ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*請*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -請-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[請, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] to ask, to request; to invite; please
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5904

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, / ] to ask; to invite; please (do sth); to treat (to a meal etc); to request, #291 [Add to Longdo]
申请[shēn qǐng, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ, / ] to apply for sth; application (form etc), #1,372 [Add to Longdo]
邀请[yāo qǐng, ㄧㄠ ㄑㄧㄥˇ, / ] invite, #2,257 [Add to Longdo]
请求[qǐng qiú, ㄑㄧㄥˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] request, #4,038 [Add to Longdo]
请问[qǐng wèn, ㄑㄧㄥˇ ㄨㄣˋ, / ] may I ask..., #4,968 [Add to Longdo]
聘请[pìn qǐng, ㄆㄧㄣˋ ㄑㄧㄥˇ, / ] to engage; to hire (a lawyer etc), #6,874 [Add to Longdo]
请教[qǐng jiào, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] consult, #10,737 [Add to Longdo]
请假[qǐng jià, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] ask for time off, #11,100 [Add to Longdo]
提请[tí qǐng, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄥˇ, / ] to propose, #11,855 [Add to Longdo]
申请人[shēn qǐng rén, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄖㄣˊ, / ] applicant, #12,444 [Add to Longdo]
请客[qǐng kè, ㄑㄧㄥˇ ㄎㄜˋ, / ] give a dinner party; entertain guests; invite to dinner, #13,309 [Add to Longdo]
请示[qǐng shì, ㄑㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] ask for instructions, #15,966 [Add to Longdo]
宴请[yàn qǐng, ㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˇ, / ] to invite sb to dinner, #20,619 [Add to Longdo]
请进[qǐng jìn, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] "please come in", #21,227 [Add to Longdo]
申请书[shēn qǐng shū, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ, / ] application, #23,485 [Add to Longdo]
申请表[shēn qǐng biǎo, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄠˇ, / ] application form, #25,272 [Add to Longdo]
请柬[qǐng jiǎn, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] invitation card; written invitation, #32,488 [Add to Longdo]
请愿[qǐng yuàn, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, / ] petition (for action to be taken), #41,494 [Add to Longdo]
请帖[qǐng tiě, ㄑㄧㄥˇ ㄊㄧㄝˇ, / ] invitation card; written invitation, #44,841 [Add to Longdo]
约请[yuē qǐng, ㄩㄝ ㄑㄧㄥˇ, / ] to invite; to issue an invitation, #51,169 [Add to Longdo]
请罪[qǐng zuì, ㄑㄧㄥˇ ㄗㄨㄟˋ, / ] to apologize humbly; to beg forgiveness, #52,103 [Add to Longdo]
请愿书[qǐng yuàn shū, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ ㄕㄨ, / ] petition, #60,226 [Add to Longdo]
请便[qǐng biàn, ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] (phr) do as you wish; please yourself, #61,844 [Add to Longdo]
呈请[chéng qǐng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄥˇ, / ] to submit (to superiors), #75,020 [Add to Longdo]
促请[cù qǐng, ㄘㄨˋ ㄑㄧㄥˇ, / ] to urge, #81,192 [Add to Longdo]
延请[yán qǐng, ㄧㄢˊ ㄑㄧㄥˇ, / ] to employ; to send for sb promising employment, #94,766 [Add to Longdo]
不情之请[bù qíng zhī qǐng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄥˇ, / ] my presumptuous request (humble expr.); if I may be so bold to ask a favor, #109,740 [Add to Longdo]
招请[zhāo qǐng, ㄓㄠ ㄑㄧㄥˇ, / ] to recruit; to take on (an employee), #168,901 [Add to Longdo]
下面请看[xià miàn qǐng kàn, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˇ ㄎㄢˋ, / ] please see below [Add to Longdo]
对不起,请先登录[duì bu qǐ, qing3 xian1 deng1 lu4, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qǐng xiān dēng lù, ㄑㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] Sorry, please register first [Add to Longdo]
请先登录[qǐng xiān dēng lù, ㄑㄧㄥˇ ㄒㄧㄢ ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] please register first [Add to Longdo]
请勿吸烟[qǐng wù xī yān, ㄑㄧㄥˇ ㄨˋ ㄒㄧ ㄧㄢ, / ] No smoking; Please do not smoke [Add to Longdo]
请勿打扰[qǐng wù dǎ rǎo, ㄑㄧㄥˇ ㄨˋ ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ, / ] please do not disturb [Add to Longdo]
请多关照[qǐng duō guān zhào, ㄑㄧㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, / ] please treat me kindly (conventional greeting); thank you for looking after me; hello, I'm glad to be here [Add to Longdo]
请看[qǐng kàn, ㄑㄧㄥˇ ㄎㄢˋ, / ] please see ...; vide [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ
許可申[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もとうけ, motouke] ผู้ยื่นข้อตกลง, ผู้สัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 下け=したうけ=Subcontractor=ผู้รับข้อตกลง), See also: A. 下請け, R. 下請け
[したうけ, shitauke] ผู้รับข้อตกลง, ผู้ทำสัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 元け=もとうけ=Contractor=ผู้ยื่นข้อตกลง), See also: A. 元請け, R. 元請け
特採申[とくさいしんせい, tokusaishinsei] (n) การขออนุญาิตลูกค้าส่งของในกรณีพิเศษ
求書[せいきゅうしょ, seikyuusho] (n) ใบแจ้งหนี้
[しんせいしゃ, shinseisha] ผู้สมัคร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] TH: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ  EN: contract company

Japanese-English: EDICT Dictionary
お強り;御強[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
け合い;安合い[やすうけあい, yasuukeai] (n,vs) promising without due consideration [Add to Longdo]
安普[やすぶしん, yasubushin] (n) cheap structure (e.g. of houses) [Add to Longdo]
雨乞い;雨[あまごい, amagoi] (n,vs) praying for rain [Add to Longdo]
営業許可申[えいぎょうきょかしんせいしょ, eigyoukyokashinseisho] (n) application form for business permit; business permit application form [Add to Longdo]
閲を[えつをこう, etsuwokou] (exp,v5u) to ask for a revision [Add to Longdo]
け(P);下[したうけ, shitauke] (n,vs) subcontract; (P) [Add to Longdo]
け会社;下会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company [Add to Longdo]
け業者[したうけぎょうしゃ, shitaukegyousha] (n) subcontractor [Add to Longdo]
け工場[したうけこうじょう, shitaukekoujou] (n) a subcontracting factory [Add to Longdo]
[したうけおい, shitaukeoi] (n) subcontract [Add to Longdo]
仮普[かりぶしん, karibushin] (n,vs) temporary building [Add to Longdo]
架空求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
割り普[わりぶしん, waribushin] (n) dividing work among several contractors [Add to Longdo]
株式買取求権[かぶしきかいとりせいきゅうけん, kabushikikaitoriseikyuuken] (n) right of demand for buying shares [Add to Longdo]
[かんじょう, kanjou] (n,vs) (1) praying for the coming of a deity; (2) (See 分霊) ceremonial transfer of a divided tutelary deity to a new location [Add to Longdo]
寄付を[きふをこう, kifuwokou] (exp,v5u) to solicit donations [Add to Longdo]
希う;い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat [Add to Longdo]
[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] (n,vs) vow [Add to Longdo]
[きしょうもん, kishoumon] (n) (historical) written vow to the gods [Add to Longdo]
[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand [Add to Longdo]
り;強(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
り取る;ゆすり取る[ゆすりとる, yusuritoru] (v5r) to extort; to shake down (for money) [Add to Longdo]
[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P) [Add to Longdo]
見本[みほんせいきゅう, mihonseikyuu] (n) sample request [Add to Longdo]
[もとうけ, motouke] (n) prime contract work or contractor [Add to Longdo]
け人[もとうけにん, motoukenin] (n) master contractor [Add to Longdo]
け負い人[もとうけおいにん, motoukeoinin] (n) master contractor [Add to Longdo]
後ねだり;後強り;跡強[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time [Add to Longdo]
御茶け;お茶[おちゃうけ, ochauke] (n) tea-cake [Add to Longdo]
[こんせい, konsei] (n,vs) appeal; entreaty; request [Add to Longdo]
査証申[さしょうしんせいじん, sashoushinseijin] (n) visa applicant [Add to Longdo]
;寺[てらうけ, terauke] (n) certification issued by a temple to prove affiliation [Add to Longdo]
制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith [Add to Longdo]
実践理性の要[じっせんりせいのようせい, jissenriseinoyousei] (n) postulates of practical reason [Add to Longdo]
受け(P);け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) [Add to Longdo]
受ける(P);ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. ける, now primarily used in compound words) (See け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
受け取る(P);受けとる;受取る;け取る;取る;うけ取る[うけとる, uketoru] (v5r,vt) (1) to receive; to get; to accept; (2) to take; to interpret; to understand; (P) [Add to Longdo]
受け売り;受売り;け売り;売り[うけうり, ukeuri] (n,vs) (1) retailing; (2) second-hand opinion or knowledge; telling at second hand; second-hand telling [Add to Longdo]
受取り(P);受け取り(P);受取(P);受け取(P);け取り;取り;取;け取[うけとり, uketori] (n) receipt; (P) [Add to Longdo]
住民監査[じゅうみんかんさせいきゅう, juuminkansaseikyuu] (n) resident audit request to local government authority [Add to Longdo]
招じ入れる;じ入れる[しょうじいれる, shoujiireru] (v1,vt) to invite or usher in [Add to Longdo]
(P);召[しょうせい, shousei] (n,vs) calling together; invitation; (P) [Add to Longdo]
[しょうせいこく, shouseikoku] (n) host nation [Add to Longdo]
招待(P);[しょうたい(P);しょうだい(ok), shoutai (P); shoudai (ok)] (n,vs,adj-no) invitation; (P) [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] (n,vs) application; request; petition; (P) [Add to Longdo]
[しんせいしゃ, shinseisha] (n) applicant [Add to Longdo]
[しんせいしょ, shinseisho] (n) written application [Add to Longdo]
[しんせいじん, shinseijin] (n) applicant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28日までに、この求書に対するお支払いをお願いします。
We'll pay you on demand any day after July 10th.7月10日以降なら、いつでも求次第に支払います。
With reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.お支払日が先月末の求書56789について、まだお支払いを受けておりません。
This is the second mail we send you referring to the invoice No.1111 which has not been settled.このメールは、未払いになっている求書1111に関する2回目のメールです。
The mayor of this city was blamed for turning a deaf ear to the people's requests.この市の市長は市民の要にみみを貸さないと非難された。
I guarantee this watch to keep perfect time.この時計は絶対に狂わないことけ合いだ。
The payment of this bill is due today.この求書の支払いは今日になっています。
Our catalog will be sent on demand.求次第カタログをお送りします。
As your goods for which you are charging us were imperfect, we will not pay this account.求分の商品は欠陥品でしたので、私どもとしてはお支払いいたしかねます。
Mr Smith sued them for damages.スミス氏は損害賠償を求して彼らを告訴した。
Under the circumstances I cannot allow the request.そういう事情なのでその要は認められない。
They charged me five dollars for the bag.そのかばんの代金として5ドル求された。
The army was called to suppress the revolt.その反乱を鎮圧するために軍隊の出動が要された。
The official got the sack for currying favor with the contractors.その役人は負業者にとり入ったかどで、くびになった。
Even if there is a convention, I shouldn't ask them for so much money.たとえ大会があるといっても、彼らにそんなにたくさんのお金を求してはいけないな。
Why not apologize and ask for his pardon?どうして謝って彼の許しをわないんだ。
I applied for a visa.ビザを申した。
The hotel charged me 8000 yen for the room.ホテルは部屋代として私に8000円求した。
Bob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.ボブは芝刈りに1時間3ドルを求した。
Have you applied for a passport yet?もうパスポートを申しましたか。
The restaurant billed me 250,000 yen for the party.レストランからパーティーの費用25万円の求があった。
We asked for the payment of his debt.われわれは彼の借金の支払いを求した。
The committee called on all nations to work sides by side to curb air pollution.委員会は、大気汚染を抑制するために互いに協力し合うよう各国に要した。
Luckily he had enough money to pay the bill.運良く彼はその求書の支払いができるだけのお金を持ち合わせていた。
It is beneath my dignity to ask a favor.恩恵をうのは私の威厳に関わる。
The bank came through with the loan we had requested.銀行は我々が要したローンを用立ててくれた。
I am going to apply for a visa today.今日ビザの申をするところだ。
I regret to inform you that your application has been refused.残念ですがあなたの求は拒否されました。
I regret to inform you that your application has been refused.残念ながらあなたの申は却下されたことをお伝えします。
This is a friendly remainder about an overdue invoice.支払い求書があることのお知らせです。
We have asked you repeatedly to settle your outstanding account for the invoice No.1111.私どもは、再三にわたり未払いになっている求書1111のお支払いをしていただくようにお願いしてまいりました。
I objected to paying the bill.私は、その求書を払う事に反対した。
I objected to his paying the bill.私は、彼がそのその求書を払う事に反対した。
I cannot bring myself to accept your offer.私はあなたの要に応じる気がない。
I addressed a petition to the mayor.私は市長に願を出した。
I claimed my baggage.私は私の荷物を求した。
I requested him to keep me informed.私は彼に知らせるように要した。
I can't answer for his honesty.私は彼の正直をけ合うことができない。
I charged them too much money for their room.私は彼らがあの部屋に泊まるのに、お金を求しすぎた。
A bill came along with the package.小包と一緒に求書が送られてきた。
Credit companies send their customers monthly bills.信販会社は毎月顧客に求書を送ります。
The new contract enables us to demand whatever we want.新しい契約で欲しいものが何でも求できる。
I thought it strange that the petition had been turned down.願が却下されたのはおかしいと思った。
The bill added up to three thousand dollars.求額は合計3000ドルになった。
Our records show that the invoice No.1111 is still outstanding.求書1111は未払いになっております。
The bill came to over $25.求書は合計25ドル以上になった。
They charged me for the broken window.窓の破損料を求された。
He was surprised at the long-distance phone bill.長距離電話の求書を見て彼は驚いた。
May I have an application form in Japanese?日本語の申書はありますか。
I was asked to cooperate with them for the criminal investigation.犯罪捜査への協力を要された。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fort is finished: forfeit is the pledge[JP] 城は出来上がった 担保はけ出さねばなりません Das Rheingold (1980)
After your last extension request... and your appeals to city council... was there an amended permit?[JP] 建築期限の延長を申したあとに 市の担当の局から 修整認可を受けましたか? Life as a House (2001)
They say Master Sifo-Dyas placed an order for a clone army... at the request of the senate almost ten years ago.[JP] 彼らはほぼ10年前に 元老院の要を受けた マスター・サイフォ=ディアスから クローン軍発注を受けたそうです Star Wars: Attack of the Clones (2002)
O my dear lord, don't leave me. I dreamt further that two mountains collapsed and buried you![CN] 啊,我的夫君,不要離開我 我昨晚還夢見,兩座大山向你坍塌 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
If you would honour me and make me happy, Lord Attila, then summon my brothers as guests to your court![CN] 要是你當真想要讓我高興! 匈奴王,你就邀我的兄弟們來你的宮殿做客吧! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Please excuse her, sir. She's feeling a bit intimidated.[CN] 願諒,先生,她可能覺得有些突然 À Nous la Liberté (1931)
My lord, do not allow they who love one another to kill one another![CN] 國王啊,不要讓相愛的雙方相互殘殺! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
O my dear lord, don't leave me. I dreamt last night a furious boar tore you to pieces![CN] 啊,我的夫君,不要離開我 我昨晚夢見,你被一隻兇暴的豬撕裂 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
So I just happened to see his American Express bill.[JP] それでたまたま彼のアメックスカードの 求書を見ちゃったのよ When Harry Met Sally... (1989)
That she begged me to try to enzyme out on her.[JP] 酵素を飲ませてくれと 彼女はうた 私は許さなかったのに... The Manster (1959)
Well, I never made a mistake.[JP] け合います 私は1度も間違えたことがありません Manny & Lo (1996)
I leave it for him to claim who has never known fear![JP] お前がけだせなかった首を... 恐れを習わなかった男に譲る Siegfried (1980)
Then you will please wait outside, please.[CN] 那麻煩你在外面等一會兒. Grand Hotel (1932)
Tronje, announce to the people of Burgundy that I invite everybody to a royal hunt to kill a mad dog and a ravening.[CN] 告訴全布盧郡的人,我要他們去打獵 這是狩獵的好季節啊,有一頭游離的狼等著我們去捕殺 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Well, let's demand to cancel it, if it rains.[JP] 雨が降った時は 中止を要しよう Grand Prix (1966)
Well, you could ask her to forgive you, Stuart.[JP] だが許しをうことは出来るぜ ステュー Phone Booth (2002)
Western Theater, please.[CN] 接西部劇院. Grand Hotel (1932)
We'll continue this later.[CN] 稍等一會兒 À Nous la Liberté (1931)
Osgiliath is under attack. They call for reinforcements.[JP] オスギリアスに敵襲です 援軍の要がきました The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Step over here.[CN] 這邊 À Nous la Liberté (1931)
I got an 11-80, possible 10-54 County Road J, requesting immediate assistance.[JP] 現場に到着 郡道Jにて 即時の援助を要する Twin Streaks (1991)
Please pay some attention to me.[CN] 先處理一下我的事吧. Grand Hotel (1932)
Please forgive them.[CN] 回吧 À Nous la Liberté (1931)
Listen, they want us to pay for the beer we drank.[JP] 聞いてくれ 俺たちが飲んだ ビール代を求された The Blues Brothers (1980)
Think upon my sorrow![CN] 體諒我遭受的傷痛! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Will you get me Baron von Geigern, please?[CN] 幫我接 馮蓋根男爵? Grand Hotel (1932)
And Gandalf the Grey rides to Isengard seeking my counsel.[JP] 灰色のガンダルフが アイセンガルドに... 我が助言をいに来る... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Mr. Kringelein would be a good friend and not accept your invitation to dance.[CN] 克林格蘭先生會是個好朋友, 他不準備接受你跳舞的邀. Grand Hotel (1932)
Foreman, no hung jury.[JP] 陪審員長 評決不一致の要は取り消す The Gentle Twelve (1991)
- Beg your pardon.[JP] 貴方の赦しを Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Come in.[CN] 進. Grand Hotel (1932)
Watch where you're going.[JP] これが求書 The Wing or The Thigh? (1976)
Then we request a ship be dispatched to ascertain the fate of the One.[JP] では 確認のため 船の派遣を要したい The Matrix Reloaded (2003)
and it's not a request.[JP] ではないと Episode #1.1 (2003)
Hello, girlie, get me Bryant 9400.[CN] 你好,姑娘,幫我接布萊恩特9400 Applause (1929)
Give him what I ordered. Don't forget the receipt.[JP] 注文した料理は、全部彼に通してくれ それから求書は私あてに頼む The Wing or The Thigh? (1976)
Right this way, doctor.[CN] 這邊走,醫生 Applause (1929)
I call to you for justice, King Gunther! Hagen Tronje has slain my husband![CN] 龔特爾殿下,你裁決哈根 是他殺了我的丈夫 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Lord Margrave, swear this unto me in your and in King Attila's names![CN] 侯爵大人,以您以及匈奴王的名義向我起誓! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
send me a bill.[JP] 求書送って A Cinderella Story (2004)
But I'm sure he would have been proud of the army we've built for him.[JP] しかし彼の要で作った軍隊は 誇らしく思うはずです Star Wars: Attack of the Clones (2002)
Keep your word, King Gunther, as I have kept mine![CN] 龔特爾殿下,實現你和我的約定 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Please.[CN] The Lover (1992)
Houston, Daedalus. We're still standing by.[JP] こちらダイダロス 指示を Space Cowboys (2000)
That's a negative, Rafterman.[JP] は却下 Full Metal Jacket (1987)
- Sit please.[CN] Corrections Class (2014)
Finally, on a more disquieting note at the request of the Ministry of Magic Hogwarts will, until further notice, play host to the dementors of Azkaban until such a time as Sirius Black is captured.[JP] 最後に... あまり穏やかならぬ お知らせじゃ 魔法省の要により Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Dr. Loomis this thing is all over the state.[JP] ルーミス博士、 これは州からの要なんです Halloween II (1981)
You must forgive me.[CN] 原諒我. Grand Hotel (1932)
When those who built the castle stipulated Freia as payment I agreed because you undertook to redeem the noble pledge[JP] 城をけ負った者が報酬にフライアを 条件とした わしが承知したのはお前が高貴な人質を け出すと誓ったからではないか? Das Rheingold (1980)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せいきゅう, seikyuu] billing (for a service) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[したうけ, shitauke] Nebenvertrag, Zulieferung, Zulieferungsvertrag [Add to Longdo]
[きょうせい, kyousei] zudringliches_Bitten, Erpressung [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] das_Bauen, -Bau [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] Gesuch, Antrag [Add to Longdo]
[ようせい, yousei] Forderung, Erfordernis, Bitte, Postulat [Add to Longdo]
[こう, kou] bitten [Add to Longdo]
ける[うける, ukeru] erhalten [Add to Longdo]
[せいきゅう, seikyuu] Forderung, Anspruch [Add to Longdo]
[せいがん, seigan] Petition, Gesuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top