ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*讠*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -讠-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[说, shuō, ㄕㄨㄛ] to speak, to say; to scold, to upbraid
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 24
[话, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  舌 [shé, ㄕㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A spoken 讠 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation, Rank: 170
[论, lùn, ㄌㄨㄣˋ] debate; discussion
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  仑 [lún, ㄌㄨㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Speech 讠 that explains the logic 仑; 仑 also provides the pronunciation, Rank: 205
[认, rèn, ㄖㄣˋ] to know, to recognize, to understand
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 213
[计, jì, ㄐㄧˋ] to calculate, to count; to plan, to reckon; plot, scheme
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 251
[许, xǔ, ㄒㄩˇ] to consent, to permit; to promise, to betroth
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  午 [, ㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 263
[设, shè, ㄕㄜˋ] to build, to design; to establish; to offer
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 302
[记, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A private 己 note 讠; 己 also provides the pronunciation, Rank: 306
[该, gāi, ㄍㄞ] should, ought to, must
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 319
[让, ràng, ㄖㄤˋ] to allow, to permit, to yield
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  上 [shàng, ㄕㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 339
[识, shí, ㄕˊ] knowledge; to understand, to recognize, to know
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 340
[议, yì, ㄧˋ] to consult, to talk over; to criticize, to discuss
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  义 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 368
[证, zhèng, ㄓㄥˋ] to prove, to verify; certificate, proof
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  正 [zhèng, ㄓㄥˋ]
Etymology: [ideographic] To speak 讠 the truth 正; 正 also provides the pronunciation, Rank: 373
[调, diào, ㄉㄧㄠˋ] tune, melody, key; to transfer, to exchange
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 400
[请, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] to ask, to request; to invite; please
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 421
[谈, tán, ㄊㄢˊ] to talk, to chat; conversation; surname
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  炎 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 474
[语, yǔ, ㄩˇ] words, language; saying, expression
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  吾 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] words, Rank: 493
[讲, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] talk, speech, lecture; to speak, to explain
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 555
[诉, sù, ㄙㄨˋ] to accuse, to sue; to inform; to narrate
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  斥 [chì, ㄔˋ]
Etymology: [ideographic] Words 讠 of blame 斥; 斥 also provides the pronunciation, Rank: 595
[试, shì, ㄕˋ] to try, to experiment; exam, test
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  式 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 643
[谁, shuí, ㄕㄨㄟˊ] who? whom? whose? anyone?
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 648
[读, dú, ㄉㄨˊ] to study, to learn; to read, to pronounce
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To show off 卖 one's literacy 讠, Rank: 752
[评, píng, ㄆㄧㄥˊ] to appraise, to criticize, to evaluate
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  平 [píng, ㄆㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 809
[讨, tǎo, ㄊㄠˇ] to haggle, to discuss; to demand, to ask for
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To ask 讠 for something 寸, Rank: 833
[误, wù, ㄨˋ] error, fault, mistake; to delay
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  吴 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 854
[谢, xiè, ㄒㄧㄝˋ] to thank; to refuse politely
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  射 [shè, ㄕㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 897
[诗, shī, ] poetry; poem, verse, ode
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  寺 [, ㄙˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 906
[谓, wèi, ㄨㄟˋ] to call, to say, to tell; name, title; meaning
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  胃 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 945
[词, cí, ㄘˊ] phrase, expression; words, speech
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  司 [, ]
Etymology: [pictophonetic] words, Rank: 959
[诺, nuò, ㄋㄨㄛˋ] to promise; to approve, to assent to
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  若 [ruò, ㄖㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 969
[谋, móu, ㄇㄡˊ] to plan, to scheme; strategem
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  某 [mǒu, ㄇㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 989
[诸, zhū, ㄓㄨ] all, many, various; surname
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1021
[训, xùn, ㄒㄩㄣˋ] to teach, to instruct; pattern, example; exegesis
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1022
访[访, fǎng, ㄈㄤˇ] to visit; to inquire, to ask
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1037
[诚, chéng, ㄔㄥˊ] honest, sincere, true; actually, really
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  成 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1154
[订, dìng, ㄉㄧㄥˋ] to make an order; to draw up an agreement
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1176
[译, yì, ㄧˋ] to translate, to interpret; to encode, to decode
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  ?
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1198
[课, kè, ㄎㄜˋ] subject, lesson, course; classwork
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1208
[罚, fá, ㄈㄚˊ] penalty, fine; to punish, to penalize
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    讠 [yán, ㄧㄢˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 罰; to punish 刂 the accused 詈, Rank: 1215
[讯, xùn, ㄒㄩㄣˋ] news, information; to question, to interrogate
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  卂 [xùn, ㄒㄩㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1238
[辩, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to argue, to dispute; to discuss, to debate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  讠 [yán, ㄧㄢˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A bitter 辛 exchange of words 讠, Rank: 1355
[诊, zhěn, ㄓㄣˇ] to diagnose; to examine a patient
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  㐱 [zhěn, ㄓㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1401
[详, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] complete, detailed, thorough
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1439
[狱, yù, ㄩˋ] prison, jail; case; lawsuit
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    讠 [yán, ㄧㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A guard dog 犭 talking 讠 to a prisoner 犬, Rank: 1597
[询, xún, ㄒㄩㄣˊ] to ask about, to inquire into; to consult
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  旬 [xún, ㄒㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1617
[诱, yòu, ㄧㄡˋ] to tempt, to persuade, to entice; guide
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  秀 [xiù, ㄒㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] To use elegant 秀 words 讠; 秀 also provides the pronunciation, Rank: 1707
[讼, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to accuse, to argue; to dispute, to litigate
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1862
[谨, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1917
[诞, dàn, ㄉㄢˋ] to give birth, to bear children; birth, birthday
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  延 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1997
[谅, liàng, ㄌㄧㄤˋ] to excuse, to forgive; to guess, to presume
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2120

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top