild ginger [Add to Longdo]
苯那[běn nà xīn, ㄅㄣˇ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, ] benactyzine [Add to Longdo]
丑条约[xīn chǒu tiáo yuē, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising [Add to Longdo]
伐他汀[xīn fá tā tīng, ㄒㄧㄣ ㄈㄚˊ ㄊㄚ ㄊㄧㄥ, ] simivastasin [Add to Longdo]
阿诺・施瓦[Ā nuò· Shi1 wa3 xin1 ge2, ㄚ ㄋㄨㄛˋ· Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, / ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003; also written 阿諾德·施瓦格|阿诺德·施瓦[Add to Longdo]
阿诺德・施瓦[Ā nuò dé· Shi1 wa3 xin1 ge2, ㄚ ㄋㄨㄛˋ ㄉㄜˊ· Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, / ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003 [Add to Longdo]
[Gāo xīn shì, ㄍㄠ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] one of the five legendary emperors, also called 嚳|喾 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[からい, karai] (adj) เผ็ด (รสชาติ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しおからい, shiokarai] (adj) (ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, S. . saltily adv. saltiness n., S. pungent,sharp,obscene
七味唐[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
っぽい;いっぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
一味唐[いちみとうがらし, ichimitougarashi] (n) cayenne pepper powder [Add to Longdo]
;塩から[しおから, shiokara] (n) salted fish (entrails) [Add to Longdo]
[しおからい, shiokarai] (adj-i) salty (taste); (P) [Add to Longdo]
[しおからごえ, shiokaragoe] (n) hoarse voice [Add to Longdo]
蜻蛉[しおからとんぼ, shiokaratonbo] (n) variety of dragonfly [Add to Longdo]
沖螺;沖[おきにし;オキニシ, okinishi ; okinishi] (n) (uk) warty frog shell (Bursa bufonia dunkeri) [Add to Longdo]
噛柴;匂夷;田虫葉[たむしば;タムシバ, tamushiba ; tamushiba] (n) (uk) willow-leafed magnolia (Magnolia salicifolia); anise magnolia [Add to Longdo]
[あまから, amakara] (n,adj-no) sweetness and saltiness; salted and sweetened taste [Add to Longdo]
[あまからい, amakarai] (adj-i) salty-sweet; bittersweet [Add to Longdo]
両刀[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n,adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things [Add to Longdo]
居づらい;居[いづらい, idurai] (adj-i) difficult to be (in a place); not feeling like staying [Add to Longdo]
苦酒;[からざけ;からさけ(苦酒), karazake ; karasake ( ku sake )] (n) (arch) (obsc) vinegar [Add to Longdo]
[げきから, gekikara] (n,adj-na,adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation [Add to Longdo]
見づらい;見[みづらい, midurai] (adj-i) (1) hard to see; (2) painful to look at [Add to Longdo]
言いい;言いづらい;言[いいづらい, iidurai] (adj-i) difficult to speak about [Add to Longdo]
[ごしん, goshin] (n) (See 五葷) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
[こうしんりょう, koushinryou] (n) spices; (P) [Add to Longdo]
恨みつらみ;恨み[うらみつらみ, uramitsurami] (n) pent-up resentment; grudges and hard feelings [Add to Longdo]
山椒は小粒でもぴりりと[さんしょうはこつぶでもぴりりとからい, sanshouhakotsubudemopiriritokarai] (exp) (id) Small head but great wit [Add to Longdo]
獅子唐[ししとうがらし, shishitougarashi] (n) small sweet green pepper [Add to Longdo]
七色唐[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
七味唐[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
[こがら, kogara] (adj-no,n) slightly spicy [Add to Longdo]
心気;[しんき, shinki] (n,adj-na) (1) mentality; mood; sentiment; feelings; (2) fretfulness; tedium [Add to Longdo]
[かのと;しん, kanoto ; shin] (n) 8th in rank; eighth sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
[づらい, durai] (adj-i) painful; bitter; heart-breaking; (P) [Add to Longdo]
[づらい, durai] (aux-adj) difficult to (do something) [Add to Longdo]
い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P) [Add to Longdo]
い味[からいあじ, karaiaji] (n) pungent taste [Add to Longdo]
い目に会う;つらい目にあう;い目にあう;い目に合う;い目に遭う[つらいめにあう, tsuraimeniau] (exp,v5u) to have a hard time of it [Add to Longdo]
うじて[かろうじて, karoujite] (adv) (uk) barely; narrowly; just manage to do something; (P) [Add to Longdo]
くあたる;く当たる[つらくあたる, tsurakuataru] (v5r) to treat badly [Add to Longdo]
くも[からくも, karakumo] (adv) barely; narrowly; with difficulty [Add to Longdo]
め;[からめ, karame] (adj-na,adj-no,n) (1) hottish; salty; somewhat hot; kind of salty; on the dry side; (2) strict; harsh [Add to Longdo]
[こぶし, kobushi] (n) kobus magnolia; Magnolia praecocissima; Magnolia kobus [Add to Longdo]
[しんがい, shingai] (n) 48th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
亥革命[しんがいかくめい, shingaikakumei] (n) Xinhai Revolution (1911) [Add to Longdo]
[かのとう;しんぼう, kanotou ; shinbou] (n) (See 干支) twenty-eighth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[かのとうし;しんちゅう, kanotoushi ; shinchuu] (n) (See 干支) thirty-eighth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
気くさい;気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story) [Add to Longdo]
[しんく, shinku] (n,vs) hardship; toil; trouble; (P) [Add to Longdo]
苦艱難[しんくかんなん, shinkukannan] (n) trials and tribulations; adversities; suffering hardships and troubles [Add to Longdo]
[からくち, karakuchi] (n,adj-no) (1) dry taste (e.g. sake, wine); (2) salty (taste); (3) harsh; scathing; (P) [Add to Longdo]
口の酒[からくちのさけ, karakuchinosake] (n) dry sake [Add to Longdo]
[しんさん, shinsan] (n) hardships; privation; (P) [Add to Longdo]
酸甘苦[しんさんかんく, shinsankanku] (n) hardships and joys; tasting the sweets and bitters of life; (having seen much of life) being well-versed in the ways of the world [Add to Longdo]
子(P);芥子(oK)[からし, karashi] (n) mustard; (P) [Add to Longdo]
子味噌;芥子味噌[からしみそ, karashimiso] (n) miso mixed with mustard [Add to Longdo]
[しんしょう, shinshou] (n,vs) narrow victory; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whoo! Today's practice is tough - much harder than usual.ウーッ、今日の練習はいつになくハードでい。
These salted bonito guts are too salty for me.このカツオの塩は塩すぎる。
This mustard really bites the tongue.このからしは舌が痺れるほどい。
This curry is too hot to eat.このカレーはすぎて食べられない。
This curry is too hot.このカレーはすぎる。
This water is a little salty.この水は少し塩い。
You must put up with your new post for the present.こんどの勤め口でしばらく抱しなさい。
He overcame all sorts of hardship and setbacks to succeed in a solo crossing of Antarctica.さまざまな艱難苦を乗り越え、彼は南極大陸単独横断を成し遂げた。
The soup is terribly hot.そのスープはひどくい。
The food the restaurant offered us was so cold and salty that it was far from satisfying.そのレストランが出した食べ物は、あまりにも冷たくて塩かったので、満足するにはほど遠かった。
Tom likes hot curry.トムはいカレーが好きだ。
I made up my mind to do the work however hard it may be.それがどんなにくてもその仕事をすることに決めた。
He led a hard life after that.それ以降彼はい一生を送った。
Wherever you may go, you can't succeed without perseverance.たとえどこへ行こうとも、抱しなくては成功できない。
The dip burned my tongue.ディップがくて、舌がヒリヒリした。
Make it as (spicy) hot as you can.できるだけくしてください。
Every now and then I like to have hot and spicy food.ときどき私はくてスパイスのきいたものを食べたくなる。
The soup in the pot tasted very salty.なべの中のスープは、とても塩かった。
Somehow it's been a rough day.なんだかすごくいの。
I'll have two hot-dogs with mustard and ketchup.ホットドッグ2こ、子とケチャップつきでおねがいします。
Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.ボブにはやさしく接してあげてくれよ。ほら、彼は最近いこと続きなのだ。
Just a little more patience.もう少しの抱だ。
You could have solved this puzzle with a little more patience.もう少し抱すれば、君はこのパズルを解けたのに。 [M]
The family had a hard time after the war.一家は戦後ひどくい目ににあった。
That might be the most painful experience in my life.一生で一番い経験といえるでしょう。
We are barely above want.我々はうじて困らないというだけだ。
You can not drink the sea water for it is too salty.海の水は塩すぎて飲めない。
Pioneer men and women had a hard life, and so did their children.開拓者達はい生活をしたし、彼等の子供もそうだった。
It is difficult to wake up on cold mornings寒い朝は起きるのがい。
Korean food is noted for its spicy flavor.韓国料理は、香料のきいた味でよく知られている。
Korean food is generally very hot.韓国料理は一般的にい。
In this harsh petty world where money does the talking his way of life is (like) a breath of fresh air.金が物言う、世知いこのご時世に、彼の生き方は一服の清涼剤だね。
The stepmother was hard on her.継母は彼女にく当たった。
You must put up with your new post for the present. I'll find you a better place one of these days.今度の勤め口でしばらく抱しなさい。そのうちもっと良いところを見つけてあげます。
I had a close shave.際どいところをうじて助かった。
I decided to bide my time and wait for the argument to finish.私は、議論が終わるのを抱強く待つことに決め込んだ。
I love Korean food because of the hot spices.私はいので韓国料理が好きです。
I don't care for hot food very much.私はい食物はあまり好きではない。
I am at the end of my patience.私は抱しきれなくなった。
I've got a bad case of jet lag.時差ボケでい。
Working in a society gives women both hardship and achievement, but the daily chores at home don't seem to give them fulfillment.社会で働くことにはいことも多いが、仕事を達成したときの喜びも多く、家庭での仕事にはそういう達成感があまりない。
The employees share the burden of toil.従業員達はい仕事の苦労を共にしている。
It is strange that people in hot climate eat hot things like curry.暑い気候のところの人々がカレーのようにい物を食べるのは不思議なことだ。
Some people love hot curry, but it's not Jeff's cup of tea.いカレーを好む人もいるが、ジェフの口にはあわない。
You shouldn't eat anything spicy.くて刺激の多いものは食べないように。
I want something dry.口がほしいのですが。
It's patience that counts.抱こそ大事なんだ。
You must persevere before you can succeed.抱しなければ成功することはできない。
The burden is light on the shoulder.人の痛いのは三年でも抱する。
This is a rough world we are living in.世知い世の中だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[からい, karai] -scharf, beissend, stark, stark_gewuerzt, -bitter, -hart [Add to Longdo]
[しんしょう, shinshou] mit_Muehe_gewinnen, mit_Muehe_und_Not_gewinnen [Add to Longdo]
[からみ, karami] scharfer_Geschmack, Wuerze [Add to Longdo]
[しんぼう, shinbou] Geduld, Ausdauer [Add to Longdo]
[しんく, shinku] -Muehe, Muehsal, -Sorge [Add to Longdo]
[しんさん, shinsan] Muehsal, Bitternis, _Not [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top