ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*角*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -角-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]    刀 [dāo, ㄉㄠ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation, Rank: 201
[确, què, ㄑㄩㄝˋ] certain, sure; definite, exact; real, true
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 331
[角, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] angle, corner; horn, horn-shaped
Radical: , Decomposition:     用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [pictographic] A rhinoceros or other animal horn, Rank: 736
[触, chù, ㄔㄨˋ] to butt, to gore, to ram; to touch
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 1207
[衡, héng, ㄏㄥˊ] to measure, to weigh; to consider, to judge
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]    角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A big 大 horn 角; 行 provides the pronunciation, Rank: 1340
[觯, zhì, ㄓˋ] a horn of wine
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 4508
[斛, hú, ㄏㄨˊ] ancient measuring vessel; unit of volume, about 50 liters
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] measuring cup, Rank: 4531
[觥, gōng, ㄍㄨㄥ] a horn of wine
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  光 [guāng, ㄍㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 4532
[觞, shāng, ㄕㄤ] wine cup; to propose a toast; feast
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 5139
[觳, hú, ㄏㄨˊ] goblet, horn; frightened
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 5575
[觚, gū, ㄍㄨ] jug, goblet; rule, law
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 6138
[桷, jué, ㄐㄩㄝˊ] rafter; Malus toringo
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 6245
[觫, sù, ㄙㄨˋ] to start, to tremble with fear
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  束 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 6605
[觸, chù, ㄔㄨˋ] to butt, to gore, to ram; to touch
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  蜀 [shǔ, ㄕㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 6621
[觱, bì, ㄅㄧˋ] Tartar horn; chill wind
Radical: , Decomposition:   咸 [xián, ㄒㄧㄢˊ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 7300
[觖, jué, ㄐㄩㄝˊ] to long for; to criticize; dissatisfied
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  夬 [guài, ㄍㄨㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 7451
[觜, zī, ] beak
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 7627
[觴, shāng, ㄕㄤ] wine cup; to propose a toast; feast
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]    ?  昜 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] horn

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, ] angle; point of view, #1,780 [Add to Longdo]
[jiǎo sè, ㄐㄧㄠˇ ㄙㄜˋ, ] persona; character in a novel, #2,103 [Add to Longdo]
[jué sè, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄜˋ, ] role, #2,103 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan, #2,824 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue, #2,824 [Add to Longdo]
[zhǔ jué, ㄓㄨˇ ㄐㄩㄝˊ, ] leading role; lead, #4,617 [Add to Longdo]
[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, ] nook; corner, #5,562 [Add to Longdo]
[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] triangle, #5,722 [Add to Longdo]
[jiǎo mó, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, ] cornea, #7,220 [Add to Longdo]
[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips, #7,999 [Add to Longdo]
[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] viewpoint; angle on sth; opinion, #8,085 [Add to Longdo]
[jué zhú, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨˊ, ] to tussle; to contend; to contest, #8,556 [Add to Longdo]
[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, ] corner kick (in soccer); free strike in hockey, #12,397 [Add to Longdo]
[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, ] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle, #14,734 [Add to Longdo]
[sān jiǎo xíng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] triangle, #16,024 [Add to Longdo]
大楼[wǔ jiǎo dà lóu, ㄨˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] the Pentagon, #16,181 [Add to Longdo]
[jiǎo zhì, ㄐㄧㄠˇ ㄓˋ, / ] cutin; keratin, #17,019 [Add to Longdo]
[sǐ jiǎo, ㄙˇ ㄐㄧㄠˇ, ] blind corner, #18,427 [Add to Longdo]
[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, ] altercation; wrangle; angry argument, #20,208 [Add to Longdo]
[hào jiǎo, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bugle horn, #21,067 [Add to Longdo]
[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, ] anise; star anise; aniseed; octagonal, #21,339 [Add to Longdo]
[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner, #24,664 [Add to Longdo]
[chù jiǎo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] antenna; feeler, #25,098 [Add to Longdo]
[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] bend in a street; corner; to turn a corner, #25,342 [Add to Longdo]
天涯海[tiān yá hǎi jiǎo, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] the ends of the earth; separated worlds apart, #25,438 [Add to Longdo]
珠江三[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Pearl River Delta, #26,345 [Add to Longdo]
长江三[Cháng jiāng sān jiǎo zhōu, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, / ] Yangtze River Delta, #30,477 [Add to Longdo]
[guǎi jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] to turn a corner, #31,160 [Add to Longdo]
崭露头[zhǎn lù tóu jiǎo, ㄓㄢˇ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to reveal outstanding talent (成语 saw); to stand out as conspicuously brilliant, #31,165 [Add to Longdo]
[dòu jiǎo, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bean, #31,174 [Add to Longdo]
金三[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] Golden Triangle (Southeast Asia), #31,546 [Add to Longdo]
[jiá jiǎo, ㄐㄧㄚˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] the angle (between two lines), #34,776 [Add to Longdo]
[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical), #34,858 [Add to Longdo]
膜炎[jiǎo mó yán, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ ㄧㄢˊ, ] inflamation of the cornea, #37,864 [Add to Longdo]
[sān jiǎo zhōu, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] delta, #39,356 [Add to Longdo]
[hǎi jiǎo, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] cape, #39,815 [Add to Longdo]
[zhí jiǎo, ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ, ] a right angle, #40,229 [Add to Longdo]
钻牛[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, / ] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs, #40,406 [Add to Longdo]
[jué lì, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, ] wrestling; a trial of strength, #41,813 [Add to Longdo]
[wǔ jiǎo xīng, ㄨˇ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥ, ] pentagram, #44,728 [Add to Longdo]
拐弯抹[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush, #45,156 [Add to Longdo]
[dú jiǎo xì, ㄉㄨˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧˋ, / ] monologue, #47,526 [Add to Longdo]
[duì jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] opposite angle, #50,309 [Add to Longdo]
[dú jiǎo shòu, ㄉㄨˊ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] a unicorn (in mythology or Harry Potter), #50,403 [Add to Longdo]
线[duì jiǎo xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] diagonal, #51,820 [Add to Longdo]
[líng jiǎo, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, ] water caltrop, #52,336 [Add to Longdo]
[bìn jiǎo, ㄅㄧㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] temples; hair on the temples, #53,805 [Add to Longdo]
[míng jué, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩㄝˊ, ] famous actor, #54,065 [Add to Longdo]
[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, ] horn, #57,897 [Add to Longdo]
[sān jiǎo zhài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] chain of debt, #59,440 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちょっかく, chokkaku] (n) มุมฉาก
[かど, kado] (n) มุม (เช่น มุมตึก, มุมโต๊ะ)
[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน
[えいかく, eikaku] (n) มุมแหลม, มุมชายธง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かど, kado] (n) โค้ง(ถนน)
[せっかく, sekkaku] อุส่าห์
[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา, See also: R. 正弦波、矩形波
装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n) ADVANCER

Japanese-English: EDICT Dictionary
いっかくじゅう座;一獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
せん断抵抗;剪断抵抗[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
とやかく言う;兎や言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
なす;成す[なすかく, nasukaku] (exp) (often ...のなす) formed angle; angle made [Add to Longdo]
まっ四[まっしかく, masshikaku] (n) square [Add to Longdo]
アジマス[アジマスかく, ajimasu kaku] (n) {comp} azimuth angle [Add to Longdo]
アフリカの[アフリカのつの, afurika notsuno] (n) horn of Africa [Add to Longdo]
ツノゴケ類;苔類[ツノゴケるい(ツノゴケ類);つのごけるい(角苔類), tsunogoke rui ( tsunogoke rui ); tsunogokerui ( kaku koke rui )] (n) hornworts (non-vascular plants of order Anthocerotopsida) [Add to Longdo]
パスカルの三[パスカルのさんかくけい, pasukaru nosankakukei] (n) Pascal's triangle [Add to Longdo]
[いっかく(P);イッカク, ikkaku (P); ikkaku] (n) (1) (いっかく only) corner; section; point; (2) (いっかく only) one horn; (3) (uk) narwhal (Monodon monoceros); (P) [Add to Longdo]
;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably [Add to Longdo]
の人間[ひとかどのにんげん, hitokadononingen] (n) (See 一の人物) somebody (important); someone [Add to Longdo]
の人物[ひとかどのじんぶつ, hitokadonojinbutsu] (n) somebody (important); someone [Add to Longdo]
サイ;一[いっかくさい(一角犀);いっかくサイ(一角サイ), ikkakusai ( ikkaku sai ); ikkaku sai ( ikkaku sai )] (n) (See インドサイ) great one-horned rhinoceros; Indian rhinoceros (Rhinoceros unicornis) [Add to Longdo]
[いっかくじゅう, ikkakujuu] (n) (1) unicorn; (2) narwhal; (3) qilin (Chinese unicorn) [Add to Longdo]
一般[いっぱんかく, ippankaku] (n) general angle [Add to Longdo]
烏犀[うさいかく, usaikaku] (n) black rhinoceros horn [Add to Longdo]
[えいかく, eikaku] (n,adj-no) acute angle; (P) [Add to Longdo]
[えいかくさんかくけい;えいかくさんかっけい, eikakusankakukei ; eikakusankakkei] (n) acute triangle [Add to Longdo]
遠退き[とおのきがく, toonokigaku] (n) angle of recess (of a gear) [Add to Longdo]
[しおかど, shiokado] (n) salty taste [Add to Longdo]
凹多[おうたかくけい, outakakukei] (n) (See 凸多形) concave polygon [Add to Longdo]
横倍[よこばいかく, yokobaikaku] (n) {comp} double width size [Add to Longdo]
[はなずもう, hanazumou] (n) (arch) sumo wrestling outside the formal tournaments; wrestling just for fun [Add to Longdo]
[がかく, gakaku] (n) angle of view (rel. to cameras) [Add to Longdo]
回転[かいてんかく, kaitenkaku] (n) angle of rotation [Add to Longdo]
[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]
(P);町(P)[まちかど, machikado] (n) street corner; (P) [Add to Longdo]
拡がり[ひろがりかく, hirogarikaku] (n) {comp} spread angle [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) horn; (P) [Add to Longdo]
が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp,v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy [Add to Longdo]
[かくす, kakusu] (v5s,vt) to compare (e.g. in a competition) [Add to Longdo]
に切る[かくにきる, kakunikiru] (exp,v5r) to cut into squares (cubes) [Add to Longdo]
の有る;のある[かどのある, kadonoaru] (exp) angled; angular [Add to Longdo]
を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp,v1) to sacrifice a bishop [Add to Longdo]
を取る[かどをとる, kadowotoru] (exp,v5r) to round off the corners [Add to Longdo]
を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
[かくいん, kakuin] (n) square seal (companies, etc.) [Add to Longdo]
隠し[つのかくし, tsunokakushi] (n) bride's head-dress [Add to Longdo]
運動量[かくうんどうりょう, kakuundouryou] (n) angular momentum (physics) [Add to Longdo]
運動量保存の法則[かくうんどうりょうほぞんのほうそく, kakuundouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of angular momentum [Add to Longdo]
化症[かくかしょう, kakukashou] (n) keratosis [Add to Longdo]
加速度[かくかそくど, kakukasokudo] (n) angular acceleration [Add to Longdo]
茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
[かくかい(P);かっかい, kakukai (P); kakkai] (n) the world of Sumo; (P) [Add to Longdo]
[つのがい, tsunogai] (n) tusk shell [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to define "triangle."「三形」を定義するのは難しいです。
Turn right at the second corner.2つ目のを右に曲がりなさい。
The two streets are at right angle.2本の通りは直に交差している。
The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.形のすべてのの和は180度に等しい。
An angle of 90 degrees is called a right angle.90度の度は直と呼ばれている。
The wider the V, the slower the speed.Vの度が広ければ広いほど、スピードは緩やかになる。
There used to be a drugstore on that corner.あそこのには以前ドラッグストアがあった。
Turn at that corner there.あそこのを曲がりなさい。
You must view the matter from different angles.あなたはそのことをいろいろと違った度から考察しなければならない。
There used to be a bookstore on that corner.あのには、かつて本屋があった。
The old men like to meet on the street corner just to shoot the bull.あの老人たちは街に無駄話をしに行くのが好きだ。
See things from every angle.あらゆる度から物事を見る。
These two lines are at right angles.この2つの直線は直に交わっている。
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家が沈み始め、道路が裂けて街灯が途方もない度に傾きつつあることを意味する。
There used to be a bake-shop on this corner.このに昔は、パン屋があった。
At this corner there happened an accident that was to be remembered for years.この曲がりで、何年も記憶にとどめられる事故が起こった。
We encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.この構成において、三形の変わりに長方形を用いても類似の困難が生ずる。
Go two blocks and turn left.この通りを二つ目ので左へ曲がりなさい。
This road is full of shape turns.この道路は急な曲がりが多い。
I bought this book at Kakuzen's.この本を善で買った。
These two lines cut across each other at right angles.これら2本の線は直に交差している。
There lines meet at right angles.これらの線は直に交わる。
John and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.ジョンとキャシーは興味も性格も違う。その二人を一緒にさせようとするのは丸穴に釘を打つようなものだ。
Just around the corner.すぐそのを曲がったところだ。
It's at the corner.そこのですよ。
The two lines cross each other at right angles.その2つの線は直に交わっている。
The company has cut a figure in the computer industry.その会社はコンピューター業界で頭を現した。
The firm has recently diversified its products so as to extend its market.その会社は市場を拡大するために最近の製品の多化を図った。
The sea came in sight of us as we turned the corner.そのを曲がると、私達は海の見えるところにきた。
Turning the corner, you will find my house.そのを曲がれば、私の家が見えます。
Turn left at the next corner, and you'll find the station.そのを左に曲がりなさい、そうすれば駅が見つかりますよ。
Turn left at the corner.そのを左へ曲がりなさい。
The accident took place at that corner.その事故は、そので起きた。
The accident took place at that corner.その事故はあの曲がりで起こった。
The accident took place at that corner.その事故はその曲がりで起こった。
The giant plane screamed down in an almost vertical dive.その大型機は鋭い音を立ててほとんど直に降下した。
The man walked round the corner.その男はを曲がって歩いていった。
The two lines cross each other at right angles.その直線は直に交わっている。
The shop is on the corner of the street.その店は通りのにあります。
The object flew away to the south, giving out flashes of light.その物体は光を放ちながら南の方へ飛んで行った。
The angle would be too narrow.それでは度が小さすぎよう。
There's a white building just around the corner.ちょうどを曲がったところに白い建物があります。
It's a toss up as to who will win; both teams are about the same in quality.どちらが勝ってもおかしくない。両チームとも実力はほぼ互だからね。
It is a long lane that has no turning.どんな道でも必ず曲がりがある。
Pepperberg can show Alex two objects (for example, a green square and a red square) and ask, "What's different?"ペパーバーグは2つの物体(例えば、緑色の四形と赤い四形)をみせて「違いは何?」と問いかけることができる。
We considered the problem from all angles.われわれはその問題をあらゆる度から考慮した。
The roof declines at a sharp angle.屋根は鋭い度で傾斜している。
As we went around the corner, the lake came into view.我々がを曲がった時、その湖が見えてきた。
We should approach this problem from different angles.我々はこの問題には様々な度から取りかかるべきだ。
We turned a corner and drove north.我々はを曲がり北へと車を走らせた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡がり[ひろがりかく, hirogarikaku] spread angle [Add to Longdo]
形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]
[しかくい, shikakui] square [Add to Longdo]
[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character [Add to Longdo]
カナ[ぜんかくかな, zenkakukana] full width kana (characters) [Add to Longdo]
文字[ぜんかくもじ, zenkakumoji] full width character [Add to Longdo]
行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix [Add to Longdo]
帯状連結三[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
速度[とうかくそくど, toukakusokudo] Constant Angular Velocity [Add to Longdo]
[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters) [Add to Longdo]
文字回転[もじかいてんかく, mojikaitenkaku] character orientation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
[ちょっかく, chokkaku] rechter_Winkel [Add to Longdo]
[まちかど, machikado] Strassenecke [Add to Longdo]
[つの, tsuno] WINKEL, VIERECK [Add to Longdo]
[つの, tsuno] Ecke, Winkel [Add to Longdo]
[つの, tsuno] -Horn [Add to Longdo]
[かくど, kakudo] Grad_eines_Winkel, Winkel [Add to Longdo]
[つのぶえ, tsunobue] -Horn, Jagdhorn, Waldhorn [Add to Longdo]
[かくまく, kakumaku] Hornhaut (des Auges) [Add to Longdo]
[どんかく, donkaku] stumpfer_Winkel [Add to Longdo]
[えいかく, eikaku] spitzer_Winkel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top