ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*谋*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -谋-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谋, móu, ㄇㄡˊ] to plan, to scheme; strategem
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  某 [mǒu, ㄇㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 989

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[móu, ㄇㄡˊ, / ] to plan; seek; scheme, #5,533 [Add to Longdo]
[yīn móu, ㄧㄣ ㄇㄡˊ, / ] plot; conspiracy, #6,570 [Add to Longdo]
张艺[Zhāng Yì móu, ㄓㄤ ㄧˋ ㄇㄡˊ, / ] Zhang Yimou (Chinese film director), #10,871 [Add to Longdo]
[móu qiú, ㄇㄡˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] to seek; to strive for, #10,885 [Add to Longdo]
[cān móu, ㄘㄢ ㄇㄡˊ, / ] staff officer; give advice, #14,571 [Add to Longdo]
[móu shā, ㄇㄡˊ ㄕㄚ, / ] murder; premeditated murder, #15,067 [Add to Longdo]
[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, / ] try to gain; to seek; to strive for; to obtain, #15,275 [Add to Longdo]
[yù móu, ㄩˋ ㄇㄡˊ, / ] premeditated; to plan sth in advance (esp. a crime), #16,654 [Add to Longdo]
[móu huà, ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to scheme; to plot, #17,452 [Add to Longdo]
[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] chief of staff, #18,195 [Add to Longdo]
[móu shēng, ㄇㄡˊ ㄕㄥ, / ] to seek one's livelihood; to work to support oneself; to earn a living, #19,156 [Add to Longdo]
[tú móu, ㄊㄨˊ ㄇㄡˊ, / ] conspire, #22,465 [Add to Longdo]
划策[chū móu huà cè, ㄔㄨ ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] (成语 saw) to give advice; to put forward plans and ideas (also derog.), #26,978 [Add to Longdo]
[móulu:e4, ㄇㄡˊlu:è, ㄜˋ, / ] stratagem; to plot, #27,300 [Add to Longdo]
[gòng móu, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ, / ] conspire, #28,168 [Add to Longdo]
总参[zǒng cān móu zhǎng, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] (military) Chief of Staff, #28,629 [Add to Longdo]
而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view, #28,960 [Add to Longdo]
[hé móu, ㄏㄜˊ ㄇㄡˊ, / ] to conspire; to plot together, #32,645 [Add to Longdo]
[jì móu, ㄐㄧˋ ㄇㄡˊ, / ] to plan; to scheme, #33,139 [Add to Longdo]
[móu fǎn, ㄇㄡˊ ㄈㄢˇ, / ] to plot a rebellion; to conspire against the state, #39,519 [Add to Longdo]
总参[zǒng cān móu bù, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄅㄨˋ, / ] (military) General Staff Headquarters, #40,567 [Add to Longdo]
[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser, #44,037 [Add to Longdo]
[móu hài, ㄇㄡˊ ㄏㄞˋ, / ] to conspire to murder; to plot against sb's life, #45,035 [Add to Longdo]
杀案[móu shā àn, ㄇㄡˊ ㄕㄚ ㄢˋ, / ] murder case, #45,130 [Add to Longdo]
[tóng móu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄡˊ, / ] to conspire with sb; to plot; a conspirator; a partner in crime; an accomplice, #49,945 [Add to Longdo]
[zhì móu, ㄓˋ ㄇㄡˊ, / ] resourceful; intelligent, #51,917 [Add to Longdo]
足智多[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, / ] resourceful; full of stratagems, #54,498 [Add to Longdo]
杀罪[móu shā zuì, ㄇㄡˊ ㄕㄚ ㄗㄨㄟˋ, / ] murder, #63,899 [Add to Longdo]
[Yuán móu, ㄩㄢˊ ㄇㄡˊ, / ] (N) Yuanmou (place in Yunnan), #66,511 [Add to Longdo]
财害命[móu cái hài mìng, ㄇㄡˊ ㄘㄞˊ ㄏㄞˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] to plot and kill sb for his property (成语 saw); to murder for money, #70,452 [Add to Longdo]
[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] to plan matters; to look for a job, #72,198 [Add to Longdo]
[móu chén, ㄇㄡˊ ㄔㄣˊ, / ] imperial strategic adviser; expert on strategy, #86,974 [Add to Longdo]
[sī móu, ㄙ ㄇㄡˊ, / ] to consider; to turn over in one's mind, #89,470 [Add to Longdo]
[yuǎn móu, ㄩㄢˇ ㄇㄡˊ, / ] a long term plan; an ambitious strategy, #152,495 [Add to Longdo]
[móu shí, ㄇㄡˊ ㄕˊ, / ] to make a living; to strive to earn a living, #181,800 [Add to Longdo]
[móu lǜ, ㄇㄡˊ ㄌㄩˋ, / ] to plan and consider; to reflect on one's best strategy, #185,519 [Add to Longdo]
臣猛将[móu chén měng jiàng, ㄇㄡˊ ㄔㄣˊ ㄇㄥˇ ㄐㄧㄤˋ, / ] strategic experts and powerful generals (成语 saw), #562,411 [Add to Longdo]
远略[shēn móu yuǎnlu:e4, ㄕㄣ ㄇㄡˊ ㄩㄢˇlu:è, ㄜˋ, / ] a well-thought out longterm strategy, #585,805 [Add to Longdo]
臣如雨[móu chén rú yǔ, ㄇㄡˊ ㄔㄣˊ ㄖㄨˊ ㄩˇ, / ] strategic experts as thick as rain (成语 saw); no shortage of advisers on strategy, #688,584 [Add to Longdo]
[gòng móu zuì, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] conspiracy [Add to Longdo]
[gòng móu zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ ㄓㄜˇ, / ] conspirator [Add to Longdo]
总长[cān móu zǒng zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄓㄤˇ, / ] army Chief of Staff [Add to Longdo]
过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]
有预[yǒu yù móu, ㄧㄡˇ ㄩˋ ㄇㄡˊ, / ] premeditated [Add to Longdo]
[shēn móu, ㄕㄣ ㄇㄡˊ, / ] forethought [Add to Longdo]
[cè móu, ㄘㄜˋ ㄇㄡˊ, / ] stratagem (political or military); trick [Add to Longdo]
筑室道[zhù shì dào móu, ㄓㄨˋ ㄕˋ ㄉㄠˋ ㄇㄡˊ, / ] lit. ask passers-by how to build one's house (成语 saw); fig. to have no idea what to do; without a clue [Add to Longdo]
[chóu móu, ㄔㄡˊ ㄇㄡˊ, / ] to plan; to ponder a plan [Add to Longdo]
事在人,成事在天[móu shì zài rén, cheng2 shi4 zai4 tian1, ㄇㄡˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ, chéng shì zài tiān, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄊㄧㄢ, / ] planning is with man, accomplishing with heaven (成语 saw); Man proposes but God disposes. [Add to Longdo]
取暴利[móu qǔ bào lì, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] to gain enormous profit; a windfall profit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top