ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*衤*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -衤-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[被, bèi, ㄅㄟˋ] bedding; a passive particle meaning "by"
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 154
[初, chū, ㄔㄨ] beginning, initial, primary
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Cutting 刀 the cloth 衤 is the first step in making clothes, Rank: 667
[补, bǔ, ㄅㄨˇ] to fix, to mend, to patch, to restore
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 944
[袖, xiù, ㄒㄧㄡˋ] sleeve
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 1686
[裕, yù, ㄩˋ] rich, plentiful, abundant
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  谷 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2023
[裤, kù, ㄎㄨˋ] pants, trousers
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  库 [, ㄎㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2090
[衫, shān, ㄕㄢ] shirt, robe, jacket, gown
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2153
[裸, luǒ, ㄌㄨㄛˇ] bare, nude; to strip, to undress
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2164
[袍, páo, ㄆㄠˊ] robe, gown, cloak
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [ideographic] A cloth 衤 wrap 包; 包 also provides the pronunciation, Rank: 2324
[裙, qún, ㄑㄩㄣˊ] skirt, petticoat, apron
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  君 [jūn, ㄐㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2431
[衬, chèn, ㄔㄣˋ] underwear, lining; in contrast
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2502
[褐, hè, ㄏㄜˋ] coarse wool; dull, brown
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 2654
[襟, jīn, ㄐㄧㄣ] lapel, collar
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  禁 [jìn, ㄐㄧㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Cloth 衤 that restricts 禁; 禁 also provides the pronunciation, Rank: 2843
[袜, wà, ㄨㄚˋ] socks, stockings
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  末 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 3045
[褂, guà, ㄍㄨㄚˋ] coat, jacket; gown, robe
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  卦 [guà, ㄍㄨㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 3197
[褪, tuì, ㄊㄨㄟˋ] to strip, to undress; to fade, to fall off
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  退 [tuì, ㄊㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Th take off 退 clothing 衤; 退 also provides the pronunciation, Rank: 3339
[袱, fú, ㄈㄨˊ] apants; trousers; panties
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  伏 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [ideographic] Something wrapped 伏 in cloth 衤; 伏 also provides the pronunciation, Rank: 3352
[褥, rù, ㄖㄨˋ] mattress, cushion; bedding
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  辱 [, ㄖㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3453
[袄, ǎo, ㄠˇ] coat, jacket, outerware
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  夭 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 3480
[袒, tǎn, ㄊㄢˇ] to strip, to bare
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 3566
[衹, zhǐ, ㄓˇ] only, merely, just
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3736
[褶, zhě, ㄓㄜˇ] wrinkle, pleat, crease
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  習 [, ㄒㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3769
[褚, chǔ, ㄔㄨˇ] bag, valise; to pad, to stuff; surname
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3826
[裆, dāng, ㄉㄤ] the crotch or seat of a pair of pants
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  当 [dāng, ㄉㄤ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 4099
[裨, bì, ㄅㄧˋ] to aid, to benefit, to help, to supplement
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictographic] Clothing 衤 for the poor 卑; 卑 also provides the pronunciation, Rank: 4230
[褛, lǚ, ㄌㄩˇ] lapel, collar; tattered, threadbare
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4250
[褴, lán, ㄌㄢˊ] ragged, tattered, threadbare
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  监 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4288
[袂, mèi, ㄇㄟˋ] sleeves
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  夬 [guài, ㄍㄨㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 4479
[衲, nà, ㄋㄚˋ] to sew, to mend; quilt; patch; cassock
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4660
[衩, chǎ, ㄔㄚˇ] shorts, panties; a slit in a robe
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  叉 [chā, ㄔㄚ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 4675
[裱, biǎo, ㄅㄧㄠˇ] to hang (a banner); to mount (a map or scroll)
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  表 [biǎo, ㄅㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] To display 表 a cloth 衤 map; 表 also provides the pronunciation, Rank: 4850
[褡, dā, ㄉㄚ] girdle, loincloth; bag, pouch
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  荅 [, ㄉㄚ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 4887
[補, bǔ, ㄅㄨˇ] to fix, to mend, to patch, to restore
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4962
[褓, bǎo, ㄅㄠˇ] swaddling cloth; infancy
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  保 [bǎo, ㄅㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A cloth 衤 used to protect 保 an infant; 保 also provides the pronunciation, Rank: 4966
[襁, qiǎng, ㄑㄧㄤˇ] swaddling cloth
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  强 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 5023
[袢, pàn, ㄆㄢˋ] robe
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  半 [bàn, ㄅㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5217
[裢, lián, ㄌㄧㄢˊ] a folding purse kept in one's belt
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  连 [lián, ㄌㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 5237
[裰, duō, ㄉㄨㄛ] to mend clothes
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  叕 [zhuó, ㄓㄨㄛˊ]
Etymology: [ideographic] To patch up 叕 clothing 衤; 叕 also provides the pronunciation, Rank: 5251
[袷, jiá, ㄐㄧㄚˊ] lined garment
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5322
[裾, jū, ㄐㄩ] hem, lapel; skirt
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5428
[裥, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] pleats, folds
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  间 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 5531
[褫, chǐ, ㄔˇ] to strip, to tear off, to undress
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  虒 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5631
[裡, lǐ, ㄌㄧˇ] unit of distance equal to 0.5km; village; lane
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Unit of measure for farm 田 land 土; 衤 provides the pronunciation, Rank: 5649
[裉, kèn, ㄎㄣˋ] a garment seam
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5732
[衽, rèn, ㄖㄣˋ] collar, lapel
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  壬 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5736
[裼, tì, ㄊㄧˋ] to take off a top; to divest
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  易 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] To change 易 one's top 衤; 易 also provides the pronunciation, Rank: 5743
[衿, jīn, ㄐㄧㄣ] collar, lapel
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  今 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5748
[裎, chéng, ㄔㄥˊ] to take off clothes; to bare oneself
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  呈 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [ideographic] Take take off clothes 衤; to show 呈 oneself, Rank: 5788
[袼, gē, ㄍㄜ] gusset, cloth fitting-sleeve
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 5808
[裣, liǎn, ㄌㄧㄢˇ] draw one's hands into sleeve
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  佥 [qiān, ㄑㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 5885

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top