ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*言*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -言-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[信, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to trust, to believe; letter, sign
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 176
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    二 [èr, ㄦˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口, Rank: 355
[警, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] to guard, to watch; alarm, alert
Radical: , Decomposition:   敬 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 687
[誉, yù, ㄩˋ] fame, reputation; to praise
Radical: , Decomposition:   兴 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Word 言 of one's success 兴, Rank: 1676
[誓, shì, ㄕˋ] to swear, to pledge; oath
Radical: , Decomposition:   折 [zhé, ㄓㄜˊ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Words 言 that must not be broken 折; 折 also provides the pronunciation, Rank: 2095
[譬, pì, ㄆㄧˋ] example; metaphor, simile
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2441
[詹, zhān, ㄓㄢ] talkative, verbose; surname
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    八 [, ㄅㄚ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2533
[這, zhè, ㄓㄜˋ] this, these; such; here
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] words, Rank: 4155
[燮, xiè, ㄒㄧㄝˋ] to harmonize, to blend; to adjust
Radical: , Decomposition:     火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 4433
[詈, lì, ㄌㄧˋ] to curse, to scold; to accuse
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] To implicate 罒 someone by one's words 言, Rank: 4626
[唁, yàn, ㄧㄢˋ] to offer condolences
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 4847
[變, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to change, to transform, to alter; rebel
Radical: , Decomposition:   䜌 [luán, ㄌㄨㄢˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] To foment 攵 rebellion 䜌, Rank: 4906
[謇, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to stutter; to speak boldly
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  ?  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4913
[誊, téng, ㄊㄥˊ] to copy, to transcribe
Radical: , Decomposition:   龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4971
[說, shuō, ㄕㄨㄛ] to speak, to say; to scold, to upbraid
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  兌 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5011
[論, lùn, ㄌㄨㄣˋ] debate; discussion
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  侖 [lún, ㄌㄨㄣˊ]
Etymology: [ideographic] Speech 言 that explains the logic 侖; 侖 also provides the pronunciation, Rank: 5326
[證, zhèng, ㄓㄥˋ] to prove, to verify; certificate, proof
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  登 [dēng, ㄉㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5348
[診, zhěn, ㄓㄣˇ] to diagnose; to examine a patient
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  㐱 [zhěn, ㄓㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5430
調[調, diào, ㄉㄧㄠˋ] tune, melody, key; to transfer, to exchange
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5431
[訇, hōng, ㄏㄨㄥ] a crashing sound
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5477
[認, rèn, ㄖㄣˋ] to know, to recognize, to understand
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  忍 [rěn, ㄖㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5792
[請, qǐng, ㄑㄧㄥˇ] to ask, to request; to invite; please
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5904
[謝, xiè, ㄒㄧㄝˋ] to thank; to refuse politely
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  射 [shè, ㄕㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5996
[訾, zī, ] to criticize, to bad-mouth; defect; betrayal
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6132
[狺, yín, ㄧㄣˊ] the snarling of dogs
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 6169
[話, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  舌 [shé, ㄕㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A spoken 言 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation, Rank: 6195
[誤, wù, ㄨˋ] error, fault, mistake; to delay
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  吴 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6207
[計, jì, ㄐㄧˋ] to calculate, to count; to plan, to reckon; plot, scheme
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6238
[語, yǔ, ㄩˇ] words, language; saying, expression
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  吾 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] words, Rank: 6239
[謂, wèi, ㄨㄟˋ] to call, to say, to tell; name, title; meaning
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  胃 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6240
[議, yì, ㄧˋ] to consult, to talk over; to criticize, to discuss
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  義 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6280
[護, hù, ㄏㄨˋ] to defend, to guard, to protect; shelter; endorse
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  蒦 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6282
[讀, dú, ㄉㄨˊ] to study, to learn; to read, to pronounce
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  賣 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To show off 賣 one's literacy 言, Rank: 6303
[訓, xùn, ㄒㄩㄣˋ] to teach, to instruct; pattern, example; exegesis
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6319
[識, shí, ㄕˊ] knowledge; to understand, to recognize, to know
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  戠 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6345
[讓, ràng, ㄖㄤˋ] to allow, to permit, to yield
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  襄 [xiāng, ㄒㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6366
[設, shè, ㄕㄜˋ] to build, to design; to establish; to offer
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6384
[試, shì, ㄕˋ] to try, to experiment; exam, test
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  式 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6385
[記, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A private 己 note 言; 己 also provides the pronunciation, Rank: 6481
[許, xǔ, ㄒㄩˇ] to consent, to permit; to promise, to betroth
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  午 [, ㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6482
[討, tǎo, ㄊㄠˇ] to haggle, to discuss; to demand, to ask for
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To ask 言 for something 寸, Rank: 6547
[詳, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] complete, detailed, thorough
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6616
[該, gāi, ㄍㄞ] should, ought to, must
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6639
[辯, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to argue, to dispute; to discuss, to debate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A bitter 辛 exchange of words 言, Rank: 6641
[諡, shì, ㄕˋ] posthumous name or title
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  㿽 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6687
[諸, zhū, ㄓㄨ] all, many, various; surname
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6696
[談, tán, ㄊㄢˊ] to talk, to chat; conversation; surname
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  炎 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6773
[誌, zhì, ㄓˋ] determination, will; mark, sign; to record, to write
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  志 [zhì, ㄓˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6823
[霅, zhà, ㄓㄚˋ] thunder
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] The sound 言 of a storm 雨, Rank: 6863
[謹, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6873

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] to speak; to say; talk; word, #802 [Add to Longdo]
[yǔ yán, ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] (spoken) language, #1,658 [Add to Longdo]
[fā yán rén, ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] spokesperson, #3,178 [Add to Longdo]
[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] statement; utterance, #4,111 [Add to Longdo]
[yán lùn, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expression of (political) opinion, #6,701 [Add to Longdo]
[yán yǔ, ㄧㄢˊ ㄩˇ, / ] speech; talk, #6,755 [Add to Longdo]
[xuān yán, ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, ] declaration; manifesto, #7,177 [Add to Longdo]
[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] to leave one's comments; to leave a message, #7,384 [Add to Longdo]
[huǎng yán, ㄏㄨㄤˇ ㄧㄢˊ, / ] lie, #7,899 [Add to Longdo]
[chuán yán, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] rumor; hearsay, #8,651 [Add to Longdo]
[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] spokesman, #8,986 [Add to Longdo]
[fāng yán, ㄈㄤ ㄧㄢˊ, ] dialect, #9,737 [Add to Longdo]
[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, / ] to predict; prophecy, #10,811 [Add to Longdo]
[yáo yán, ㄧㄠˊ ㄧㄢˊ, / ] rumor, #11,856 [Add to Longdo]
[shì yán, ㄕˋ ㄧㄢˊ, ] oath; promise; pledge, #11,861 [Add to Longdo]
[yán xíng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] words and actions; what one says and what one does, #12,890 [Add to Longdo]
[nuò yán, ㄋㄨㄛˋ ㄧㄢˊ, / ] a promise, #13,512 [Add to Longdo]
[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, ] saying, #14,883 [Add to Longdo]
自语[zì yán zì yǔ, ㄗˋ ㄧㄢˊ ㄗˋ ㄩˇ, / ] talk to oneself; think aloud; soliloquize, #16,976 [Add to Longdo]
而喻[bù yán ér yù, ㄅㄨˋ ㄧㄢˊ ㄦˊ ㄩˋ, ] it goes without saying; it is self-evident, #17,869 [Add to Longdo]
[yáng yán, ㄧㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] threaten, #18,698 [Add to Longdo]
蜜语[tián yán mì yǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ ㄩˇ, / ] sweet speech and honeyed words (成语 saw); hypocritical flattery, #18,748 [Add to Longdo]
[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, / ] affirm; assertion, #19,331 [Add to Longdo]
[yuàn yán, ㄩㄢˋ ㄧㄢˊ, ] complaint, #19,771 [Add to Longdo]
[fā yán quán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] the right of speech, #20,161 [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] word; word (as opposed to thought and deed), #20,235 [Add to Longdo]
[qián yán, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, ] preface; forward; introduction, #20,894 [Add to Longdo]
[yǔ yán xué, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] linguistics, #21,946 [Add to Longdo]
一般而[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] generally speaking, #22,996 [Add to Longdo]
[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] rumor; gossip; to spread rumors, #23,889 [Add to Longdo]
畅所欲[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, / ] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content, #24,170 [Add to Longdo]
[yǐn yán, ㄧㄣˇ ㄧㄢˊ, ] foreword; introduction, #25,122 [Add to Longdo]
不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism, #26,197 [Add to Longdo]
总而[zǒng ér yán zhī, ㄗㄨㄥˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, / ] in short; in a word; in brief, #26,218 [Add to Longdo]
[zhèng yán, ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] testimony, #27,128 [Add to Longdo]
[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, ] fable, #27,159 [Add to Longdo]
[gé yán, ㄍㄜˊ ㄧㄢˊ, ] maxim, #28,098 [Add to Longdo]
论自由[yán lùn zì yóu, ㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] (constitutional) freedom of speech, #28,655 [Add to Longdo]
[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech, #29,133 [Add to Longdo]
名正[míng zhèng yán shùn, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄣˋ, / ] right and proper; authoritative and fair; (modified from Confucian Analects) with the right title (or reputation), the words carry weight, #30,098 [Add to Longdo]
[xù yán, ㄒㄩˋ ㄧㄢˊ, ] preface of a book, outlining the book's aims, #32,137 [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] words; expression, #33,670 [Add to Longdo]
[zhēn yán, ㄓㄣ ㄧㄢˊ, ] an admonition; a word of warning, ruling or advise; a motto; the biblical Book of Proverbs, #34,486 [Add to Longdo]
[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, ] classical Chinese, #34,852 [Add to Longdo]
耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds, #35,894 [Add to Longdo]
[zhēn yán, ㄓㄣ ㄧㄢˊ, ] true statement; incantation (translates Sanskrit: dharani 陀羅尼|陀罗尼), #35,961 [Add to Longdo]
[shī yán, ㄕ ㄧㄢˊ, ] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret, #35,976 [Add to Longdo]
沉默寡[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative, #37,756 [Add to Longdo]
巧语[huā yán qiǎo yǔ, ㄏㄨㄚ ㄧㄢˊ ㄑㄧㄠˇ ㄩˇ, / ] sweet but insincere words; flowery language; blandishments, #37,984 [Add to Longdo]
[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, ] lit. to eat one's words; to break a promise; to go back on one's word; to renege; unsworn testimony, #39,240 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[でんごん, dengon] (n, colloq) ข้อความ(ที่ฝากไว้ เพื่อให้ช่วยส่งต่อ), See also: S. Note
[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา
文句を[もんくをいう, monkuwoiu] (vi, vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น
[かくげん, kakugen] (vt) พูดอย่างแน่ชัด
い渡す[いいわたす, iiwatasu] (vt) สั่ง,พิพากษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かくげん, kakugen] (n) ภาษิต คำพังเพย คำสอน
早口[はやくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน
[たごん, tagon] การบอกต่อ (การบอกความลับหรือเรื่องสำคัญให้กับผู้อื่น)
[げんろん, genron] (n) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
[げんろん, genron] (n) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
[ゆいごん, yuigon] (n) พินัยกรรม
い寄る[いいよる, iiyoru] (vt) พูดเกี้ยว, จีบ
い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt) ทะเลาะ
[無言, mugon] (exp) นิรโฆษ, (ละคร)ใบ้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[げんご, gengo] TH: ภาษา  EN: language
[いう, iu] TH: พูด
[かごん, kagon] TH: การพูดเกินจริง  EN: exaggeration
[かごん, kagon] TH: การพูดมากไป  EN: saying too much
[はつげん, hatsugen] TH: คำกล่าวสุนทรพจน์  EN: speech
[はつげん, hatsugen] TH: การกล่าวคำพูดออกมา

Japanese-English: EDICT Dictionary
C++[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
ああえばこう[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あきれて物がえない;呆れて物がえない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
あっとう間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっとう間に) a blink of time (lit [Add to Longdo]
あっとう間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
あっとわせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
いざとう時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよとう時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
うわ;譫;囈語;囈[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
うんともすんともわない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
えもわれず;得もわれず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えもわれぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えもわれぬ;得もわれぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
葉;御[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お国葉;御国[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国葉) national language; local dialect [Add to Longdo]
お上手を[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとはえない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
かたいことはいっこなし;硬いことはいっこなし;固いことはいっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
かとって[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand [Add to Longdo]
からとって[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
がつんと[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it [Add to Longdo]
ぎゃふんと[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
こうう;斯ういう;斯う[こういう(P);こうゆう(こう言う;斯う言う), kouiu (P); kouyuu ( kou iu ; kau iu )] (adj-pn) such; like this; (P) [Add to Longdo]
これでもかとうほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これとった[これといった, koretoitta] (exp) (uk) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]
これとって[これといって, koretoitte] (exp) (See これとった) nothing special (with neg. verb) [Add to Longdo]
してえば[していえば, shiteieba] (n) if I must say (choose) [Add to Longdo]
しろと[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
ずばずば[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]
せよと[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろとう) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
そうかとって[そうかといって, soukatoitte] (conj) but still [Add to Longdo]
そうともえる[そうともいえる, soutomoieru] (exp,v1) you could say that [Add to Longdo]
そうう;然ういう;然うう;然うゆう[そういう(そう言う;然ういう;然う言う);そうゆう(そう言う;然う言う;然うゆう)(ok), souiu ( sou iu ; zen uiu ; zen u iu ); souyuu ( sou iu ; zen u iu ; zen uyuu )(ok)] (adj-pn) such; like that; that sort of; very [Add to Longdo]
そうえば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
そうった[そういった, souitta] (exp) (uk) like that; this type [Add to Longdo]
ただごと歌;徒歌;直[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
だからとって[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
とはうものの[とはいうものの, tohaiumonono] (exp) (uk) having said that; be that as it may; (P) [Add to Longdo]
とは[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless [Add to Longdo]
とも[ともいう, tomoiu] (exp) also called [Add to Longdo]
とやかくう;兎や角[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
[という, toiu] (exp) (uk) said; called thus [Add to Longdo]
うか[というか, toiuka] (exp,adv) (See ってゆうか) or perhaps I should say; or, how should I put it,.... [Add to Longdo]
うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
うことは[ということは, toiukotoha] (exp,adv) (uk) that is to say; so that means [Add to Longdo]
うことはない[ということはない, toiukotohanai] (exp) (uk) it is not possible (to, that); there is no such thing as; (P) [Add to Longdo]
うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
うところ;とう所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
うのに[というのに, toiunoni] (exp) even though; despite; when [Add to Longdo]
うのは[というのは, toiunoha] (exp) (1) (uk) means; is; (2) because (often with kara); that is to say [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深くう。 [F]
"Four pounds fifty" says Bob.「4ポンド50ペンス」とボブがう。
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼女にあった」と彼はった。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口同音にう。
She winked at me, as much as to say, I love you.「あなたを愛しているのよ」とわんばかりに彼女は僕にウィンクした。 [M]
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながらった。 [F]
"The castle is haunted," he said with a shiver.「あの城には幽霊がいる」と彼は震えながらった。
They say love is blind.「あばたもえくぼ」ってうからね。
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青年はった。
"Oh, yes," he answered.「うんうん」彼はった。
"Yes, it is," said the Little House to herself.「ええ、ここがいいわ」と小さいおうちもいました。 [F]
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが葉をさしはさむ。「私が電話したのは・・・」
"Yes, all right," says Mrs. Lee.「ええ、わかったわ」とリー夫人がう。 [F]
"Let me see .... Do you have tomato juice?" says Hiroshi.「えーっと・・・トマトジュースはありますか」と博がいます。
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口数が多いぞ」とそのギャングの一味がった。 [M]
She said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"「おかしいことなんかじゃないわ。誰かがあなたにそんなことをしたら、あなたどう思う。どうする?」と彼女はった。 [F]
"That's very nice of you," Willie answered.「おっさん、やさしいなー」ウィリーはった。
"Good morning", said Tom with a smile.「おはよう」とトムは微笑みながらった。
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おんどりゃー馬鹿ってんじゃねー」農家はった。
When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.「お前みてえなおかちめんこは初めて見た」とったら、「セクハラだ」とわれた。
You didn't do a very good job, I said.「きみらはあんまりいい仕事をしていないね」私はった。 [M]
"This looks pretty interesting," Hiroshi says.「これはとてもおもしろそうだね」と博がいます。
He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."「これ以上何もうことはありません、いいわけをするのはいやですから」と彼はった。
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の授業を始めましょう」と先生はった。
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」小さい白いウサギがいました。
He suggested to me that we should go.「さあ行きましょう」と彼は私にった。
"George?" said the housewife. "Who's George?"「ジョージ?」主婦はった。「ジョージって・・・。誰?」
"Sue's very angry with you," my new waitress said.「スーはあなたのことすごく怒っているわよ」そのウェイトレスはうのであった。 [F]
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼女は文句をった。「でも水なんかなかったわよ」 [F]
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながらった。
"I really do," replied the little black rabbit.「その通りだよ」と小さい黒いウサギはいました。
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」主婦は悲しみの涙を流しながらった。
"That's the one problem", he said angrily.「それが唯一の欠点だ」と彼は怒ってった。
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反対側だと考えればそんなに高くはないわよ」とう。 [F]
Oh, "that's a good idea," she said.「それはいい考えね」と彼女はった。
I said, "Could you please turn your television down?"「テレビの音を小さくしてもらえませんか」ってったんですよ!
"What shall I do?" I said to myself.「どうしたらいいだろう?」と私は独りった。
"Here you are," she says.「どうぞ」と乗務員がいます。
She cried with joy how lucky she was.「なんて私は幸福なんだろう」と彼女はった。
"Yes, we have met before," said Mr Jordan.「はい、会ったことがあります」とジョーダンさんはった。
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しかわない人と会話を続けるのは難しい。
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
"Aha!" they would say.「ははあ!」と彼らはうでしょう。
It is said that Hamlet is the most interesting play ever written.「ハムレット」はこれまでで最もおもしろい戯曲だとわれている。
"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.「びっくりさせないでよ」と彼女は彼が背後に近づいた時った。
"I am too big to climb and play," said the boy.「ぼくは大き過ぎてのぼれないね」と男の子はいました。 [M]
"Nearly four pounds," says Bob.「ほぼ4ポンドだよ」とボブがう。
John said, "Hey guys, let's take a break."「みんなひと休みしようぜ」とジョンはった。 [M]
"Hold your tongues, every one of you!" said he.「みんな黙っていなさい」と彼はった。
"Now I must say good-bye," he said suddenly.「もうおいとまします」と彼は出し抜けにった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
インタプリータ型[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
グローバル宣[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
コンパイラー[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンピュータ依存[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
システム宣[システムせんげん, shisutemu sengen] system declaration [Add to Longdo]
システム適合性宣[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
ジョブ制御[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]
データ記述[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL) [Add to Longdo]
データ記述[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] DDL, Data Description Language [Add to Longdo]
データ操作[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
データ定義[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
プログラミング[プログラミングげんご, puroguramingu gengo] programming language [Add to Longdo]
プログラム[プログラムげんご, puroguramu gengo] programming language [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣[ぷろとこるじっそうてきごうせいせんげん, purotokorujissoutekigouseisengen] PICS [Add to Longdo]
ページ記述[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL [Add to Longdo]
マーク区間宣[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
マーク宣[マークせんげん, ma-ku sengen] markup declaration [Add to Longdo]
暗示宣[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
引用仕様宣[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] interface block [Add to Longdo]
会話型[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
解釈型[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
開発[かいはつげんご, kaihatsugengo] development language [Add to Longdo]
外部宣[がいぶせんげん, gaibusengen] external declaration [Add to Longdo]
関数型[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language [Add to Longdo]
関数形[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language [Add to Longdo]
基本多語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]
記号型[きごうかたげんご, kigoukatagengo] symbolic language [Add to Longdo]
記法宣[きほうせんげん, kihousengen] notation declaration [Add to Longdo]
型宣[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
計算機依存[けいさんきいぞんげんごう, keisankiizongengou] computer-dependent language [Add to Longdo]
計算機設計[けいさんきせっけいげんごう, keisankisekkeigengou] CDL, Computer Design Language [Add to Longdo]
計量語学[けいりょうげんごうがく, keiryougengougaku] computational linguistics [Add to Longdo]
決定性[けっていせいげんごう, ketteiseigengou] deterministic language [Add to Longdo]
原始[げんしげんご, genshigengo] source language [Add to Longdo]
[げんご, gengo] language [Add to Longdo]
語トランスレータ[げんごトランスレータ, gengo toransure-ta] language translator [Add to Longdo]
語プロセッサ[げんごぷろせっさ, gengopurosessa] language processor [Add to Longdo]
語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding [Add to Longdo]
語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
語処理系[げんごしょりけい, gengoshorikei] language processor [Add to Longdo]
語対象[げんごたいしょう, gengotaishou] language object [Add to Longdo]
語表示[げんごひょうじ, gengohyouji] language indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひとこと, hitokoto] ein_Wort [Add to Longdo]
[ひとこと, hitokoto] ein_Wort [Add to Longdo]
[ひとことふたこと, hitokotofutakoto] ein_paar_Worte [Add to Longdo]
[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]
[ぶげん, bugen] Beleidigung [Add to Longdo]
[こうげん, kougen] oeffentliche_Erklaerung [Add to Longdo]
[じょうげん, jougen] ueberfluessige_Worte, Geschwaetz [Add to Longdo]
[じょげん, jogen] -Rat, Ratschlag [Add to Longdo]
右とえば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (staendig) widersprechen [Add to Longdo]
[せんげん, sengen] Erklaerung, Manifest [Add to Longdo]
[こごと, kogoto] Schelte, Klage, Noergelei [Add to Longdo]
忌み[いみことば, imikotoba] Tabu-Wort [Add to Longdo]
[ほうげん, hougen] Dialekt [Add to Longdo]
比較語学[ひかくげんごがく, hikakugengogaku] vergleichende_Sprachwissenschaft [Add to Longdo]
[むごん, mugon] das_Schweigen [Add to Longdo]
[きょうげん, kyougen] Stueck, Drama, No-Schwank [Add to Longdo]
独立宣[どくりつせんげん, dokuritsusengen] Unabhaengigkeitserklaerung [Add to Longdo]
[かんげん, kangen] Schmeichelei [Add to Longdo]
繰り[くりごと, kurigoto] staendiges_Klagen [Add to Longdo]
い争う[いいあらそう, iiarasou] (sich)streiten, (sich)zanken [Add to Longdo]
い分[いいぶん, iibun] Meinung, Einwand [Add to Longdo]
い及ぶ[いいおよぶ, iioyobu] (Thema) beruehren, erwaehnen [Add to Longdo]
い回し[いいまわし, iimawashi] Ausdruck, Redewendung [Add to Longdo]
い訳[いいわけ, iiwake] Entschuldigung, Ausrede [Add to Longdo]
[いう, iu] -sagen [Add to Longdo]
[げんきゅう, genkyuu] hinweisen_auf, erwaehnen [Add to Longdo]
[げんめい, genmei] Erklaerung, Aussage [Add to Longdo]
[ことば, kotoba] -Wort [Add to Longdo]
[げんご, gengo] Sprache [Add to Longdo]
[しょうげん, shougen] Zeugenaussage, Zeugnis [Add to Longdo]
[きんげん, kingen] Ihr_sehr_ergebener... [Add to Longdo]
[ゆいごん, yuigon] Testament [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top